Reklam
Reklam

BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI BERGAMA

30 Ağustos 2017
BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI BERGAMA
Reklam

Röportaj: Özgür GÜN

Siz de­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­mız için bu sa­yı­mız­da böl­ge­mi­zin son za­man­lar­da gerek fes­ti­val­ler­le ge­rek­se de ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la adını sıkça duy­uran Ber­ga­ma’nın, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Meh­met Gö­nenç ile bir rö­por­taj ger­çek­leş­tir­dik. Ber­ga­ma’ya ya­pı­lan ya­tı­rım­la­rı, ha­ya­ta geç­miş ve ge­çecek olan pro­je­le­ri, kül­tür, sanat, eği­tim ve eko­no­mi­si üze­ri­ne merak edi­len ko­nu­la­rı sayın Meh­met Gö­nenç’e sor­duk.

  • Sayın Meh­met Gö­nenç son za­man­lar­da il­çe­ni­ze ya­pı­lan ya­tı­rım­lar ol­duk­ça dik­kat çe­ki­ci. Özel­lik­le dev ener­ji şir­ke­ti LM WIND POWER’ın il­çe­ye ya­tı­rım yap­ma­sı ol­duk­ça önem­li. Bu ya­tı­rım Ber­ga­ma’yı nasıl et­ki­le­di veya et­ki­le­yecek?

“BER­GA­MA ORGANİZE SANAYİ BÖL­GESİ YA­TI­RIM MER­KEZİ HALİNE GELDİ”
Ber­ga­ma Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si uzun za­man­dır ya­tı­rım­cı bek­li­yor­du. 2017 yı­lın­da Ber­ga­ma için önem­li bir ge­liş­me ya­şan­dı. Dün­ya­nın sa­yı­lı üre­ti­ci­le­rin­den biri olan LM WIND POWER gibi büyük bir ener­ji te­si­si Ber­ga­ma’da ku­rul­du. Sa­de­ce te­si­sin bu­ra­ya gel­me­si­nin öte­sin­de, ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı ko­nu­sun­da üre­tim yapan başka te­sis­le­rin­de bu­ra­ya gel­me­si­ni gün­de­me ge­tir­di. Ber­ga­ma or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si­nin artık şöyle bir viz­yo­nu var. Bu­ra­sı ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı, özel­lik­le de rüz­gâr ener­ji­sin­den ya­rar­la­na­rak ener­ji üre­tecek sek­tör­ler için önem­li bir ya­tı­rım mer­ke­zi ha­li­ne geldi.

“YA­PI­LAN YA­TI­RIM­LAR BER­GA­MA’NIN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK”
Ber­ga­ma da daha önce Ateş Çelik’in kule üre­tim fab­ri­ka­sı vardı. Şim­di­de kanat üre­ti­mi baş­la­dı. Umu­yo­rum, kısa süre içe­ri­sin­de de tri­bün ve motor üre­ti­mi­de yine bu böl­ge­de ya­pı­la­cak ve bölge eko­no­mi­si­ne çok büyük bir katkı sağ­la­ya­cak­tır. En son Ener­ji Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan YEKA (Rüz­gâr Ener­ji­si Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji Kay­nak Alan­la­rı)iha­le­si ya­pıl­dı. İha­le­yi alan fir­ma­lar­la kısa süre içe­ri­sin­de, Sa­na­yi Bölge Mü­dür­lü­ğü ile bir­lik­te bazı gö­rüş­me­ler ya­pa­ca­ğız. On­la­rı­da ya­tı­rım­cı ola­rak Ber­ga­ma’ya davet ede­ce­ğiz. Bu an­lam­da atı­lan her adım belki de Ber­ga­ma’nın ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­recek.

“BU YIL İÇERİSİNDE SÜPRİZ
YA­TI­RIM­LAR OLABİLİR”
Or­ga­ni­ze­sa­na­yi böl­ge­si yö­ne­ti­min­de Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si’nin bir tem­si­li söz ko­nu­su değil. Biz be­le­di­ye ola­rak sa­de­ce bu­ra­ya ge­lecek olan ya­tı­rım­cı­la­rın davet edil­me­sin­de ko­lay­laş­tı­rı­cı­lık, yerel yö­ne­ti­min des­te­ği­ni on­la­ra ifade ede­bil­me, ikili gö­rüş­me­ler­de des­tek olma gibi bir gö­re­vi­miz var. Umu­yo­rum ki; 2017 yılı içe­ri­sin­de böl­ge­miz­de önem­li bazı ya­tı­rım­lar daha ola­cak.

“İŞSİZLİK SO­RU­NU YA­PI­LAN
YA­TI­RIM­LAR­LA OR­TA­DAN KAL­KI­YOR”
Böl­ge­miz­de şüp­he­siz iş­siz­lik ko­nu­su en büyük prob­lem­ler­den bi­ri­siy­di. Ku­ru­lan te­sis­ler­de şuan mavi ya­ka­da ça­lı­şan­la­rın hemen hemen ta­ma­mı Ber­ga­ma’dan alın­mış, is­tih­dam edil­miş du­rum­da. Beyaz yaka kısmı ola­rak yö­ne­ti­ci po­zis­yo­nun­da olan yada tek­nik kı­sım­da bu­lu­nan, ko­nu­sun­da uzman ki­şi­ler belki dı­şa­rı­dan ge­li­yor ola­bi­lir. Bu da bir ba­kı­ma bizim için fır­sat sa­yı­la­bi­lir. LM WIND POWER fab­ri­ka­sı­nın CEO’la­rı­nın şöyle bir ifa­de­si var. Ber­ga­ma’dan al­dı­ğı­mız iş­çi­le­ri yurt dı­şın­da­ki diğer fab­ri­ka­la­ra gön­der­dik ve ora­da­ki eği­tim sü­re­cin­de giden iş­çi­ler­den çok iyi bir verim ve kar­şı­lık al­dık­la­rı­nı be­lir­ti­yor­lar. Bizim için se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu kadar Ber­ga­ma’ya ya­tı­rım ya­pa­cak olan fir­ma­la­ra ni­te­lik­li iş gücü bu­la­bil­me açı­sın­dan da se­vin­di­ri­ci.

  • Sayın Baş­ka­nım böl­ge­de­ki ya­tı­rım­lar sizce bu ka­dar­la kı­sıt­lı mı kalır yoksa bu ya­tı­rım­la­rın de­va­mı gelir mi?

“ON YIL İÇERİSİNDE BER­GA­MA
YA­TI­RIM İÇİN CAZİBE MER­KEZİ OLA­CAK”
En başta da de­di­ğim gibi il­çe­mi­ze ya­pı­lan ciddi ya­tı­rım­lar diğer ya­tı­rım­cı­la­rı da bu­ra­ya çe­ke­ce­ğin­den emi­nim. Özel­lik­le çevre yo­lu­nun geç­me­si bu böl­ge­de ya­pı­la­cak olan ya­tı­rım­la­rın art­ma­sı­na yol aça­cak ciddi bir unsur. Bunun yanı sıra demir yolu ve liman pro­je­le­ri­de çok önem­li. On­lar­da ya­şa­ma geç­ti­ğin­de ina­nı­yo­rum ki; Ber­ga­ma önü­müz­de­ki on yıl içe­ri­sin­de ufku açık olan­bir yer ola­cak­tır. Çünkü İzmir’in diğer ta­ra­fı yani Ke­mal­pa­şa,Tor­ba­lı gibi il­çe­le­rin­de bu­lu­nan ya­tı­rım alan­la­rı doldu. Var olan yer­ler­de de arsa ve ya­tı­rı­rım ma­li­yet­le­ri çok yük­sek. İzmir’in,ku­ze­yin­den yani Ali­ağa’dan baş­la­yıp Ber­ga­ma’ya kadar olan yer­ler on yıl­lık süre içe­ri­sin­de daha cazip du­ru­yor. Biraz önce be­lirt­ti­ğim gibi oto­yol, liman, demir yolu bağ­lan­tı­sı, ya­tı­rı­ma açık sa­na­yi alan­la­rı­nın ol­ma­sı ve İstan­bul’a ya­kın­la­şa­cak ol­ma­sı ya­tı­rım­la­rın bu­ra­ya doğru ka­ya­ca­ğı­nın en büyük gös­ter­ge­si­dir.

  • Baş­ka­nım ya­tı­rım­cı­lar bu­ra­ya gel­di­ğin­de ni­te­lik­li iş gü­cü­nü bu böl­ge­den sağ­la­ya­bi­le­cek­ler mi? Bu­nun­la il­gi­li bir ça­lış­ma­nız var mı?

“NİTELİKLİ İŞ GÜ­CÜ­NÜ ÜNİVERSİTE­LER­LE
SAĞ­LA­YA­CA­ĞIZ”
Bu ko­nu­da 9 Eylül Üni­ver­si­te­si Mes­lek Yük­sek Okulu’nun da önem­li bir iş­le­vi ola­cak. Özel­lik­le bu­ra­da açı­lan bö­lüm­ler de iş sağ­lı­ğı gü­ven­li­ği ve lo­jis­tik bö­lü­mü­nün açıl­ma­sı­nı gün­de­me ge­ti­ri­yo­ruz. Bunun yanı sıra iş ma­ki­na­la­rı ope­ra­tör­lü­ğü üze­rin­de du­ru­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la biz bu bö­lüm­le­rin açıl­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz ki, bu­ra­da ku­ru­la­cak olan veya var olan fir­ma­lar için ni­te­lik­li iş gücü alt ya­pı­sı­nı ha­zır­la­mış
ola­lım.

  • Böl­ge­de­ki il­çe­le­re göre büyük bir lo­kas­yo­na hiz­met ve­ri­yor­su­nuz. 114 köy ve 5 belde bü­tün­şe­hir ya­sa­sı ile size geçti. Bu ya­say­la bir­lik­te böl­ge­ni­ze ya­pı­lan ya­tı­rım­lar da geçen yıl­la­ra göre neler de­ğiş­ti? Hiz­met verme nok­ta­sın da zor­la­nı­yor mu­su­nuz?

“YEREL YÖNETİM
DİYE BİRŞEY KAL­MA­DI”
Bü­tün­şe­hir Ya­sa­sı ta­ma­men yan­lış bir yasa. Ye­rin­den yö­ne­tim il­ke­si­ne ay­kı­rı bir yasa. Yani yerel yö­ne­ti­min en önem­li özel­li­ği ye­rin­de çabuk ve pra­tik çözüm üre­te­bil­mek­tir. Şimdi bu yerel yö­ne­tim ya­sa­sın­dan çok, mer­ke­zi­leş­me du­ru­mu­nu or­ta­ya çı­kar­dı. 4 mil­yon­luk bir İzmir’in ula­şım hiz­me­tin­den tutun, me­zar­lık, alt yapı gibi bir­çok hiz­me­tin hep­si­ni tek bir mer­ke­ze bağ­lan­dı. Or­ga­ni­zas­yon bir yerel yö­ne­tim­den daha çok yarı bü­rok­ra­tik yada mer­ke­zi hü­kü­met an­la­yı­şı­na dö­nüş­müş yerel yö­ne­tim var. Böyle olun­ca da doğal ola­rak o me­ka­niz­ma kendi içe­ri­sin­de bir sürü de­ne­tim me­ka­niz­ma­sı­nı or­ta­ya çı­ka­rı­yor. Ör­ne­ğin şef­ler, mü­dür­ler, daire baş­kan­la­rı, genel sek­re­ter gibi. Bu sis­tem­de sa­ğın­dan so­lu­na dön­mek en az üç ay. Bu şe­kil­de hiz­met gö­tür­mek ne kadar kolay olur sizin de­ğer­len­dir­me­ni­ze bı­ra­kı­yo­rum. Bu ne­den­le benim çok eleş­tir­di­ğim bir yasa. Tabi ki doğru uy­gu­la­ma­la­rı yok mu? Var. Büyük ya­tı­rım­la­rın özel­lik­le kır­sal da, köy­ler­de alt yapı ve yol ya­pı­mı gibi büyük ope­ras­yon pro­je­le­riy­le il­gi­li şey­le­rin bilgi bi­ri­ki­mi do­na­nı­mı ma­ki­ne ve eko­no­mik gücü çok daha iyi ve büyük met­ro­pol be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı doğru bir­şey. De­di­ğim gibi bu ya­sa­nın içe­ri­sin­de de­ğiş­me­si ge­re­ken çok şey var.

“KAMU KAY­NAK­LA­RI­NIN
DOĞRU KUL­LA­NIL­DI­ĞI­NA
İNAN­MI­YO­RUM”
Kamu kay­nak­la­rı­nın da bü­tün­şe­hir ya­sa­sıy­la bir­lik­te çokta doğru ve ve­rim­li har­can­dı­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum. Dü­şü­nün ki mer­ke­ze 50 km uzak­lık­ta bir ma­hal­le­de ca­mi­nin çeş­me­si­nin bo­zul­du­ğu­nu.Muh­ta­rın orda bunu yap­tır­ma şansı yok. Gi­decek be­le­di­ye­ye bil­di­recek, yet­ki­li bu­ra­dan oraya gi­decek belki orada uygun par­ça­yı bu­la­ma­ya­cak geri gelip tek­rar gi­decek. Yani 3 li­ra­lık bir işi 10 li­ra­ya mal etmiş ola­cak. Bunun dı­şın­da ilçe be­le­di­ye­le­rin ge­lir­le­ri çok ciddi an­lam­da azal­dı. İlçe be­le­di­ye­le­rin çoğu sa­de­ce maaş öde­ye­bi­lecek bir eko­no­mik alan­da sı­nır­lan­dı. Buda büyük bir sı­kın­tı. Be­le­di­ye­ler kendi ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­maz­ken ya­tı­rım ko­nu­su­nu dü­şü­nün. Bizim Ber­ga­ma ola­rak şan­sı­mız İzmir’in kır­sa­la yak­la­şı­mı­dır. Benim şi­kâ­ye­tim İzmir büyük şehir be­le­di­ye­sin­den değil! Benim şi­kâ­ye­tim bu ya­pı­dan bu sis­tem­den. Bu doğru bir sis­tem değil. Bu gün bü­yük­şe­hir baş­ka­nın ba­kı­şı budur.​Yarın bir başka bü­yük­şe­hir baş­ka­nı gelir, ben bütün Ba­kır­çay’dan al­dı­ğım oyun ta­ma­mı­nı bir Ka­ra­bağ’dan alı­yo­rum.Bana ne Ber­ga­ma’dan, Kınık’tan derse ne ola­cak. Do­la­yı­sıy­la bu sis­tem doğru bir sis­tem değil. Bunu diğer par­ti­le­rin be­le­di­ye baş­kan­la­rı­da söy­lü­yor. Bir de­ği­şik­lik yö­nün­de bir çaba var ama bir türlü gün­de­me gel­me­di.

 

  • Baş­ka­nım, BerKM’e gerek yurt için­de ge­rek­se yurt dı­şın­da en pres­tij­li ya­pı­lar ara­sın­da gös­te­ri­li­yor. Bu pro­je­niz is­ten­me­yen ne­den­ler­le ge­cik­me­li­de olsa böl­ge­nin göz­be­be­ği du­rum­da ol­du­ğu aşi­kâr. BerKM Ber­ga­ma’ya gerek sos­yal ge­rek­se eko­no­mik açı­dan neler kattı?

“BerKM TARİHİN DO­KU­SU­NU TA­ŞI­YOR”
BerKM’yi 8 Ekim 2016’da açtık. BerKM’in kent mer­ke­zin­de kül­tü­rel ve sos­yal ya­şa­ma ciddi kat­kı­la­rı oldu. Özel­lik­le orada ya­pı­lan sa­nat­sal gös­te­ri­ler,ti­yat­ro­su olsun, si­ne­ma­sı olsun, müzik et­kin­lik­le­ri, ço­cuk­lar için ya­pı­lan bir­çok et­kin­lik ciddi an­lam­da po­tan­si­yel se­yir­ci sa­yı­sı­na ulaş­tı. Tabii ki BerKM yapım sü­re­cin­de çok tar­tı­şıl­dı ve çok eleş­ti­ril­di. İnşa­atın uzun sür­me­si orda tabi biz­den kay­nak­lan­ma­yan bir ta­lih­siz­lik ya­şa­dık. Ama tabi so­nuç­ta önem­li olan bit­miş ve bu gün hiz­met ve­ri­yor ol­ma­sı­dır. Şimdi zaman zaman pro­je­siy­le­de gün­de­me ge­li­yor. Hani bizim çok alı­şık ol­ma­dı­ğı­mız beton gö­rü­nüm­de, kap­la­ma­sız, sı­va­sız ve bo­ya­sız bir bina, fark­lı bir mi­ma­ri. Ama tabi bu yapı Ber­ga­ma’nın iki bin yıl ön­ce­ki mi­ma­ri ya­pı­sın­dan ve do­ku­sun­dan Ask­le­pe­i­on’dan esin­ti­ler, iz­ler­de ta­şı­yan bir bina, bir ta­sa­rım her şey­den önce. Tabi be­ğe­nen­le­rin yanı sıra bi­na­yı be­ğen­me­yen­ler­de olu­yor. Ben Ber­ga­ma­lı­la­rın zaman içe­ri­sin­de BerKM’ye alış­tı­ğı­nı gö­rü­yo­rum. Ulus­la­ra­ra­sı bir­çok ya­rış­ma­da BerKM fi­na­le ka­lı­yor. Ber­lin’de Kasım ayın­da Dünya Mi­mar­lık Fes­ti­va­li (WAF)var. Oraya ka­tı­la­cak. Orada da zaten kül­tür mer­kez­le­ri kül­tür ya­pı­la­rı ko­nu­sun­da fi­na­le kalan eser­ler­den biri oldu. Yapım aşa­ma­sın­da proje ola­rak bit­me­miş bir yapı ola­rak da WAF’ ta son 9 eser­le fi­na­le kal­mış­tı. Yine 3 ay önce İtalya’da ser­gi­de fi­na­le kaldı. Do­la­yı­sıy­la ulus­la­ra­ra­sı alan­da da mi­ma­ri bir ta­sa­rım ola­rak zaten ödül alan ve al­ma­ya devam eden bir proje. Bizim için önem­li olan daha çok ora­da­ki et­kin­lik ve se­yir­ci sa­yı­sı­nın ar­tı­şı, ço­cuk­la­rı orada sa­nat­la ti­yat­roy­la bu­luş­tur­mak. BerKM’ye çevre il­çe­ler­den de çok sa­yı­da mi­sa­fir ge­li­yor. Buda yerel es­na­fı eko­no­mik açı­dan ra­hat­la­tı­yor.

  • Ber­ga­ma artık bir fes­ti­val­ler şehri ola­rak bi­lin­mek­te. Bunun yanı sıra yıl içe­ri­sin­de il­çe­niz­de bir­çok et­kin­lik­te dü­zen­le­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Bu et­kin­lik­le­rin il­çe­ye ka­za­nım­la­rı ne­ler­dir?

“YAP­TI­ĞI­MIZ ETKİNLİKLERİN ORTAK BİR AMACI VAR”
Ber­ga­ma’mızda çok sa­yı­da et­kin­lik ya­pı­yo­ruz. Her yıl yap­tı­ğı­mız Fo­to­ma­ra­ton,En­du­ro ya­rış­ma­sı,Psi­ko­te­ra­pi Kong­re­si, Ve­te­ran­lar bas­ket­bol tur­nu­va­sı, eylül ayın­da yap­tı­ğı­mız Ga­le­nos Cup ve Ti­ca­ret Odası’yla bir­lik­te sür­dür­dü­ğü­müz “Ber­ga­ma seni ça­ğı­rı­yor” pro­je­si gibi bir­çok et­kin­lik ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. As­lın­da yap­tı­ğı­mız bu et­kin­lik­le­rin hep­si­nin bir ortak amacı var. Biz ola­bil­di­ğin­ce in­sa­nı Ber­ga­ma’ya çek­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Çünkü bizim diğer tu­ris­tik il­çe­le­re göre şöyle bir de­za­van­ta­jı­mız var. İzmir’e ya­kı­nız ama ne yazık ki, İzmir’de bile Ber­ga­ma’ya gel­me­yen gör­me­yen bir­çok insan var. Bu et­kin­lik­ler sa­ye­sin­de Ber­ga­ma’ya bin­ler­ce in­sa­nı ge­tir­me­yi ba­şa­rı­yo­ruz. Bu bizim için çok önem­li. Biz­ler Ber­ga­ma’ya gelen in­san­la­ra,Ber­ga­ma’nın as­lın­da İzmir’e bir buçuk sa­at­lik bir uzak­lık­ta ol­du­ğu­nu an­lat­mak is­ti­yo­ruz. Ber­ga­ma’nın gör­me­ye değer bir yer olu­ğu­nu, bu­ra­da sa­de­ce He­le­nis­tik dö­nem­den kalan eser­le­rin ol­ma­dı­ğı­nı, bu­ra­da Os­man­lı’dan kalan eski aras­ta çar­şı­sı­nın ol­du­ğu­nu, han­la­rın, ha­mam­la­rın, ca­mi­le­rin ol­du­ğu­nu bun­la­rın yanı sıra sağ­lam bir mut­fak kül­tü­rü­nü ol­du­ğu­nu an­lat­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bizim yap­tı­ğı­mız et­kin­lik­ler­le yılda yak­la­şık 2 bin – 3 bin kişi il­çe­miz­de ko­nak­la­ma ya­pı­yor. Bu,Ber­ga­ma için çok büyük ra­kam­lar değil ama daha önce ol­ma­yan şey­ler. Biz­ler en azın­dan bu şe­kil­de yerel eko­no­mi­ye katkı sağ­la­mış olu­yo­ruz.

  • En son açık­la­mış ol­du­ğu­nuz ve gün­dem de olan “Hasta Konuk Evi” pro­je­niz­den bah­se­de­bi­lir mi­si­niz?

İlçe­miz­de­ki has­ta­ne­miz,bir ilçe has­ta­ne­sin­den çok bölge has­ta­ne­si gibi hiz­met ve­ri­yor. Yakın il­çe­ler­den sevk alı­yor. Zaten bizim ala­nı­mız da bi­lin­di­ği üzere ol­duk­ça geniş. Bazı has­ta­la­rı­mız bu­ra­da 3 veya 4 gün ya­ta­rak te­da­vi gör­mek­te. Tabi bu re­fa­kat­çi­ler için­de bir prob­lem. Bazen has­ta­ne oda­la­rı­nın du­rum­la­rı mü­sa­it ol­mu­yor, ko­şul­la­rı uy­mu­yor. İnsan­lar evin­den, kö­yün­den bir hafta on gün uzak­ta ka­lı­yor. O ne­den­le on­la­rın ko­nak­la­ma ih­ti­ya­cı için ça­ma­şır­la­rı­nı yı­ka­yıp, duş ala­bil­me­le­ri için bir tesis ol­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı­nı dü­şün­dük. Bu­ra­dan sem­bo­lik bir üc­ret­le ya­rar­la­na­bi­lecek. Hasta konuk evi­miz iki katlı ola­cak.​Alt ka­tın­da da ti­ca­ri me­kân­lar ola­cak. Has­ta­ne­ye yakın ol­du­ğu için biz bu­ra­la­rı ec­za­ne ve me­di­kal gibi iş­let­me­le­re ki­ra­ya ve­re­ce­ğiz. Üst ka­tı­da sos­yal amaca hiz­met edecek. İnşa­atı bay­ram­da baş­la­ya­cak ve bir yıl içe­ri­sin­de ta­mam­la­ya­ca­ğız.

  • Baş­ka­nım 2017 yılı içe­ri­sin­de baş­la­ya­ca­ğı­nız başka pro­je­le­ri­niz var mı?

“2017 -2018 PROJE YI­LI­MIZ OLA­CAK”
Je­oter­mal ener­ji­den ya­rar­la­na­rak ka­pa­lı yarı olim­pik bir yüzme ha­vu­zu pro­je­miz var. Bu pro­je­mi­ze eylül ayı­nın ba­şın­da baş­la­ya­rak, 1,5 yıl içe­ri­sin­de ta­mam­la­ya­ca­ğız. Diğer bir pro­je­miz ise Kur­ban Bay­ra­mı’ndan sonra hay­van pa­za­rı­nın iha­le­si var. Ber­ga­ma için önem­li olan pro­je­le­ri­miz­den bir di­ğe­ri ise Se­li­nos de­re­si­nin ıs­la­hı. İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, İZ-SU ve Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si ola­rak bir­lik­te ya­pa­ca­ğız. Bu proje de bitti. Ku­rul­dan da onay­lan­dı. Çünkü bu alan ar­ke­olo­jik sit alanı. UNES­CO ko­ru­ma ala­nın­da ol­du­ğu için kül­tü­rel miras etki de­ğer­len­dir­me ra­po­ru ha­zır­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Bunu Çev­re­sel etki de­ğer­len­dir­me rapor (ÇED)gibi dü­şü­ne­bi­lir­si­niz. Bu sü­reç­te bitti. 2018 baş­la­rın­da ça­lış­ma­ya baş­la­ya­ca­ğız. Bu alan­da ka­mu­laş­tır­ma­lar var. Eski bir takım ya­pı­la­rın yapı iz­le­ri­nin çı­ka­rı­lıp rö­lö­ve ve res­to­ras­yon ya­pıl­ma­sı, eski köp­rü­le­rin vs. ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Dere içe­ri­sin­de kal­dı­rı­la­cak olan ya­pı­lar­dan sonra rek­re­as­yon alanı ve yeşil alan ça­lış­ma­la­rı­nın ve dere için­de­ki taşma set­le­ri­nin ya­pıl­ma­sıy­la bir­lik­te en az 4 veya 5 yıl sü­recek bir proje. Ena­zın­dan işin artık proje kısmı bitti. İha­le­ye çık­ma­ya ha­zı­rız. Dere ıslah edil­di­ğin­de çok ciddi ola­rak hem gör­sel ola­rak hemde o böl­ge­de­ki sos­yal ya­şa­mın ka­li­te­si­ni art­tı­ra­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum.

Bunun yanı sıra Çamlı park ye­ni­le­me pro­je­miz var. Çamlı Park,Ber­ga­ma’nın mer­ke­zin­de önem­li bir alan özel­lik­le kül­tür mer­ke­zi fa­ali­ye­te geç­tik­ten sonra o ala­nın daha et­kin­bir bi­çim­de kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Şuan ki pey­zaj dü­zen­le­me­le­ri ve için­de­ki kent mo­bil­ya­la­rı vs. de­ğiş­me­si ge­re­ki­yor. Bunun da pey­zaj pro­je­si bitti. İçinde bir­kaç ya­pı­sı ola­cak. Ka­fe­ter­ya ve Res­to­ran gibi. Tabii ki orada bu­lu­nan ağaç­la­ra do­kun­ma­dan. Şuan onun mi­ma­ri pro­je­le­ri ha­zır­la­nı­yor. Yıl­so­nun­dan önce onun­da iha­le­si­ne çık­mış ola­ca­ğız. 2017 son­la­rı 2018 baş­la­rı biraz daha bizim ha­re­ket­len­di­ği­miz dönem ola­cak.

  • Baş­ka­nım son ola­rak gün­de­mi oya­la­yan erken seçim ko­nu­su­na gel­mek is­ti­yo­rum. Bu­nun­la il­gi­li ola­rak ne dü­şü­nü­yor­su­nuz. Eğer böyle bir durum ya­şa­nır­sa tek­rar aday ol­ma­yı dü­şü­nür­mü­sü­nüz?

Ben erken seçim ola­ca­ğı­na pek ih­ti­mal ver­mi­yo­rum. Se­çi­min za­ma­nın­da ola­ca­ğı­na daha çok ihmal ve­ri­yo­rum. Biz so­nuç­ta si­ya­set­le uğ­ra­şan, il­gi­le­nen in­san­lar sanki yarın seçim ola­cak­mış gibi hazır ol­ma­mız ge­re­ki­yor. Şuan se­çi­me odak­lı bir dü­şün­cem yok. Ha­ya­tın akı­şın­da iş­le­ri­mi­zi
ya­pma­ya devam et­me­miz ge­re­ki­yor. Ama tabi seçim olur­sa bizde o işin için­de yer ala­ca­ğız. O ayrı bir me­se­le. Erken seçim olur diye bir kay­gı­mız da yok. Biz nor­mal yap­ma­mız ge­re­ken iş­le­ri yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz ve edi­yo­ruz.

  • Baş­ka­nım yarın 30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı ve aka­bin­de bir­kaç gün sonra da Kur­ban Bay­ra­mı­nı kut­la­ya­ca­ğız. Bu­nun­la il­gi­li ola­rak hal­kı­mı­za ver­mek is­te­di­ği­niz me­sa­jı­nız nedir?

30 Ağus­tos sa­de­ce kur­tu­luş sa­va­şı­nın ba­şa­rıy­la so­nuç­lan­dı­ğı bir zafer değil, aynı za­man­da mo­dern Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­lu­şu­nun önünü açan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­lu­şu­na ön­cü­lük eden bir za­fer­dir. Bu an­lam­da 30 Ağus­tos’un an­la­mı mil­le­ti­miz için çok büyük. Ben bir kez daha başta Baş­ko­mu­tan Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı­nı say­gıy­la, rah­met­le ve şük­ran­la anı­yo­rum. Hemen ar­dın­dan da Kur­ban Bay­ra­mı­mız ge­li­yor.​Bay­ram­lar bizim yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma duy­gu­la­rı­mı­zın zir­ve­ye çık­tı­ğı gün­ler­dir.

Bu ve­si­ley­le de şim­di­den hal­kı­mı­zın Kur­ban Bay­ra­mı’nı kut­lu­yor, her­ke­sin sağ­lık­lı, mutlu ve hu­zur­lu bir bay­ram ge­çir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum.

Sayın Ber­ga­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Gö­nenç’e biz­le­re ayır­dı­ğı zaman ve pay­laş­tı­ğı bilgi ve dü­şün­ce­ler için te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­rum.

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.