Aliağa Belediyesi’nden Cumhuriyet Bayramı Sürprizi

Ali­ağa Be­le­di­ye­si, Cum­hu­ri­ye­tin ila­nı­nın 97. yıl ­dö­nü­mün­de an­lam­lı bir or­ga­ni­zas­yo­na imza attı.

Özgürses Gazetesi
02:54 -
Abone ol
Aliağa Belediyesi’nden Cumhuriyet Bayramı Sürprizi

Ali­ağa Be­le­di­ye­si, Cum­hu­ri­ye­tin ila­nı­nın 97. yıl ­dö­nü­mün­de an­lam­lı bir or­ga­ni­zas­yo­na imza attı. Aliağa Belediyesi ilçedeki es­naf­a Ata­türk Pos­te­ri dağıtıyor.

Ali­ağa Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de bu­lu­nan Mil­le­tin Ekibi Per­so­ne­li; İstik­lal Cad­de­si, Ali­ağa Sa­na­yi Si­te­le­rin­de kent mer­ke­zi ile bir­lik­te Hel­va­cı ve Yeni Şak­ran Ma­hal­le­le­rin­de bu­lu­nan es­naf­la­ra 2 bin Ata­türk Pos­te­ri da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ridi. Bay­rak da­ğı­tım­ı bugün de devam edecek.
Ali­ağa Be­le­di­ye­si’nin 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı sürp­ri­zi­ne karşı duy­duk­la­rı mem­nu­ni­yet­le­ri­ni dile ge­ti­ren Ali­ağa es­na­fı, Ata­türk Pos­te­ri he­di­ye­si için Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ser­kan Acar’a te­şek­kür etti.