CHP’Lİ GÜNGÖR “7’DEN 70’E ALİAĞA’NIN SO­RUN­LA­RINI BİLİYORUZ”

CHP Ali­ağa Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Erol Gün­gör, “BİZ ALİAĞA İÇİN HA­ZI­RIZ” slo­ga­nıy­la çık­tı­ğı baş­kan­lık yo­lun­da ha­zır­la­mış ol­du­ğu pro­je­ler­le il­çe­yi çağ­daş ve daha ya­şa­na­bi­lir marka bir kent ha­li­ne ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­di. Gün­gör, gö­re­ve gel­me­si ha­lin­de ha­ya­ta ge­çir­me­yi plan­la­dı­ğı “Ali­ağa Yaşam Mer­ke­zi” pro­je­si hak­kın­da da ko­nuş­tu.

Özgürses Gazetesi
10:39 -
Abone ol
CHP’Lİ GÜNGÖR “7’DEN 70’E ALİAĞA’NIN SO­RUN­LA­RINI BİLİYORUZ”

CHP Ali­ağa Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Erol Gün­gör, “BİZ ALİAĞA İÇİN HA­ZI­RIZ” slo­ga­nıy­la çık­tı­ğı baş­kan­lık yo­lun­da ha­zır­la­mış ol­du­ğu pro­je­ler­le il­çe­yi çağ­daş ve daha ya­şa­na­bi­lir marka bir kent ha­li­ne ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­di. Gün­gör, gö­re­ve gel­me­si ha­lin­de ha­ya­ta ge­çir­me­yi plan­la­dı­ğı “Ali­ağa Yaşam Mer­ke­zi” pro­je­si hak­kın­da da ko­nuş­tu.
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ali­ağa’nın kreş so­ru­nu­na de­ği­nen ve bu konu üze­ri­ne kreş pro­je­sin­den bah­se­den CHP Ali­ağa Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Erol Gün­gör, bu kez de 65 yaş üstü va­tan­daş­lar için ken­tin bir­çok ek­si­ği ol­du­ğu­na ve bu ek­sik­lik­le­ri gi­der­mek adına ha­zır­la­mış ol­du­ğu pro­je­si­ni an­lat­tı.

“ONLAR BİZİM GEÇMİŞİMİZ VE GE­LE­CEĞİMİZ”
65 yaş üstü va­tan­daş­la­rın Ali­ağa’da ge­re­ken il­gi­yi gör­me­di­ği­ni ve bu­gü­ne kadar ya­şam­la­rı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak her­han­gi bir ça­lış­ma­nın ya­pıl­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çizen Gün­gör; “Ken­ti­miz­de yak­la­şık ola­rak 6 bin ci­va­rın­da 65 yaş üstü yurt­ta­şı­mız ya­şa­mak­ta. Bu yurt­taş­la­rı­mı­zın ya­şa­mı­nı ko­lay­laş­tır­mak, sos­yal ha­ya­ta ka­tı­lı­mı­na des­tek ver­mek ama­cıy­la bu­gü­ne kadar elle tu­tu­lur, gözle gö­rü­lür bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­dı. Ben özel­lik­le bu ko­nu­da çok has­sa­sım. Çünkü he­pi­miz o yaş­la­ra ge­le­ce­ğiz. Onlar bizim kül­tü­rü­müz, geç­mi­şi­miz ve ge­le­ce­ği­miz. Biz­le­rin en büyük de­ğer­le­ri! Bu ne­den­le nasip olur bu gö­re­ve ge­lir­sek ya­pa­ca­ğı­mız ilk iş bu yurt­taş­la­rı­mı­za ge­re­ken il­gi­yi gös­ter­mek ola­cak.”

“SOS­YAL BELEDİYECİLİĞİN HAK­KI­NI VE­RE­CEĞİZ”
Ken­ti­miz­de 65 yaş üs­tün­de­ki yurt­taş­la­rın top­lam nü­fu­sun yüzde 6’sını oluş­tur­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Gün­gör, “Bu azım­sa­na­cak bir oran değil. Biz­le­rin ön­ce­li­ği her zaman be­lirt­ti­ğim gibi yurt­taş­la­rı­mı­zın hem ço­cuk­lu­ğun­da hem genç­li­ğin­de hem de yaş­lı­lı­ğın­da rahat et­tir­mek. Sos­yal be­le­di­ye­ci­lik budur. Sos­yal be­le­di­ye­ci­lik an­la­mın­da biz­le­rin ilk ya­pa­ca­ğı yaş almış va­tan­daş­la­rı­mı­zın ya­şam­la­rı­nı ko­lay­laş­tır­mak ve sos­yal ha­ya­ta des­tek ver­mek ama­cıy­la Yaşam Mer­kez­le­ri kur­mak ola­cak. Başta da be­lirt­ti­ği­miz gibi pro­je­mi­zin adı “Ali­ağa Yaşam Mer­ke­zi.” Ali­ağa Yaşam Mer­ke­zi’nin özel­lik­le­ri neler ola­cak? Mer­ke­zi­miz ya­tı­lı olup bün­ye­sin­de sos­yal hiz­met­ler uz­ma­nı, hem­şi­re ve uzman psi­ko­log gibi kad­ro­la­rın görev ala­ca­ğı bir mer­kez. Tabi ki bun­lar­la da kı­sıt­lı kal­mı­yo­ruz. Mer­ke­zi­miz­de hobi bah­çe­le­ri, atöl­ye­ler gibi me­kân­lar da yer ala­cak. Sa­de­ce yaş almış yurt­taş­la­rı­mı­za bakım hiz­me­ti veren bir mer­kez değil, gezi grup­la­rı, eği­tim­ler ve sos­yal ak­ti­vi­te­ler ile yurt­taş­la­rı­mı­zın sos­yal ha­ya­tın içe­ri­sin­de ol­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­ca­ğız.”
Ay­rı­ca; CHP Ali­ağa Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Erol Gün­gör, “Biz­ler Ali­ağa’da ya­şa­yan her yaş­tan, her si­ya­si gö­rüş­ten, her ke­sim­den in­san­la­rın ortak so­run­la­rı­nın ve ortak bek­len­ti­le­ri­nin neler ol­du­ğu­nu bi­li­yor, bunun için ge­rek­li pro­je­le­ri­mi­zin hazır ol­du­ğu­nu söy­lü­yo­ruz. Kı­sa­ca­sı ‘Biz Ali­ağa İçin Ha­zı­rız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.