Latin rüzgarı esecek

Ahmed Adnan Say­gun Sanat Mer­ke­zi, son pro­je­si “Roc­Ku­ba” ile adın­dan sıkça söz et­ti­ren pro­dük­tör, aran­jör ve pi­ya­nist Emir Ersoy ve özel ko­nuk­la­rı Hande Su­ba­şı ile Ke­rem­cem’i ağır­lı­yor. İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, İzmir­li sa­nat­se­ver­le­ri bir­bi­rin­den fark­lı kon­sept­ler­de ve bir­bi­rin­den renk­li kon­ser­ler­le bu­luş­tur­ma­ya devam edi­yor.

Özgürses Gazetesi
09:41 -
Abone ol
Latin rüzgarı esecek

Ahmed Adnan Say­gun Sanat Mer­ke­zi, son pro­je­si “Roc­Ku­ba” ile adın­dan sıkça söz et­ti­ren pro­dük­tör, aran­jör ve pi­ya­nist Emir Ersoy ve özel ko­nuk­la­rı Hande Su­ba­şı ile Ke­rem­cem’i ağır­lı­yor.

İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, İzmir­li sa­nat­se­ver­le­ri bir­bi­rin­den fark­lı kon­sept­ler­de ve bir­bi­rin­den renk­li kon­ser­ler­le bu­luş­tur­ma­ya devam edi­yor. 12 Mart Pa­zar­te­si günü saat 20.00’de pro­dük­tör, aran­jör ve pi­ya­nist Emir Ersoy, se­vi­len sa­nat­çı­lar Ke­rem­cem ve Hande Su­ba­şı ile bir­lik­te sahne ala­ca­ğı Ahmed Adnan Say­gun Sanat Mer­ke­zi’nde (AASSM) “Rock­Ku­ba” al­bü­müy­le gö­nül­le­ri fet­he­decek.

Bir yıl­lık ça­lış­may­la rock hit­le­ri­ni, la­tin-rock ele­ment­le­riy­le ye­ni­den dü­zen­le­yen Emir Ersoy, ener­ji­si çok yük­sek bir per­for­mans­la iz­le­yi­ci kar­şı­sın­da ola­cak. Genç sa­nat­çı “Haydi Gel İçelim”, “Cam­baz”, “Tas­ta­mam”, “Pa­ram­par­ça”, “Re­sim­de­ki Göz­yaş­la­rı”, Sakın Gelme”, “Ah Ya­şa­mak Var Ya”, Köp­rü­al­tı”, “Sude”, “Sabır” ve “Sen­den Daha Güzel” gibi ço­ğu­mu­zun ez­be­re bil­di­ği şar­kı­la­rı latin ver­si­yon­la­rı­nı İzmir­li­ler için ses­len­di­recek.
Daha önce 13 Şubat ta­ri­hin­de ger­çek­le­şe­ce­ği du­yu­ru­lan kon­ser, Afrin’den gelen şehit ha­ber­le­ri ne­de­niy­le er­te­len­miş­ti.
Cem Yıl­maz’dan Leyla Lydia Tu­ğut­lu’ya, Sarp Apak’tan Farah Zey­nep Ab­dul­lah’a, Erkan Kol­çak Kös­ten­dil’den Gonca Vus­la­te­ri’ye, Tür­ki­ye’nin en gözde 11 oyun­cu­su, geç­ti­ği­miz yılın en çok ilgi çeken pro­je­le­rin­den olan Emir Ersoy’un “Roc­Ku­ba” al­bü­mü için bir araya gel­miş­ti.