Bergama

İzmir Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Ankara’da…

İzmir'in Kınık, Kiraz, Bayındır, Bergama ve Aliağa ilçelerinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 'Cumhur İttifakı'nın adayları olarak girip, kazanan belediye başkanları, mazbatalarını almalarının ardından ilk toplu ziyaretlerini Anıtkabir'e gerçekleştirdi. Anıtkabir'i ziyaret eden heyette, hepsi AK Parti'li olan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve 'cumhur ittifakı' İzmir Belediye Meclis üyeleri yer aldı. Mozoleye çelenk bırakan başkanlar,...

ATATÜRK’ÜN BERGAMA’YA GELİŞİNİN 85. YILI TÖRENLERLE KUTLANDI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bergama’ya gelişinin 85. Yıl dönümü törenlerle kutlandı. Bergama Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama töreni düzenlendi. Törenlere Bergama Kaymakam Vekili ve Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Bergama Garnizon Komutanı  Tankçı Albay Murat Sağlık, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İbrahim İpiçürük, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri,  vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Mualla Ersezgin Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan kutlama programında günün önemine ilişkin kompozisyon ve şiirler okunarak Atatürk’ün en sevdiği şarkılar seslendirildi.  Bergama Kılıç Kalkan Ekibi ve Bergama Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin...

ÇEVRECİ ÇOCUKLARDAN ETKİNLİK

Bergama Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün “Sıfır Atık” projesi çalışmalarını daha iyi yürütebilmek adına İlköğretim okullarına yönelik hazırladığı “Çevre Bilinci Sunumu” Bergama Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Çevre bilincinin şarkılarla ve birbirinden renkli görsel sunumlarla anlatıldığı  etkinliğe Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, Bergama Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü MuhhammedAshour, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yıl İlkokulu, 14 Eylül İlkokulu, Ali Rıza Eroğlu İlkokulu, Fatih İlkokulu, İsmail Hakkı Pamukçu İlokulu ve Mert Öztüre İlkokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, ‘Küresel ısınma nedir, İklim değişikliği nedir, doğal afetler neden meydana gelmektedir, geri dönüşüm nedir?’ sorularına açıklamalı...

Bergama Göçbeyli Mahallesi’ne 4.8 milyon liralık yatırım!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, arıza ve kaçaklar nedeniyle su sıkıntısı çeken Bergama’nın Göçbeyli Mahallesi’nin şebekelerini yenileyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin pek çok noktasında alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bergama’nın Göçbeyli Mahallesi’nde arıza ve kaçaklara neden olan eski şebekeleri yenilemek için de ihale sürecini tamamlayan İZSU, imalat çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlıyor. Dağdan gelen doğal su kaynağının yanı sıra mahallede yer alan ancak kullanılmayan iki adet kuyu devreye alınacak. Ayrıca  yeni su deposu da inşa edilecek. Kuyu ile depo arasına iletim hattı döşenecek ve abonelerin branşman hatları yenilenecek. Toplam 27 kilometrelik şebeke yenileme çalışması, 4 milyon 855 bin...

“NEFES ALAN TARİH” BERGAMA’NIN KENT MARKASI OLUŞUYOR

Bergama’da kent markası ve görsel kimliğinin oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar hakkında lansman toplantısı yapıldı. Bergama Kültür Merkezi BerKM’de yapılan toplantıya Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Bergama’daki kanaat önderleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. “Bergama, Nefes Alan Tarih” sloganıyla anlatılan çalışmalarda marka tanıtım logosu ve izlenilecek konularla ilgili başlıklara yer verildi. Ayrıca marka stratejisini hayata geçirmek üzere geliştirilen eylem planı “Yerel Halkın Eğitimi”, “Turizm Dışı Tanıtım”, “Yurtiçi Tanıtım”, “Yurtdışı Tanıtım” ve “Ziyaretçi Deneyimi” başlıklarında toplandı. MARKALAŞMA KONUSUNDA STRATEJİ YARATMAMIZ GEREKİYOR Açılış konuşmasını yapan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç; “2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmemizin ardından, Bergama’nın...

Hakan Koştu; “Tür­ki­ye’nin par­la­yan yıl­dı­zı ola­ca­ğız”

Cum­hur İtti­fa­kı Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Hakan Koştu, gö­re­ve gel­dik­le­rin­de dev­let des­tek­li böl­ge­sel pro­je­le­rin hızla ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ne ön­cü­lük ede­cek­le­ri­ni ifade ede­rek, 5 yıl için­de Ba­kır­çay’da is­tih­dam pat­la­ma­sı ya­şa­na­ca­ğı­nı söy­le­di. "5 Yılda Ba­kır­çay'da is­tih­dam pat­la­ma­sı ya­şa­na­cak" Hakan Koştu, Aşağı Kı­rık­lar Me­ra­sı’nın Ser­best Bölge, Çan­dar­lı'nın Mega En­düst­ri Böl­ge­si, Ber­ga­ma -Di­ki­li ara­sın­da ki ha­zi­ne ara­zi­le­ri­nin Ta­rı­ma Da­ya­lı İhti­sas Böl­ge­si ve Ber­ga­ma Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si'nin ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te böl­ge­sel an­lam­da 100 bin ki­şi­nin is­tih­dam edi­le­ce­ği­ni ve Ber­ga­ma nü­fu­su­nun da kısa sü­re­de 500 bin ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Aşağı Kı­rık­lar'da ku­rul­ma­sı plan­la­nan Ser­best Bölge’nin İzmir Ga­zi­emir Ser­best Böl­ge­si­nin 3 kat bü­yük­lü­ğün­de ola­ca­ğı­nı ifade eden Hakan Koştu, “Ber­ga­ma OSB’yi, Ga­zi­emir Ser­best Bölge...

Hakan Koştu: “Her Yol Ber­ga­ma’ya Çı­ka­cak”

Cum­hur it­ti­fa­kı Ber­ga­ma Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Hakan Koştu, Sa­na­yi Böl­ge­le­ri­nin ya­pıl­ma­sıy­la birlikte böl­ge­nin ula­şım ağı­nın ge­niş­le­ye­ce­ği­ni her yolun Ber­ga­ma'ya çı­ka­ca­ğı­nı söy­le­di. Kah­ve­ha­ne top­lan­tı­la­rın­da Ber­ga­ma­lı­la­ra ses­le­nen Hakan Koştu, Ber­ga­ma'nın ula­şım ağı hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Koştu açık­la­ma­sın­da şun­la­rı dile ge­tir­di: "Geniş bir coğ­raf­ya ya sahip Ber­ga­ma'nın Kozak yö­re­si bil­di­ği­niz gibi gra­nit taş ocak­la­rıy­la ün­lü­dür. Bu­ra­dan da dün­ya­nın her ye­ri­ne gra­nit taş ih­ra­ca­tı ya­pı­lı­yor ve ağır to­na­jı kam­yon­lar şuan için Ber­ga­ma şehir mer­ke­zin­den geç­mek­te­dir. Ancak bu yol­dan geçen araç­lar, 2 bin yıl­lık ta­ri­he zarar ver­mek­te ve büyük teh­li­ke arz et­mek­te­dir. Bu bölge ne yerde, ne gökte ma­hal­le­si ola­rak bi­li­nen Se­li­nos De­re­si’nin geç­ti­ği uzun bir...

Hakan Koştu:”Ber­ga­ma’ya hem je­oter­mal hem doğal gaz”

Cum­hur İtti­fa­kı Ber­ga­ma Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Hakan Koştu, Ber­ga­ma­lı seç­men­le­re pro­je­le­ri­ni açık­lar­ken, Ber­ga­ma'nın çok şans­lı bir şehir ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek "Hal­kı­mı­za hem doğal gazı hem de je­oter­mal’i bir­lik­te su­na­ca­ğız" dedi. Ber­ga­ma Dübek Mev­ki­si’nde ki sıcak su kay­na­ğı­nın bu­gü­ne kadar be­le­di­ye ta­ra­fın­dan tam ola­rak hal­kın hiz­me­ti­ne su­nu­la­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Hakan Koştu: "Gö­re­ve gel­di­ği­miz de yıl­lar­dır bil­me­ce ha­li­ne gelen ter­mal sıcak su kay­nak­la­rı­nı iyi şe­kil­de de­ğer­len­di­re­rek önce konut kul­la­nı­mı­na daha son­ra­da bu böl­ge­de se­ra­cı­lı­ğın ge­liş­me­si­ni sağ­lamak için se­ra­cı­lı­ğın hiz­me­ti­ne su­na­ca­ğız " dedi. "Hal­kı­mı­za Kon­for Vaat edi­yo­ruz” Koştu;"Biz Be­le­di­ye ola­rak gö­re­ve gel­di­ği­miz­de hal­kı­mı­zın ev­le­rin­de sı­ca­cık bir or­tam­la­rı olsun is­ti­yo­ruz. Ço­cuk­la­rıy­la bir­lik­te kon­for­lu bir yaşam su­na­ca­ğı­mı­zı vaat edi­yo­ruz. Hiç...

Hakan Koştu: “Ber­ga­ma ye­ni­den tu­rizm şehri ola­cak”

Seçim ça­lış­ma­la­rı­na hız kes­me­den devam eden Cum­hur İtti­fa­kı Ber­ga­ma Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Hakan Koştu, il­çe­de tu­riz­mi ge­liş­tir­mek ama­cıy­la Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­nın da des­te­ği­ni ala­rak al­ter­na­tif pro­je­ler üre­tip de­ği­şik ham­le­ler ya­pa­cak­la­rı­nı açık­la­dı. “Tek­no­lo­ji­yi en iyi şe­kil­de kul­la­na­ca­ğız” Hakan Koştu, Ber­ga­ma­lı seç­men­le­re ses­le­ne­rek, "il­çe­mi­zi tu­rizm an­la­mın­da ta­nıt­mak hatta böl­ge­sel an­lam­da tu­rist çek­mek an­la­mın­da ya­pı­la­bi­lecek ça­lış­ma­la­rı pro­je­len­di­re­rek Ba­kan­lık des­te­ği ile bir­lik­te ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz" dedi. İlk etap­ta in­ter­net tek­no­lo­ji­si­ni çok iyi kul­la­na­rak en az 5 ya­ban­cı dilde Ber­ga­ma'nın ta­ri­hi ve tu­ris­tik me­kân­la­rı­nı ta­rih­sel ve kül­tü­rel an­lam­da ta­nıt­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Koştu, şöyle devam etti: “İçe­ri­ğin­de yoğun gör­sel­lik ba­rın­dı­ran fo­toğ­raf­lar­la zen­gin­leş­ti­ril­miş en az 5 ya­ban­cı dilde Ber­ga­ma'yı her...

SPORCULAR’DAN BAŞKAN GÖNENÇ’E ÇİÇEK YAĞMURU

Bergama Belediyespor Badminton ve Basketbol takımı sporcuları Başkan Gönenç’i ziyaret ederek çiçek yağmuruna tuttular Ekim 2018 tarihinde yeni dönemde tekrar aday olmayacağını açıklayan ve kısa bir süre sonra 10 yıldır sürdürdüğü belediye başkanlığı sona erecek olan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’e ziyaretçi akını sürüyor. Bergama Belediyespor’un içlerinde Balkan Şampiyonu ve Türkiye Şampiyonluklarında madalyalar kazanan sporcularında bulunduğu Badminton ve finale kalan U-14 kız takımının da bulunduğu Basketbol takımı sporcuları Başkan Gönenç’i ziyaret ederek çiçek yağmuruna tuttular. Badminton antrenörü Hakan Avcı ve Basketbol Antrenörü Can Kayalarlıoğulları öncülüğünde gerçekleşen ziyarette çocuklar Başkan Gönenç’e başkanlığı boyunca kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları içinde teşekkür ettiler. MİLLİ TAKIM DESTEĞİNE...

BERGAMA’DA 1.GALENOS PAPATYA FESTİVALİ

Eski Roma döneminin ünlü hekimi, bilim insanı ve filozof Bergamalı Galenos adına ve şifalı bitkilerinin tüm dünyaya tanıtılması amacıyla düzenlenen 1.Galenos Papatya Festivali başladı. Bergama Galenos Kültür ve Turizm Derneği ve Japonya Galenos Derneği’nin Bergama Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediği festivalin açılış töreni Bergama Arastası’nda Efe Heykeli’nin önünde gerçekleştirildi. Açılış törenine Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, ümit Atlam, Bergama Galenos Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sait Tez, Japonya Galenos Derneği Başkanı Dr. Kaori Goto, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Muammer Esen, vatandaşlar ve Japon misafirler katıldı. GALENOS ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERDİR Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı yaptığı açılış konuşmasında; “Bergama,...

BAKIRÇAY’IN BİLGİ BELGE MERKEZİ ONLİNE ERİŞİME AÇILDI

Bakırçay’ın bilgi ve belge merkezi Bergama Araştırmaları Kütüphanesi, 55’. Kütüphane haftasında online erişim hizmetine açıldı. Bergama ve yakın çevresi ile ilgili yapılacak araştırmalara, akademik çalışmalara kaynaklık eden Bergama Araştırmaları Kütüphanesi, Antik Bergama Kütüphanesinden devraldığı köklü geleneği yaşatmak, kütüphane kültürünü sürdürebilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. 2016 yılının Ekim ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Bergama Kültür Merkezi BerKM bünyesinde açılan Bergama Araştırmaları Kütüphanesi online hizmete açıldı. Kütüphane koleksiyonunda bulunan 3500 kitap ve süreli yayının kataloglama ve sınıflama gibi teknik işlemleri tamamlanarak araştırmacıların hizmetine sunuldu. Kütüphane haftasını güzel bir duyuru ile kutlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç; “Arkadaşlarımızın yoğun...

BAŞKAN GÖNENÇ’E BELEDİYE PERSONELİNDEN VEDA GECESİ

Ekim ayında 2019 Yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç için belediye personeli tarafından veda gecesi düzenlendi. Bergama Belediye Personeli tarafından Ilıca Sosyal Tesislerinde düzenlenen veda gecesine Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç eşi Meltem Gönenç,Bergama Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kahyaoğlu ve Ümit Atlam ile birlikte katıldı. ÇALIŞANLAR TEŞEKKÜR ETTİ Veda gecesi Başkan Gönenç için hazırlanan film gösterisiyle başladı. Son 10 yılda gerçekleştirilen projelerinde gösterildiği filmin sonunda ise belediye çalışanlarının “Bize tüm bu projeleri ve daha fazlasını sizinle birlikte gerçekleştirme fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz” yazılı notu sonrası salonda duygusal anlar yaşandı. Ardından Genel İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Şükret Sevgener,...

BERGAMA BELEDİYESİ’NDEN SON 10 YILIN ÖZETİ

Bergama Belediyesi, son 10 yılda yapılan hizmetleri, belediyenin mali yapısını ve Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in görev süresince belediyenin hangi noktadan nereye geldiğini anlatan bir video yayınladı ve katalog dağıttı. Bergama Belediyesi son 10 yılda yapılan hizmetlerin bedelleriyle birlikte anlatıldığı ve belediyenin mali yapısını bir katalogda topladı.Hazırlanan videoda ise kentin tarihi geçmişinden son 10 yılda Bergama Belediyesince yapılanlara, farklı teknikler kullanılarak yapılan çekimlerle değinildi. 10 dakikalık videoda Bergama’yı geçmişine yaraşır bir şekilde geleceğe taşımayı hedefleyen Bergama Belediyesi’nin izlediği yol 2009’dan bu yana belediye başkanlığını yürüten Mehmet Gönenç’in; “Biz Bergamalılar önemli ve özel bir kentte yaşadığımızı biliyoruz. Bizler Bergama gibi görkemli bir mirasın...

Hakan Koştu “Bergama Zeytin Parkla Güzelleşecek”   

Cumhur ittifakı Bergama Belediye Başkan adayı Hakan Koştu, Bergama şehir merkezindeki Vakıf zeytinliklerini betonarme kullanmadan düzenleyip güzelleştirerek Zeytin Park’ı halkın kullanımına açacaklarını söyledi. İlçe merkezinin ortasında kalan Adnan Menderes Bulvarının sağında 3.67 m2, karşı kısmında 2,5 hektar ve Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Lisesi arka kısmında bulunan Vakıflara ait Zeytinlikleri düzenleyerek ‘Zeytin Park’ adıyla halkın kullanımına açacakları belirtti.  Şehrin tam ortasında ilçenin Akciğerini oluşturan Vakıf Zeytinliklerinin yıllardır bakımsız, ıssız ve karanlık görünümü ile halkın korkulu rüyası olduğunu dile getiren Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan adayı Hakan Koştu,  bu alanda yapacakları düzenlemeyle ilgili Bergamalılara şu açıklamada bulundu. "Görevi devraldığımızda Vakıf zeytinliklerimizi Adnan Menderes Bulvarı ile...

YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU, KILIÇAROĞLU’NUN KATILIMIYLA AÇILDI

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nindesteğiyle ilçeye kazandırdığı “Yarı Olimpik Yüzme Havuzu” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle hizmete açıldı. Kültür Merkezi, Katlı Otopark, Kapalı Hayvan Pazarı, Bergama Araştırmaları Kütüphanesi, Atık Su Arıtma Tesisi, Hasta Yakını Konuk Evi projelerinin yanı sıra Kapalı Spor Salonu, Futbol Akademi Tesisleri, Tenis Kortları, Aquapark gibi sportif projeleri de kente kazandıran Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in bir projesi daha gerçek oldu. İzmir’in en modern ve FİNA standartlarına uygun olarak yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da katıldı. 8,5 MİLYONA MAL OLDU Açılış töreninden konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç,...

BERGAMA’DA SAHNELENEN “MASKELİLER” ÇOK BEĞENİLDİ

İzmir Halk Tiyatrosu tarafından Bergama Kültür Merkezi BerKM’de sahnelenen “Maskeliler” adlı oyun tiyatroseverler tarafından çok beğenildi. Usta yönetmen Cengiz Toraman’ın yönettiği, ‘içerde’ ve ‘çukur’ gibi birçok diziden tanınan Nebil Sayın, Tiyatro Kalemi'nin başarılı oyuncusu Çetin Ok ve Yenikapı Tiyatrosundan Mehmet Küçükgünaydın’ın rol aldığı “Maskeliler” Bergama’da sahnelendi. Tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlenen ve çok beğenilen oyun dakikalarca ayakta alkışlandı. Bergama Belediyesi’nin Mart Ayı etkinlikleri kapsamında Bergama Kültür Merkezi BerKM’de sahnelenen oyun savaşın çirkin yüzünü etkili bir şekilde ortaya koyuyor. İlan Hatsor tarafından kaleme alınan eser Filistinli üç erkek kardeş arasında geçen ve savaşın sebep olduğu yıkımı anlatıyor.

KILIÇDAROĞLU BUGÜN BERGAMA’DA!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in ilçeye kazandırdığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun açılışını yapmak için 16 Mart 2019 Cumartesi Günü Bergama’ya geliyor. Kültür Merkezi, Katlı Otopark, Kapalı Hayvan Pazarı, Bergama Araştırmaları Kütüphanesi, Atık Su Arıtma Tesisi, Hasta Yakını Konuk Evi projelerinin yanı sıra Kapalı Spor Salonu, Futbol Akademi Tesisleri, Tenis Kortları, Aquapark gibi sportif projeleride kente kazandıran Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in bir projesi daha gerçek oluyor. 2016 yılının Ekim ayında Bergama Kültür Merkezi BerKM’nin açılışını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez İzmir’in en modern ve FİNA standartlarına uygun olarak yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun...

KILIÇDAROĞLU BERGAMA’YA GELİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in ilçeye kazandırdığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun açılışını yapmak için 16 Mart 2019 Cumartesi Günü Bergama’ya geliyor. Kültür Merkezi, Katlı Otopark, Kapalı Hayvan Pazarı, Bergama Araştırmaları Kütüphanesi, Atık Su Arıtma Tesisi, Hasta Yakını Konuk Evi projelerinin yanı sıra Kapalı Spor Salonu, Futbol Akademi Tesisleri, Tenis Kortları, Aquapark gibi sportif projeleride kente kazandıran Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in bir projesi daha gerçek oluyor. 2016 yılının Ekim ayında Bergama Kültür Merkezi BerKM’nin açılışını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez İzmir’in en modern ve FİNA standartlarına uygun olarak yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun...

MİNİKLERDEN “PET ŞİŞENİ GETİR, FİLENİ GÖTÜR” KAMPANYASINA DESTEK

MİNİKLER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLADI İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merkeze uzak yörelerdeki çocukların okul öncesi eğitimi için kurduğu ve Bergama Belediyesi işbirliği ile Fatih Mahallesi’nde sürdürdüğü ‘Gezici Çocuk Dünyası Eğitim Tırı’ eğitimini tamamladı. Düzenlenen sertifika töreninde Bergama Belediyesi’nin yaklaşık bir ay önce başlatmış olduğu ve Türkiye genelinde ses getiren “Pet Şişeni Getir, File Çantanı Götür” kampanyasına eğitime katılan miniklerden de destek geldi. Taşınabilir eğitim modülünde çocukların zeka ve dil gelişiminin sağlanması, sosyalleşmesi ve ilkokula hazırlanmasının hedeflendiği ve velilere yönelik eğitim çalışmalarının da gerçekleştiği proje, 45 minik öğrencinin eğitim boyunca öğrendiklerini sergiledikleri birbirinden güzel etkinliklerle final yaptı. Düzenlenen törende projenin Büyükşehir Belediyesi’nin yaşama...

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »