BAŞKAN SEBAHATTİN GÜZEL “YENİ BİR BERGAMA iNŞA EDiYORUZ”

Röportaj: Özgür GÜN/ÖZGÜRSES GAZETESİ AK Parti Ber­ga­ma İlçe Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Güzel, ga­ze­te­mi­ze ver­di­ği özel rö­por­taj­la il­çe­de yeni baş­la­ya­cak ve devam et­mek­te olan pro­je­ler ile bir­lik­te Co­vid-19 sü­re­ci­ni de­ğer­len­dir­di. “PAN­DEMİ SÜRECİNDE HEP SA­HA­DAY­DIK” AK Parti Ber­ga­ma İlçe Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Güzel, Tür­ki­ye’de ilk Co­vid-19 va­ka­sı­nın gö­rül­me­siy­le bir­lik­te Ber­ga­ma’da ya­şa­nan süreç hak­kın­da şun­la­rı söy­le­di: “ 11 Mart 2020’de, ül­ke­miz­de ilk Ko­ro­na­vi­rüs va­ka­sı gö­rül­dü.

Özgürses Gazetesi
11:38 -
Abone ol
BAŞKAN SEBAHATTİN GÜZEL “YENİ BİR BERGAMA iNŞA EDiYORUZ”

Röportaj: Özgür GÜN/ÖZGÜRSES GAZETESİ

AK Parti Ber­ga­ma İlçe Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Güzel, ga­ze­te­mi­ze ver­di­ği özel rö­por­taj­la il­çe­de yeni baş­la­ya­cak ve devam et­mek­te olan pro­je­ler ile bir­lik­te Co­vid-19 sü­re­ci­ni de­ğer­len­dir­di.

“PAN­DEMİ SÜRECİNDE HEP SA­HA­DAY­DIK”

AK Parti Ber­ga­ma İlçe Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Güzel, Tür­ki­ye’de ilk Co­vid-19 va­ka­sı­nın gö­rül­me­siy­le bir­lik­te Ber­ga­ma’da ya­şa­nan süreç hak­kın­da şun­la­rı söy­le­di: “ 11 Mart 2020’de, ül­ke­miz­de ilk Ko­ro­na­vi­rüs va­ka­sı gö­rül­dü. Bizde ilçe kong­re­mi­zi ger­çek­leş­ti­rip gö­re­vi dev­ra­la­lı daha 3 gün ol­muş­tu. Daha sonra iler­le­yen sü­reç­te Ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da kı­sıt­la­ma­lar ge­ti­ril­di. Kı­sıt­la­ma­lar çer­çe­ve­sin­de Ber­ga­ma teş­ki­la­tı ola­rak hiç boş dur­ma­dık. İlçe­miz­de bu­lu­nan 65 yaş üstü va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­ma­mı­nı ara­ya­rak ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­dık. Üye­le­ri­miz­le ve Co­vid-19 sal­gı­nı­na ya­ka­la­nan has­ta­la­rı­mız­la sü­rek­li ile­ti­şim ha­lin­de olduk. Muh­tar­la­rı­mız ve ma­hal­le baş­kan­la­rı­mız­dan gün­lük bil­gi­ler edin­dik. Bu sü­reç­te ih­ti­yaç sa­hi­bi va­tan­daş­la­rı­mı­za gıda pa­ke­ti ve mar­ket kartı yar­dı­mın­da bu­lun­duk. Tabi bu yar­dım­la­rı İl Baş­kan­lı­ğı­mız ve yö­ne­ti­mi­miz ko­or­di­ne­sin­de ger­çek­leş­tir­dik. Kı­sa­ca­sı hal­kı­mı­zı bu zorlu sü­reç­te eli­miz­den gel­di­ğin­ce yal­nız bı­rak­ma­ma­ya ça­lış­tık. Ber­ga­ma çok büyük bir ilçe! 137 ma­hal­le­miz var. Biz­ler ilçe teş­ki­la­tı ola­rak bu sü­reç­te bütün ma­hal­le­le­ri­mi­ze ulaş­ma­ya ça­lış­tık. Ra­ma­zan ayın­da genç­lik kol­la­rı­mız ara­cı­lı­ğıy­la kı­sıt­la­ma­lar­da so­ka­ğa çı­ka­ma­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın gün­lük ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­dık. Pan­de­mi sü­re­cin­de gece gün­düz hep sa­ha­day­dık. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın biz­le­re daha rahat ula­şa­bil­me­si ve ta­lep­le­ri­ni ile­te­bil­me­si adına What­sApp hattı kur­duk. Te­le­fo­nu­muz sü­rek­li açık­tı. Pan­de­mi sü­re­cin­de bunun çok fay­da­sı­nı gör­dük. Ay­rı­ca bu sü­reç­te Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Hakan Koştu her zaman biz­le­rin ya­nın­da oldu. Va­tan­daş­la­rı­mız­dan gelen ta­lep­le­ri çoğu zaman be­le­di­ye­mi­ze ilet­tik. Sağ olsun be­le­di­ye­miz ge­re­ken her şeyi yaptı. Kı­sa­ca­sı ilçe teş­ki­la­tı­mız ve Be­le­di­ye­miz 2020 yı­lın­da güzel bir sınav verdi. Hal­kı­mı­zın ya­nın­da olduk. Bu, ve­si­ley­le ben bir kez daha Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Hakan Koştu’ya, mec­lis üye­le­ri­mi­ze, kadın kol­la­rı­mı­za, genç­lik kol­la­rı­mı­za ve ana ka­de­me­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum.”

“YENİ ÜYE KA­YIT­LA­RI­MIZ­LA AİLEMİZ BÜ­YÜ­YOR”

Bu zorlu sü­reç­te üye ka­yıt­la­rı­nın da art­tı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Güzel şun­la­rı söy­le­di: “Tür­ki­ye ça­pın­da par­ti­miz yeni üye kam­pan­ya­sı baş­lat­tı. Biz­ler genel mer­ke­zi­mi­zin ve il baş­kan­lı­ğı­mı­zın ver­di­ği ta­li­mat­lar doğ­rul­tu­sun­da ça­lış­ma­la­rı­mı­za baş­la­dık. Bu ça­lış­ma 2020 Nisan ayın­da baş­la­dı ve kasım ayın­da son buldu. Biz ilçe teş­ki­la­tı ola­rak bize ve­ri­len üye kaydı he­de­fi­ni çok rahat geç­tik. Bu sü­reç­te 2 bin 600’ün üze­rin­de yeni üye kaydı ger­çek­leş­tir­dik. Ben üye olan va­tan­daş­la­rı­mı­za bir kez daha te­şek­kür
edi­yo­rum. Üye ka­yıt­la­rı­mı­zın art­ma­sı biz­le­rin bu sü­reç­te­ki ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı­mı­zın so­nu­cu ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Pan­de­mi­nin son bul­ma­sıy­la bir­lik­te ça­lış­ma­la­rı­mı­za daha da hız ve­re­ce­ğiz. Ön­ce­lik­le yap­mak is­te­di­ği­miz şey­ler var. Bun­lar­dan ilki 137 ma­hal­le­mi­zi tek tek zi­ya­ret etmek. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Hakan Koştu şuan her Cuma bir ma­hal­le­mi­zi zi­ya­ret edi­yor. Bu ko­nu­da da be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum. Biz teş­ki­lat ola­rak in­şal­lah bu zorlu süreç bit­ti­ğin­de muh­tar­la­rı­mı­zı zi­ya­ret ede­rek, top­lan­tı­lar dü­zen­le­ye­ce­ğiz. Hal­kı­mı­za yap­tı­ğı­mız ve ya­pa­cak ol­du­ğu­muz hiz­met­le­ri­mi­zi ve pro­je­le­ri­mi­zi an­la­ta­ca­ğız.” dedi.

“BER­GA­MA HAK ETTiĞi  HiZMET­LE­RE KA­VU­ŞU­YOR

10 yıl ara­dan sonra Ber­ga­ma’nın hak et­ti­ği güzel hiz­met­le­re ka­vuş­tu­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Güzel söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “ Ber­ga­ma’mız uzun za­man­dır ka­de­ri­ne terk edil­miş­ti. 10 yıl ara­dan sonra Cum­hur İtti­fa­kı ola­rak, 2019 yı­lı­nın Nisan ayın­da hal­kı­mı­zın te­vec­cü­hüy­le be­le­di­ye­yi dev­ral­ma­mı­za kadar. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Hakan Koştu gö­re­ve gel­dik­ten sonra ilk iş ola­rak pro­je­ler­le il­gi­li ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Pro­je­le­rin son du­ru­muy­la il­gi­li ola­rak şun­la­rı söy­le­mek is­te­rim. Şeh­ri­miz için çok önem­li pro­je­le­rin ba­şın­da gelen Se­li­nos Antik Kanal Res­to­ras­yon ve Islah Pro­je­si’nin ça­lış­ma­la­rı bir ay önce baş­la­dı. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Bekir Pak­de­mir­li ile bir gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­dik. Biz­ler­den pro­je­nin son du­ru­mu hak­kın­da bilgi aldı. Bu ve diğer pro­je­le­ri ken­di­le­ri de çok ya­kın­dan takip edi­yor.”

“ES­NA­FI­MIZ ASLA MAĞ­DUR EDİLME­YECEK”

“Diğer bir pres­tij pro­je­miz olan Mil­let Bah­çe­si Pro­je­si de bil­di­ği­niz gibi geç­ti­ği­miz ay­lar­da onay­lan­dı. Mil­let Bah­çe­si’nin ku­ru­la­ca­ğı alan­da bu­lu­nan es­na­fı­mız hiç­bir şe­kil­de mağ­dur edil­me­yecek. Bunun al­tı­nı çiz­mek is­te­rim. Şuan orada bu­lu­nan yüz’e yakın es­na­fı­mız var. Mil­let Bah­çe­si Pro­je­si içe­ri­sin­de 60 iş yeri ola­cak. Mil­let Bah­çe­si dı­şın­da şuan iki ye­ri­miz daha var. Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız bu yer­le­rin ti­ca­ri alana çev­ril­me­si için uğ­ra­şı­yor. Na­sip­se bu yer­ler ti­ca­ri alana çev­ril­di­ğin­de be­le­di­ye baş­ka­nı­mız iş yer­le­ri­nin ya­pı­mı­na baş­la­ya­cak. Ama­cı­mız, Mil­let Bah­çe­si Pro­je­si­ne baş­la­ma­dan bu iş yer­le­ri­ni yapıp es­na­fı­mı­za tes­lim etmek. Ay­rı­ca Çamlı Park’ta, Mil­let Bah­çe­si Pro­je­si­ne ilave edil­di. Bi­lin­di­ği üzere geç­ti­ği­miz dönem Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Gö­nenç za­ma­nın­da bu proje vardı. Biz be­le­di­ye­yi tes­lim al­dı­ğı­mız­da işin bir kısmı bit­miş­ti. Fakat öde­me­nin sa­de­ce yüzde 5’i ya­pıl­mış­tı. Ge­ri­ye kalan pa­ra­nın ta­ma­mı­nı biz öde­dik. Ya­pı­lan mev­cut yerin pey­zaj ala­nı­nı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin yap­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Ne yazık ki bü­yük­şe­hir­de yap­ma­dı. Biz bunu da Mil­let Bah­çe­si Pro­je­si içe­ri­si­ne ilave et­tir­dik. Mil­let Bah­çe­si ile bir­lik­te bir bütün ola­rak Çam­lık Park’ta ta­mam­lan­mış ola­cak. Mil­let Bah­çe­si ya­pıl­dık­tan sonra kül­tür mer­ke­zin­de bu­lu­nan es­naf­la­rı­mız­da rahat edecek. Çünkü bu bölge Ber­ga­ma’nın çekim mer­ke­zi ha­li­ne ge­lecek.

Kül­tür Mer­ke­ziy­le, Mil­let Bah­çe­si ara­sın­da­ki yol bir bütün ola­cak. Orada bu­lu­nan iş ye­rle­ri şuan bile çok değer ka­zan­dı. Bi­li­yor­su­nuz es­na­fı­mız orada yük­sek ki­ra­la­ra otu­ru­yor. Ama şim­di­den söy­lü­yo­rum ora­da­ki es­na­fı­mı­zın iş po­tan­si­ye­li ar­ta­cak. Mil­let Bah­çe­si bit­ti­ğin­de Ber­ga­ma’mız yep­ye­ni bir Ber­ga­ma ola­cak. ” dedi.
“Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı Pro­je­miz ta­mam­lan­dı ve şuan onay bek­li­yor. Onay­dan gel­di­ği gibi ça­lış­ma­lar hızla baş­la­ya­cak. Zaten 5-6 ay içe­ri­sin­de ta­mam­la­na bi­lecek bir proje. Bu pro­jey­le bir­lik­te Ber­ga­ma’mız güzel bir mey­da­na ka­vu­şa­cak. Do­ğal­gaz da çok hızlı iler­li­yo­ruz. 2021 yılı içe­ri­sin­de yüzde 85’i ta­mam­lan­mış ola­cak. Do­ğal­ga­zı ta­mam­la­ma he­de­fi­miz 2022’ye ka­dar­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Hakan Koştu bunu sı­kış­tı­ra­rak, 2021 yılı içe­ri­sin­de do­ğal­ga­zın yüzde 85’ini bi­ti­rip biran önce yol­la­rı yap­mak is­ti­yor. Yüzde on beş­lik kısmı ise Sit alanı ol­du­ğu için bek­le­me­de, en yakın za­man­da bu alan­lar­da çö­zü­me ka­vuş­tu­ru­la­cak.”

“GÖREVİMİZ BER­GA­MA­LI­LA­RIN ÇI­KAR­LA­RI­NI KO­RU­MAK”

Va­tan­daş­la­rın uzun sü­re­dir yol­la­rın ne zaman ya­pı­la­ca­ğı so­ru­su­na cevap ara­dı­ğı­nı be­lir­ten Güzel ko­nuy­la il­gi­li ola­rak şun­la­rı ifade etti: “Va­tan­daş­la­rı­mız haklı ola­rak yo­la­rın ne zaman ya­pı­la­ca­ğı­nı so­ru­yor­lar. Şimdi biz yö­ne­ti­me gelir gel­mez yol­la­rı yap­mış ol­say­dık. Bu gün bu yol­lar­dan do­ğal­gaz, elekt­rik, içme suyu, te­le­fon ve in­ter­net hat­la­rı ge­çi­yor. Bu ça­lış­ma­lar için yol­lar bir­çok kez ye­ni­den ka­zıl­mak ve ona­rıl­mak zo­run­da ka­la­cak­tı. Bunun pa­ra­sı yine va­tan­daş­la­rı­mı­zın ce­bin­den çı­ka­cak­tı. Biz bun­la­rı dü­şü­ne­rek ilk önce alt ya­pı­yı ta­mam­la­mak is­te­dik. Şuan; İZMİRGAZ, TEDAŞ, İZSU ve TE­LE­KOM bu yol­lar­da­ki alt yapı ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­lı­yor ve ta­mam­la­dık­ça da yol­la­rı­mı­zı ya­pa­ma­ya baş­la­dık. Yol ve kal­dı­rım ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­mı­za 100. yıl Ma­hal­le­miz­den baş­la­dık. Mal­te­pe Ma­hal­le­miz­de devam edi­yor. Şuan TEDAŞ, TE­LE­KOM ve Be­le­di­ye­miz or­tak­la­şa ça­lı­şı­yor. Biz eğer bu ça­lış­ma­la­rı yap­ma­dan ‘Hadi ya­pa­lım bit­sin’ de­sey­dik, Ber­ga­ma­lı­la­ra iha­net etmiş olur­duk. Bizim gö­re­vi­miz Ber­ga­ma­lı­la­rın çı­kar­la­rı­nı ko­ru­mak. Bunun pa­ra­sı va­tan­daş­la­rı­mı­zın ce­bin­den çı­kı­yor. Belki şuan va­tan­daş­la­rı­mız çile çe­ki­yor ola­bi­lir. İle­ri­de va­tan­daş­la­rı­mız bunun ra­hat­lı­ğı­nı ya­şa­ya­cak­lar ve emi­nim biz­le­re te­şek­kür ede­cek­ler. Bizim ama­cı­mız hiz­met etmek. İnşal­lah en güzel hiz­met­le­ri ver­me­ye devam ede­ce­ğiz.”

“2021 YILI PRO­JE­LERİMİZİN HA­YA­TA GEÇTİĞİ YIL OLA­CAK”

TOKİ Pro­je­si­nin bek­le­nen­den hızlı iler­le­di­ği­nin al­tı­nı çizen Baş­kan Güzel: “TOKİ Pro­je­miz çok hızlı bir şe­kil­de iler­li­yor. Na­sip­se Ha­zi­ran- Tem­muz ayın­da tes­lim alıp, Ey­lül-Ekim gibi va­tan­daş­la­rı­mı­zın içe­ri­sin­de otur­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğız. İlk eta­bı7 blok 275 konuttan olu­şan TOKİ Pro­je­mi­zin, 2. Etabı için ça­lış­ma­la­ra baş­lan­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Hakan Koştu arsa ile il­gi­li gö­rüş­me­le­re devam edi­yor.”

Dört yıl­lık üni­ver­si­te­yi il­çe­le­ri­ne ge­tir­mek için gi­ri­şim­le­ri­nin devam et­ti­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Güzel; “Dört yıl­lık üni­ver­si­te­yi il­çe­mi­ze ge­tir­mek bizim çok önem­li. Öğ­ren­ci­nin gel­me­si için ön­ce­lik­le öğ­ren­ci­ye hitap eden sos­yal alan­la­rın, ka­la­cak yer­le­rin ol­ma­sı lazım. Geçen hafta İl Baş­ka­nı­mız­la şuan in­şa­atı devam eden KYK yur­du­nu zi­ya­ret ettik. Kendi içe­ri­sin­de sos­yal te­si­si bu­lu­nan 500 yatak ka­pa­si­te­li bir proje. Sanki bir yurt değil de adeta bir üni­ver­si­te kam­pü­sü gibi. Şeh­ri­mi­ze yap­tı­ğı­mız ya­tı­rım­lar­la ina­nı­yo­rum ki, Ber­ga­ma’mız bu is­te­ği­ne yakın za­man­da ka­vu­şa­cak­tır.”

“Çevre yolu ça­lış­ma­sı tüm hı­zıy­la devam edi­yor. Yıl­ba­şın­da tes­lim edi­le­cek­ti fakat kısa bir du­rak­la­ma ya­şan­dı. Du­rak­la­ma­nın ne­de­ni bu­ra­da çift­çi­le­ri­miz var. Çift­çi­le­ri­mi­zin tar­la­la­rı­na geçme yön­le­riy­le il­gi­li sı­kın­tı­lar ya­şan­dı. Şuan pro­je­de bir­kaç de­ği­şik­lik ya­pıl­dı. Pro­je­ye ilave tah­li­ye yol­la­rı ek­len­di. Şuan ça­lış­ma­lar hızlı bir şe­kil­de devam edi­yor. Bir­kaç aya ça­lış­ma­lar ta­mam­la­na­cak.”

“Çevre yo­lu­nun ta­mam­lan­ma­sı ile bir­lik­te Ber­ga­ma’nın ya­tı­rım­cı­lar için ca­zi­be mer­ke­zi ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Güzel, “ Çevre yolu ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­ma­sı ile bir­lik­te Ber­ga­ma’mıza ya­tı­rım­cı­lar gel­me­ye baş­la­dı. Ber­ga­ma Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nden (BOSBİ) 7 firma yer aldı. Bu fir­ma­la­rın sağ­la­ya­ca­ğı is­tih­dam ile Ber­ga­ma da iş­siz­lik so­ru­nu or­ta­dan kal­ka­cak.Göç beyli ta­ra­fın­da Ali­bey­li’de Ta­rı­ma Da­ya­lı İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ça­lış­ma­la­rı hızlı bir şe­kil­de devam edi­yor. Bu­ra­da ku­ru­la­cak olan fir­ma­la­rın ka­li­fi­ye ele­man ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ma­mız için şeh­ri­mi­ze acil bir şe­kil­de En­düst­ri Mes­lek Li­se­si aç­ma­mız ge­re­ki­yor. Bunun için­de ge­rek­li gö­rüş­me­le­ri Genel Baş­kan Yar­dım­cı­mız Hamza Dağ’a ile yap­tık. Sayın Baş­ka­nı­mız Hamza Dağ dev­le­ti­mi­zin im­kân­la­rıy­la Ber­ga­ma’mıza Mes­lek Li­se­le­ri­ni aça­bil­me­miz için Cum­hur­baş­ka­nı­mız­la gö­rü­şecek. Hızlı bir şe­kil­de Ber­ga­ma’mıza bu okul­la­rı­mı­zı ka­zan­dı­ra­ca­ğız. İlçe­mi­ze ku­ru­lu olan veya ku­ru­la­cak büyük fir­ma­lar­dan il­çe­mi­ze eği­tim an­la­mın­da des­tek bek­li­yo­ruz. Ber­ga­ma’ya ya­tı­rım yap­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz.”

“Çevre yo­lu­nun ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te baş­la­ya­cak olan bir diğer pro­je­miz ise Adnan Men­de­res Yolu Pro­je­miz. Berk­soy Otel’in bu­lun­du­ğu mev­ki­den baş­la­yıp, Ber­ga­ma Necla Mit­hat Öz­tü­re Dev­let Has­ta­ne­si’ne kadar olan me­sa­fe­de bi­sik­let ve yü­rü­yüş yolu içe­ri­sin­de ba­rın­dı­ra­cak olan yol pro­je­miz bu­ra­da­ki yoğun tra­fi­ği yüzde 70 ora­nın­da ra­hat­la­ta­cak. Gerek pey­za­jı ge­rek­se ışık­lan­dır­ma­la­rıy­la bu proje Ber­ga­ma’mıza çok ya­kı­şa­cak.”

AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hamza Dağ, İzmir İl Baş­ka­nı Kerem Ali Sü­rek­li ve Mil­let­ve­kil­le­ri­nin bu pres­tij pro­je­le­rin ha­ya­ta geç­me­si­ nok­ta­sın­da çok büyük katkı sağ­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Baş­kan Güzel, Cum­hur İtti­fa­kı ola­rak Ber­ga­ma’da be­le­di­ye­ci­li­ğin en güzel ör­ne­ği­ni Tür­ki­ye’ye gös­te­re­cek­le­ri­ni ve Ber­ga­ma’yı hak et­ti­ği refah ve yaşam se­vi­ye­si­ne çı­ka­ra­cak­la­rı­nı ifade etti.