Özgürses Gazetesi

İş Dünyası

HAYALET GEMİLER EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR!

Hazırlayan: Özgür GÜN Ali­ağa böl­ge­sin­de sa­hip­siz veya terk edil­miş halde bu­lu­nan ge­mi­ler­le il­gi­li ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi verir mi­si­niz? “GEMİLER HURDA OLA­RAK EKO­NOMİYE KA­ZAN­DI­RI­LI­YOR" 2014 yı­lın­dan iti­ba­ren haciz iş­lem­le­ri ne­de­niy­le böl­ge­miz­de 10’dan fazla gemi terk edil­di. Atıl du­rum­da kaldı. Bu durum ba­sı­na da yan­sı­dı­ğı gibi hava şart­la­rı ne­de­niy­le bu­lun­du­ğu yer­den sü­rük­le­ne­rek se­yir-can, mal, çevre gü­ven­li­ği ba­kı­mın­dan böl­ge­de ciddi teh­li­ke­le­re se­be­bi­yet verdi. 2017 yı­lın­da Ulaş­tır­ma De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı­mız­ca Li­man­lar Ka­nu­nu’nda ya­pı­lan de­ği­şik­lik böl­ge­miz ve diğer li­man­lar­da­ki terk edil­miş atıl ge­mi­le­rin kısa süre içe­ri­sin­de bu­lun­duk­la­rı böl­ge­den ona­rı­la­rak kal­dı­rıl­ma­sı ve hurda ola­rak eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nın yolu açıl­mış­tır. Ulaş­tır­ma De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı­mız­ca Li­man­lar Ka­nu­nu’nda ya­pı­lan bu önem­li...

DENİZ TİCARET ODASI ALİAĞA ŞUBESİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI!

Haber: Özgür GÜN Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi aralık ayı meclis toplantısı Aliağa Ticaret Odasında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Şimşek, Türk ekonomisinin 2018 yılında gösterdiği performansa işaret ederek ihracatta rekor kırıldığını bunun artarak devam edeceğini inandıklarını dile getirdi. Yönetim olarak denizcilere hizmete etmeye hızlı başladıklarının vurgusunu yapan Şimşek, "Şu anda 170 üyeye ulaştık.  Denizci kardeşlerimizin faaliyet belgeleri çok hızlı bir şekilde dağıtılıyor. İlerleyen günlerde etkinliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.  Şimşek Aliağa ilçesinde 17 liman bulunduğunu hatırlatarak "Aliağa bulunan limanlara 5241 adet gemi gelmiş  89 buçuk milyon groston  Aliağa da elleçlenmiştir. Aliağa’mız, Türkiye'de elleçlenen yükün yüzde 11,7'sine ev sahipliği yaptı. Türkiye gelen gemilerin yüzde...

İZBAN’daki grev kararı ertelendi

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grev Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün süreyle ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İZBAN'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi. AA'nın haberine göre; söz konusu karar 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.

Başkan ÖNAL: “Türkiye kural konan değil, kural koyan ülke durumundadır”

Röportaj: Özgür GÜN Geçtiğimiz günlerde Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Dernek binasında açık oylama usulü ile yapılan olağan üstü genel kurulda, tek listeyle seçime gidilerek Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Kamil Önal ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Sayın ÖNAL okur­la­rı­mız için ön­ce­lik­le ken­di­ni­zi ta­nıt­ma­nı­zı rica edi­yo­ruz.19.11.2018 ta­ri­hin­de ya­pı­lan Gemi Geri Dö­nü­şüm Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği Genel Ku­rulun­da Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı’na se­çil­dim. Geri Dö­nü­şüm fa­ali­yet­le­ri­ni, baba mes­le­ği ola­rak,1990 yı­lın­dan iti­ba­ren Ali­ağa Gemi Söküm böl­ge­sin­de sür­dür­mek­te­yim.Halen ÖGE Gemi Söküm İtha­lat ih­ra­cat Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.ş, De­niz­li Üre­tim A.Ş. sa­hi­bi ve Ali­ağa Etki LNG de­po­la­ma li­ma­nı or­tak­la­rın­da­nım. İstan­bul Deniz Ti­ca­ret Odası mec­lis üye­si­yim. Av­ru­pa Bir­li­ği Gemi Geri Dö­nü­şüm Yö­net­me­li­ği nedir? Uy­gu­la­ma sü­re­ci...

GEMİSANDER’DEN ANLAMLI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Haber: Özgür GÜN Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) tarafından başlatılan “ 1 ortopedik yatak da benden” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında dernek yönetimi, Aliağa Devlet Hastanesi’ne 16 adet tam donanımlı ortopedik yatak bağışında bulundu. Ayrıca dernek yöneticileri, aliağa bölgesindeki diğerişletmelere destek olmaları için çağrıda bulundu. Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aliağa Devlet Hastanesi’ne 16 adet tam donanımlı ortopedik yatak bağışında bulundu.  Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ali Fuat Yalvaç, hastanelerine bağışta bulunan GEMİSANDER Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, ve dernek yöneticileribağışta bulunan diğer firma/kişileri  üyelerini makamında ağırladı. Daha sonra yönetim ile birlikte yatakların konuşlandırıldığı...

“TER-TEMİZ” PROJE TOPLANTISI GEMİSANDER’DE YAPILDI!

Eylül ayı içerisinde Kocaeli Üniversitesi’nde açılış toplantısı ile başlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projelendirilen ve çalışmanın Kocaeli Üniversite tarafından yürütüldüğü “Tersanelerin Deniz Çevresine Olan Etkileri ve Temiz Üretim Tekniklerinin Belirlenmesi(TER-TEMİZ)” konulu projenin saha çalışmaları geçtiğimiz günlerde GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’nde (GEMİSANDER) gerçekleştirildi. Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deniz ve Kıyısı Dairesi başkanlığı-Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü –İZMİR Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi yetkilileri ve GEMİSANDER firma temsilcileri katıldı. İki oturum şeklinde gerçekleşen toplantının ilk oturumunda proje koordinatörlüğü tarafından katılımcılara projenin tanıtımı yapıldı. Toplantıda özellikle atık yönetimi konusu...

TÜRKİYE’DE İLK KEZ UYGULANACAK PROJE İÇİN MİLLİ EĞİTİM İLE PROTOKOL İMZALANDI

SOCAR “İnovatif Düşünme ve Girişimcilik Projesi” ile lise öğrencilerini geleceğe hazırlayacak Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR, İzmir’de başta meslek liseleri olmak üzere tüm lise öğrencilerinde girişimcilikle ilgili farkındalık yaratmayı ve 21’inci yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip girişimcilerin yetişmesini hedefleyen ‘İnovatif Düşünme ve Girişimcilik’ projesini hayata geçiriyor. Proje, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor Hayata geçirdiği dev projelerle Türkiye ve Azerbaycan ekonomisine güç katan SOCAR Türkiye, gençleri yarınlara hazırlamak için yeni bir “İnovatif Düşünme ve Girişimcilik” projesine başlıyor. Gençlerin inovatif düşünme becerilerini geliştirmek için “Dersimiz: Girişimcilik” adıyla başlattığı projeyi duyuran SOCAR Türkiye, mesleki ve teknik ortaöğretimin niteliğini de artırmayı hedefliyor. Türkiye’de ilk...

ALİAĞA İŞ DÜNYASINA TAHKİM ANLATILDI

Anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümü hususunda adli yargıya göre daha hızlı ve ekonomik çözüm üretmesi nedeniyle özellikle dünyada kullanımı gitgide artan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan tahkim müessesesi, Aliağa Ticaret Odası’nda düzenlenen bir seminer ile Aliağa iş dünyasına tanıtıldı. Aliağa Ticaret Odası (ALTO), İmeak DTO Aliağa Şubesi ve İzmir Tahkim Derneği (İZTA) işbirliğiyle gerçekleştirilecek “Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim” seminerinde, işverenlerin günümüz ticari ve iktisadi yaşantı içinde karşılaştıkları ticari ve bireysel anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların alternatif çözüm yöntemlerinden olan tahkim müessesesinin ayrıntıları ile ilgili iş dünyası temsilcileri bilgilendirildi. Seminerin açılış konuşmasını yapan Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk,İş dünyasının, hukuki ihtilafların çözümünde en...

SOCAR, 9 akaryakıt istasyonuyla İstanbul Havalimanı’ndaki yerini alacak

SOCAR, 9 akaryakıt istasyonuyla İstanbul Havalimanı’ndaki yerini alacak Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan SOCAR, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı’ndaki 9 akaryakıt istasyonunun ihalesini kazandı SOCAR Türkiye, 29 Ekim’de büyük bir törenle ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı’nda yer alan 9 akaryakıt istasyonunun ihalesini kazandı. Havalimanı sahasında ve apronda yer alan yeni istasyonlar tüketicilerin, araç kiralama firmalarının, taksilerin ve havaalanı taşıtlarının yakıt ihtiyacını karşılayacak. Böylece SOCAR, yıllık 200 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip dünyanın en büyük havalimanında doğrudan tüketicilere hizmet verecek. SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, havalimanında faaliyet gösterecek akaryakıt istasyonlarıyla, ilk kez doğrudan tüketiciyle buluşacaklarını ifade etti. 2008...

Başkan Serdar Berk’ten poşet önerisi: “Esnaflarda poşet 10 kuruş olsun”

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, gelecek yıldan itibaren poşetlerin tüm satış noktalarından ücretli olarak temin edilecek olmasına ilişkin verilmesi öngörülen yasa teklifini olumlu bulduğunu belirterek esnaf ve sanatkar için pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini dile getirdi. İnsanların alışveriş merkezlerinden ihtiyaçlarından daha fazla poşet aldığını, bunun hem israfa hem de çevre kirliliğine sebebiyet verdiğini söyleyen Başkan Serdar Berk, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Çevremize bakıyoruz yollar, dere yatakları, çöp tenekeleri poşet atıklarıyla dolu. Naylon poşetler parayla satılırsa bunun bir ölçüde önüne geçilebilir. Bir poşetin 25 kuruş olması öngörülüyor. 25 kuruş da esnaf için yüksek bir ücret. Esnafa poşette pozitif ayrımcılık...

GEMİSANDER’DE GÖREV DEĞİŞİMİ

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurul’u yapıldı. Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) olağan üstü genel kurulu gerçekleştirdi. Dernek binasında açık oylama usulü ile yapılan olağan üstü genel kurulda tek listeyle seçime gidildi ve Kamil Önal başkan seçildi. 56 üyeden 30’nun katıldığı genel kurulun Divan Kuruluna Mehmet Gökduman, Birol İnam ve Av. Ufuk Engin Can seçildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş dernek başkanları ve üyeler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Yönetim Kurulu Başkanı Gün Alp Erdil katılımcıları selamlayarak olağan üstü genel kurulun sektöre hayırlı olmasını diledi. Faaliyet Raporu’nun sunulup bilançonun okunarak...

ŞİMŞEK’TEN İLK RANDEVU MUHTARLARA

Ak Parti Belediye Başkan Aday Adayı Şimşek ilk buluşmasını Mahalle Muhtarları ile gerçekleştirdi. Yıllardır sokakta sıkılmadık el bırakmayan, gerek mahallelilerin gerekse muhtarların sıkıntılarını dinleyen Aydın Şimşek, Aday Adaylığı başvurusunun ardından ilk buluşmasını Aliağa’nın Mahalle Muhtarları ile gerçekleştirdi. Mahalle muhtarlarını ve basın mensuplarını Tabakçı Restaurant’ta düzenlediği akşam yemeğinde ağırlayan Şimşek, davetini geri çevirmeyip gelen muhtarlara teşekkürlerini iletti. Akşam yemeği öncesi mahalle muhtarlarına seslenen Ak Parti Aliağa Belediye Başkanı Aday Adayı Aydın Şimşek “2014 yılında bu yola muhtarlarımızla birlikte çıktık. Yine önümüzdeki 2019 yerel seçimlerinde de bu yolda saygıdeğer muhtarlarımızla yürümeye devam edeceğiz. Beni hiç bu yolda yalnız bırakmadığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sizler...

BERGAMA OSB’DE ALTYAPI TAMAM, YATIRIMCIYADAVET VAR

İzmir’in Bergama ilçesinde, 2016 yılında LM WİND POWER firmasına yaptığı 174.000 m2 parsel tahsisi ile adından bahsettiren Bergama Organize Sanayi’de (OSB) altyapı inşaatlarına ara vermeden devam ediliyor. 179 hektar alan üzerine kurulu olan ve 76 adet sanayi parseli bulunan Bergama OSB’dehâlihazırda2 adet firmafaaliyet gösteriyor. Bölgede 500 kişi istihdam ediliyor. Altyapı çalışmaları aralıksız devam eden bölgedeyolların asfaltlama işleri ise ara vermeden devam ediyor. Bölge kalkınmasında büyük rol oynayacak ve istihdamı artıracak projelere hazır bir altyapı oluşturduklarını ifade eden Bergama OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek; “Yatırımcıyla birebir diyalog kuran, çözümcü bir yönetim anlayışına sahibiz. Altyapı imkânları bulunan, ulaşımı kolay, fiyatları uygun olan...

IMEAK DTO ALİAĞA ŞUBESİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

  İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. ALTO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya 01.10.2018 tarihli toplantı zabıtlarının oy birliği ile kabul edilmesi ile başlandı. STAR RAFİNERİSİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YERLİLEŞTİRME PROJESİDİR Toplantı gündeminin ikinci maddesinde Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek Ekim ayı içerisindeki gelişmeler hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Eylül-Ekim aylarında gerçekleştirilen ziyaretlerin, toplantıların ve odaya kayıt olan üye firmaların dökümünü meclise sunan Başkan Adem Şimşek "Aliağa'da bulunan 17 limanda yaklaşık 4 bin gemi 6 milyon ton elleçleme işlemi yapmıştır. Liman başkanlıklarımızda gerçekleştirilen toplam elleçleme işlemine bakıldığında Dikili'den Ayvalık'a kadar olan sorumluluk sahamızda Türkiye'deki toplam elleçleme miktarının yüzde...

2018’in İlk 9 Ayında Tüpraş’ın Net Karı 1 Milyar 973 Milyon TL

TÜP­RAŞ Ku­rum­sal İle­ti­şim Mü­dür­lü­ğü'nden ya­pı­lan açık­la­ma­da, plan­lı ba­kım­la­rın büyük öl­çü­de ta­mam­la­na­rak üçün­cü çey­rek­te tam ka­pa­si­te üre­tim ger­çek­leş­ti­ril­di­ği bil­di­ril­di. "TÜP­RAŞ, 2018'in ilk 9 ayın­da yurt içi mo­to­rin ve jet sa­tış­la­rı­nı geçen yıla kı­yas­la yüzde 7 ar­tı­ra­rak, ül­ke­mi­zin akar­ya­kıt ta­le­bi­ni kar­şı­la­ma­ya devam etti." ifa­de­si­ne yer ve­ri­len açık­la­ma­da, tem­muz ayına 76,7 dolar/varil se­vi­ye­sin­den baş­la­yan ham pet­rol fi­ya­tı­nın, artan je­opo­li­tik risk­ler ve arz prob­lem­le­ri ne­de­niy­le 2018 yılı 3. çey­rek­te yüzde 9 artış kay­de­de­rek yılın ilk 9 ayını 83,7 dolar/varil se­vi­ye­sin­de ta­mam­la­dı­ğı, ilk 9 ayda or­ta­la­ma ham pet­rol fi­ya­tı­nın 72,1 dolar/varil ol­du­ğu kay­de­dil­di. Bu yılın ilk 9 ayın­da kü­re­sel eko­no­mik bü­yü­me, hava tra­fi­ği talep bü­yü­me­si ve alt­ya­pı...

ALİAĞA’NIN TANINMIŞ İŞ ADAMI MEHMET KESKİN VEFAT ETTİ

Aliağa’da sevilen işadamı Mehmet Keskin vefat etti. Aliağa Çitlenbik Mevkii’ndeki Opet Benzin İstasyonu’nun sahibi, işadamı Mehmet Keskin (71) vefat etti. Aliağa Ticaret Odası’nda Meclis, Yönetim, Disiplin ve İstişare Kurulları Üyelikleri yapan aynı zamanda Teknopet’in sahibi Mehmet Keskin’in cenazesi dün ikindi namazının ardından Merkez Camii’inde kılınan cenaze namazının sonrasında Güzelhisar Köyü’ndeki aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka, CHP Belediye Başkan Aday Adayı Erol Güngör, Aliağa Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasiler, iş dünyasından birçok kişi, sevenleri ve yakınları katıldı.

Petkim, 9 ayda 915 milyon TL net kâr elde etti

Petkim, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) yılın ikinci çeyreğine oranla yüzde 75 artırırken 9 ayda915 milyon TL net kâr elde etti. Küresel ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde şirketin satış hacmini ve kârlılığını artırarak güçlü bir performans sergilediklerini söyleyen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, STAR Rafineri ile entegrasyonun ve dijital dönüşüm çalışmalarının Petkim’in verimliliğini daha da artırarak, yerli sanayinin ve bölgenin üretim devi yapacağını belirtti. SOCAR Türkiye’nin iştiraki; Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde sonuçlar elde eden Petkim’in kârlılığı, yılın ikinci çeyreğindeki...

VİKO BY PANASONIC ÇOCUK TİYATROSU PERDE DEDİ; HEDEF, ENERJİ VERİMLİLİĞİ…

Sürdürülebilir kalkınmanın insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı ile gerçekleşeceğine inanan Panasonic Eco Solutions Türkiye ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ sosyal sorumluluk projesi ile hayata değer katmaya devam ediyor. İlkokul çağındaki öğrencilere enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma konularında bilinç kazandırmak amacı ile hayata geçirilen proje, 2012 yılından bu yana sürdürülüyor. Bu öğretim yılının hedefi 100 bin öğrenci! Projenin en önemli sürecini oluşturan VİKO by Panasonic Çocuk Tiyatrosu’nun sahnelediği ve konusu enerji verimliliği olan “Aydınlık Bir Gelecek”isimli oyun, her gün bir okulda öğrencilere ücretsiz olarak sahneleniyor. Yaklaşık 6,5 yılda 620 bin...

EROL GÜNGÖR: “ALİAĞA İÇİN YOLA ÇIKTIK”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, Aliağa Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı ve CHP Aliağa Belediye Başkan Aday Adayı iş adamı Erol Güngör, ziyaretlerine Sivil Toplum Kuruluşları’yla devam ediyor. Mart 2019 da yapılacak olan yerel seçimler için adeta başkan adayı gibi çalışmalarını sürdüren Erol Güngör, muhtar ziyaretlerinin ardından oda ve dernek ziyaretleri ile saha çalışmalarına devam ediyor. “ALİAĞAMIZIN GELECEK VİZYONUNU ANCAK STK’LAR İLE ÇİZEBİLİRİZ” Sivil Toplum Kuruluşları(STK) ziyaretlerine odalarla start veren Güngör,”Ortak yönetimden yana duruşumuzla çıktığımız bu yolda sosyal belediyecilik anlayışını tekrar Aliağa’ya getireceğiz. Bu süreçte Aliağa’mızı hem halkımız hem de sivil toplum kuruluşları ile birlikte yöneteceğiz. Aynı masada yer alıp, Aliağa’mızın sorunlarını tek...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “BU RAFİNERİ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YERLİLEŞTİRME PROJESİDİR

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan ve bünyesinde 20 fabrikayı barındıran STAR Rafineri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aliağa’da bulunan dev yatırım Star Rafinerisi’nin açılışı öncesi tesisi gezerek, brifing aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir programı kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Sabancı Kültür Merkezi'ndeki 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreninin ardından Hava Eğitim Komutanlığı içerisindeki camide cuma namazını kıldı. Erdoğan, namazın ardından helikopterle Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım özelliği bulunan Star Rafinerisi'nin bulunduğu Aliağa ilçesine geldi. Tesisi...

Sonraki Sayfa »