Horozgediği Kooperatifinden bölge ekonomisine dev destek!

Ho­roz­ge­di­ği Liman ve Yük Ta­şı­ma Ko­ope­ra­ti­fi  Baş­ka­nı Kenan Erim ile kısa bir rö­por­taj ger­çek­leş­tir­dik. S.

Özgürses Gazetesi
05:53 -
Horozgediği  Kooperatifinden  bölge ekonomisine  dev destek!

Ho­roz­ge­di­ği Liman ve Yük Ta­şı­ma Ko­ope­ra­ti­fi  Baş­ka­nı Kenan Erim ile kısa bir rö­por­taj ger­çek­leş­tir­dik.

S.S. Ho­roz­ge­di­ği Liman ve Yük Ta­şı­ma Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Kenan Erim’e, 2016 yı­lı­nın son­la­rı­na doğru ko­ope­ra­tif­le­ri­nin bün­ye­si­ne kat­tık­la­rı yeni araç­lar ile bölge eko­no­mi­si­ne sağ­la­dık­la­rı kat­kı­yı ve ko­ope­ra­ti­fin son bir yı­lı­nı ko­nuş­tuk.

2016 yı­lı­nı ko­ope­ra­tif ola­rak eko­no­mik an­lam­da nasıl ge­çir­di­niz?

– Bu so­ru­nu­zu 2015 yı­lı­nı baz ala­rak ya­nıt­la­mam ge­re­kir. 2015 yılı biz­ler için gayet güzel geçti. 2016 yı­lı­nı, 2015 yılı ile mu­ka­ye­se edecek olur­sak, söy­le­necek tek bir söz var, o da şükür olur. 2016 yılı biz­ler için kötü bir yıl oldu. Ko­ope­ra­tif ola­rak bek­len­ti­le­ri­mi­zi 2016 yılı içe­ri­sin­de re­ali­ze ede­me­dik. Bunun bir­çok se­be­bi var. Bunun bir bö­lü­mü­nü zaten her­kes bi­li­yor. Ül­ke­miz 15 Tem­muz’da çok büyük bir teh­li­ke at­lat­tı. Bu teh­li­ke­yi de­mok­ra­si­ye inan­mış in­san­lar ola­rak, hep bir­lik­te ber­ta­raf ettik. Allah bu ül­ke­ye, bu ül­ke­nin in­sa­nı­na bir daha öyle bir gün gös­ter­me­sin.

2017 yı­lın­dan bek­len­ti­le­ri­niz nedir?

– 2017 se­ne­sin­den bek­len­ti­le­ri­miz ise bir hayli yük­sek. Ge­ri­de bı­rak­mış ol­du­ğu­muz 2016 yı­lın­dan daha iyi ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Bu yıl içe­ri­sin­de­ki he­def­le­ri­mi­ze hem bün­ye­mi­ze kat­mış ol­du­ğu­muz yeni araç­la­rı­mız­la hem de iş per­for­man­sı­mız­da­ki ar­tış­la bir­lik­te daha iyi ola­cak­tır diye dü­şü­nü­yo­rum. İnşal­lah bek­len­ti­le­ri­mi­zin hepsi bu yıl ger­çek ola­cak.

Ko­ope­ra­tif bün­ye­si­ne yeni araç­lar ek­le­di­niz. Bu­nun­la il­gi­li ola­rak neler söy­le­mek is­ter­si­niz?

– “Evet, ko­ope­ra­ti­fi­mi­ze yeni araç­lar aldık. Bun­la­rı alır almaz da hemen işe baş­lat­tık. Bu araç­la­rı ko­ope­ra­tif üze­rin­den aldık. Ko­ope­ra­tif ola­rak toplu alım ya­pıl­dı­ğın­da esas­lı bir in­di­rim de sağ­lan­mış olduk. Bir ara­cın ma­li­ye­ti ne­re­dey­se yüzde 20 dü­şü­yor. Buda biz­ler için mü­kem­mel bir ra­ka­mı or­ta­ya çı­ka­rı­yor. Neden böyle bir şey yap­tık diye so­ra­cak olur­sa­nız? Son dö­nem­ler de eko­no­mi bozuk di­yor­lar. Biz bunun doğru ol­ma­dı­ğı­nı, en azın­dan böl­ge­miz için du­ru­mun umut ve­ri­ci ol­du­ğu­nu gös­ter­mek ama­cıy­la, eko­no­mi­ye de des­tek ver­mek için bu ka­ra­rı alıp uy­gu­la­ma­ya koy­duk. Moral ver­mek is­te­dik, hem üye­le­ri­mi­ze hemde böl­ge­miz­de­ki iş çev­re­le­ri­ne. Her­kes elini taşın al­tı­na koy­ma­lı, biz ko­ope­ra­tif ola­rak bunu yap­tık, bu me­sa­jı ver­dik. Uma­rım bu tav­rı­mız böl­ge­de­ki tüm iş çev­re­le­ri­ne örnek olur.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümünde tüm Şehitlerimizi rahmetle anıyorum.