AK PARTİ ALİAĞA KADIN KOLLARINDAN GAZETEMİZE ZİYARET

AK Parti Ali­ağa Kadın Kol­la­rı gazetemize yap­tık­la­rı zi­ya­ret­le Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü'nümüzü kut­la­dılar. 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü ne­de­niy­le Ak Parti Ali­ağa Kadın Kol­la­rı İlçe Baş­ka­nı Özlem Ke­le­şoğ­lu ön­cü­lü­ğün­de­ki heyet, Öz­gür­ses Ga­ze­te­si'ni zi­ya­ret etti.

Özgürses Gazetesi
12:37 -
AK PARTİ ALİAĞA KADIN KOLLARINDAN GAZETEMİZE ZİYARET

AK Parti Ali­ağa Kadın Kol­la­rı gazetemize yap­tık­la­rı zi­ya­ret­le Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü’nümüzü kut­la­dılar.
10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü ne­de­niy­le Ak Parti Ali­ağa Kadın Kol­la­rı İlçe Baş­ka­nı Özlem Ke­le­şoğ­lu ön­cü­lü­ğün­de­ki heyet, Öz­gür­ses Ga­ze­te­si’ni zi­ya­ret etti.
Öz­gür­ses Ga­ze­te­si ça­lı­şan­la­rı­nın ga­ze­te­ci­ler gü­nü­nü kut­la­yan Ke­le­şoğ­lu, yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da yerel ga­ze­te­ci­li­ğin öne­mi­ne de­ğin­di. Ga­ze­te­ci­le­rin zor bir gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­di­ği­ni be­lir­ten Ke­le­şoğ­lu Ali­ağa’ya dair ha­ber­le­ri yerel ba­sın­dan öğ­ren­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Ke­le­şoğ­lu ve be­ra­be­rin­de­ki heyet Öz­gür­ses Ga­ze­te­si ça­lı­şan­la­rı­na çiçek tak­dim etti.