Aliağa Semt Pazarı görevini tamamladı

Ali­ağa Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de hiz­met veren ali­aga­semt­pa­za­ri.​com, son dö­nem­ler­de ha­ya­ta ge­çi­ri­len kı­sıt­la­ma­lar­da, gıda sa­tı­şı yapan iş­let­me­le­rin muaf tu­tul­ma­sı, bu sa­ye­de va­tan­da­şın gı­da­ya ulaş­ma­sın­da sorun ya­şan­ma­ma­sı ne­de­niy­le ça­lış­ma­la­rı­nı 30 Ara­lık 2020 ta­ri­hi iti­ba­riy­le son­lan­dı­rı­yor.

Özgürses Gazetesi
11:51 -
Abone ol
Aliağa Semt Pazarı görevini tamamladı

Ali­ağa Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de hiz­met veren ali­aga­semt­pa­za­ri.​com, son dö­nem­ler­de ha­ya­ta ge­çi­ri­len kı­sıt­la­ma­lar­da, gıda sa­tı­şı yapan iş­let­me­le­rin muaf tu­tul­ma­sı, bu sa­ye­de va­tan­da­şın gı­da­ya ulaş­ma­sın­da sorun ya­şan­ma­ma­sı ne­de­niy­le ça­lış­ma­la­rı­nı 30 Ara­lık 2020 ta­ri­hi iti­ba­riy­le son­lan­dı­rı­yor.

Ali­ağa Be­le­di­ye­si, 65 yaş üstü, en­gel­li­ler ve has­ta­lar gibi kı­sıt­lı grup­la­rın alış­ve­riş­le­ri­ne Hilal Masa (Alo 153) ara­cı­lı­ğı ile des­tek ver­me­ye devam edecek. Ali­ağa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ser­kan Acar’ın ta­li­mat­la­rı ile Nisan ayın­da ku­ru­lan ali­aga­semt­pa­za­ri.​com, 80 Bin si­pa­ri­şi Ali­ağa­lı­la­rın ad­re­si­ne ulaş­tır­dı. Kı­sıt­la­ma­lar­da özel­lik­le 65 yaş ve üzeri va­tan­daş­lar ile en­gel­li va­tan­daş­la­ra hiz­met ver­mek için ku­ru­lan ali­aga­semt­pa­za­ri.​com, yerel üre­ti­ci­ye de des­tek oldu.

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ya­yım­la­dı­ğı ge­nel­ge­ler ile hafta son­la­rı ve be­lir­li gün­ler­de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı uy­gu­la­ma­ya devam edi­yor. Ya­yım­la­nan ge­nel­ge­ler ge­re­ği mar­ket, manav, fırın, kasap, bak­kal gibi esnaf ve ad­re­se kadar hiz­met veren on­li­ne alış­ve­riş si­te­le­ri gibi gıda sa­tı­şı yapan iş­let­me­ler kı­sıt­la­ma­lar­dan muaf tu­tu­la­rak hiz­me­te devam edi­yor. Kı­sıt­la­ma­lar­dan muaf olan Ali­ağa’da bir­çok esnaf da kı­sıt­la­ma­lar sü­re­sin­ce hiz­met ver­me­ye devam eder­ken si­pa­riş­le­ri ka­pı­ya kadar ulaş­tı­rı­yor. Alı­nan ted­bir­ler­le va­tan­da­şı­mı­zın temel gıda ürün­le­ri­ne ula­şı­mın­da bir sı­kın­tı ya­şan­mı­yor. Va­tan­da­şın gı­da­ya eri­şi­min­de­ki sı­kın­tı­la­rın or­ta­dan kalk­ma­sıy­la bir­lik­te ali­aga­semt­pa­za­ri.​com da hiz­met­le­ri­ni 30 Ara­lık 2020 ta­ri­hi iti­ba­riy­le son­lan­dı­ra­cak.