Demir-çelik sektörü 2021 hedefine emin adımlarla ilerliyor

2020 yı­lı­nı 1 mil­yar 361 mil­yon dolar dö­vi­zi Tür­ki­ye’ye ka­zan­dı­ra­rak ge­ri­de bı­ra­kan Ege Demir ve De­mir­dı­şı Me­tal­ler İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği, 2021 yılı için be­lir­le­di­ği 1,4 mi...

Özgürses Gazetesi
09:16 -
Abone ol
Demir-çelik sektörü 2021 hedefine emin adımlarla ilerliyor

2020 yı­lı­nı 1 mil­yar 361 mil­yon dolar dö­vi­zi Tür­ki­ye’ye ka­zan­dı­ra­rak ge­ri­de bı­ra­kan Ege Demir ve De­mir­dı­şı Me­tal­ler İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği, 2021 yılı için be­lir­le­di­ği 1,4 mil­yar dolar ih­ra­cat he­de­fi­ne hızla yak­la­şı­yor.

2021 yı­lı­nın Ocak-Ni­san dö­ne­min­de ih­ra­ca­tı­nı yüzde 34 art­tı­ra­rak; son 12 aylık bir yıl­lık dö­nem­de­ki ih­ra­ca­tı­nı 1 mil­yar 519 mil­yon do­la­ra ta­şı­dı ve 2021 yıl­so­nu he­de­fi olan 1,4 mil­yar do­la­ra yıl so­nu­na ra­hat­lık­la ula­şa­ca­ğı­nın sin­yal­le­ri­ni verdi.

Ege Demir ve De­mir­dı­şı İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Yal­çın Ertan, 2021 yılı ba­şın­da 1,4 mil­yar dolar ih­ra­cat he­de­fi be­lir­le­dik­le­ri­ni ancak ilk dört ay­da­ki yük­sek per­for­mans­la­rı sa­ye­sin­de son 1 yıl­lık dö­nem­de­ki ih­ra­cat­la­rı­nın 1 mil­yar 519 mil­yon do­la­ra yük­sel­di­ği­ni açık­la­dı.

“Demir çelik sek­tö­rü Tür­ki­ye ge­ne­lin­de Nisan ayın­da en fazla ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ren üçün­cü sek­tör, Ege Böl­ge­si’nin ih­ra­ca­tın­da ise lider ko­num­da. Ege Böl­ge­si’nden yap­tı­ğı­mız ih­ra­cat­ta da her ay artan bir iv­me­miz var. Ocak ayın­da 115 mil­yon dolar, Şubat ayın­da 155 mil­yon dolar, Mart ayın­da 165 mil­yon dolar olan ih­ra­ca­tı­mız Nisan ayın­da 191 mil­yon do­la­ra çıktı. Emtia ve ham­mad­de ar­zın­da­ki ya­vaş­la­ma ve lo­jis­tik ta­şı­ma­da­ki ak­sak­lık­lar se­be­biy­le mamul fi­yat­la­rı­nın ar­tı­şı­nı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di. Döviz ku­ru­nun bu­gün­kü se­vi­ye­si ih­ra­ca­tı­mı­zı des­tek­ler nok­ta­da. Sek­tör ola­rak bil­di­ği­niz gibi si­pa­riş­le­ri­mi­zi 2-3 aylık pe­ri­yot­lar­la alı­yo­ruz; yılın ba­şın­dan beri de bunda bir ak­şa­ma ol­ma­dı­ğı gibi ham­mad­de fi­yat­la­rı­nın daha da yük­sel­me­sin­den en­di­şe eden çelik kul­la­nı­cı­la­rı ye­ter­li stok bu­lun­du­ra­bil­mek için alım­la­rı­nı ar­tı­rı­yor­lar. Sek­tör ola­rak önü­müz­de­ki 2-3 aylık dö­nem­de­ki ih­ra­cat bağ­lan­tı­la­rı­mı­zı da ha­li­ha­zır­da yap­mış du­rum­da­yız.”

Demir çelik ih­ra­ca­tın­da Latin Ame­ri­ka ül­ke­le­ri yük­se­liş­te

Ertan, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de Uzak­do­ğu ül­ke­le­ri­ne ih­ra­cat­ta önem­li ar­tış­lar var­ken, Ege Demir ve De­mir­dı­şı Me­tal­ler İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği’nin ih­ra­ca­tın­da Hong Kong, Sin­ga­pur gibi Uzak doğu ül­ke­le­ri­ne ila­ve­ten ABD, Ka­na­da, Yemen, AB ve Latin Ame­ri­ka ül­ke­le­ri­nin öne çık­tı­ğın­dan bah­set­ti.

2020 yı­lı­nı 1 mil­yar 361 mil­yon dolar dö­vi­zi Tür­ki­ye’ye ka­zan­dı­ra­rak ge­ri­de bı­ra­kan Ege Demir ve De­mir­dı­şı Me­tal­ler İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği, 2021 yılı için be­lir­le­di­ği 1,4 mil­yar dolar ih­ra­cat he­de­fi­ne hızla yak­la­şı­yor.

2021 yı­lı­nın Ocak-Ni­san dö­ne­min­de ih­ra­ca­tı­nı yüzde 34 art­tı­ra­rak; son 12 aylık bir yıl­lık dö­nem­de­ki ih­ra­ca­tı­nı 1 mil­yar 519 mil­yon do­la­ra ta­şı­dı ve 2021 yıl­so­nu he­de­fi olan 1,4 mil­yar do­la­ra yıl so­nu­na ra­hat­lık­la ula­şa­ca­ğı­nın sin­yal­le­ri­ni verdi.

Ege Demir ve De­mir­dı­şı İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Yal­çın Ertan, 2021 yılı ba­şın­da 1,4 mil­yar dolar ih­ra­cat he­de­fi be­lir­le­dik­le­ri­ni ancak ilk dört ay­da­ki yük­sek per­for­mans­la­rı sa­ye­sin­de son 1 yıl­lık dö­nem­de­ki ih­ra­cat­la­rı­nın 1 mil­yar 519 mil­yon do­la­ra yük­sel­di­ği­ni açık­la­dı.

“Demir çelik sek­tö­rü Tür­ki­ye ge­ne­lin­de Nisan ayın­da en fazla ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ren üçün­cü sek­tör, Ege Böl­ge­si’nin ih­ra­ca­tın­da ise lider ko­num­da. Ege Böl­ge­si’nden yap­tı­ğı­mız ih­ra­cat­ta da her ay artan bir iv­me­miz var. Ocak ayın­da 115 mil­yon dolar, Şubat ayın­da 155 mil­yon dolar, Mart ayın­da 165 mil­yon dolar olan ih­ra­ca­tı­mız Nisan ayın­da 191 mil­yon do­la­ra çıktı. Emtia ve ham­mad­de ar­zın­da­ki ya­vaş­la­ma ve lo­jis­tik ta­şı­ma­da­ki ak­sak­lık­lar se­be­biy­le mamul fi­yat­la­rı­nın ar­tı­şı­nı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di. Döviz ku­ru­nun bu­gün­kü se­vi­ye­si ih­ra­ca­tı­mı­zı des­tek­ler nok­ta­da. Sek­tör ola­rak bil­di­ği­niz gibi si­pa­riş­le­ri­mi­zi 2-3 aylık pe­ri­yot­lar­la alı­yo­ruz; yılın ba­şın­dan beri de bunda bir ak­şa­ma ol­ma­dı­ğı gibi ham­mad­de fi­yat­la­rı­nın daha da yük­sel­me­sin­den en­di­şe eden çelik kul­la­nı­cı­la­rı ye­ter­li stok bu­lun­du­ra­bil­mek için alım­la­rı­nı ar­tı­rı­yor­lar. Sek­tör ola­rak önü­müz­de­ki 2-3 aylık dö­nem­de­ki ih­ra­cat bağ­lan­tı­la­rı­mı­zı da ha­li­ha­zır­da yap­mış du­rum­da­yız.”

Demir çelik ih­ra­ca­tın­da Latin Ame­ri­ka ül­ke­le­ri yük­se­liş­te

Ertan, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de Uzak­do­ğu ül­ke­le­ri­ne ih­ra­cat­ta önem­li ar­tış­lar var­ken, Ege Demir ve De­mir­dı­şı Me­tal­ler İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği’nin ih­ra­ca­tın­da Hong Kong, Sin­ga­pur gibi Uzak doğu ül­ke­le­ri­ne ila­ve­ten ABD, Ka­na­da, Yemen, AB ve Latin Ame­ri­ka ül­ke­le­ri­nin öne çık­tı­ğın­dan bah­set­ti.

“Yemen, Al­man­ya, Ka­na­da, İtalya, Bir­le­şik Kral­lık, Ko­lom­bi­ya, Fran­sa, Mısır, Şili, Hol­lan­da, Nisan ayın­da ih­ra­cat yap­tı­ğı­mız 133 ülke ara­sın­da ilk sı­ra­lar­da yer alı­yor. 2020 yı­lı­nın Mart ve nisan ay­la­rın­da pan­de­mi se­be­biy­le üre­tim­ler­de ya­vaş­la­ma ya­şan­dı. İnsan­lar daha çok gı­da­ya ve temel ih­ti­yaç mad­de­le­ri­ne yö­nel­di. Son­ra­sın­da Tem­muz 2020’den iti­ba­ren pi­ya­sa­lar ha­re­ket­len­di, üre­ti­me yö­ne­liş oldu. Bugün iti­ba­riy­le arz ta­le­be ye­ti­şe­mez hale geldi ve fi­yat­lar arttı. Türk de­mir-çe­lik sek­tö­rü 1980’den bu yana ihraç pa­zar­la­rın­da tec­rü­be­li bir sek­tör. 2004 yı­lı­na kadar önem­li mik­tar­lar­da ih­ra­cat yap­tı­ğı­mız Çin, Ma­lez­ya, Hong Kong, Fi­li­pin­ler, Sin­ga­pur gibi Uzak­do­ğu pa­zar­la­rın­da son­ra­ki yıl­lar­da ke­sin­ti­ler ya­şan­mış­tı ancak son dö­nem­de bu böl­ge­le­re ih­ra­ca­tı tek­rar ar­tır­ma­ya baş­la­dık. Dü­şü­nün ki Çin dün­ya­nın 1,9 mil­yar ton de­mir-çe­lik üre­ti­mi­nin yüzde 57’sini tek ba­şı­na ger­çek­leş­ti­ri­yor ve biz Çin do­mi­nas­yo­nu olan bu böl­ge­le­re ih­ra­ca­tı­mı­zı ar­tır­ma­ya devam edi­yo­ruz, sek­tö­rü­müz için önem­li bir ba­şa­rı.”

Çin, Ma­lez­ya, Hong Kong, Sin­ga­pur ile yeni bağ­lan­tı­lar yolda

Çin’in 2030 yı­lı­na kadar kar­bon sa­lı­nı­mı­nı azalt­mak için kömür – cev­her bazlı yük­sek fı­rın­lı te­sis­ler­de mü­na­ve­be­li üre­ti­me geç­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Ertan, “Bu da ül­ke­miz ve İran, Katar gibi diğer te­da­rik­çi ül­ke­ler­den yarı mamul ve mamul al­ma­sı­nı hız­lan­dır­dı. Ay­rı­ca Çin 1 Mayıs’tan iti­ba­ren soğuk yassı mamul hariç 146 kalem çelik ürü­nü­nün ih­ra­ca­tın­da uy­gu­la­dı­ğı %13 ora­nın­da­ki vergi iade­si­ni kal­dır­dı. Bunun yanı sıra bazı ham­mad­de­le­rin it­ha­la­tın­da alı­nan ver­gi­le­ri de sı­fır­la­dı. Bu da Çin’e olan mal akı­şı­nı hız­lan­dır­dı. İhra­cat vergi iade­le­ri­nin kalk­ma­sıy­la Çin Gü­ney­do­ğu Asya ül­ke­le­rin­de daha az re­ka­bet­çi hale gel­di­ği için bizim o pa­zar­la­ra satış ola­na­ğı­mız arttı. Türk demir çelik sek­tö­rü Çin, Ma­lez­ya, Hong Kong, Sin­ga­pur gibi ül­ke­le­re büyük bağ­lan­tı­lar yap­ma­ya baş­la­dı.” dedi.

Çin, Ma­lez­ya, Hong Kong, Sin­ga­pur ile yeni bağ­lan­tı­lar yolda

Çin’in 2030 yı­lı­na kadar kar­bon sa­lı­nı­mı­nı azalt­mak için kömür – cev­her bazlı yük­sek fı­rın­lı te­sis­ler­de mü­na­ve­be­li üre­ti­me geç­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Ertan, “Bu da ül­ke­miz ve İran, Katar gibi diğer te­da­rik­çi ül­ke­ler­den yarı mamul ve mamul al­ma­sı­nı hız­lan­dır­dı. Ay­rı­ca Çin 1 Mayıs’tan iti­ba­ren soğuk yassı mamul hariç 146 kalem çelik ürü­nü­nün ih­ra­ca­tın­da uy­gu­la­dı­ğı %13 ora­nın­da­ki vergi iade­si­ni kal­dır­dı. Bunun yanı sıra bazı ham­mad­de­le­rin it­ha­la­tın­da alı­nan ver­gi­le­ri de sı­fır­la­dı. Bu da Çin’e olan mal akı­şı­nı hız­lan­dır­dı. İhra­cat vergi iade­le­ri­nin kalk­ma­sıy­la Çin Gü­ney­do­ğu Asya ül­ke­le­rin­de daha az re­ka­bet­çi hale gel­di­ği için bizim o pa­zar­la­ra satış ola­na­ğı­mız arttı. Türk demir çelik sek­tö­rü Çin, Ma­lez­ya, Hong Kong, Sin­ga­pur gibi ül­ke­le­re büyük bağ­lan­tı­lar yap­ma­ya baş­la­dı.” dedi.