İş Dünyası

Tüpraş 19 Mayıs’ı Uçurtma Şenliği ile kutlandı!

Tüpraş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Aliağa’da gerçekleştirdiği Geleneksel Uçurtma Şenliği ile kutladı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 2010 yılından beri uçurtmalar eşliğinde kutlayan Tüpraş, bu yıl da Tüpraş İzmir Rafinerisi çalışanları ve çocukları Aliağa halkı ile birlikte gökyüzünü renklendirdi. Avcı Ramadan Parkı’nda gerçekleşen Uçurtma Şenliği’ne Aliağa Kaymakamı Erhan Günay da katıldı. Mutlu Atıklar logosunun yer aldığı yüzlerce uçurtmanın gökyüzünü şenlendirdiği etkinlikte Tüpraş çalışanlarının aileleri ile Aliağa halkından oluşan yaklaşık 700 kişi, gün boyu animasyon gösterileri eşliğinde uçurtma uçurmanın keyfini doyasıya yaşadı. “Mutlu Atıklar Uçurtma Şenliği” Tüpraş İzmir Rafinerisi çalışanlarının gönüllü olarak yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi olan...

SOCAR Türkiye, Aliağa’daki yatırımlarını sürdürecek!

SOCAR Türkiye yöneticileri ile Petkim ve STAR Rafineri Genel Müdürleri, İzmir basınıyla iftarda bir araya geldi. STAR Rafineri’nin ekim ayında faaliyete başlamasıyla petrokimya-rafineri entegrasyonunda yaşanmaya başlayan ve önümüzdeki dönemde daha da artacak sinerjiye vurgu yapan Petkim ve STAR Rafineri Genel Müdürleri, SOCAR Türkiye’nin Aliağa vizyonunu ve yeni yatırım planlarını paylaştılar. Petkim, STAR Rafineri, SOCAR Depolama, SOCAR Terminal, Petkim Rüzgar Enerji Santralleri gibi; dev yatırımlarının en önemli kısmı Aliağa’da bulunan SOCAR Türkiye’nin yöneticileri İzmir basınıyla iftarda buluştu. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter ve SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte’un katıldığı iftar organizasyonunda basın mensuplarının sorularını...

BAŞKAN AKSOY’A DİSK ZİYARETİ

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanlarına ziyaretler düzenleyen DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’u makamında ziyaret eti. 23 Haziran’da gerçekleşecek İstanbul seçimleri hakkında Başkan Aksoy ve DİSK Temsilcisi Sarı istişare etiler. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’a Sendika ziyaretleri sürüyor. Başkan Aksoy’u bugün DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı makamında ziyaret etti. Sarı’ya ziyaret sırasında Başkan Yardımcısı Mehmet Cin ve Mustafa İlhan ile beraber Başkan Danışmanı Faik Bozkuş eşlik etti. Aksoy ve Sarı’nın gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimin yinelenmesi vardı. Aksoy, “ 23 Haziran yerel seçimleri, bir seçimin ötesinde demokrasinin önemli mihferi olacaktır. Bu seçimlerin sonucunda...

İMEAK DTO ALİAĞA ŞUBESİ VE ALİAĞA LİMAN BAŞKANLIĞINDAN İFTAR YEMEĞİ

DTO Aliağa Şubesi ve Aliağa Liman Başkanlığı birlikte bir iftar yemeği düzenleyerek İzmir, Aliağa protokolünü ve denizci sektörünü ağırladı. İMEAK DTO Aliağa Şubesi ve Aliağa Liman Başkanlığının birlikte düzenlediği iftar yemeğinde katılımcılar dualar eşliğinde orucunu açtı. İMEAK DTO Aliağa Şubesi'nin Aliağa Liman Başkanlığı ile birlikte Can Restaurant'ta düzenlediği iftar yemeğine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Manisa İl Emniyet müdürü Fevzi Bilgiç'in  yanı sıra İzmir ve Aliağa protokolü, Aliağa, Foça, Ayvalık, Dikili Liman Başkanları ile siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri, dernek, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Dualar eşliğinde açılan orucun ardından konuklar çay ve tatlı ikramları eşliğinde sohbet etti.  İMEAK DTO...

KINIK’TA İLK MUH­TAR­LAR TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

31 Mart yerel se­çim­le­ri­nin ar­dın­dan Kınık’ta Ma­hal­le Muh­tar­la­rı ilk top­lan­tı­sı­nı Kınık Be­le­di­ye­si Sos­yal Te­sis­le­rin­de yaptı. Kınık Be­le­di­ye­si­nin dü­zen­le­di­ği iftar ye­me­ği­nin ar­dın­dan ya­pı­lan top­lan­tı­ya Kınık Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Ergün, Kınık Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Sadık Doğ­ru­er, Kınık Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Oral Kay­mak, Kurum ve Daire Mü­dür­le­ri ve Ma­hal­le Muh­tar­la­rı ka­tıl­dı. Top­lan­tı­nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan Kınık Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Sadık Doğ­ru­er, 'Kınık Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak 5 yıl­lık ilk dö­ne­mim­de mer­kez ve mer­kez dışı ma­hal­le­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı muh­tar­la­rı­mız ile be­ra­ber çöz­mek için eli­miz­den gelen ça­lış­ma­yı yapıp so­run­la­rı en aza in­dir­dik. Bu dö­nem­de de muh­tar­la­rı­mız ile bir­lik­te 5 yıl­lık süre içe­ri­sin­de güzel hiz­met­le­re imza atmak is­ti­yo­ruz. Bu duygu ve...

NEMRUT KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NİN TEMELİ ATILDI

50 bin met­re­ka­re alan üze­rin­de bu­lu­nan 98 üyeli 1. Etap Nem­rut Küçük Sa­na­yi Si­te­si (NKSS) Ko­ope­ra­ti­fi’nin te­me­li atıl­dı. Ko­ope­ra­ti­fin kredi çek­me­den üye aidat­la­rıy­la kendi yap­tı­ğı NKSS’nin 3 yıl için­de bi­ti­ril­me­si plan­la­nı­yor. 78 A tipi büyük (400 met­re­ka­re kul­la­nım alanı), 20 B tipi küçük (200 met­re­ka­re kul­la­nım alanı) dük­ka­nın bu­lun­du­ğu NKSS; ALOSBİ’nin te­da­rik­çi­si ve çözüm or­ta­ğı ko­nu­mun­da ola­ca­ğı gibi bu sene dev­re­ye alı­na­cak oto­ba­nın da ya­nın­da ol­ma­sı ne­de­niy­le ilgi odağı ol­ma­sı bek­le­ni­yor. 1. etap­ta bu­lu­nan tüm dük­kan­la­rın in­şa­at baş­la­ma­dan sa­hip­le­ri­ni bul­du­ğu be­lir­til­di. İler­le­yen za­man­lar­da bu etap­la­rın hızla de­va­mı­nın ge­le­ce­ği ve daha ge­niş­le­ye­ce­ği vur­gu­lan­dı. Met­re­ka­re­si­ne göre 2 tip dük­ka­nın ta­sar­lan­dı­ğı NKSS, Tür­ki­ye’de bir...

Yeni enerji kaynağı üretime başladı

Ali­ağa Kimya İhti­sas ve Karma Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nde (ALOSBİ) mon­ta­jı ta­mam­la­nan Rüz­gar Ener­ji Sant­ra­li üre­tim ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Ali­ağa Kimya İhti­sas ve Karma Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nin (ALOSBİ) ya­tı­rım­la­rı­na yeni ek­le­di­ği ve geç­ti­ği­miz mart ayın­da mon­ta­jı ta­mam­la­nan Rüz­gar Ener­ji Sant­ra­li, üre­tim ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Ko­nuy­la il­gi­li ALOSBİ yö­ne­ti­min­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, üre­ti­me baş­la­yan ener­ji sant­ra­li­nin ül­ke­ye ve İzmir iline kat­kı­sı sa­ye­sin­de, sür­dü­rü­le­bi­lir ener­ji kay­na­ğı olan RES pro­je­si ile ALOSBİ, do­ğa­ya ve çev­re­ci ya­tı­rım­la­ra ne kadar önem ver­di­ği­ni bir kez daha ka­nıt­la­mış oldu. Fa­ali­yet­le­ri­ne hızla baş­la­yan yeni ener­ji sant­ra­li­nin he­de­fi yerli ya­ban­cı bir­çok sa­na­yi böl­ge­si­nin ilgi odağı olmak. İler­le­yen za­man­lar­da ek tür­bin­ler­le ka­pa­si­te ar­tı­rı­la­rak sa­na­yi böl­ge­si­nin...

Aliağa Esnafı iftar yemeğinde buluştu

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’nin (İESOB) geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği yoğu katılımla Öğretmenler Lokali’nde verildi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’nin geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğine Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İESOB Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, Aliağa Müftüsü Süleyman Demiryürek, İlçe Milli Eğitim Müdür Erdal Bayhan, ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, ALTO Meclis Başkanı Adnan Saka, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Aliağa Şube Başkanı Serdar Berk, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, DSP Aliağa İlçe Başkanı Osman Kocabıyık, Menemen, Foça bölgesindeki odaların başkanları ve...

BERTO DOKUNSAL HARİTALAR VE EĞİTİM MATERYALLERİ SERGİSİ’NE KATILDI

Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Erdoğan ve Genel Sekreter Gülay Koç , Bergama Beşiktaş Taraftarları Derneğince organize edilen  Birleşmiş Milletler, TÜBİTAK ve MEB ödüllü Öğretmen Sözer Vurgun tarafından hazırlanan Görme Engelliler “ Dokunsal Haritalar ve Eğitim Materyalleri Sergisi ” ne katıldı. Dernek Başkanı Sertaç Ozdakıran'ın açılış konuşmasının ardından projeyle dünya çapında büyük  yankı uyandıran Sözer Vurgun’un özellikle  Dokunsal Harita ve Dokunsal Masal Kitapları ile materyaller incelendi. Görme engellilerin coğrafyayı yakından öğrenmesine ışık tutan haritaya Japonya başta olmak üzere Arap ülkelerinden de talep gelmiş ve pek çok ülkede sergilendi. Görme engelli vatandaşların gündelik hayatlarını kolaylaştıran ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamaya...

BERGAMA YTCM DERNEĞİ’NDEN BERTO’YA ZİYARET!

Bergama Yörük, Türkmen, Çepni ve Muhacirler Derneği (Bergama YTCM) Başkanı Rahim Yalçın, Derneğin Kılıç-Kalkan oyunlarından sorumluları Hasan Hüseyin Şenol, Zeki Koparan, Folklordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Uysal,Kadın Kolları Başkanı Bahar Uysal, Cirit oyunlarından sorumlu Nihat Zeytin ve Bergama Fevzipaşa Cemevi Derneği Başkanı Hasan Tosun Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Dernek Yönetimi, Başkan Ürper’e derneğin kuruluş, amaç ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. En büyük dileklerinin ilçemizde tarihi geçmişi yüzlerce yıla dayanan bu güzel kültürü yaşatmak ve devam ettirip sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Bergama’nın gelişimi ve tanıtımı kapsamında her türlü yardımlaşma ve dayanışmanın içinde bulunmaktan büyük mutluluk...

Petkim’in cirosu ilk çeyrekte 3 milyar liraya ulaştı

Petkim, yılın ilk çeyreğinde 2.83 milyar TL ciro elde etti. Piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak 144 milyon TL net kâr açıklayan Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi, küresel ekonomideki durgunluğa rağmen ilk 3 ayda 338 milyon TL FAVÖK’e ulaştı. Petkim’in toplam net satışları ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 51 arttı. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “2019’un ilk çeyreğinde STAR Rafineri’den hammadde alımına başladık. Yarattığımız ortak sinerjinin yanı sıra verimlilik odaklı çalışmalarımız ve yatırımlarımızla bu yıl hem sektörümüzü büyütmeyi hem de sürdürülebilir kârlılığımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi. SOCAR Türkiye’nin iştiraki; Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim, 2019 yılının ilk...

RAVAGO’DA TİS TAMAM!

Petrol-İş Sendikası ile Ravago işvereni arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi dün genel merkezde gerçekleştirilen görüşme sonrasında imzalandı. Sabah saatlerinde başlayan görüşme akşam geç saatlere kadar devam etti.Yapılan görüşme sonrasında ortalama % 36,80 çalışanlar ücret zammı aldı. Gece geç saatlerde yola çıkan Şube yöneticileri sabah erken saatlerde Ravago iş yerinde çalışanlarla imzalanan toplu sözleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ravago çalışanlarını bilgilendirme amacıyla açıklama yapan Şube Başkanı Ahmet Oktay öncelikle imzalanan sözleşmenin herkese hayırlı,uğurlu olmasını dileyerek "Değerli arkadaşlar dün sabah erken saatlerde başladığımız sözleşmemizi akşam geç saatlere kadar süren görüşmeler sonrasında imzaladık. Biliyorsunuz ki çalıştığımız sektöre göre düşük ücretler almaktayız.Bu sebeple ücret...

BAŞKAN ŞİMŞEK “ALİAĞA-MİDİLLİ SEFERLERİ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR”

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Nisan Ayı Meclis Toplantısını üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıya üyelerin yanı sıra Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye A.Ş Genel Müdürü Hakan Turunç ile Aliağa Su Altı Sporları ve Yelken Kulübü Başkanı Kubilay Kural konuşmacı olarak toplantıya katılım gösterdi. Aliağa Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen oturumda bir önceki ayın toplantı zabıtlarının oylanarak onaylanmasının ardından Şubat ve Mart 2019 ayı mizanının hesapları İnceleme Komisyonu tarafından Meclis onayına sunuldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası Nisan ayı faaliyetlerinin aktarılmasının ardından Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye A.Ş Genel Müdürü Hakan...

BAŞHEKİM YALVAÇ’TAN BAŞKAN ERTÜRK’E PLAKET

Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Fuat Yalvaç, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk’ü ziyaret ederek hastaneye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Aliağa Ticaret Odası’nın koordinatörlüğünde oda üyesi firmalar tarafından Aliağa Devlet Hastanesi’nin fiziki şartları iyileştirilirken aynı zamanda alınan yeni tıbbi cihazlarla birlikte Aliağa Devlet Hastanesi’nin sağlık hizmetlerinin kalitesi yükseltildi. Bu kapsamda Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Fuat Yalvaç tarafından hazırlatılan plaket, hastaneye olan katkıları sebebiyle Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk’e verildi. Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, "Üye firmalarımızla birlikte hastanemize gerçekleştirdiğimiz katkı gerek ilçe vatandaşlarımıza gerek te firma çalışanlarımızın sağlık ihtiyaçlarının daha iyi...

ALTO ve BERTO HEYETİ 75.​TOBB GENEL KU­RU­LU­NA KA­TIL­DI

TOBB 75. Genel Ku­ru­lu, TOBB Baş­ka­nı M. Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun ev sa­hip­li­ğin­de ve Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti. Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer Er­türk, Mec­lis Baş­ka­nı Adnan Saka, Mec­lis Üyesi Erol Gün­gör ve Genel Sek­re­ter Sezen Gür­gen ve Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Meclis Üyesi TOBB Delegesi İbrahim Dericioğlu ve Genel Sekreter Gülay Koç’un ka­tıl­dı­ğı genel kurul, saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­dı. Genel ku­ru­lun ilk gü­nün­de TOBB Baş­ka­nı Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu'nun baş­kan­lı­ğın­da TOBB Genel Kurul Baş­ka­nı, TOBB Yö­ne­tim Ku­ru­lu, Kon­sey­ler, Oda ve Borsa baş­kan­la­rı ile de­le­ge­ler Anıt­ka­bir'i zi­ya­ret ede­rek Ata'nın hu­zu­run­da saygı du­ru­şun­da bu­lun­du­lar.TOBB Başkanı M....

‘GEMİSAN­DER’ AB ERAS­MUS PROG­RA­MI­NA KA­TIL­DI

Haber: Özgür GÜN Ali­ağa Hey­dar ALİYEV Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Av­ru­pa Bir­li­ği Eras­mus+ Prog­ra­mı Okul Eği­ti­mi St­ra­te­jik Or­tak­lık­lar kap­sa­mın­da: ´Okul­da Gü­ven­de­yim´, “Gi­ri­şim­ci­lik: Pra­tik, Ye­ni­lik­çi, Ya­ra­tı­cı” ve “G.R.E.E.N. (Yeşil Eko­no­mi­de Mes­lek Li­se­si Öğ­ren­ci­le­ri­nin İstih­da­mı ve Çevre Okur­ya­zar­lı­ğı)”isim­li 3 proje or­ta­ğı olup, geç­ti­ği­miz hafta per­şem­be günü okul kon­fe­rans sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen prog­ra­ma Gemi Geri Dö­nü­şün Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği (GEMİSAN­DER) tem­sil­ci­le­ri de ka­tıl­dı. Ka­tı­lım­cı heyet ve öğ­ren­ci­le­re sek­tö­rün fa­ali­yet­le­ri ve eko­no­mi­ye kat­kı­sı baş­lık­lı bir sunum ya­pıl­dı. Bu yıl Hey­dar Ali­yev Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ra­ma proje pay­daş­la­rı olan, Nor­veç-Po­lan­ya-Por­te­kiz-Ital­ya-Yu­na­nis­tan öğ­ren­ci ve he­yet­le­ri ka­tıl­dı. Geç­ti­ği­miz hafta Per­şem­be günü ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik çer­çe­ve­sin­de Hay­dar Ali­yev Mes­le­ki ve Tek­nik...

TÜRK GEMİ GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM TESİSLERİ, EŞİT ŞARTLARDA RE­KA­BET ETME ŞAN­SI­NI YENİDEN YA­ŞI­YOR

Özel Haber: Özgür GÜN ‘Av­ru­pa Bir­li­ği Gemi Geri Dö­nü­şüm Yö­net­me­li­ği’ Tüm Dün­ya­da Gemi Geri Dö­nü­şüm Te­sis­le­ri­ne Eşit Şart­lar Sağ­la­yan İlk Ulus­la­ra­ra­sı Dü­zen­le­me Oldu.’ Gemi Söküm Sek­tö­rün­de dünya ge­ne­lin­de oyu­nun ku­ral­la­rı­nın de­ğiş­ti­ği­ni ifade eden Gemi Geri Dö­nü­şüm Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği (GEMİSAN­DER) Baş­ka­nı Kamil Önal “Av­ru­pa Bir­li­ği mev­zu­at­la­rı­na uyum, geri dö­nü­şüm te­sis­le­ri­mi­zin dünya sah­ne­sin­de ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni gös­ter­me­si için önem­li bir fır­sat­tır” dedi. “ATIK YÖNETİM PRO­SE­DÜR­LERİMİZİN AB ÇEVRE KU­RAL­LA­RI­NA UY­GUN­LU­ĞU ONAY­LAN­MIŞ­TIR” Baş­kan Önal, Av­ru­pa Bir­li­ği Gemi Geri Dö­nü­şüm Yö­net­me­li­ği’nin 31 Ara­lık 2018’de yü­rür­lü­ğe gir­me­siy­le geri dö­nü­şüm te­sis­le­ri için uyum ko­nu­sun­da artan tek­nik ge­rek­li­lik­ler çok fazla ol­ma­sa da, AB dı­şın­da­ki te­sis­le­rin Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan titiz de­ğer­len­dir­me ve ye­rin­de de­ne­ti­me...

ALİAĞA’DA TOKİ KURALARI 18 TEMMUZ’DA

Aliağa Yeni Mahalle’de 600 konutluk TOKİ projesi için kuralar 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Aliağa’daki proje için bugüne kadar 6 bini aşkın başvuru yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mart 2019 tarihinde İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa’da düzenlenen TOKİ tanıtım töreninde vatandaşlara müjdelenen 50 bin yeni sosyal konut projesinde kuralar başlıyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 6 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplandı....

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI ALİAĞA ŞUBESİ ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ!

Aliağa ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinesinde, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi tarafından düzenlenen Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması’nın Ödül Töreni Aliağa Tüpraş Rafinerisi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Törenin açılış konuşmasını yapan İMEAK DTO Aliağa Şubesi Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, etkinliğe katılımın yüksek olmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, “İlkini yaptığımız etkinlik gelecek yıl lokal olmaktan çıkarak, bölgesel bir etkinlik olarak devam edecek. Çünkü bölgemizdeki ilçelerden bu konuda yoğun talep var. Süreci birlikte yürüttüğümüz Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, desteğini hiçbir zaman bizden esirgemeyen Kaymakamız Sayın Erhan Günay’a, öğretmenlerimize, komisyon hocalarımıza ve bugün bizleri burada ağırlayan Tüpraş Genel Müdürü Arda Yıldırım’a...

İzmir’de pidenin fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçen yıl kilogram fiyatı 6.66 lira olan ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7.2 lira olarak belirlendiğini bildirdi. İzmir'de 350 gram pidenin 2.5 lira olarak satılacağını ifade eden Balcı, pidedeki yüzde 8 artışı vatandaşların hoşgörü ile karşılayacaklarını düşündüklerini dile getirdi. Balcı, fırıncı esnafının gerekli özveri ve fedakarlığı gösterdiğini vurguladı.

Sonraki Sayfa »