gerçekdoğa’nın keyfini çıkarın

Özel gün­le­ri­mi­zin vaz­ge­çil­me­zi olan fo­toğ­raf çe­kim­le­ri yaz ay­la­rı­na yak­la­şıl­ma­sıy­la bir­lik­te bir hayli hız ka­zan­dı. Özel­lik­le son za­man­la­rın mo­da­sı dış çe­kim­ler ise ol­maz­sa ol­maz­lar­dan.

Özgürses Gazetesi
10:07 -
Abone ol
gerçekdoğa’nın keyfini çıkarın

Özel gün­le­ri­mi­zin vaz­ge­çil­me­zi olan fo­toğ­raf çe­kim­le­ri yaz ay­la­rı­na yak­la­şıl­ma­sıy­la bir­lik­te bir hayli hız ka­zan­dı. Özel­lik­le son za­man­la­rın mo­da­sı dış çe­kim­ler ise ol­maz­sa ol­maz­lar­dan. Dış çe­kim­ler zaman zaman gerek çeken, ge­rek­se de çek­ti­ren­ler için zulüm ha­li­ne ge­le­bi­li­yor. Güzel bir kare çe­ke­bil­mek için il-il, ilçe -ilçe hatta ki­lo­met­re­ler­ce yol gi­di­lir hale geldi. Hadi bunu da geç­tik! Tam pozu ya­ka­la­dık, sah­ne­ye biri atlar. Bunun gibi daha sa­yı­la­bi­lecek bir­çok etken çe­kim­le­ri o anda kâ­bu­sa dön­dü­rü­ve­rir. İşte, bizde tam bu konu üze­ri­ne siz­ler için bir araş­tır­ma yap­tık. Geç­ti­ği­miz yıl Me­ne­men’de, İzmir’in en büyük dış çekim pla­to­su­nu kuran ve hiz­me­te sunan “Ger­çek Doğa dış mekân fo­toğ­raf ve video çekim pla­to­la­rı” sa­hi­bi Erkan Ocak ile konu üze­ri­ne bir rö­por­taj ger­çek­leş­tir­dik.

– Erkan Bey, kur­muş ol­du­ğu­nuz bu pla­to­nun özel­lik­le­rin­den bah­se­de­bi­lir mi­si­niz?

Ger­çek Doğa pla­to­su 2 bin 500 met­re­ka­re alan üze­ri­ne ku­rul­muş, İzmir’in en büyük dış çekim pla­to­su­dur. Gör­dü­ğü­nüz üzere, her bir met­re­ka­re­si özel ola­rak di­zayn et­ti­ği­miz pla­to­muz­da; geniş yeşil alan­lar, süs ha­vuz­la­rı, gö­let­ler, özel taş­lar,bank­lar, pey­zaj ze­min­ler, bin 650 adet de­ği­şik bo­ta­nik ve şehir dı­şın­dan ge­tir­miş ol­du­ğu­muz bitki ve ağaç tür­le­ri, teras ve daha bir­çok te­ma­yı içe­ren özel­lik­li bir alan di­ye­bi­li­riz.

– Böyle büyük ve kap­sam­lı bir alan­da ne gibi çe­kim­ler ya­pı­yor­su­nuz?

Ger­çek Doğa pla­to­muz­da düğün, nişan, çocuk ve sün­net çe­kim­le­ri bunun yanı sıra müzik grup­la­rı ta­nı­tım çe­kim­le­ri veya klip­le­ri ile ürün çe­kim­le­ri yap­mak­ta­yız. Biz tam an­la­mıy­la bu sene çe­kim­le­ri­mi­zi yap­ma­ya baş­la­dık. Aslın da test pro­je­mi­zi geçen sene baş­lat­mış­tık. Pla­to­muz ger­çek­ten çok geniş. Yu­ka­rı­da da be­lirt­ti­ğim gibi her met­re­ka­re­sin­de başka bir gü­zel­lik saklı.

– Çe­kim­ler ne kadar sü­rü­yor ve nasıl bir ça­lış­ma ya­pı­yor­su­nuz?

Çe­kim­le­ri­miz yak­la­şık ola­rak iki saat sü­rü­yor. Tabi bu müş­te­ri­mi­zin is­te­ği­ne göre de fark­lı­lık gös­te­re­bi­lir. Çe­kim­ler­de 3 çe­kim­ci ve bir poz ver­di­ri­ci olmak üzere 4 ki­şi­lik uzman bir ekip­le ça­lış­ma ya­pı­yo­ruz. Eki­bi­miz­de bu­lu­nan­la­rın her biri ala­nın­da pro­fes­yo­nel ki­şi­ler­dir. Biz­ler bu­ra­da ta­ma­men ki­şi­ye özel ça­lı­şı­yo­ruz. Çe­kim­ler­de en çok dik­kat et­ti­ği­miz. Çe­ki­mi yapan ki­şiy­le pozu ver­di­ren kişi ayrı ol­ma­sı­dır. Çünkü ara da alan de­rin­li­ği­ni ya­ka­la­ma­mız ge­rek­li. Kul­lan­dı­ğı­mız ob­jek­tif­le­rin özel­lik­le­rin­den do­la­yı de­rin­li­ği ya­ka­la­mak için ışık­çı, çe­kim­ci ve poz ver­di­ri­ci ayrı ol­ma­lı­dır. Çe­kim­le­ri­miz­de Drone da kul­la­nı­yo­ruz. Yani ha­va­dan çe­kim­ler ya­pı­yo­ruz. Böy­le­lik­le yap­mış ol­du­ğu­muz çe­kim­ler­de ta­ma­men fark­lı­lık ya­rat­mış olu­yo­ruz. Dronu kul­lan­mak ve pro­fes­yo­nel an­lam­da çekim ya­pa­bil­mek için eki­bi­miz ge­rek­li olan tüm eği­tim ve do­na­nım­la­rı aldı. Fark ya­rat­mış ol­du­ğu­muz çe­kim­le­ri­mi­zi veya klip­le­ri­mi­zi #ger­cek­do­gas­tud­yo
ins­tag­ram ad­re­si­miz­den ya da www.​ger­cek­do­ga.​com in­ter­net ad­re­si­miz­den okur­la­rı­nız takip ede­bi­lir­ler.
– Ger­çek do­ğa­yı düğün sa­lon­la­rın­dan veya dış çekim alan­la­rın­dan ayı­ran özel­lik nedir? Neden çekim ya­pa­cak­lar bu­ra­yı ter­cih et­me­li­ler?

Ger­çek Doğa’da mobil ve sabit sah­ne­ler kul­la­nıl­mak­ta­dır. Geniş bir alana ya­yı­lan bir çok sah­ne­ye ilave ola­rak yeni sah­ne­ler için sü­rek­li ar-ge ya­pıl­mak­ta­dır. Bu sah­ne­le­ri nor­mal bir düğün sa­lo­nu bah­çe­sin­den ayı­ran en önem­li özel­lik sah­ne­le­rin ileri düzey fo­toğ­raf­çı­lık tek­nik­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı­na imkan ve­recek şe­kil­de di­zayn edil­miş ol­ma­sı­dır. Ay­rı­ca sabit ve büyük bir sa­ha­da çe­ki­min ya­pı­la­cak ol­ma­sı çe­kim­ler­de sa­yı­sız yar­dım­cı ekip­ma­nın (uçan ba­lon­lar,şem­si­ye­ler,şap­ka­lar,bi­sik­let ve araç­lar) kul­la­nı­la­bil­me­si­ni de sağ­lı­yor. Nor­mal bir dış mekan çe­ki­min­de sizin için bu kadar yar­dım­cı ekip­ma­nın ta­şın­ma­sı zaten müm­kün ola­maz. Bu da müş­te­ri­le­ri­mi­zin bizi ter­cih et­me­sin­de­ki en büyük etken ola­rak dü­şü­nü­yo­rum.

– Çekim için ge­len­ler bu alanı nasıl kar­şı­lı­yor?

Hiz­met ver­me­ye baş­la­dı­ğı­mız­dan bu yana pla­to­mu­za gelen mi­sa­fir­le­ri­miz şaş­kın­lık içe­ri­sin­de ka­lı­yor di­ye­bi­li­riz. Dış çekim de­nil­di­ği zaman in­san­la­rın ak­lı­na park, bahçe bir deniz kı­yı­sı ge­li­yor. Bun­la­rın hep­si­ni çekim sı­ra­sın­da bul­mak ise çok zor. Bura da hep­si­ni bir arada gör­dük­le­rin­de mut­lu­luk­la­rı­nı yüz­le­rin­den okuya bi­li­yo­ruz.

– Bu oluş­tur­muş ol­du­ğu­nuz pla­to­nun müş­te­ri­le­ri­ni­ze sağ­la­dı­ğı avan­taj­lar ne­ler­dir?

Dış çekim de­ni­lin­ce he­pi­mi­zin ak­lı­na gelen şey nedir? Ya geniş bir yeşil alan yada bir havuz başı veya deniz. Bun­la­rı sağ­la­ya­bil­mek adına yap­ma­nız ge­re­ken ki­lo­met­re­ler­ce yol kat etmek. Yada iyi bir çekim veya mekân için ilçe veya il­le­re git­mek. Artı, bunun yanı sıra düğün için ko­nu­şu­yo­rum; yok ge­lin­lik üze­ri­ne ba­sı­la­cak, ta­kı­la­cak veya yır­tı­la­cak kor­ku­su. Çekim sı­ra­sın­da dı­şa­rı­dan gelen mü­da­ha­le­ler. Kı­sa­ca­sı öz­gür­ce bir çekim ol­mu­yor. Açık­ça­sı biz­ler de fo­toğ­raf­çı ola­rak çok zor­la­nı­yo­ruz. Bu alan­da ise rahat rahat çe­kim­le­ri­mi­zi yapa bi­li­yo­ruz. Avan­taj de­miş­ti­niz işte en büyük avan­taj in­san­la­rın bu­ra­da özgür bir bi­çim­de poz ver­me­le­ri­ni sağ­la­mak­tır. Müş­te­ri­le­ri­mi­zin hu­zur­lu ve öz­gür­ce bir çe­kim­den başka bir is­te­ye­cek­le­ri­ni de san­mı­yo­rum. Bizim için önem­li olan da zaten çift­le­rin hu­zur­lu ol­ma­sı. Çünkü bu huzur fo­toğ­ra­fa da yan­sı­yor.

– Pro­fes­yo­nel bir ekip­le ça­lı­şı­yor­su­nuz. Eki­bi­niz­le bu alan dışın da çekim hiz­me­ti ve­ri­yor mu­su­nuz?

Tabi ki bu alan ile kı­sıt­lı kal­mı­yo­ruz. Eki­bi­miz kendi sa­ha­mız­da ol­du­ğu kadar dı­şa­rı­da ve müş­te­ri­nin is­te­di­ği yer­ler­de de dış mekân çe­kim­le­ri yap­mak­ta­dır. Bunun yanı sıra klip ve kısa film­ler, özel pro­je­ler ve rek­lam filmi ko­nu­sun­da da çekim hiz­me­ti ver­mek­te­yiz.

– Bu­ra­dan çekim yap­tır­mak is­te­yen veya dü­şü­nen­le­re me­sa­jı­nız var mı?

Özel gün­le­rin­de fark­lı bir kon­sept­te fo­toğ­raf­la­rı­nın ol­ma­sı­nı is­te­yen her­ke­si pla­to­mu­za davet edi­yo­rum. Bu müt­hiş alan­da ol­mak­tan ve fo­toğ­raf­la­rı­nı çek­tir­mek­ten zevk ala­cak­la­rı­na ise ga­ran­ti ve­ri­yo­rum. Rö­por­ta­jı­mı­zı bi­ti­rir­ken benim her zaman dile ge­tir­di­ğim bir slo­ga­nım var. Onun­la sö­zü­mü ta­mam­la­mak is­ti­yo­rum.“ İşimiz fo­toğ­raf­çı­lık, ama­cı­mız sizi ge­le­ce­ğe ta­nıt­mak.”

Öz­gür­ses Ga­ze­te­si ola­rak Ger­çek Doğa dış mekân fo­toğ­raf ve video çekim pla­to­la­rı’nı biz­le­re ta­nı­ma fır­sa­tı­nı veren mekan sa­hi­bi­miz Erkan Bey’e te­şek­kür edi­yor, Siz­le­ri de Ger­çek Doğa’nın ta­dı­nı çı­kar­ma­ya davet edi­yo­ruz.

Röportaj: ÖZGÜR GÜN