BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI BERGAMA

Röportaj: Özgür GÜN Siz de­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­mız için bu sa­yı­mız­da böl­ge­mi­zin son za­man­lar­da gerek fes­ti­val­ler­le ge­rek­se de ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la adını sıkça duy­uran Ber­ga­ma'nın, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Meh­met Gö­nenç ile bir rö­por­taj ger­çek­leş­tir­dik. Ber­ga­ma’ya ya­pı­lan ya­tı­rım­la­rı, ha­ya­ta geç­miş ve ge­çecek olan pro­je­le­ri, kül­tür, sanat, eği­tim ve eko­no­mi­si üze­ri­ne merak edi­len ko­nu­la­rı sayın Meh­met Gö­nenç'e sor­duk.

Özgürses Gazetesi
10:28 -
Abone ol
BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI BERGAMA

Röportaj: Özgür GÜN

Siz de­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­mız için bu sa­yı­mız­da böl­ge­mi­zin son za­man­lar­da gerek fes­ti­val­ler­le ge­rek­se de ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la adını sıkça duy­uran Ber­ga­ma’nın, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Meh­met Gö­nenç ile bir rö­por­taj ger­çek­leş­tir­dik. Ber­ga­ma’ya ya­pı­lan ya­tı­rım­la­rı, ha­ya­ta geç­miş ve ge­çecek olan pro­je­le­ri, kül­tür, sanat, eği­tim ve eko­no­mi­si üze­ri­ne merak edi­len ko­nu­la­rı sayın Meh­met Gö­nenç’e sor­duk.

  • Sayın Meh­met Gö­nenç son za­man­lar­da il­çe­ni­ze ya­pı­lan ya­tı­rım­lar ol­duk­ça dik­kat çe­ki­ci. Özel­lik­le dev ener­ji şir­ke­ti LM WIND POWER’ın il­çe­ye ya­tı­rım yap­ma­sı ol­duk­ça önem­li. Bu ya­tı­rım Ber­ga­ma’yı nasıl et­ki­le­di veya et­ki­le­yecek?

“BER­GA­MA ORGANİZE SANAYİ BÖL­GESİ YA­TI­RIM MER­KEZİ HALİNE GELDİ”
Ber­ga­ma Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si uzun za­man­dır ya­tı­rım­cı bek­li­yor­du. 2017 yı­lın­da Ber­ga­ma için önem­li bir ge­liş­me ya­şan­dı. Dün­ya­nın sa­yı­lı üre­ti­ci­le­rin­den biri olan LM WIND POWER gibi büyük bir ener­ji te­si­si Ber­ga­ma’da ku­rul­du. Sa­de­ce te­si­sin bu­ra­ya gel­me­si­nin öte­sin­de, ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı ko­nu­sun­da üre­tim yapan başka te­sis­le­rin­de bu­ra­ya gel­me­si­ni gün­de­me ge­tir­di. Ber­ga­ma or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si­nin artık şöyle bir viz­yo­nu var. Bu­ra­sı ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı, özel­lik­le de rüz­gâr ener­ji­sin­den ya­rar­la­na­rak ener­ji üre­tecek sek­tör­ler için önem­li bir ya­tı­rım mer­ke­zi ha­li­ne geldi.

“YA­PI­LAN YA­TI­RIM­LAR BER­GA­MA’NIN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK”
Ber­ga­ma da daha önce Ateş Çelik’in kule üre­tim fab­ri­ka­sı vardı. Şim­di­de kanat üre­ti­mi baş­la­dı. Umu­yo­rum, kısa süre içe­ri­sin­de de tri­bün ve motor üre­ti­mi­de yine bu böl­ge­de ya­pı­la­cak ve bölge eko­no­mi­si­ne çok büyük bir katkı sağ­la­ya­cak­tır. En son Ener­ji Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan YEKA (Rüz­gâr Ener­ji­si Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji Kay­nak Alan­la­rı)iha­le­si ya­pıl­dı. İha­le­yi alan fir­ma­lar­la kısa süre içe­ri­sin­de, Sa­na­yi Bölge Mü­dür­lü­ğü ile bir­lik­te bazı gö­rüş­me­ler ya­pa­ca­ğız. On­la­rı­da ya­tı­rım­cı ola­rak Ber­ga­ma’ya davet ede­ce­ğiz. Bu an­lam­da atı­lan her adım belki de Ber­ga­ma’nın ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­recek.

“BU YIL İÇERİSİNDE SÜPRİZ
YA­TI­RIM­LAR OLABİLİR”
Or­ga­ni­ze­sa­na­yi böl­ge­si yö­ne­ti­min­de Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si’nin bir tem­si­li söz ko­nu­su değil. Biz be­le­di­ye ola­rak sa­de­ce bu­ra­ya ge­lecek olan ya­tı­rım­cı­la­rın davet edil­me­sin­de ko­lay­laş­tı­rı­cı­lık, yerel yö­ne­ti­min des­te­ği­ni on­la­ra ifade ede­bil­me, ikili gö­rüş­me­ler­de des­tek olma gibi bir gö­re­vi­miz var. Umu­yo­rum ki; 2017 yılı içe­ri­sin­de böl­ge­miz­de önem­li bazı ya­tı­rım­lar daha ola­cak.

“İŞSİZLİK SO­RU­NU YA­PI­LAN
YA­TI­RIM­LAR­LA OR­TA­DAN KAL­KI­YOR”
Böl­ge­miz­de şüp­he­siz iş­siz­lik ko­nu­su en büyük prob­lem­ler­den bi­ri­siy­di. Ku­ru­lan te­sis­ler­de şuan mavi ya­ka­da ça­lı­şan­la­rın hemen hemen ta­ma­mı Ber­ga­ma’dan alın­mış, is­tih­dam edil­miş du­rum­da. Beyaz yaka kısmı ola­rak yö­ne­ti­ci po­zis­yo­nun­da olan yada tek­nik kı­sım­da bu­lu­nan, ko­nu­sun­da uzman ki­şi­ler belki dı­şa­rı­dan ge­li­yor ola­bi­lir. Bu da bir ba­kı­ma bizim için fır­sat sa­yı­la­bi­lir. LM WIND POWER fab­ri­ka­sı­nın CEO’la­rı­nın şöyle bir ifa­de­si var. Ber­ga­ma’dan al­dı­ğı­mız iş­çi­le­ri yurt dı­şın­da­ki diğer fab­ri­ka­la­ra gön­der­dik ve ora­da­ki eği­tim sü­re­cin­de giden iş­çi­ler­den çok iyi bir verim ve kar­şı­lık al­dık­la­rı­nı be­lir­ti­yor­lar. Bizim için se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu kadar Ber­ga­ma’ya ya­tı­rım ya­pa­cak olan fir­ma­la­ra ni­te­lik­li iş gücü bu­la­bil­me açı­sın­dan da se­vin­di­ri­ci.

  • Sayın Baş­ka­nım böl­ge­de­ki ya­tı­rım­lar sizce bu ka­dar­la kı­sıt­lı mı kalır yoksa bu ya­tı­rım­la­rın de­va­mı gelir mi?

“ON YIL İÇERİSİNDE BER­GA­MA
YA­TI­RIM İÇİN CAZİBE MER­KEZİ OLA­CAK”
En başta da de­di­ğim gibi il­çe­mi­ze ya­pı­lan ciddi ya­tı­rım­lar diğer ya­tı­rım­cı­la­rı da bu­ra­ya çe­ke­ce­ğin­den emi­nim. Özel­lik­le çevre yo­lu­nun geç­me­si bu böl­ge­de ya­pı­la­cak olan ya­tı­rım­la­rın art­ma­sı­na yol aça­cak ciddi bir unsur. Bunun yanı sıra demir yolu ve liman pro­je­le­ri­de çok önem­li. On­lar­da ya­şa­ma geç­ti­ğin­de ina­nı­yo­rum ki; Ber­ga­ma önü­müz­de­ki on yıl içe­ri­sin­de ufku açık olan­bir yer ola­cak­tır. Çünkü İzmir’in diğer ta­ra­fı yani Ke­mal­pa­şa,Tor­ba­lı gibi il­çe­le­rin­de bu­lu­nan ya­tı­rım alan­la­rı doldu. Var olan yer­ler­de de arsa ve ya­tı­rı­rım ma­li­yet­le­ri çok yük­sek. İzmir’in,ku­ze­yin­den yani Ali­ağa’dan baş­la­yıp Ber­ga­ma’ya kadar olan yer­ler on yıl­lık süre içe­ri­sin­de daha cazip du­ru­yor. Biraz önce be­lirt­ti­ğim gibi oto­yol, liman, demir yolu bağ­lan­tı­sı, ya­tı­rı­ma açık sa­na­yi alan­la­rı­nın ol­ma­sı ve İstan­bul’a ya­kın­la­şa­cak ol­ma­sı ya­tı­rım­la­rın bu­ra­ya doğru ka­ya­ca­ğı­nın en büyük gös­ter­ge­si­dir.

  • Baş­ka­nım ya­tı­rım­cı­lar bu­ra­ya gel­di­ğin­de ni­te­lik­li iş gü­cü­nü bu böl­ge­den sağ­la­ya­bi­le­cek­ler mi? Bu­nun­la il­gi­li bir ça­lış­ma­nız var mı?

“NİTELİKLİ İŞ GÜ­CÜ­NÜ ÜNİVERSİTE­LER­LE
SAĞ­LA­YA­CA­ĞIZ”
Bu ko­nu­da 9 Eylül Üni­ver­si­te­si Mes­lek Yük­sek Okulu’nun da önem­li bir iş­le­vi ola­cak. Özel­lik­le bu­ra­da açı­lan bö­lüm­ler de iş sağ­lı­ğı gü­ven­li­ği ve lo­jis­tik bö­lü­mü­nün açıl­ma­sı­nı gün­de­me ge­ti­ri­yo­ruz. Bunun yanı sıra iş ma­ki­na­la­rı ope­ra­tör­lü­ğü üze­rin­de du­ru­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la biz bu bö­lüm­le­rin açıl­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz ki, bu­ra­da ku­ru­la­cak olan veya var olan fir­ma­lar için ni­te­lik­li iş gücü alt ya­pı­sı­nı ha­zır­la­mış
ola­lım.

  • Böl­ge­de­ki il­çe­le­re göre büyük bir lo­kas­yo­na hiz­met ve­ri­yor­su­nuz. 114 köy ve 5 belde bü­tün­şe­hir ya­sa­sı ile size geçti. Bu ya­say­la bir­lik­te böl­ge­ni­ze ya­pı­lan ya­tı­rım­lar da geçen yıl­la­ra göre neler de­ğiş­ti? Hiz­met verme nok­ta­sın da zor­la­nı­yor mu­su­nuz?

“YEREL YÖNETİM
DİYE BİRŞEY KAL­MA­DI”
Bü­tün­şe­hir Ya­sa­sı ta­ma­men yan­lış bir yasa. Ye­rin­den yö­ne­tim il­ke­si­ne ay­kı­rı bir yasa. Yani yerel yö­ne­ti­min en önem­li özel­li­ği ye­rin­de çabuk ve pra­tik çözüm üre­te­bil­mek­tir. Şimdi bu yerel yö­ne­tim ya­sa­sın­dan çok, mer­ke­zi­leş­me du­ru­mu­nu or­ta­ya çı­kar­dı. 4 mil­yon­luk bir İzmir’in ula­şım hiz­me­tin­den tutun, me­zar­lık, alt yapı gibi bir­çok hiz­me­tin hep­si­ni tek bir mer­ke­ze bağ­lan­dı. Or­ga­ni­zas­yon bir yerel yö­ne­tim­den daha çok yarı bü­rok­ra­tik yada mer­ke­zi hü­kü­met an­la­yı­şı­na dö­nüş­müş yerel yö­ne­tim var. Böyle olun­ca da doğal ola­rak o me­ka­niz­ma kendi içe­ri­sin­de bir sürü de­ne­tim me­ka­niz­ma­sı­nı or­ta­ya çı­ka­rı­yor. Ör­ne­ğin şef­ler, mü­dür­ler, daire baş­kan­la­rı, genel sek­re­ter gibi. Bu sis­tem­de sa­ğın­dan so­lu­na dön­mek en az üç ay. Bu şe­kil­de hiz­met gö­tür­mek ne kadar kolay olur sizin de­ğer­len­dir­me­ni­ze bı­ra­kı­yo­rum. Bu ne­den­le benim çok eleş­tir­di­ğim bir yasa. Tabi ki doğru uy­gu­la­ma­la­rı yok mu? Var. Büyük ya­tı­rım­la­rın özel­lik­le kır­sal da, köy­ler­de alt yapı ve yol ya­pı­mı gibi büyük ope­ras­yon pro­je­le­riy­le il­gi­li şey­le­rin bilgi bi­ri­ki­mi do­na­nı­mı ma­ki­ne ve eko­no­mik gücü çok daha iyi ve büyük met­ro­pol be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı doğru bir­şey. De­di­ğim gibi bu ya­sa­nın içe­ri­sin­de de­ğiş­me­si ge­re­ken çok şey var.

“KAMU KAY­NAK­LA­RI­NIN
DOĞRU KUL­LA­NIL­DI­ĞI­NA
İNAN­MI­YO­RUM”
Kamu kay­nak­la­rı­nın da bü­tün­şe­hir ya­sa­sıy­la bir­lik­te çokta doğru ve ve­rim­li har­can­dı­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum. Dü­şü­nün ki mer­ke­ze 50 km uzak­lık­ta bir ma­hal­le­de ca­mi­nin çeş­me­si­nin bo­zul­du­ğu­nu.Muh­ta­rın orda bunu yap­tır­ma şansı yok. Gi­decek be­le­di­ye­ye bil­di­recek, yet­ki­li bu­ra­dan oraya gi­decek belki orada uygun par­ça­yı bu­la­ma­ya­cak geri gelip tek­rar gi­decek. Yani 3 li­ra­lık bir işi 10 li­ra­ya mal etmiş ola­cak. Bunun dı­şın­da ilçe be­le­di­ye­le­rin ge­lir­le­ri çok ciddi an­lam­da azal­dı. İlçe be­le­di­ye­le­rin çoğu sa­de­ce maaş öde­ye­bi­lecek bir eko­no­mik alan­da sı­nır­lan­dı. Buda büyük bir sı­kın­tı. Be­le­di­ye­ler kendi ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­maz­ken ya­tı­rım ko­nu­su­nu dü­şü­nün. Bizim Ber­ga­ma ola­rak şan­sı­mız İzmir’in kır­sa­la yak­la­şı­mı­dır. Benim şi­kâ­ye­tim İzmir büyük şehir be­le­di­ye­sin­den değil! Benim şi­kâ­ye­tim bu ya­pı­dan bu sis­tem­den. Bu doğru bir sis­tem değil. Bu gün bü­yük­şe­hir baş­ka­nın ba­kı­şı budur.​Yarın bir başka bü­yük­şe­hir baş­ka­nı gelir, ben bütün Ba­kır­çay’dan al­dı­ğım oyun ta­ma­mı­nı bir Ka­ra­bağ’dan alı­yo­rum.Bana ne Ber­ga­ma’dan, Kınık’tan derse ne ola­cak. Do­la­yı­sıy­la bu sis­tem doğru bir sis­tem değil. Bunu diğer par­ti­le­rin be­le­di­ye baş­kan­la­rı­da söy­lü­yor. Bir de­ği­şik­lik yö­nün­de bir çaba var ama bir türlü gün­de­me gel­me­di.

 

  • Baş­ka­nım, BerKM’e gerek yurt için­de ge­rek­se yurt dı­şın­da en pres­tij­li ya­pı­lar ara­sın­da gös­te­ri­li­yor. Bu pro­je­niz is­ten­me­yen ne­den­ler­le ge­cik­me­li­de olsa böl­ge­nin göz­be­be­ği du­rum­da ol­du­ğu aşi­kâr. BerKM Ber­ga­ma’ya gerek sos­yal ge­rek­se eko­no­mik açı­dan neler kattı?

“BerKM TARİHİN DO­KU­SU­NU TA­ŞI­YOR”
BerKM’yi 8 Ekim 2016’da açtık. BerKM’in kent mer­ke­zin­de kül­tü­rel ve sos­yal ya­şa­ma ciddi kat­kı­la­rı oldu. Özel­lik­le orada ya­pı­lan sa­nat­sal gös­te­ri­ler,ti­yat­ro­su olsun, si­ne­ma­sı olsun, müzik et­kin­lik­le­ri, ço­cuk­lar için ya­pı­lan bir­çok et­kin­lik ciddi an­lam­da po­tan­si­yel se­yir­ci sa­yı­sı­na ulaş­tı. Tabii ki BerKM yapım sü­re­cin­de çok tar­tı­şıl­dı ve çok eleş­ti­ril­di. İnşa­atın uzun sür­me­si orda tabi biz­den kay­nak­lan­ma­yan bir ta­lih­siz­lik ya­şa­dık. Ama tabi so­nuç­ta önem­li olan bit­miş ve bu gün hiz­met ve­ri­yor ol­ma­sı­dır. Şimdi zaman zaman pro­je­siy­le­de gün­de­me ge­li­yor. Hani bizim çok alı­şık ol­ma­dı­ğı­mız beton gö­rü­nüm­de, kap­la­ma­sız, sı­va­sız ve bo­ya­sız bir bina, fark­lı bir mi­ma­ri. Ama tabi bu yapı Ber­ga­ma’nın iki bin yıl ön­ce­ki mi­ma­ri ya­pı­sın­dan ve do­ku­sun­dan Ask­le­pe­i­on’dan esin­ti­ler, iz­ler­de ta­şı­yan bir bina, bir ta­sa­rım her şey­den önce. Tabi be­ğe­nen­le­rin yanı sıra bi­na­yı be­ğen­me­yen­ler­de olu­yor. Ben Ber­ga­ma­lı­la­rın zaman içe­ri­sin­de BerKM’ye alış­tı­ğı­nı gö­rü­yo­rum. Ulus­la­ra­ra­sı bir­çok ya­rış­ma­da BerKM fi­na­le ka­lı­yor. Ber­lin’de Kasım ayın­da Dünya Mi­mar­lık Fes­ti­va­li (WAF)var. Oraya ka­tı­la­cak. Orada da zaten kül­tür mer­kez­le­ri kül­tür ya­pı­la­rı ko­nu­sun­da fi­na­le kalan eser­ler­den biri oldu. Yapım aşa­ma­sın­da proje ola­rak bit­me­miş bir yapı ola­rak da WAF’ ta son 9 eser­le fi­na­le kal­mış­tı. Yine 3 ay önce İtalya’da ser­gi­de fi­na­le kaldı. Do­la­yı­sıy­la ulus­la­ra­ra­sı alan­da da mi­ma­ri bir ta­sa­rım ola­rak zaten ödül alan ve al­ma­ya devam eden bir proje. Bizim için önem­li olan daha çok ora­da­ki et­kin­lik ve se­yir­ci sa­yı­sı­nın ar­tı­şı, ço­cuk­la­rı orada sa­nat­la ti­yat­roy­la bu­luş­tur­mak. BerKM’ye çevre il­çe­ler­den de çok sa­yı­da mi­sa­fir ge­li­yor. Buda yerel es­na­fı eko­no­mik açı­dan ra­hat­la­tı­yor.

  • Ber­ga­ma artık bir fes­ti­val­ler şehri ola­rak bi­lin­mek­te. Bunun yanı sıra yıl içe­ri­sin­de il­çe­niz­de bir­çok et­kin­lik­te dü­zen­le­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Bu et­kin­lik­le­rin il­çe­ye ka­za­nım­la­rı ne­ler­dir?

“YAP­TI­ĞI­MIZ ETKİNLİKLERİN ORTAK BİR AMACI VAR”
Ber­ga­ma’mızda çok sa­yı­da et­kin­lik ya­pı­yo­ruz. Her yıl yap­tı­ğı­mız Fo­to­ma­ra­ton,En­du­ro ya­rış­ma­sı,Psi­ko­te­ra­pi Kong­re­si, Ve­te­ran­lar bas­ket­bol tur­nu­va­sı, eylül ayın­da yap­tı­ğı­mız Ga­le­nos Cup ve Ti­ca­ret Odası’yla bir­lik­te sür­dür­dü­ğü­müz “Ber­ga­ma seni ça­ğı­rı­yor” pro­je­si gibi bir­çok et­kin­lik ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. As­lın­da yap­tı­ğı­mız bu et­kin­lik­le­rin hep­si­nin bir ortak amacı var. Biz ola­bil­di­ğin­ce in­sa­nı Ber­ga­ma’ya çek­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Çünkü bizim diğer tu­ris­tik il­çe­le­re göre şöyle bir de­za­van­ta­jı­mız var. İzmir’e ya­kı­nız ama ne yazık ki, İzmir’de bile Ber­ga­ma’ya gel­me­yen gör­me­yen bir­çok insan var. Bu et­kin­lik­ler sa­ye­sin­de Ber­ga­ma’ya bin­ler­ce in­sa­nı ge­tir­me­yi ba­şa­rı­yo­ruz. Bu bizim için çok önem­li. Biz­ler Ber­ga­ma’ya gelen in­san­la­ra,Ber­ga­ma’nın as­lın­da İzmir’e bir buçuk sa­at­lik bir uzak­lık­ta ol­du­ğu­nu an­lat­mak is­ti­yo­ruz. Ber­ga­ma’nın gör­me­ye değer bir yer olu­ğu­nu, bu­ra­da sa­de­ce He­le­nis­tik dö­nem­den kalan eser­le­rin ol­ma­dı­ğı­nı, bu­ra­da Os­man­lı’dan kalan eski aras­ta çar­şı­sı­nın ol­du­ğu­nu, han­la­rın, ha­mam­la­rın, ca­mi­le­rin ol­du­ğu­nu bun­la­rın yanı sıra sağ­lam bir mut­fak kül­tü­rü­nü ol­du­ğu­nu an­lat­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bizim yap­tı­ğı­mız et­kin­lik­ler­le yılda yak­la­şık 2 bin – 3 bin kişi il­çe­miz­de ko­nak­la­ma ya­pı­yor. Bu,Ber­ga­ma için çok büyük ra­kam­lar değil ama daha önce ol­ma­yan şey­ler. Biz­ler en azın­dan bu şe­kil­de yerel eko­no­mi­ye katkı sağ­la­mış olu­yo­ruz.

  • En son açık­la­mış ol­du­ğu­nuz ve gün­dem de olan “Hasta Konuk Evi” pro­je­niz­den bah­se­de­bi­lir mi­si­niz?

İlçe­miz­de­ki has­ta­ne­miz,bir ilçe has­ta­ne­sin­den çok bölge has­ta­ne­si gibi hiz­met ve­ri­yor. Yakın il­çe­ler­den sevk alı­yor. Zaten bizim ala­nı­mız da bi­lin­di­ği üzere ol­duk­ça geniş. Bazı has­ta­la­rı­mız bu­ra­da 3 veya 4 gün ya­ta­rak te­da­vi gör­mek­te. Tabi bu re­fa­kat­çi­ler için­de bir prob­lem. Bazen has­ta­ne oda­la­rı­nın du­rum­la­rı mü­sa­it ol­mu­yor, ko­şul­la­rı uy­mu­yor. İnsan­lar evin­den, kö­yün­den bir hafta on gün uzak­ta ka­lı­yor. O ne­den­le on­la­rın ko­nak­la­ma ih­ti­ya­cı için ça­ma­şır­la­rı­nı yı­ka­yıp, duş ala­bil­me­le­ri için bir tesis ol­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı­nı dü­şün­dük. Bu­ra­dan sem­bo­lik bir üc­ret­le ya­rar­la­na­bi­lecek. Hasta konuk evi­miz iki katlı ola­cak.​Alt ka­tın­da da ti­ca­ri me­kân­lar ola­cak. Has­ta­ne­ye yakın ol­du­ğu için biz bu­ra­la­rı ec­za­ne ve me­di­kal gibi iş­let­me­le­re ki­ra­ya ve­re­ce­ğiz. Üst ka­tı­da sos­yal amaca hiz­met edecek. İnşa­atı bay­ram­da baş­la­ya­cak ve bir yıl içe­ri­sin­de ta­mam­la­ya­ca­ğız.

  • Baş­ka­nım 2017 yılı içe­ri­sin­de baş­la­ya­ca­ğı­nız başka pro­je­le­ri­niz var mı?

“2017 -2018 PROJE YI­LI­MIZ OLA­CAK”
Je­oter­mal ener­ji­den ya­rar­la­na­rak ka­pa­lı yarı olim­pik bir yüzme ha­vu­zu pro­je­miz var. Bu pro­je­mi­ze eylül ayı­nın ba­şın­da baş­la­ya­rak, 1,5 yıl içe­ri­sin­de ta­mam­la­ya­ca­ğız. Diğer bir pro­je­miz ise Kur­ban Bay­ra­mı’ndan sonra hay­van pa­za­rı­nın iha­le­si var. Ber­ga­ma için önem­li olan pro­je­le­ri­miz­den bir di­ğe­ri ise Se­li­nos de­re­si­nin ıs­la­hı. İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, İZ-SU ve Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si ola­rak bir­lik­te ya­pa­ca­ğız. Bu proje de bitti. Ku­rul­dan da onay­lan­dı. Çünkü bu alan ar­ke­olo­jik sit alanı. UNES­CO ko­ru­ma ala­nın­da ol­du­ğu için kül­tü­rel miras etki de­ğer­len­dir­me ra­po­ru ha­zır­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Bunu Çev­re­sel etki de­ğer­len­dir­me rapor (ÇED)gibi dü­şü­ne­bi­lir­si­niz. Bu sü­reç­te bitti. 2018 baş­la­rın­da ça­lış­ma­ya baş­la­ya­ca­ğız. Bu alan­da ka­mu­laş­tır­ma­lar var. Eski bir takım ya­pı­la­rın yapı iz­le­ri­nin çı­ka­rı­lıp rö­lö­ve ve res­to­ras­yon ya­pıl­ma­sı, eski köp­rü­le­rin vs. ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Dere içe­ri­sin­de kal­dı­rı­la­cak olan ya­pı­lar­dan sonra rek­re­as­yon alanı ve yeşil alan ça­lış­ma­la­rı­nın ve dere için­de­ki taşma set­le­ri­nin ya­pıl­ma­sıy­la bir­lik­te en az 4 veya 5 yıl sü­recek bir proje. Ena­zın­dan işin artık proje kısmı bitti. İha­le­ye çık­ma­ya ha­zı­rız. Dere ıslah edil­di­ğin­de çok ciddi ola­rak hem gör­sel ola­rak hemde o böl­ge­de­ki sos­yal ya­şa­mın ka­li­te­si­ni art­tı­ra­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum.

Bunun yanı sıra Çamlı park ye­ni­le­me pro­je­miz var. Çamlı Park,Ber­ga­ma’nın mer­ke­zin­de önem­li bir alan özel­lik­le kül­tür mer­ke­zi fa­ali­ye­te geç­tik­ten sonra o ala­nın daha et­kin­bir bi­çim­de kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Şuan ki pey­zaj dü­zen­le­me­le­ri ve için­de­ki kent mo­bil­ya­la­rı vs. de­ğiş­me­si ge­re­ki­yor. Bunun da pey­zaj pro­je­si bitti. İçinde bir­kaç ya­pı­sı ola­cak. Ka­fe­ter­ya ve Res­to­ran gibi. Tabii ki orada bu­lu­nan ağaç­la­ra do­kun­ma­dan. Şuan onun mi­ma­ri pro­je­le­ri ha­zır­la­nı­yor. Yıl­so­nun­dan önce onun­da iha­le­si­ne çık­mış ola­ca­ğız. 2017 son­la­rı 2018 baş­la­rı biraz daha bizim ha­re­ket­len­di­ği­miz dönem ola­cak.

  • Baş­ka­nım son ola­rak gün­de­mi oya­la­yan erken seçim ko­nu­su­na gel­mek is­ti­yo­rum. Bu­nun­la il­gi­li ola­rak ne dü­şü­nü­yor­su­nuz. Eğer böyle bir durum ya­şa­nır­sa tek­rar aday ol­ma­yı dü­şü­nür­mü­sü­nüz?

Ben erken seçim ola­ca­ğı­na pek ih­ti­mal ver­mi­yo­rum. Se­çi­min za­ma­nın­da ola­ca­ğı­na daha çok ihmal ve­ri­yo­rum. Biz so­nuç­ta si­ya­set­le uğ­ra­şan, il­gi­le­nen in­san­lar sanki yarın seçim ola­cak­mış gibi hazır ol­ma­mız ge­re­ki­yor. Şuan se­çi­me odak­lı bir dü­şün­cem yok. Ha­ya­tın akı­şın­da iş­le­ri­mi­zi
ya­pma­ya devam et­me­miz ge­re­ki­yor. Ama tabi seçim olur­sa bizde o işin için­de yer ala­ca­ğız. O ayrı bir me­se­le. Erken seçim olur diye bir kay­gı­mız da yok. Biz nor­mal yap­ma­mız ge­re­ken iş­le­ri yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz ve edi­yo­ruz.

  • Baş­ka­nım yarın 30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı ve aka­bin­de bir­kaç gün sonra da Kur­ban Bay­ra­mı­nı kut­la­ya­ca­ğız. Bu­nun­la il­gi­li ola­rak hal­kı­mı­za ver­mek is­te­di­ği­niz me­sa­jı­nız nedir?

30 Ağus­tos sa­de­ce kur­tu­luş sa­va­şı­nın ba­şa­rıy­la so­nuç­lan­dı­ğı bir zafer değil, aynı za­man­da mo­dern Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­lu­şu­nun önünü açan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­lu­şu­na ön­cü­lük eden bir za­fer­dir. Bu an­lam­da 30 Ağus­tos’un an­la­mı mil­le­ti­miz için çok büyük. Ben bir kez daha başta Baş­ko­mu­tan Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı­nı say­gıy­la, rah­met­le ve şük­ran­la anı­yo­rum. Hemen ar­dın­dan da Kur­ban Bay­ra­mı­mız ge­li­yor.​Bay­ram­lar bizim yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma duy­gu­la­rı­mı­zın zir­ve­ye çık­tı­ğı gün­ler­dir.

Bu ve­si­ley­le de şim­di­den hal­kı­mı­zın Kur­ban Bay­ra­mı’nı kut­lu­yor, her­ke­sin sağ­lık­lı, mutlu ve hu­zur­lu bir bay­ram ge­çir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum.

Sayın Ber­ga­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Gö­nenç’e biz­le­re ayır­dı­ğı zaman ve pay­laş­tı­ğı bilgi ve dü­şün­ce­ler için te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­rum.