Ege Bölgesi’nde tarım ürünleri ihracatında zirve el değiştirdi

Ege Böl­ge­si'nde tarım ürün­le­ri ih­ra­ca­tın­da zirve el de­ğiş­tir­di.Ege Yaş Meyve Sebze İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği son bir yıl­lık dö­nem­de­ger­çek­leş­tir­di­ği 985 mil­yon do­lar­lık ih­ra­cat­la zir­ve­nin yeni sa­hi­bi oldu.

Özgürses Gazetesi
10:29 -
Abone ol
Ege Bölgesi’nde tarım ürünleri ihracatında zirve el değiştirdi

Ege Böl­ge­si’nde tarım ürün­le­ri ih­ra­ca­tın­da zirve el de­ğiş­tir­di.Ege Yaş Meyve Sebze İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği son bir yıl­lık dö­nem­de­ger­çek­leş­tir­di­ği 985 mil­yon do­lar­lık ih­ra­cat­la zir­ve­nin yeni sa­hi­bi oldu.

2019 yı­lın­da Ege Böl­ge­si’nde tarım ürün­le­ri ih­ra­ca­tın­da zir­ve­nin sa­hi­bi Ege Su Ürün­le­ri ve Hay­van­sal Ma­mul­ler İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği idi.

Tür­ki­ye’ye yıl­lık 5 mil­yar do­la­rın üze­rin­de döviz ka­zan­dı­ran Ege Böl­ge­si’nde tarım ürün­le­ri ih­ra­cat­çı­la­rı 10 mil­yar dolar ih­ra­cat he­def­li­yor.

Son bir yılda Ege Böl­ge­si’nden ya­pı­lan 5 mil­yar 70 mil­yon do­lar­lık tarım ürün­le­ri ih­ra­ca­tı­nın 985 mil­yon do­lar­lık di­li­mi­ni ger­çek­leş­ti­ren Ege Yaş Meyve Sebze İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği 655,5 mil­yon do­lar­lık meyve sebze ma­mul­le­ri ih­ra­ca­tı ya­par­ken, 329,6 mil­yon do­lar­lık taze meyve sebze ih­ra­ca­tı ger­çek­leş­tir­di.

Pan­de­mi dö­ne­min­de üre­tim ve ih­ra­ca­ta devam eden ve her ay ih­ra­cat re­kor­la­rıy­la yaş meyve sebze ve ma­mul­le­ri sek­tö­rü­nü ih­ra­cat şam­pi­yo­nu yapan üye­le­ri­ne te­şek­kür zi­ya­ret­le­ri yapan Ege Yaş Meyve Sebze İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Hay­ret­tin Uçak’ın son gü­zer­ga­hı Di­ki­li ve Kınık’taki ih­ra­cat­çı fir­ma­lar oldu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği üye­le­ri­nin pan­de­mi dö­ne­min­de zor şart­lar­da üre­tim ve ih­ra­cat yap­ma­ya devam et­tik­le­ri­ni ifade eden Baş­kan Uçak, “Ül­ke­mi­zin kal­kın­ma­sı ih­ra­cat ile müm­kün ola­cak. İhra­cat­çı­la­rı­mı­zın, emek ve gay­ret­le­ri bu sü­reç­te ha­ya­ti öneme sahip. İhra­cat­çı­la­rı­mı­zın gay­ret­le­ri sa­ye­sin­de 2020 yılı sonu için be­lir­le­di­ği­miz 1 mil­yar dolar ih­ra­cat he­de­fi­ne Eylül ayı so­nun­da ula­şa­bi­lecek ko­num­da­yız. Son bir yıl­lık dö­nem­de Ege Yaş Meyve Sebze İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği’nin ih­ra­ca­tı­nın yüzde 15’lik ar­tış­la 985 mil­yon do­la­ra ta­şı­yan üye­le­ri­miz üst­le­ri­ne düşen so­rum­lu­lu­ğu büyük bir ba­şa­rı ile ye­ri­ne ge­ti­ri­yor­lar. Ege Böl­ge­si’nde ilki Di­ki­li’de ku­ru­lan, Ta­rı­ma Da­ya­lı İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­le­ri­nin itici gü­cüy­le Ege Böl­ge­si’nin ta­rım­sal ürün ih­ra­ca­tı­nı 10 mil­yar do­la­ra çı­kar­ma­yı he­def­li­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Hay­ret­tin Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Ata Öz­de­mir, Mar­tin San­ford, Sadık De­mir­can Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri Şefi Gökay Çe­lik­li ve Zi­ra­at Mü­hen­di­si Şükrü Ercan ile bir­lik­te ilk ola­rak Kınık’ta yer alan RNK Gıda ve Sul­tan Gıda fir­ma­la­rı­nı zi­ya­ret etti.

Turşu ve Kon­ser­ve sebze üre­ti­mi ger­çek­leş­ti­ren RNK Gıda or­tak­la­rın­dan Sinan Açık­göz, sek­tör ile il­gi­li bek­len­ti­le­ri­ni dile ge­ti­rir­ken, salça pi­ya­sa­sın­da sek­tö­rün li­de­ri du­ru­mun­da olan Sul­tan Gıda or­tak­la­rın­dan Lez­gin Ba­ha­dır ise de­ne­yim­le­ri­ni heyet ile pay­laş­tı.

Di­ki­li’de se­ra­cı­lık sek­tö­rün­de Tür­ki­ye’nin en önem­li fir­ma­la­rın­dan olan Ag­ro­bay Se­ra­cı­lık, yine se­ra­cı­lık­ta önem­li bir ih­ra­cat­çı olan YDA Tarım ve se­ra­cı­lık ya­nın­da ku­ru­tul­muş meyve ve sebze ih­ra­ca­tı ger­çek­leş­ti­ren Fruve Gıda fir­ma­la­rı zi­ya­ret edil­di. Ag­ro­bay Se­ra­cı­lık or­tak­la­rın­dan Ahmet Şen­türk, YDA Tarım Genel Mü­dü­rü Tah­sin Sez­gel ve Fruve Gıda sa­hi­bi Meh­met Mavuk ile tarım sek­tö­rü ve ih­ra­ca­ta iliş­kin bilgi alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du.