ES GROUP’TAN 1100 KM’LİK KÖPRÜ

“GE­LE­CE­ĞİN SÖZÜ”NÜ söy­le­mek için yola çıkan ES Group, ül­ke­nin ge­le­ce­ği ço­cuk­la­rın, göz­le­rin­de­ki ışık ola­bil­mek için İzmir’in Ali­ağa’dan Kah­ra­man­ma­raş’ın Gök­sün il­çe­si­nin Kav­şut Köyü’ne 1100 km uzun­lu­ğun­da bir gönül köp­rü­sü inşa etti. Es Group, “Ço­cuk­la­ra Yep­ye­ni Hi­kâ­ye­ler Gö­tü­rü­yo­ruz!” di­ye­rek dü­zen­le­di­ği kitap ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı kap­sa­mın­da Kah­ra­man­ma­raş’ın Gök­sun il­çe­si­ne bağlı bir köy okulu olan Kav­şutİlköğ­re­tim Oku­lun­da oku­yan 60 öğ­ren­ci­ye okula özel ola­cak şe­kil­de ta­sar­la­nan ve üret­ti­ri­len t-shirt, sweat, pan­to­lon/etek ve polar mont yap­tı­ra­rak he­di­ye etti.

Özgürses Gazetesi
06:07 -
Abone ol
ES GROUP’TAN 1100 KM’LİK KÖPRÜ

“GE­LE­CE­ĞİN SÖZÜ”NÜ söy­le­mek için yola çıkan ES Group, ül­ke­nin ge­le­ce­ği ço­cuk­la­rın, göz­le­rin­de­ki ışık ola­bil­mek için İzmir’in Ali­ağa’dan Kah­ra­man­ma­raş’ın Gök­sün il­çe­si­nin Kav­şut Köyü’ne 1100 km uzun­lu­ğun­da bir gönül köp­rü­sü inşa etti.
Es Group, “Ço­cuk­la­ra Yep­ye­ni Hi­kâ­ye­ler Gö­tü­rü­yo­ruz!” di­ye­rek dü­zen­le­di­ği kitap ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı kap­sa­mın­da Kah­ra­man­ma­raş’ın Gök­sun il­çe­si­ne bağlı bir köy okulu olan Kav­şutİlköğ­re­tim Oku­lun­da oku­yan 60 öğ­ren­ci­ye okula özel ola­cak şe­kil­de ta­sar­la­nan ve üret­ti­ri­len t-shirt, sweat, pan­to­lon/etek ve polar mont yap­tı­ra­rak he­di­ye etti. Bun­lar­la be­ra­ber 100 adet ki­ta­bı da okul kü­tüp­ha­ne­si­ne ba­ğış­la­dı.

Köy oku­lu­na yar­dım kam­pan­ya­sı dü­zen­le­ye­rek öğ­ren­ci­ler­le bir araya gelen Es Group ça­lı­şan­la­rı, köy okulu öğ­ren­ci­le­ri ile bir araya gel­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Ço­cuk­la­rın göz­le­rin­de gör­dük­le­ri se­vin­cin, mut­lu­lu­ğun her şeye değ­di­ği­ni ifade eden Es Group ça­lı­şan­la­rı, sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­riy­le eği­ti­me des­tek ver­mek için her zaman gö­re­ve hazır ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Yar­dım or­ga­ni­zas­yo­nu ön­ce­si okul mü­dü­rü ve ida­re­ci­le­ri ile sü­rek­li is­ti­şa­re et­tik­le­ri­ni ve kır­sal ke­sim­de­ki en büyük prob­le­min ço­cuk­la­rın okul­la­ra gön­de­ril­me­me­si ol­du­ğu­nu öğ­ren­dik­le­ri­ni söy­le­yen ES Group yet­ki­li­le­ri, da­ğı­tı­lan kı­ya­fet­le­rin ama­cı­nın hem mev­cut öğ­ren­ci­le­rin okuma he­ye­ca­nı­na ortak olmak hem de bir se­bep­le okula gi­de­me­yen/git­me­yen ço­cuk­lar için okula git­me­nin ca­zi­be­si­ni art­tır­mak ol­du­ğu­nu be­lirt­ti­ler.
Artan is­tih­da­mıy­la bir­lik­te her zaman öğ­re­nen, ge­li­şen ve bi­linç­len­di­ren bir iş kül­tü­rü­nü be­nim­se­dik­le­ri­ni be­lir­ten ES Group, için­de bu­lun­du­ğu bu or­ga­ni­zas­yon­da sü­rek­li­lik sağ­la­ya­ca­ğı­nı, hem bün­ye­sin­de ça­lı­şan­la­rı hem de çev­re­si­ni de­ğiş­ti­re­rek ge­liş­tir­me­ye devam ede­ce­ği­ni be­lirt­ti.