Reklam
Reklam

gerçekdoğa’nın keyfini çıkarın

18 Mayıs 2017
gerçekdoğa’nın keyfini çıkarın
Reklam

Özel gün­le­ri­mi­zin vaz­ge­çil­me­zi olan fo­toğ­raf çe­kim­le­ri yaz ay­la­rı­na yak­la­şıl­ma­sıy­la bir­lik­te bir hayli hız ka­zan­dı. Özel­lik­le son za­man­la­rın mo­da­sı dış çe­kim­ler ise ol­maz­sa ol­maz­lar­dan. Dış çe­kim­ler zaman zaman gerek çeken, ge­rek­se de çek­ti­ren­ler için zulüm ha­li­ne ge­le­bi­li­yor. Güzel bir kare çe­ke­bil­mek için il-il, ilçe -ilçe hatta ki­lo­met­re­ler­ce yol gi­di­lir hale geldi. Hadi bunu da geç­tik! Tam pozu ya­ka­la­dık, sah­ne­ye biri atlar. Bunun gibi daha sa­yı­la­bi­lecek bir­çok etken çe­kim­le­ri o anda kâ­bu­sa dön­dü­rü­ve­rir. İşte, bizde tam bu konu üze­ri­ne siz­ler için bir araş­tır­ma yap­tık. Geç­ti­ği­miz yıl Me­ne­men’de, İzmir’in en büyük dış çekim pla­to­su­nu kuran ve hiz­me­te sunan “Ger­çek Doğa dış mekân fo­toğ­raf ve video çekim pla­to­la­rı” sa­hi­bi Erkan Ocak ile konu üze­ri­ne bir rö­por­taj ger­çek­leş­tir­dik.

– Erkan Bey, kur­muş ol­du­ğu­nuz bu pla­to­nun özel­lik­le­rin­den bah­se­de­bi­lir mi­si­niz?

Ger­çek Doğa pla­to­su 2 bin 500 met­re­ka­re alan üze­ri­ne ku­rul­muş, İzmir’in en büyük dış çekim pla­to­su­dur. Gör­dü­ğü­nüz üzere, her bir met­re­ka­re­si özel ola­rak di­zayn et­ti­ği­miz pla­to­muz­da; geniş yeşil alan­lar, süs ha­vuz­la­rı, gö­let­ler, özel taş­lar,bank­lar, pey­zaj ze­min­ler, bin 650 adet de­ği­şik bo­ta­nik ve şehir dı­şın­dan ge­tir­miş ol­du­ğu­muz bitki ve ağaç tür­le­ri, teras ve daha bir­çok te­ma­yı içe­ren özel­lik­li bir alan di­ye­bi­li­riz.

– Böyle büyük ve kap­sam­lı bir alan­da ne gibi çe­kim­ler ya­pı­yor­su­nuz?

Ger­çek Doğa pla­to­muz­da düğün, nişan, çocuk ve sün­net çe­kim­le­ri bunun yanı sıra müzik grup­la­rı ta­nı­tım çe­kim­le­ri veya klip­le­ri ile ürün çe­kim­le­ri yap­mak­ta­yız. Biz tam an­la­mıy­la bu sene çe­kim­le­ri­mi­zi yap­ma­ya baş­la­dık. Aslın da test pro­je­mi­zi geçen sene baş­lat­mış­tık. Pla­to­muz ger­çek­ten çok geniş. Yu­ka­rı­da da be­lirt­ti­ğim gibi her met­re­ka­re­sin­de başka bir gü­zel­lik saklı.

– Çe­kim­ler ne kadar sü­rü­yor ve nasıl bir ça­lış­ma ya­pı­yor­su­nuz?

Çe­kim­le­ri­miz yak­la­şık ola­rak iki saat sü­rü­yor. Tabi bu müş­te­ri­mi­zin is­te­ği­ne göre de fark­lı­lık gös­te­re­bi­lir. Çe­kim­ler­de 3 çe­kim­ci ve bir poz ver­di­ri­ci olmak üzere 4 ki­şi­lik uzman bir ekip­le ça­lış­ma ya­pı­yo­ruz. Eki­bi­miz­de bu­lu­nan­la­rın her biri ala­nın­da pro­fes­yo­nel ki­şi­ler­dir. Biz­ler bu­ra­da ta­ma­men ki­şi­ye özel ça­lı­şı­yo­ruz. Çe­kim­ler­de en çok dik­kat et­ti­ği­miz. Çe­ki­mi yapan ki­şiy­le pozu ver­di­ren kişi ayrı ol­ma­sı­dır. Çünkü ara da alan de­rin­li­ği­ni ya­ka­la­ma­mız ge­rek­li. Kul­lan­dı­ğı­mız ob­jek­tif­le­rin özel­lik­le­rin­den do­la­yı de­rin­li­ği ya­ka­la­mak için ışık­çı, çe­kim­ci ve poz ver­di­ri­ci ayrı ol­ma­lı­dır. Çe­kim­le­ri­miz­de Drone da kul­la­nı­yo­ruz. Yani ha­va­dan çe­kim­ler ya­pı­yo­ruz. Böy­le­lik­le yap­mış ol­du­ğu­muz çe­kim­ler­de ta­ma­men fark­lı­lık ya­rat­mış olu­yo­ruz. Dronu kul­lan­mak ve pro­fes­yo­nel an­lam­da çekim ya­pa­bil­mek için eki­bi­miz ge­rek­li olan tüm eği­tim ve do­na­nım­la­rı aldı. Fark ya­rat­mış ol­du­ğu­muz çe­kim­le­ri­mi­zi veya klip­le­ri­mi­zi #ger­cek­do­gas­tud­yo
ins­tag­ram ad­re­si­miz­den ya da www.​ger­cek­do­ga.​com in­ter­net ad­re­si­miz­den okur­la­rı­nız takip ede­bi­lir­ler.
– Ger­çek do­ğa­yı düğün sa­lon­la­rın­dan veya dış çekim alan­la­rın­dan ayı­ran özel­lik nedir? Neden çekim ya­pa­cak­lar bu­ra­yı ter­cih et­me­li­ler?

Ger­çek Doğa’da mobil ve sabit sah­ne­ler kul­la­nıl­mak­ta­dır. Geniş bir alana ya­yı­lan bir çok sah­ne­ye ilave ola­rak yeni sah­ne­ler için sü­rek­li ar-ge ya­pıl­mak­ta­dır. Bu sah­ne­le­ri nor­mal bir düğün sa­lo­nu bah­çe­sin­den ayı­ran en önem­li özel­lik sah­ne­le­rin ileri düzey fo­toğ­raf­çı­lık tek­nik­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı­na imkan ve­recek şe­kil­de di­zayn edil­miş ol­ma­sı­dır. Ay­rı­ca sabit ve büyük bir sa­ha­da çe­ki­min ya­pı­la­cak ol­ma­sı çe­kim­ler­de sa­yı­sız yar­dım­cı ekip­ma­nın (uçan ba­lon­lar,şem­si­ye­ler,şap­ka­lar,bi­sik­let ve araç­lar) kul­la­nı­la­bil­me­si­ni de sağ­lı­yor. Nor­mal bir dış mekan çe­ki­min­de sizin için bu kadar yar­dım­cı ekip­ma­nın ta­şın­ma­sı zaten müm­kün ola­maz. Bu da müş­te­ri­le­ri­mi­zin bizi ter­cih et­me­sin­de­ki en büyük etken ola­rak dü­şü­nü­yo­rum.

– Çekim için ge­len­ler bu alanı nasıl kar­şı­lı­yor?

Hiz­met ver­me­ye baş­la­dı­ğı­mız­dan bu yana pla­to­mu­za gelen mi­sa­fir­le­ri­miz şaş­kın­lık içe­ri­sin­de ka­lı­yor di­ye­bi­li­riz. Dış çekim de­nil­di­ği zaman in­san­la­rın ak­lı­na park, bahçe bir deniz kı­yı­sı ge­li­yor. Bun­la­rın hep­si­ni çekim sı­ra­sın­da bul­mak ise çok zor. Bura da hep­si­ni bir arada gör­dük­le­rin­de mut­lu­luk­la­rı­nı yüz­le­rin­den okuya bi­li­yo­ruz.

– Bu oluş­tur­muş ol­du­ğu­nuz pla­to­nun müş­te­ri­le­ri­ni­ze sağ­la­dı­ğı avan­taj­lar ne­ler­dir?

Dış çekim de­ni­lin­ce he­pi­mi­zin ak­lı­na gelen şey nedir? Ya geniş bir yeşil alan yada bir havuz başı veya deniz. Bun­la­rı sağ­la­ya­bil­mek adına yap­ma­nız ge­re­ken ki­lo­met­re­ler­ce yol kat etmek. Yada iyi bir çekim veya mekân için ilçe veya il­le­re git­mek. Artı, bunun yanı sıra düğün için ko­nu­şu­yo­rum; yok ge­lin­lik üze­ri­ne ba­sı­la­cak, ta­kı­la­cak veya yır­tı­la­cak kor­ku­su. Çekim sı­ra­sın­da dı­şa­rı­dan gelen mü­da­ha­le­ler. Kı­sa­ca­sı öz­gür­ce bir çekim ol­mu­yor. Açık­ça­sı biz­ler de fo­toğ­raf­çı ola­rak çok zor­la­nı­yo­ruz. Bu alan­da ise rahat rahat çe­kim­le­ri­mi­zi yapa bi­li­yo­ruz. Avan­taj de­miş­ti­niz işte en büyük avan­taj in­san­la­rın bu­ra­da özgür bir bi­çim­de poz ver­me­le­ri­ni sağ­la­mak­tır. Müş­te­ri­le­ri­mi­zin hu­zur­lu ve öz­gür­ce bir çe­kim­den başka bir is­te­ye­cek­le­ri­ni de san­mı­yo­rum. Bizim için önem­li olan da zaten çift­le­rin hu­zur­lu ol­ma­sı. Çünkü bu huzur fo­toğ­ra­fa da yan­sı­yor.

– Pro­fes­yo­nel bir ekip­le ça­lı­şı­yor­su­nuz. Eki­bi­niz­le bu alan dışın da çekim hiz­me­ti ve­ri­yor mu­su­nuz?

Tabi ki bu alan ile kı­sıt­lı kal­mı­yo­ruz. Eki­bi­miz kendi sa­ha­mız­da ol­du­ğu kadar dı­şa­rı­da ve müş­te­ri­nin is­te­di­ği yer­ler­de de dış mekân çe­kim­le­ri yap­mak­ta­dır. Bunun yanı sıra klip ve kısa film­ler, özel pro­je­ler ve rek­lam filmi ko­nu­sun­da da çekim hiz­me­ti ver­mek­te­yiz.

– Bu­ra­dan çekim yap­tır­mak is­te­yen veya dü­şü­nen­le­re me­sa­jı­nız var mı?

Özel gün­le­rin­de fark­lı bir kon­sept­te fo­toğ­raf­la­rı­nın ol­ma­sı­nı is­te­yen her­ke­si pla­to­mu­za davet edi­yo­rum. Bu müt­hiş alan­da ol­mak­tan ve fo­toğ­raf­la­rı­nı çek­tir­mek­ten zevk ala­cak­la­rı­na ise ga­ran­ti ve­ri­yo­rum. Rö­por­ta­jı­mı­zı bi­ti­rir­ken benim her zaman dile ge­tir­di­ğim bir slo­ga­nım var. Onun­la sö­zü­mü ta­mam­la­mak is­ti­yo­rum.“ İşimiz fo­toğ­raf­çı­lık, ama­cı­mız sizi ge­le­ce­ğe ta­nıt­mak.”

Öz­gür­ses Ga­ze­te­si ola­rak Ger­çek Doğa dış mekân fo­toğ­raf ve video çekim pla­to­la­rı’nı biz­le­re ta­nı­ma fır­sa­tı­nı veren mekan sa­hi­bi­miz Erkan Bey’e te­şek­kür edi­yor, Siz­le­ri de Ger­çek Doğa’nın ta­dı­nı çı­kar­ma­ya davet edi­yo­ruz.

Röportaj: ÖZGÜR GÜN

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.