Reklam
Reklam

ES GROUP’TAN 1100 KM’LİK KÖPRÜ

19 Mart 2017
ES GROUP’TAN 1100 KM’LİK KÖPRÜ
Reklam

“GE­LE­CE­ĞİN SÖZÜ”NÜ söy­le­mek için yola çıkan ES Group, ül­ke­nin ge­le­ce­ği ço­cuk­la­rın, göz­le­rin­de­ki ışık ola­bil­mek için İzmir’in Ali­ağa’dan Kah­ra­man­ma­raş’ın Gök­sün il­çe­si­nin Kav­şut Köyü’ne 1100 km uzun­lu­ğun­da bir gönül köp­rü­sü inşa etti.
Es Group, “Ço­cuk­la­ra Yep­ye­ni Hi­kâ­ye­ler Gö­tü­rü­yo­ruz!” di­ye­rek dü­zen­le­di­ği kitap ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı kap­sa­mın­da Kah­ra­man­ma­raş’ın Gök­sun il­çe­si­ne bağlı bir köy okulu olan Kav­şutİlköğ­re­tim Oku­lun­da oku­yan 60 öğ­ren­ci­ye okula özel ola­cak şe­kil­de ta­sar­la­nan ve üret­ti­ri­len t-shirt, sweat, pan­to­lon/etek ve polar mont yap­tı­ra­rak he­di­ye etti. Bun­lar­la be­ra­ber 100 adet ki­ta­bı da okul kü­tüp­ha­ne­si­ne ba­ğış­la­dı.

Köy oku­lu­na yar­dım kam­pan­ya­sı dü­zen­le­ye­rek öğ­ren­ci­ler­le bir araya gelen Es Group ça­lı­şan­la­rı, köy okulu öğ­ren­ci­le­ri ile bir araya gel­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Ço­cuk­la­rın göz­le­rin­de gör­dük­le­ri se­vin­cin, mut­lu­lu­ğun her şeye değ­di­ği­ni ifade eden Es Group ça­lı­şan­la­rı, sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­riy­le eği­ti­me des­tek ver­mek için her zaman gö­re­ve hazır ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Yar­dım or­ga­ni­zas­yo­nu ön­ce­si okul mü­dü­rü ve ida­re­ci­le­ri ile sü­rek­li is­ti­şa­re et­tik­le­ri­ni ve kır­sal ke­sim­de­ki en büyük prob­le­min ço­cuk­la­rın okul­la­ra gön­de­ril­me­me­si ol­du­ğu­nu öğ­ren­dik­le­ri­ni söy­le­yen ES Group yet­ki­li­le­ri, da­ğı­tı­lan kı­ya­fet­le­rin ama­cı­nın hem mev­cut öğ­ren­ci­le­rin okuma he­ye­ca­nı­na ortak olmak hem de bir se­bep­le okula gi­de­me­yen/git­me­yen ço­cuk­lar için okula git­me­nin ca­zi­be­si­ni art­tır­mak ol­du­ğu­nu be­lirt­ti­ler.
Artan is­tih­da­mıy­la bir­lik­te her zaman öğ­re­nen, ge­li­şen ve bi­linç­len­di­ren bir iş kül­tü­rü­nü be­nim­se­dik­le­ri­ni be­lir­ten ES Group, için­de bu­lun­du­ğu bu or­ga­ni­zas­yon­da sü­rek­li­lik sağ­la­ya­ca­ğı­nı, hem bün­ye­sin­de ça­lı­şan­la­rı hem de çev­re­si­ni de­ğiş­ti­re­rek ge­liş­tir­me­ye devam ede­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Reklam

ES GROUP’TAN 1100 KM’LİK KÖPRÜ Haberine Ait Etiketler

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.