Karaciğer yağ­lan­ma­sı risk ta­şı­yor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sümeyye Korkut, Karaciğer yağlanmasının nedenleri, belirtileri ve beslenme önerileri hakkında uyarılarda bulundu. Gü­nü­müz sağ­lık so­run­la­rı­nın en yay­gın­la­rın­dan, ço­ğun­luk­la bir dizi sağ­lık prob­le­mi­nin baş­lan­gıç adımı ola­bi­len ka­ra­ci­ğer yağ­lan­ma­sı, ül­ke­miz­de her beş ye­tiş­kin­den bi­rin­de gö­rü­lü­yor.

Sümeyye Korkut
03:49 -
Abone ol
Karaciğer  yağ­lan­ma­sı  risk ta­şı­yor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sümeyye Korkut, Karaciğer yağlanmasının nedenleri, belirtileri ve beslenme önerileri hakkında uyarılarda bulundu. Gü­nü­müz sağ­lık so­run­la­rı­nın en yay­gın­la­rın­dan, ço­ğun­luk­la bir dizi sağ­lık prob­le­mi­nin baş­lan­gıç adımı ola­bi­len ka­ra­ci­ğer yağ­lan­ma­sı, ül­ke­miz­de her beş ye­tiş­kin­den bi­rin­de gö­rü­lü­yor.

Bu yağ­lan­ma vü­cut­ta kar­bon­hid­rat, pro­te­in, yağ, vi­ta­min­ler ve ilaç­la­rın iş­len­me­si, kul­la­nıl­ma­sı, de­po­lan­ma­sı­na etki eden ka­ra­ci­ğer hüc­re­le­rin­de aşırı yağ bi­rik­me­si an­la­mı­na gelir. Ka­ra­ci­ğer ye­ni­le­ne­bi­len bir organ ol­du­ğu için bu yağ­lan­ma­yı doğru adım­lar­la azalt­mak müm­kün­dür. Gün­lük ru­ti­ni­niz­de özel­lik­le bes­len­me dü­ze­ni­niz­de ya­pa­ca­ğı­nız bazı de­ği­şik­lik­ler bu ye­ni­len­me­yi des­tek­le­yecek ve yağ bi­ri­ki­mi­ni büyük oran­da azal­ta­cak­tır. Çünkü araş­tır­ma­lar gös­te­ri­yor ki ka­ra­ci­ğer yağ­lan­ma­sı­nın baş­lı­ca se­bep­le­ri ara­sın­da olan kötü bes­len­me, şiş­man­lık ve ha­re­ket­siz yaşam tarzı de­va­mın­da hi­per­tan­si­yon, in­sü­lin di­ren­ci ve Tip II di­ya­be­te neden ola­bil­mek­te­dir. Yani önüne ge­çil­mez­se bir dizi sağ­lık prob­le­mi­ni be­ra­be­rin­de ge­ti­re­bi­li­yor. Ancak bu du­rum­dan ta­ma­men kur­tul­mak müm­kün..

Araş­tır­ma­la­ra göre Ak­de­niz tipi bes­len­me dü­ze­ni ka­ra­ci­ğer yağ­lan­ma­sın­da olum­lu etki gös­te­ri­yor. Bu bes­len­me dü­ze­nin­de bit­ki­sel pro­te­in, ta­hıl­lı gı­da­lar, lif­ten zen­gin meyve ve seb­ze­ler, sağ­lık­lı yağ­lar ve özel­lik­le ba­lık­tan zen­gin bes­len­me esas­tır. Ak­de­niz tipi bes­len­me ile ye­ter­li ve den­ge­li bir şe­kil­de kendi vücut ağır­lı­ğı­nın %10’unu kay­bet­mek, yağ­lan­ma­yı azal­tı­yor ve tan­si­yon, in­sü­lin di­ren­ci gibi has­ta­lık­la­rın olu­şu­mu­nu büyük oran­da en­gel­li­yor.

Yağ içe­ri­ği yük­sek şar­kü­te­ri ürün­le­ri­ni (sosis, salam, sucuk) bes­len­me dü­ze­nin­den çı­kart­mak, sağ­lık­lı yağ­la­rın da aşırı tü­ke­ti­min­den ka­çın­mak, yoğun kar­bon­hid­rat ve şeker tü­ke­ti­mi­ni azalt­mak hem kilo kay­bı­na hem de yağ­lan­ma­nın azal­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak­ta­dır.
Alkol me­ta­bo­liz­ma­sı ge­re­ği ka­ra­ci­ğe­ri yor­du­ğun­dan ve de­po­la­ma­yı hız­lan­dır­dı­ğın­dan ka­ra­ci­ğer yağ­lan­ma­sı olan ki­şi­ler­de kı­sıt­lan­ma­sı ge­re­ken önem­li bir fak­tör­dür.

Bir son­ra­ki adım ise be­sin­le­ri sağ­lık­lı şe­kil­ler­de ter­cih et­mek­tir. Özel­lik­le pa­ket­len­miş ürün­ler­de­ki katkı mad­de­le­ri gün için­de ka­ra­ci­ğe­ri yo­ra­rak ye­ni­len­me­yi olum­suz et­ki­li­yor. Ay­rı­ca ilaç ve bi­linç­siz kul­la­nı­lan tak­vi­ye­ler de ka­ra­ci­ğer­de tah­rip et­ki­si gös­te­re­bil­mek­te­dir. O se­bep­le dok­tor kont­ro­lün­de alı­nan ilaç­lar ha­ri­cin­de ge­rek­me­dik­çe ilaç kul­lan­ma­ma­ya dik­kat edil­me­li­dir.

Sebze ve mey­ve­ler
ka­ra­ci­ğe­ri ko­ru­yor
Ka­ra­ci­ğer için en doğru ter­cih olan sebze ve mey­ve­le­rin bir­ço­ğu, yük­sek lif içe­ri­ği ve an­ti­ok­si­dan et­ki­le­riy­le ka­ra­ci­ğe­ri te­miz­ler ve korur. Özel­lik­le sık sık tü­ke­til­me­si­ni öner­di­ğim en­gi­nar vü­cut­ta safra akı­şı­nı hız­lan­dı­ra­rak sin­di­ri­mi dü­zen­li­yor hem de kan­da­ki ko­les­te­rol mik­ta­rı­nın den­ge­len­me­si­ne yar­dım­cı ola­rak, önce kanın son­ra­sın­da ka­ra­ci­ğe­rin te­miz­len­me­si­ne yar­dım­cı olur. Ay­rı­ca sa­rım­sak, pan­car, havuç gibi an­ti­ok­si­dan içe­ri­ği yük­sek seb­ze­ler, elma, grey­furt, üzüm gibi vi­ta­mi­ni ve lifi yük­sek mey­ve­ler vücut en­fek­si­yon­la­rı­nın ön­len­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tır.

Tüm bun­la­rın ya­nın­da dü­zen­li spor yap­mak ve ye­ter­li mik­tar­da su tü­ket­mek hepsi için ta­mam­la­yı­cı ola­cak­tır. Vü­cu­dun ya­pı­sı ge­re­ği tek bir sağ­lık so­ru­nu bir­den fazla sonuç do­ğu­ra­bi­li­yor, başka sı­kın­tı­la­ra ortam ha­zır­la­ya­bi­li­yor. Ancak sağ­lık­lı bir bes­len­me dü­ze­ni ile hem ka­ra­ci­ğer yağ­lan­ma­sı azal­tı­lıp hem de olu­şa­bi­lecek diğer risk­le­rin önüne ge­çi­le­bil­mek­te­dir.
Siz de bu ko­nu­da bir uz­man­dan yar­dım ala­bi­lir, daha sağ­lık­lı ve zinde bir vü­cu­da sahip ola­bi­lir­si­niz. Sağ­lık­lı gün­ler..