Horozgediği Kooperatifinden bölge ekonomisine dev destek!

Horozgediği  Kooperatifinden  bölge ekonomisine  dev destek!

Ho­roz­ge­di­ği Liman ve Yük Ta­şı­ma Ko­ope­ra­ti­fi  Baş­ka­nı Kenan Erim ile kısa bir rö­por­taj ger­çek­leş­tir­dik.

S.S. Ho­roz­ge­di­ği Liman ve Yük Ta­şı­ma Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Kenan Erim’e, 2016 yı­lı­nın son­la­rı­na doğru ko­ope­ra­tif­le­ri­nin bün­ye­si­ne kat­tık­la­rı yeni araç­lar ile bölge eko­no­mi­si­ne sağ­la­dık­la­rı kat­kı­yı ve ko­ope­ra­ti­fin son bir yı­lı­nı ko­nuş­tuk.

2016 yı­lı­nı ko­ope­ra­tif ola­rak eko­no­mik an­lam­da nasıl ge­çir­di­niz?

– Bu so­ru­nu­zu 2015 yı­lı­nı baz ala­rak ya­nıt­la­mam ge­re­kir. 2015 yılı biz­ler için gayet güzel geçti. 2016 yı­lı­nı, 2015 yılı ile mu­ka­ye­se edecek olur­sak, söy­le­necek tek bir söz var, o da şükür olur. 2016 yılı biz­ler için kötü bir yıl oldu. Ko­ope­ra­tif ola­rak bek­len­ti­le­ri­mi­zi 2016 yılı içe­ri­sin­de re­ali­ze ede­me­dik. Bunun bir­çok se­be­bi var. Bunun bir bö­lü­mü­nü zaten her­kes bi­li­yor. Ül­ke­miz 15 Tem­muz’da çok büyük bir teh­li­ke at­lat­tı. Bu teh­li­ke­yi de­mok­ra­si­ye inan­mış in­san­lar ola­rak, hep bir­lik­te ber­ta­raf ettik. Allah bu ül­ke­ye, bu ül­ke­nin in­sa­nı­na bir daha öyle bir gün gös­ter­me­sin.

2017 yı­lın­dan bek­len­ti­le­ri­niz nedir?

– 2017 se­ne­sin­den bek­len­ti­le­ri­miz ise bir hayli yük­sek. Ge­ri­de bı­rak­mış ol­du­ğu­muz 2016 yı­lın­dan daha iyi ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Bu yıl içe­ri­sin­de­ki he­def­le­ri­mi­ze hem bün­ye­mi­ze kat­mış ol­du­ğu­muz yeni araç­la­rı­mız­la hem de iş per­for­man­sı­mız­da­ki ar­tış­la bir­lik­te daha iyi ola­cak­tır diye dü­şü­nü­yo­rum. İnşal­lah bek­len­ti­le­ri­mi­zin hepsi bu yıl ger­çek ola­cak.

Ko­ope­ra­tif bün­ye­si­ne yeni araç­lar ek­le­di­niz. Bu­nun­la il­gi­li ola­rak neler söy­le­mek is­ter­si­niz?

– “Evet, ko­ope­ra­ti­fi­mi­ze yeni araç­lar aldık. Bun­la­rı alır almaz da hemen işe baş­lat­tık. Bu araç­la­rı ko­ope­ra­tif üze­rin­den aldık. Ko­ope­ra­tif ola­rak toplu alım ya­pıl­dı­ğın­da esas­lı bir in­di­rim de sağ­lan­mış olduk. Bir ara­cın ma­li­ye­ti ne­re­dey­se yüzde 20 dü­şü­yor. Buda biz­ler için mü­kem­mel bir ra­ka­mı or­ta­ya çı­ka­rı­yor. Neden böyle bir şey yap­tık diye so­ra­cak olur­sa­nız? Son dö­nem­ler de eko­no­mi bozuk di­yor­lar. Biz bunun doğru ol­ma­dı­ğı­nı, en azın­dan böl­ge­miz için du­ru­mun umut ve­ri­ci ol­du­ğu­nu gös­ter­mek ama­cıy­la, eko­no­mi­ye de des­tek ver­mek için bu ka­ra­rı alıp uy­gu­la­ma­ya koy­duk. Moral ver­mek is­te­dik, hem üye­le­ri­mi­ze hemde böl­ge­miz­de­ki iş çev­re­le­ri­ne. Her­kes elini taşın al­tı­na koy­ma­lı, biz ko­ope­ra­tif ola­rak bunu yap­tık, bu me­sa­jı ver­dik. Uma­rım bu tav­rı­mız böl­ge­de­ki tüm iş çev­re­le­ri­ne örnek olur.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümünde tüm Şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Horozgediği Kooperatifinden bölge ekonomisine dev destek! Haberine Ait Etiketler

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.