Reklam
Reklam

“YILDA 700 OPERATÖR SERTİFİKASI”

“YILDA 700 OPERATÖR SERTİFİKASI”
Reklam

İzmir’in sa­na­yi ve deniz ti­ca­ret kenti Ali­ağa’da iş sek­tö­rü­nün özel­lik­le de son ya­pı­lan makro ya­tı­rım­lar­la (li­man­lar ve yeni sa­na­yi ku­ru­luş­la­rı) ile bir­lik­te yeni iş sa­ha­la­rı­nın açılması dik­kat çe­ki­yor. Bu iş sa­ha­la­rın­da ça­lış­mak üzere alı­na­cak olan per­so­ne­lin mu­hak­kak ki bir mes­lek sa­hi­bi ol­ma­sı ge­rek­ti­ği apa­çık or­ta­da. Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak Ali­ağa Mer­kez Eği­tim Ku­rum­la­rı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cava ile bün­ye­sin­de bu­lu­nan  iş ma­ki­ne­le­ri kurs­u hak­kın­da bil­gi­ler aldık.

“OPE­RA­TÖR­LÜK PO­PÜ­LER MES­LEK”

Özel­lik­le iş ma­ki­ne­le­ri kur­suy­la son yıllarda büyük çıkış göz­lem­le­dik­le­ri­nin al­tı­nı çizen Murat Cava, Ali­ağa’da bu kadar dev sa­na­yi ku­ru­lu­şu ve makro ya­tı­rım­lar varken iş ma­ki­ne­le­ri ser­ti­fi­ka­sı olan bi­ri­nin işsiz ka­la­ca­ğı­nı tah­min etmi­yo­rum, di­ye­rek bu kurs­lar hak­kın­da bilgi verdi.

“1 AYDA İSTEDİĞİNİZ İŞ MAKİNESİ OPE­RA­TÖ­RÜ OLABİLİRSİNİZ”

Ali­ağa’ya bak­tı­ğı­mız­da şan­ti­ye alanı gö­rü­nü­mü­nü an­dır­mak­ta. Bu ça­lış­ma­lar­la bir­lik­te ope­ra­tör­ler hep göz önün­de bu­lun­du­ğu için, ope­ra­tör­lük bel­ge­si­ni almak is­te­yen­le­rin sa­yı­sı da gün geç­tik­çe ar­tı­yor.
“Özel­lik­le li­man­la­rın gel­me­si ve sa­na­yi ku­ru­lu­şu gibi büyük ya­tı­rım­la­rın bu­lun­du­ğu Ali­ağa’da ope­ra­tör­le olan ih­ti­ya­cın her geçen gün art­tı­ğı­na dik­kat çeken Murat Cava şu bil­gi­le­ri verdi: “Sı­fır­dan bir kişi ope­ra­tör olmak is­te­di­ğin­de eğer biraz da me­ra­kı varsa bir ay gibi kısa sü­re­de ope­ra­tör ola­bi­li­yor. Hangi ma­ki­ne­yi kul­la­na­cak­sa o ma­ki­ne için ser­ti­fi­ka­yı ala­bi­lir. 76 sa­at­lik bir eği­tim sü­re­si var. Te­orik ve uy­gu­la­ma­lı ola­rak iki dalda eği­tim gö­rü­yor­lar. 26 sa­at­lik kısmı te­orik ders­ler­le ge­çer­ken, motor ve pe­ri­yo­dik ba­kım­lar üze­ri­ne eği­tim gö­rü­yor­lar. 38 saat de ma­ki­ne başı eği­ti­mi ve 12 saatte birebir eğitim (kursiyerin makine ile tek başına eğitimi)ve­ri­yo­ruz. Bunun yanı sıra teorik eğitimde iş güvenliği eğitimlerini de veriyoruz.
Kurs son­ra­sı Milli Eği­tim Bak­anlı­ğı’na bağlı ola­rak, Ali­ağa İlçe Milli Eği­tim sınav yü­rüt­me ko­mis­yo­nu­nu oluş­tu­ru­yor. 40’a kadar olan kayıtlarda kursumuzda sınavı gerçekleştiriyoruz. 40’ın üzeri ise Aliağa da bulunan herhangi bir okulumuzda sınavımızı yapıyoruz. Yani uygulama ve teorik sınavımız tamamen Aliağa da gerçekleşiyor.

“BİR YILDA 700 OPE­RA­TÖR YETİŞTİRDİK”

“ Eği­tim­le­ri­mi­ze ara­lık­sız devam edi­yo­ruz. Bir yıl içe­ri­sin­de 700’e yakın ope­ra­tör ye­tiş­tir­dik, di­ye­bi­li­rim. Tabi ki, bu dönem içe­ri­sin­de yö­net­me­lik­te bazı de­ği­şik­lik­ler oldu. De­ği­şen yö­net­me­lik­ler­le bir­lik­te yeni stan­dart­lar ge­ti­ril­di.
Daha ön­ce­den Ma­ki­ne Mü­hen­dis­le­ri Odası, ticaret odalarının ve halk eğitimlerin protokolle vermiş olduğu bu belgeleri şuan sa­de­ce özel kurs­la­ra ve­rebiliyor. Böyle olunca da Aliağadaki tek yetkili kurum biz olduğumuz için sertifikayı sadece biz veriyoruz.

Kurum olarak 7 ma­ki­ne mü­hen­di­si ve ko­nu­sun­da uzman bi­lir­ki­şi­ler ta­ra­fın­dan eği­tim ve­rmekteyiz. Yönetmelikle birlikte bire bir eği­tim daha da ağır­laş­tı. Ma­ki­ne­le­ri­miz ken­di­mi­ze ait ol­du­ğu için kendi sa­ha­mız­da ver­di­ği­miz eği­tim­ler­le kursiyerlerimize rahat bir şe­kil­de ça­lış­ma or­ta­mı su­nu­yo­ruz.

Bünyemizde bulunan kurslar. Limanların ve fabrikaların olmasıyla birlikte sürekli artış olmasından dolayı mobil vinç, tavan vinci, forklift, personel yükseltici,terminal çekici ve yine inşaat bölümü ve hafriyatta ise beko loder, ekskavatör, greyder, silindir, loder, kurtarıcı, lovbet belgelerini veriyoruz.

“İNSAN HAYATINDAN ÖNEMLİ HİÇ BİRŞEY YOK”

Bir çok şirketin hala bünyesinde sertifikasız işçi çalıştırdığını belirten Çava sözlerine şöyle devam etti: “Böylesine ağır bir iş ortamının bulunduğu bölgemizde iş kazalarının arttığını gözlemlemekteyiz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı diye düşünüyorum. Bizim buradan şirketlere tavsiyemiz eğitimli ve sertifikalı operatörler çalıştırılmasıdır.

Reklam

“YILDA 700 OPERATÖR SERTİFİKASI” Haberine Ait Etiketler

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.