2022 SAĞ­LIK TRENDİ: KALBİNİZİ BES­LEYİN

1 Ocak 2022
23.006 kez okundu

Dünya üze­rin­de ve ül­ke­miz­de ölüm­le­rin büyük ne­de­ni­ni kalp has­ta­lık­la­rı oluş­tu­ru­yor ve doğru bes­len­me kalp has­ta­lık­la­rı açı­sın­dan da ay­rı­ca önem ta­şı­yor. Ge­le­lim 2022 için kalbi bes­len­me­nin en iyi yol­la­rı­na…
Az ve sağ­lık­lı yağ tü­ke­tin
Daha az yağlı etler tü­ket­mek, özel­lik­le hay­van­sal kay­nak­lı yağ tü­ke­ti­mi­ni sı­nır­la­mak kalp sağ­lı­ğı açı­sın­dan teh­li­ke­yi azal­tı­yor. Bun­lar ye­ri­ne zey­tin­ya­ğı, ce­viz- fın­dık-ba­dem gibi yağlı to­hum­lar, avo­ka­do, keten to­hu­mu gibi iyi ka­li­te yağ­la­rı tü­ket­me­ye özen gös­te­rin.

Meyve ve sebze ile vü­cu­du­nu­zu
ye­ni­le­yin
Her gün en az 5 por­si­yon meyve -seb­ze tü­ket­mek önce kalbi sonra tüm vü­cu­du bes­li­yor. Meyve ve seb­ze­ler po­tas­yum, yük­sek lif gibi içe­rik­ler­le kan ba­sın­cı­nı den­ge­li­yor, damar sağ­lı­ğı­nı ko­ru­yor.
Bun­lar dı­şın­da ya­pa­ca­ğı­nız küçük de­ği­şik­lik­ler­le kalp sağ­lı­ğı­nı­zı ar­tı­ra­bi­lir, kalp has­ta­lık­la­rın­dan ko­ru­na­bi­lir­si­niz;
• Ye­mek­le­ri bol yağlı/kı­zart­ma ya­pa­rak değil, fırın ya da ız­ga­ra gibi daha sağ­lık­lı yön­tem­ler­le pi­şir­mek,
• Ome­ga-3 açı­sın­dan zen­gin ba­lık­lar (somon, ton ba­lı­ğı, hamsi vb.) tü­ket­mek,
• Haf­ta­nın 2-3 günü bak­la­gil tü­ket­mek,
• Lif içe­ri­ği yük­sek olan tam ta­hıl­lar tü­ket­mek,
• Tuz tü­ke­ti­mi­ni sı­nır­la­mak,
• Vü­cu­du­mu­zun genel sağ­lı­ğın­da ol­du­ğu gibi kalp sağ­lı­ğı için de ha­re­ket­li bir yaşam sür­mek has­ta­lık ris­ki­ni azal­tır.
Şok di­yet­le­re dik­kat!
Kalp sağ­lı­ğı­nı olum­suz et­ki­le­yen en büyük yan­lış me­ta­bo­liz­ma­yı ya­vaş­la­tan, kas kaybı ya­şa­tan diyet prog­ram­la­rı­dır. Kas kaybı ya­şa­mak sa­nıl­dı­ğı kadar basit ve “Bir kaç hafta spor­la to­par­la­rım” şek­lin­de dü­şü­ne­ce­ği­miz bir sorun de­ğil­dir. Çünkü kas­lar sa­de­ce ko­lu­muz­da ya da ba­ca­ğı­mız­da bu­lun­maz. Kal­bi­miz de ta­ma­men kas­tan olu­şur ve kas kay­bet­mek ölüm­cül ola­bil­mek­te­dir. Belki de bun­dan 5-10 yıl sonra ya­şa­ya­ca­ğı­nız kalp yet­mez­li­ği; şuan yap­tı­ğı­nız yan­lış bir diyet prog­ra­mı yü­zün­den ola­bi­lir. O yüz­den po­pü­ler/şok di­yet­ler ye­ri­ne size ve sağ­lı­ğı­nı­za en uygun prog­ram­lar uy­gu­la­yın.

Her­kes için sağ­lık­lı ve mutlu bir yıl di­li­yo­rum.