“İngi­liz­ce öğ­ren­me­k bir ter­cih değil, ba­şa­rı­lı olmak için bir zo­run­lu­luk”

Özel Dora Ya­ban­cı Dil Kursu (Level Up), yeni tip Ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) sal­gı­nı ted­bir­le­ri çer­çe­ve­sin­de ka­de­me­li nor­mal­leş­me kap­sa­mın­da yaz dö­ne­mi kurs­la­rı 5 Tem­muz’da baş­lı­yor...

Özgürses Gazetesi
09:25 -
Abone ol
“İngi­liz­ce öğ­ren­me­k  bir ter­cih değil,  ba­şa­rı­lı olmak için  bir zo­run­lu­luk”

Özel Dora Ya­ban­cı Dil Kursu (Level Up), yeni tip Ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) sal­gı­nı ted­bir­le­ri çer­çe­ve­sin­de ka­de­me­li nor­mal­leş­me kap­sa­mın­da yaz dö­ne­mi kurs­la­rı 5 Tem­muz’da baş­lı­yor.

İngi­liz­ce öğ­ren­me­nin bir ter­cih değil, ba­şa­rı­lı olmak için bir zo­run­lu­luk ha­li­ne gel­di­ği gü­nü­müz­de ya­ban­cı öğ­ret­men kad­ro­sun­dan ya­rar­la­na­rak yaz dö­ne­mi­ni fır­sa­ta çe­vi­re­bi­le­ce­ği­niz Özel Dora Ya­ban­cı Dil Kursu’nun 5 Tem­muz Pa­zar­te­si gü­nün­den iti­ba­ren yüz yüze eği­tim­le­ri baş­lı­yor. İste­yen­ler ders­le­re on­li­ne ola­rak da ka­tı­la­bi­le­cek­ler.
2015 yı­lın­da ku­ru­lan Özel Dora Ya­ban­cı Dil Kursu (Level Up), zorlu pan­de­mi sü­re­cin­de öğ­ren­ci­le­riy­le on­li­ne ola­rak yap­tı­ğı ders­ler­le ke­sin­ti­siz ola­rak eği­tim­le­ri­ne devam etti. Ku­rul­du­ğu gün­den bu güne ba­şa­rı­lı ve ka­li­te­li eği­ti­miy­le adın­dan sıkça söz et­ti­ren Özel Dora Ya­ban­cı Dil Kursu (Level Up) Ku­ru­cu­su Mir­ja­na Mima Kay­nak ile Ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ka­de­me­li ola­rak yüz yüze baş­la­ya­cak ders­ler ve kurs mer­ke­zi hak­kın­da siz de­ğer­li okur­la­rı­mız için kısa bir söy­le­şi ger­çek­leş­tir­dik.

“Ge­liş­ti­ril­miş en yeni me­tod­lar­la ça­lış­mak­ta­yız”
Yaz dö­ne­mi kurs­la­rın­da geç­miş dö­nem­de­ki ek­sik­le­ri ka­pat­mak ve yeni dö­ne­me öğ­ren­ci­le­rin alt ya­pı­sı­nı güç­len­dir­mek için bir prog­ram be­lir­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Mir­ja­na Mima Kay­nak: “İlko­kul ikin­ci sı­nıf­tan lise son sı­nı­fa kadar öğ­ren­ci­le­rin okul­da­ki ders­le­ri­ne yar­dım­cı ol­ma­mı­zın yanı sıra, okul müf­re­dat­la­rı dı­şın­da ko­nuş­ma ağır­lık­lı bir eği­tim ver­mek­te­yiz. Eği­tim kad­ro­muz ya­ban­cı öğ­ret­men­ler­den oluş­tu­ğu için ço­cuk­la­rı­mız­la ders­ler­de ağır­lık­lı ola­rak ko­nuş­ma ya­pı­yo­ruz. Köklü, ciddi, de­ne­yi­miy­le ev­ren­sel ka­li­te­de bir dil kur­su­yuz. Tüm ders prog­ram­la­rı­mız ya­ban­cı dil eği­ti­mi ko­nu­sun­da de­ne­yim­li öğ­ret­men­le­ri­miz ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­mek­te­dir. Tüm öğ­ret­men­le­ri­miz ener­jik ve eğ­len­ce­li ol­ma­la­rı­nın yanı sıra öğ­ren­ci­le­rin he­def­le­ri­ne ulaş­ma­la­rı ko­nu­sun­da­ki so­rum­lu­luk­la­rı ko­nu­sun­da ol­duk­ça cid­di­dir­ler. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı­na göre adap­te edi­le­rek ge­liş­ti­ril­miş en yeni me­tod­lar­la ça­lış­mak­ta­yız.” dedi.

“Camb­rid­ge ödülü alan sa­yı­lı kurs­lar­dan biri”
Camb­rid­ge sı­na­vın­da ba­şa­rı ödülü alan sa­yı­lı kurs­lar­dan biri ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Mir­ja­na Mima Kay­nak: “Ulus­la­ra­ra­sı alan­da kabul edi­len Camb­rid­ge Sı­na­vı, İngi­liz­ce dil ye­ter­li­li­ği­ni ölçme ve de­ğer­len­dir­me sı­na­vı­dır. Dora Ya­ban­cı Dil Kurs­la­rı­nın sun­du­ğu ha­zır­lık kurs­la­rı ile sı­na­va ken­di­ni­ze gü­ve­ni­niz tam bir şe­kil­de gir­me­niz ve ala­bi­le­ce­ği­niz en iyi notu al­ma­nız için siz­le­re yar­dım­cı ol­mak­ta­dır. Camb­rid­ge Sı­nav­la­rı­na ha­zır­lık kurs­la­rı sı­ra­sın­da pra­tik yap­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak de­ne­me sı­nav­la­rı­na gi­recek, çe­şit­li sınav tek­nik­le­ri­ni öğ­re­necek ve genel an­lam­da İngi­liz­ce se­vi­ye­ni­zi iler­let­me­ye yö­ne­lik ça­lış­ma­lar ya­pa­cak­sı­nız. Bu sı­nav­da ko­nuş­ma, yazma, okuma bütün ye­te­nek­le­re ba­kı­la­rak pu­an­lan­dır­ma ya­pı­lı­yor. Camb­rid­ge sı­na­vın­da ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­nuz tak­dir­de ala­ca­ğı­nız dil ser­ti­fi­ka­sı­nın ulus­la­ra­ra­sı ge­çer­li­li­ği bu­lun­mak­ta­dır.” dedi.
“Ha­ya­ta ha­zır­lı­yor, ba­şa­rı­lı ol­ma­la­rı için ça­lı­şı­yo­ruz”
Kur­sun bir far­kı­nın da öğ­ren­ci­le­re 2 haf­ta­lık bir yurt dışı ge­zi­si dü­zen­le­mek ol­du­ğu­nu kay­de­den Kay­nak: “Öğ­ren­ci­le­ri­miz bu­ra­da fark­lı ül­ke­ler­den gelen öğ­ren­ci­ler­le bu­lu­şu­yor. İnanın bu­ra­dan­ dö­nüş­te öğ­ren­ci­le­ri­miz ne­re­dey­se Türk­çe ko­nuş­ma­yı unu­tu­yor­lar. 2 haf­ta­lık süre içe­ri­sin­de öğ­ren­ci­le­ri­miz tam an­la­mıy­la de­ne­yim ka­za­nı­yor. Orada an­laş­mış ol­du­ğu­muz ya­ban­cı dil oku­lun­dan öğ­ren­ci­le­ri­mi­z i­ki hafta bo­yun­ca eği­tim gö­rü­yor­lar ve ­ser­ti­fi­ka alı­yor­lar. Co­vi­d­19 sal­gı­nın­dan önce öğ­ren­ci­le­ri­miz­le Malta’da böyle bir or­ga­ni­zas­yon ger­çek­leş­tir­miş ve mü­kem­mel so­nuç­lar elde et­miş­tik. Biz­ler Özel Dora Ya­ban­cı Dil Kursu (Level Up) ola­rak öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze dil öğ­ret­me­nin yanı sıra on­la­rı ha­ya­ta ha­zır­lı­yor, ba­şa­rı­lı ol­ma­la­rı için ça­lı­şı­yo­ruz. Ba­şa­rı her zaman gü­ve­ni ge­ti­rir.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.