Aliağa

OĞUZHAN“Aliağa’da yatırımlar olacak”

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı, ilçedeki basın mensupları ile bir araya geldi. Basın toplantısında konuşan CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, Yeni Şakran’da kanalizasyon çalışmalarının başlayacağı müjdesini verdi. CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, CHP İl Başkan Yardımcısı Özcan Durmaz, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Güneş Ataş, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Orhan ve CHP’li Aliağa Belediye Meclis Üyeleri Oğuzhan Özşahin ile Hakan Turan, ilçedeki basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından açıklamalarda bulunan CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, “Pandemi süreci nedeniyle yönetime geldiğimiz günden itibaren planladığımız bu organizasyonu normalleşmenin başladığı bu günlere ertelemek zorunda...

SİVAS KATLİAMI UNUTULMADI!

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri Sivas Katliamını unutmadı. Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri, 27. Yılında Sivas Katliamını andı. Demokrasi Meydanı’nda yapılan anma etkinliğinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Düzenlenen anmaya çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. İlk olarak Sivas Katliamında yitirilenler için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra yitirilen canların isimleri tek tek okundu ve katılımcılar okunan her isimden sonra ‘burada’ diyerek yitirilen canları andı. Ardından Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Uğur platform adına açıklamayı okudu. Uğur açıklamasında, “Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen Sivas katliamının üzerinden 27 yıl geçti. 2 Temmuz 1993’de Sivas...

İzmir Vali Yardımcısı’ndan Kovid-19 sürecindeki desteği için SOCAR Türkiye’ye teşekkür ziyareti

İzmir Vali Yardımcısı ve Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak, Kovid-19 ile mücadele sürecinde toplumsal dayanışmaya verdiği destek nedeniyle SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Kovid-19 pandemisi sürecinde çalışanlarının sağlığını korumayı öncelikli hedef olarak belirleyen Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye, ülkenin ihtiyacı olan stratejik ürünleri üretmeye devam etti. SOCAR Türkiye bu süreçte İzmir Aliağa’da salgın riski ile mücadeleye katkı sağlarken, salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerde yerel yönetim, bölgedeki kamu kurumları ve kuruluşlarla iş ortağı olarak yer aldı. Bu projeler kapsamında SOCAR Türkiye koruyucu sağlık malzemelerinden oluşan...

Tüpraş’tan Sokak Hayvanlarına Destek

Koronavirüs salgını döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Tüpraş, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının sağlanması için Kocaeli’nin Körfez ve İzmir’in Aliağa Belediyesi ile protokol imzaladı. Faaliyet gösterdiği coğrafyalarda toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler geliştirerek ya da var olan girişimlere destek vererek kurumsal sorumluluğunu yerine getiren Tüpraş, koronavirüs salgını sürecinde de sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam ediyor. Şirket bu kapsamda, koronavirüs salgını sürecinde restoran ve kafelerin kapalı olması nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için harekete geçti. İlk olarak Kocaeli’nin Körfez Belediyesi ile imzaladığı protokolle bölgede bulunan barınaklara, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde beslenme ve su ihtiyacı artan sokak hayvanları için destek...

Aliağa’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı!

Bu yıl Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Aliağa’da sade bir törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamada Koronavirüs tedbirlerine uyuldu. Davetliler maske takıp sosyal mesafeye dikkat etti. Kutlamaya İzmir Vali Yardımcısı ve Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak, Aliağa Garnizon Komutan vekili Murat Güllü, Aliağa Sahil Güvenlik Komutanı Özgür Acar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek,  Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf...

“1 Tem­muz Denizcilik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mımız kutlu olsun”

İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Adem Şim­şek ile 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı’nın 94’üncü yılı do­la­yı­sıy­la bir söy­le­şi ger­çek­leş­tir­dik. Co­vid-19 sal­gın gün­le­rin­de top­lum sağ­lı­ğı­na ver­dik­le­ri önem do­la­yı­sıy­la bu yıl geniş kap­sam­lı kut­la­ma yapa­ma­ya­cak­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Şim­şek, Aliağa Liman Başkanlığı ile koordineli olarak sade bir tören dü­zen­le­ye­cek­le­ri­ni belirtti. “Tür­ki­ye’nin st­ra­te­jik  ko­nu­mu her­za­man avan­ta­j” Dünya ti­ca­re­ti­nin yüzde 80'i, ül­ke­mi­zin ise yüzde 90 it­ha­lat ve ih­ra­ca­tı­nın deniz yolu ile sağ­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten İMEAK DTO Ali­ağa Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Adem Şim­şek:“Kı­ta­la­ra ve ok­ya­nus­la­ra açı­lan bir köprü ko­nu­mun­da­ki ül­ke­miz­de de­niz­ci­li­ğin önemi bü­yük­tür. De­niz­le­ri bir­bi­ri­ne bağ­la­yan iki önem­li su­yo­lu­na ve bir iç de­ni­ze sahip...

“Ali­ağa’da final’e gü­ve­nen­ler yine ya­nıl­ma­dı”

Final Eği­tim Ku­rum­la­rı, dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan ve her sek­tö­rü olum­suz et­ki­le­yen Co­vid-19 sal­gı­nı sü­re­cin­de eği­tim an­la­mın­da Tür­ki­ye’de en az et­ki­le­nen özel eği­tim ku­ru­mu oldu. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ku­rum­sal ya­pı­sıy­la bir­çok ye­ni­li­ğe imza atmış olan Final Eği­tim Ku­rum­la­rı, di­ji­tal eği­ti­me geçiş sü­re­cin­de at­tı­ğı pro­fes­yo­nel adım­lar­la bir kez daha ba­şa­rı­nın te­sa­dü­fî ol­ma­dı­ğı­nı ka­nıt­la­dı. Co­vid-19 sal­gı­nı dün­ya­da ya­şa­mın tüm bo­yut­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­di. Tüm dün­ya­da bek­len­me­dik bir şe­kil­de eği­tim ku­rum­la­rı­nın ka­pa­tıl­ma­sı ve ka­ran­ti­na gün­le­ri ne­de­niy­le evde di­ji­tal plat­form­lar­dan eği­ti­min sür­dü­rül­me­ye ve des­tek­len­me­ye baş­lan­ma­sı eği­tim ca­mi­ası­nı bi­r an­da başka bir yöne sü­rük­le­di. Dünya ge­ne­lin­de ol­du­ğu gibi ül­ke­miz­de de okul­la­rın ka­pan­ma­sıy­la bir­lik­te öğ­ren­ci­le­rin ders­le­rin­den geri kal­ma­ma­sı için Milli...

Aliağa Final’den di­ji­tal me­zu­ni­yet!

2019-2020 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lı­nın ikin­ci dö­ne­mi­ni pan­de­mi se­be­biy­le uzak­tan eği­tim­le ta­mam­la­yan Ali­ağa Özel Final Aka­de­mi Ana­do­lu Li­se­si, 2019-2020 dö­ne­mi me­zun­la­rı için Ali­ağa’da bir ilki ger­çek­leş­ti­re­rek di­ji­tal me­zu­ni­yet tö­re­ni dü­zen­ledi.Ali­ağa Özel Final Aka­de­mi Ana­do­lu Li­se­si ilk ola­rak ger­çek­leş­tir­di­ği di­ji­tal me­zu­ni­yet tö­re­ni­ni­ oku­lun web say­fa­sı ve sos­yal medya he­sap­la­rı üze­rin­den ya­yın­la­dı. 98 öğ­ren­ci­nin mezun ol­du­ğu tören, saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­’nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan açı­lış ko­nuş­ma­la­rıy­la devam etti. Di­ji­tal me­zu­ni­yet tö­re­nin­de ko­nu­şan Okul Mü­dü­rü Ser­dar Eskin, ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı ifade etti: “Çok sev­gi­li öğ­ren­ci­le­rim bu gün ha­ya­tı­nızda bir sonun aynı za­man­da da yeni bir baş­lan­gı­cın ilk günü. 2020 yılı he­pi­miz için ola­ğan üstü du­rum­la­rın ya­şan­dı­ğı bir yıl...

DTO Aliağa’dan Turizm Sek­tö­rü­ne Des­tek

İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Ay­va­lık­ta bu­lu­nan üye­le­ri­ne Co­vid-19 ku­ral­la­rı­nı içe­ren gör­sel, afiş, dosya mal­ze­me­le­ri ile bir­lik­te hij­yen ku­ral­la­rı ge­re­ği de­zen­fek­tan ve maske des­te­ğin­de bu­lun­du. İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Ay­va­lık’ta üye­le­re da­ğıt­mak üzere ha­zır­la­mış ol­du­ğu Co­vid-19 ku­ral­la­rı­nı içe­ren gör­sel, afiş, dosya mal­ze­me­si ile bir­lik­te de­zen­fek­tan ve mas­ke­leri İMEAK DTO Aliağa Şube Müdürü Orçun Tun­cer ve Müdür Yar­dım­cı­sı Mah­mut Çanka, Ay­va­lık Liman Baş­kan­lı­ğı’na, Ay­va­lık-Mi­dil­li se­fer­le­ri­ni yapan Tur­yol Ay­va­lık Tem­sil­ci­li­ği ile Jalem Tur’a ve Ali­bey Adası Cunda Gezi Tek­ne­le­ri Der­neği’ne tes­lim etti. İMEAK DTO Aliağa Şube Müdürü Orçun Tun­cer ve Müdür Yar­dım­cı­sı Mah­mut Çanka mal­ze­me tes­li­mi sı­ra­sın­da Ay­va­lık Kay­ma­kam­lığı, İlçe Kültür...

AĞAPARK’TA MAVİ BAYRAKLI 4. SEZON AÇILDI

Aliağa’da bulunan Ağapark tesisleri 4. Kez mavi bayraklı sezona merhaba dedi. Tesislere Mavi Bayrak verilmesi münasebetiyle tören düzenlendi. Aliağa’nın 1960 ve 1970’lerde “NATO plajı” olarak bilinen plajları uzun yıllar atıl durumda kaldıktan sonra 2016 yılında Aliağa Belediyesi tarafından Ağapark adıyla modern plaj tesislerine dönüştürüldü. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın kente değer katan projelerinden olan Ağapark, 170 dönüm alan üzerine kuruldu. Ağapark kısa sürede Altın sarısı kumu ve masmavi denizi, mesire alanı, farklı konseptlerde plaj kafeleri, cankurtaran, sağlık ve güvenlik hizmetleriyle ailelerin güvenle tercih ettiği bir plaj ve sosyal yaşam alanına dönüştü. Bu yıl Aliağa Spor FK A.Ş tarafından işletilen Ağapark, ilk kez...

DTO ALİAĞA MECLİSİ’NDE GÜNDEMİ COVID-19 OLUŞTURDU

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. İzmir Vali Yardımcısı ve Aliağa Kaymakamı Fatih Kızıltoprak’ın Covid-19 sürecinde İzmir ve Aliağa’da yaşanan gelişmeler ve yeni normal düzen ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdiği ve Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak’ın denizcilik sektörüne özel gelişmeler üzerine aktarımlarda bulunduğu meclis toplantısına HKK Kartalburnu Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Faruk Akçay, Aliağa Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Özgür Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan’da katıldı. Toplantıda geçen ayın toplantı zabıtlarının yanı sıra Nisan ayı mizanları...

Tüpraş’tan, AB Ar-Ge ve İnovasyon Programı UFUK 2020 Kapsamında Çevre Projesi

Tüpraş’tan, AB Ar-Ge ve İnovasyon Programı UFUK 2020 Kapsamında Çevre Projesi Ortakları arasında Tüpraş’ın da yer aldığı “MOF4AIR” isimli Ar-Ge projesi, Ufuk 2020 programının “İleri Karbondioksit Yakalama Teknolojileri” çağrısı kapsamında yüzde 100 desteklenmeye hak kazandı. Proje, Ufuk 2020 programının “İleri Karbondioksit Yakalama Teknolojileri” çağrısı kapsamında desteklenen iki projeden biri olma başarısını gösterdi. Tüpraş, değişen dünya trendleri ve iklim değişikliği ile ilgili uyum çalışmalarının artırılmasına yönelik geliştirilen Ar-Ge projelerinde yer almaya devam ediyor. Ortakları arasında yer aldığı MOF4AIR Ar-Ge projesi ile Tüpraş, Avrupa’nın en kapsamlı Ar-Ge ve İnovasyon Programı olan Ufuk 2020’de yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandı. Bu proje ile Tüpraş, endüstriyel süreçlerden...

TAMER KIRAN’A DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a karşı Bodrumlu bir grup tarafından başlatılan karalama kampanyasının ardından sektörün her kesiminden Kıran’a destek açıklamaları gelmeye başladı. Bodrum Gemi İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Asım Başaran’ın, günlük gezi ve tenezzüh teknesi sahibi işletmecilerinin yer aldığı whatsApp grubunda yazdığı ağır ithamlar üzerine ateşlenen fitil sonrasında Tamer Kıran verdiği yanıt ile Başaran’ın üslubunu eleştirerek Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecinde Deniz Ticaret Odası olarak yaptıklarını anlattı. Oda üyelerinin bu süreçten mümkün olan en az hasarla çıkabilmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Kıran, üyelerden gelen sorun ve talepleri ilgili bakanlık ve kurumlara anında ilettiklerini, her an değişen şartları sürekli...

BAŞKAN ERTÜRK’TEN KORONAVİRÜS SALGININDA “TEDBİRLERİ SÜRDÜRELİM” UYARISI

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede elde edilen başarının devamı için tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Ertürk, yaptığı yazılı açıklamada, Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs pandemisiyle mücadelede ülke olarak başarılı bir noktaya ulaşıldığını, ancak son zamanlarda artan vakalar nedeniyle ikinci bir salgın tehlikesinin devam ettiğini anımsattı. Özellikle iş insanlarının ve çalışanlarının ekonomik hayata devam ederken, gerekli tedbirleri elden bırakmamaları gerektiği uyarısında bulunan Ertürk, şunları kaydetti: “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 pandemisi devam ediyor. Virüs ne dünyamızı ne de ülkemizi terk etmiş durumda. Hızlı yayılma ve...

“BELEDİYELERİN GÖREVİNİN, TARİHİ KORUMAK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ..”

CHP Aliağa İlçe Yönetimi, Nemrut Körfezinde yer alan Kyme Antik Kentinin yeni imar planına alınmasına yönelik bir kamuoyu açıklaması yaptı. İmar planına uygunluk verilmesinin doğru bulunmadığı yönünde ifadeler bulunan açıklama şöyle; KAMUOYUNA "Aliağa Belediye Meclisinin 09.06.2020 tarihli toplantısında, ilçemiz Nemrut Körfezinde yer alan KYME Antik Kentinde yeni imar planlamasına uygunluk verilmesini DOĞRU BULMUYORUZ. Zira belediyelerin görevinin, yine Aliağa Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporunun 15. sayfasında da açıkça belirtildiği üzere " Kültür ve Tabiat Varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşaa edebilir." TARİHİ...

BAŞKAN ERTÜRK:‘PANDEMİ SÜRECİNDEN ETKİLENEN FİRMALARA DESTEKLER DEVAM ETMELİ’

BAŞKAN ERTÜRK:‘PANDEMİ SÜRECİNDEN ETKİLENEN FİRMALARA DESTEKLER DEVAM ETMELİ’ Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Bloomberg HT kanalında Ali Çağatay’ın sunduğu ‘30 Dakika’ programının canlı yayınına telefon bağlantısı ile konuk oldu. Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik kendisine yöneltilen soruları cevaplandıran ALTO Başkanı Ömer Ertürk, sürece yönelik görüşlerini dile getirerek süreç sonrası hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Başkan Ertürk canlı yayında şunları dile getirdi; “Dünya olarak sıra dışı bir dönemden geçiyoruz. Pandemi ile birlikte insan yaşamını korumak ve gündelik hayatı sürdürülebilir kılmak öncelikli hedef haline geldi. Bu yüzden normalleşmeye geçerken de yine toplumsal sağlığı önceleyerek ekonomide iyileşmeyi sağlamamız gerekiyor. Bu virüsle birlikte ekonomilerin eskisi...

İMEAK DTO ALİAĞA’DAN YELKEN VE KÜREK KULÜBÜNE DESTEK

Foça’da faaliyet gösteren Reha Midilli Phokaia Windsurf Yelken ve Kürek Spor Kulübü’ne sporcuların denize çıkabilmeleri için gerekli hijyen malzemeleri konusunda İMEAT DTO Aliağa şubesi tarafından destek sağlandı. Reha Midilli Phokaia Windsurf Yelken ve Kürek Spor Kulübü’ne sporcuların denize çıkabilmeleri için gerekli hijyen malzemeleri konusunda sağlanan malzemelerin teslimatları İMEAK DTO Aliağa Şube Müdürü Orçun Tuncer ve Müdür Yardımcısı Mahmut Çanka tarafından yapıldı. Reha Midilli Phokaia Windsurf Yelken ve Kürek Spor Kulübü Başkanı Hakan Oyal ve kulüp üyeleri İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu’na destekleri için teşekkür etti.

ALOSBİ’den sosyal izolasyon yatırımı

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), toplum sağlığına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. ALOSBİ ile bünyesindeki firmalar, Aliağa Devlet Hastanesi girişleri için yapılan sosyal izolasyon yatırımlarına büyük katkı sağladı. Koronavirüs, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşam rutinlerine yeni bir boyut kazandırdı. Sosyal izolasyon ve bu çerçevede yapılması gerekenler giderek hayatın bir parçası haline geldi. Normalleşme sürecine yavaş yavaş giriş yaptığımız bu günlerde hastanelerde koronavirüs ile mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğu azaltmak, hem personelin hem de vatandaşın sağlığını riske atmamak için yeni tedbirler alınmaya başlandı. Hastanelerde alınacak bu önlemlerin başında sosyal izolasyon ve kişisel...

ALİAĞA FEN BİLİMLERİ’NDEN MATEMATİK BAŞARISI

2019-2020 Tales Bilim Yayınları Matematik Uygulaması Yarışmasında Aliağa Fen Bilimleri Okulları 7. Sınıf öğrencilerinden Arda Kara ve Semih Emre Erbayındır finale kalma başarısı gösterdi. Öğrencilerin bu başarıları okul müdürleri Ali İhsan Bostancıoğlu ve Hasan Gönç tarafından bizzat evlerinde plaket ile ödüllendirildi. Yarışma ile ilgili açıklamada bulunan Gönç ve Bostancıoğlu “Yarışma ve sınavlarla öğrencilerin matematiğe olan ilgisini çekmek ve matematikte yetenekli öğrencileri daha da motive etmek eskiden beri tüm dünyada var olan bir düşüncedir. Bu kapsamda yapılan çok fazla sınav vardır. Bunlardan en önemlilerinden olan Tales Bilim Yayınları Matematik Uygulaması Yarışması yaygın ve önemli bir matematik yarışmasıdır. Tales sınavında sorular öğrencilerin ilgisini...

YASAK SÜRESİNCE HANGİ İŞLETMELER AÇIK OLACAK?

Ramazan Bayramı’nda Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında 81 ilde dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak işletmeleri sizler için derledik. Ramazan Bayramı süresince uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında İçişleri Bakanlığı yasak sürecinde açık olacak işletmelerin bildirildiği bir genelge yayınladı. Genelge kapsamında yasak öncesinde ve yasak süresinde açık olacak işletmeler belirtildi. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edecek. Kısıtlamanın olduğu 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar 65 yaş ve üzeri ile...

Sonraki Sayfa »