VARLIK BARIŞINDAN YARARLANAN MÜKELLEFLER İNCELENMEYECEK.

Bilindiği üzere; “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun” ile 31/12/2016 tarihine kadar yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi veya yurt içinde bulunan varlıkların işletme kayıtlarına dahil edilmesi halinde bu varlıkların serbestçe tasarruf edilmesine yönelik önemli imkanlar getirilmişti. Mali af niteliğindeki bu kanunla mükelleflere tanınan haklardan varlık barışı dışındakilerin süresi Kasım ayında sona erdi.

Özgürses Gazetesi
05:18 -
Abone ol
VARLIK BARIŞINDAN YARARLANAN MÜKELLEFLER İNCELENMEYECEK.

Bilindiği üzere; “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun” ile 31/12/2016 tarihine kadar yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi veya yurt içinde bulunan varlıkların işletme kayıtlarına dahil edilmesi halinde bu varlıkların serbestçe tasarruf edilmesine yönelik önemli imkanlar getirilmişti. Mali af niteliğindeki bu kanunla mükelleflere tanınan haklardan varlık barışı dışındakilerin süresi Kasım ayında sona erdi. Kısaca “Varlık Barışı” olarak bilinen “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması”na ilişkin son işlem günü 31 Aralık.

 

Maliye Bakanlığı iş aleminin tereddütlerini gidermek amacıyla 02/12/2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Seri Nolu Genel Tebliğ ile Bakanlığa iletilen hususları da dikkate alarak, ilave açıklamalar yaptı ve mükelleflerin tereddütlerini gidermeye çalıştı. Bakanlık vergi incelemesi ve tarhiyatı ile araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılmaması konusunda güvence verdi. Tebliğde bu güvenceye ilişkin çok açık ve net ifadeler yer alıyor.

 

Tebliğde yer alan açıklamalara göre; varlık barışı kapsamında yapılan işlemler nedeniyle hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecek.

Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilemeyecek.

 

Yurt dışından getirilen söz konusu varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmayacağı gibi başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat yapılmayacak. Bu kapsamda, Türkiye’ye getirilen varlık sebebiyle geçmişte elde edilmiş olabilecek kazanç ve iratlar ile söz konusu varlıkların iktisabında kullanılan kaynaklar nedeniyle geçmişe dönük bir vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı gibi bu kişilerden Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin hiçbir şekilde bilgi talebinde de bulunulamayacak.

 

Ayrıca, yurt dışından getirilen söz konusu varlıklar nedeniyle hiçbir şekilde diğer mevzuat kapsamında da herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma söz konusu olmayacak. Türkiye’ye getirilen varlıklar veya bu varlıklara ilişkin bildirimler, mevzuatımızda yer alan diğer düzenlemeler bakımından herhangi bir araştırma, inceleme veya soruşturma kapsamında değerlendirilemeyecek.

 

Yurt dışından varlığı Türkiye’ye getirenin tüzel kişi olması halinde, sırf getirilen bu varlıklar nedeniyle bu tüzel kişinin kanuni temsilcileri, ortakları ve vekilleri ile bunların ortak oldukları şirketler hakkında da vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecek.

 

Yurt dışından varlığı Türkiye’ye getirenin gerçek kişi olması halinde, sırf getirilen bu varlıklar nedeniyle bu gerçek kişinin yönetiminde bulunduğu veya ortak olduğu şirketler hakkında da vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecek.

Türkiye’ye getirilen varlıklar ve bu varlıklara ilişkin bildirimlerde yer alan bilgiler ve diğer belgeler de sır ve mahremiyet kapsamında değerlendirilecek.

 

Varlık barışı ile ilgili olarak daha önce üç defa yasal düzenleme yapılmıştı. Bu yasal düzenlemelerin hepsinde az da olsa vergi vardı. Bu defa 6736 sayılı Kanunla getirilen son düzenlemede hiç vergi istenmiyor. Diğer taraftan önceki düzenlemelerde incelenmeme garantisi yeterince açık değildi. Görüldüğü üzere Maliye Bakanlığı bu defa işi sıkı tutuyor. Hangi ülkeden ve hangi miktarda varlık getirilirse getirilsin vergi alınmayacağı gibi asla inceleme yapılmayacağının altı çiziliyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve politik şartlar göz önüne alındığında varlık barışı sonuçları itibariyle son derece önemli bir düzenlemedir. Ülkemiz ve mükelleflerimiz için başarı ile sonuçlanmasını yürekten diliyorum.