Sağlıkta önemli bir merkez Aliağa’da yükseliyor

Haber: Özgür GÜN Tür­ki­ye’nin yük­se­len de­ğe­ri Ali­ağa da, Tür­ki­ye’nin sağ­lık ala­nın­da en önem­li mer­kez­le­rin­den biri yük­se­li­yor. Tür­ki­ye’nin önem­li ve büyük sa­na­yi ku­ru­luş­la­rı­nı bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran Ali­ağa, Tür­ki­ye’nin ilk mes­leki ve çev­re­sel has­ta­lık­lar has­ta­ne­si­ne ka­vu­şu­yor.

Özgürses Gazetesi
01:56 -
Abone ol
Sağlıkta önemli bir merkez Aliağa’da yükseliyor

Haber: Özgür GÜN

Tür­ki­ye’nin yük­se­len de­ğe­ri Ali­ağa da, Tür­ki­ye’nin sağ­lık ala­nın­da en önem­li mer­kez­le­rin­den biri yük­se­li­yor. Tür­ki­ye’nin önem­li ve büyük sa­na­yi ku­ru­luş­la­rı­nı bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran Ali­ağa, Tür­ki­ye’nin ilk mes­leki ve çev­re­sel has­ta­lık­lar has­ta­ne­si­ne ka­vu­şu­yor. Ali­ağa’nın ve ül­ke­mi­zin sağ­lık ala­nın­da önem­li bir ek­sik­li­ği gi­de­ri­li­yor.
Ali­ağa Be­le­di­ye­si ve Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si iş­bir­li­ğin­de ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek proje kap­sa­mın­da arsa tah­si­si Ali­ağa Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan has­ta­ne, Tür­ki­ye’nin önem­li bir sağ­lık ek­si­ği­ni gi­de­recek. 200 ün üze­rin­de yatak ka­pa­si­te­si, mikro cer­ra­hi­den yanık üni­te­si­ne, kök hücre la­bo­ra­tu­var­la­rın­dan tanı mer­kez­le­ri­ne kadar yılda 10 mil­yo­na yakın has­ta­ya hiz­met ve­rmesi planlanıyor.
Mo­dern alt ya­pı­sı, özgün mi­ma­ri­si, sos­yal do­na­tı alan­la­rı, geniş oto­par­kı, ula­şım ko­lay­lı­ğı, mo­dern hasta bakım oda­la­rı, tam do­na­nım­lı, son tek­no­lo­ji teş­his ve te­da­vi ekip­man­la­rı, acil mü­da­ha­le bi­rim­le­ri ve des­tek üni­te­le­ri, ko­nu­sun­da uzman dok­tor­la­rı ile mes­leki ve çev­re­sel has­ta­lık­lar has­ta­ne­si, Ali­ağa’dan İzmir’e, İzmir’den Tür­ki­ye’ye, Tür­ki­ye’den tüm Dünya’ya açı­lan sağ­lık ka­pı­sı ola­cak.
Ali­ağa Çal­tı­lı­de­re Ma­hal­le­si’nde saha ve haf­ri­yat ça­lış­ma­la­rı devam eden ‘Mes­le­ki ve Çev­re­sel Has­ta­lık­lar Has­ta­ne­si 1,5 yıl­lık ça­lış­ma son­ra­sın­da 2022 yılı içe­ri­sin­de ta­mam­lan­ma­sı plan­la­nı­yor. Ali­ağa sa­de­ce sa­na­yi de değil, tu­rizm, kül­tür ve sağ­lık alan­la­rın­da da far­kı­nı or­ta­ya koy­ma­ya devam edi­yor.