BAŞKAN GÜZEL “BERGAMA ÇAĞ ATLAYACAK”

AK Parti Ber­ga­ma İlçe Baş­ka­nı Güzel, AK Parti Be­le­di­ye­ci­li­ği ile Ber­ga­ma’nın hak et­ti­ği hiz­met­le­ri al­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di… AK Parti Ber­ga­ma İlçe Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Güzel Ber­ga­ma’da yeni baş­la­yan pro­je­ler ve gün­dem­le il­gi­li ola­rak ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Baş­kan Güzel, Ak Parti’nin ül­ke­mi­ze yap­tı­ğı sa­yı­sız ya­tı­rım­lar gibi, Ber­ga­ma’nın da ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak olan ya­tı­rım­lar­la yeni bir viz­yo­na sahip ola­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek “Ak Par­ti­miz 19 yıl­dır Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ön­der­li­ğin­de; mil­le­ti­miz­den al­dı­ğı güçle bir­çok en­ge­li ve tu­zak­la­rı aşa­rak ül­ke­mi­zi; her alan­da sa­yı­sız ba­şa­rı­lar­la, dün­ya­da çok önem­li bir nok­ta­ya ta­şı­mış­tır.

Özgürses Gazetesi
01:45 -
Abone ol
BAŞKAN GÜZEL “BERGAMA ÇAĞ ATLAYACAK”

AK Parti Ber­ga­ma İlçe Baş­ka­nı Güzel, AK Parti Be­le­di­ye­ci­li­ği ile Ber­ga­ma’nın hak et­ti­ği hiz­met­le­ri al­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di…

AK Parti Ber­ga­ma İlçe Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Güzel Ber­ga­ma’da yeni baş­la­yan pro­je­ler ve gün­dem­le il­gi­li ola­rak ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Baş­kan Güzel, Ak Parti’nin ül­ke­mi­ze yap­tı­ğı sa­yı­sız ya­tı­rım­lar gibi, Ber­ga­ma’nın da ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak olan ya­tı­rım­lar­la yeni bir viz­yo­na sahip ola­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek “Ak Par­ti­miz 19 yıl­dır Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ön­der­li­ğin­de; mil­le­ti­miz­den al­dı­ğı güçle bir­çok en­ge­li ve tu­zak­la­rı aşa­rak ül­ke­mi­zi; her alan­da sa­yı­sız ba­şa­rı­lar­la, dün­ya­da çok önem­li bir nok­ta­ya ta­şı­mış­tır. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ver­di­ği müj­dey­le ha­ber­dar ol­du­ğu­muz Ka­ra­de­niz’de bu­lu­nan do­ğal­gaz mil­le­ti­mi­zin her ferdi gibi biz­le­ri de çok mutlu etti. Emeği ge­çen­ler­den Allah razı olsun.” dedi.

“Pan­de­mi sü­re­cin­de­ki sı­kın­tı­la­ra rağ­men pro­je­ler tek tek ha­ya­ta ge­çi­ri­li­yor”
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Koştu ile uyum­lu bir şe­kil­de ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten AK Parti Ber­ga­ma İlçe Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Güzel “Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Hakan Bey ile uyum­lu bir şe­kil­de ça­lı­şı­yo­ruz. Bunu da saha ça­lış­ma­la­rı­mı­za yan­sıt­mak­ta­yız. Dün­ya­mı­zı ve ül­ke­mi­zi çok büyük sı­kın­tı­la­ra sokan pan­de­mi sü­re­ci­nin ül­ke­miz­de ol­du­ğu gibi Ber­ga­ma’da da; Kay­ma­kam­lı­ğı­mız, Be­le­di­ye­miz ve resmi ku­rum­la­rı­mız­la bir­lik­te en iyi şe­kil­de yö­ne­til­me­si için eli­miz­den ge­le­ni ya­pı­yo­ruz. Bu zorlu sü­reç­te her ko­nu­da Ber­ga­ma­lı hem­şe­ri­le­ri­mi­zin ya­nın­da ol­ma­ya gay­ret edi­yo­ruz. Biz AK Parti ola­rak on yılık enkaz devir aldık. Ber­ga­ma 10 yıl­dır hak et­ti­ği hiz­met­le­ri ala­ma­mış bir şehir. Çev­re­miz­de­ki il­çe­ler­den bir­ço­ğu bizi geç­me­ye baş­la­mış. Şunu be­lirt­mek is­ti­yo­rum; 2019 yı­lın­da se­çim­le­re gi­der­ken va­tan­daş­la­rı­mı­za pro­je­le­ri­miz ara­sın­da yol yapma vaadi ver­mek biz­le­ri üzdü, hatta utan­dır­dı.2020 yı­lın­da hala yol­la­rı ko­nuş­mak çok acı, çünkü bu za­ma­na kadar bu yol­la­rın çok­tan ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Ma­ale­sef Ber­ga­ma’nın en büyük prob­lem­le­rin­den biri buydu. Bu yol so­ru­nu da en kısa zaman da çö­zü­lecek. Do­ğal­gaz dö­şe­me ça­lış­ma­la­rı ve alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı bit­me­den yol­la­ra baş­lar­sak tek­rar ka­zı­la­ca­ğın­dan hal­kı­mı­zın pa­ra­sı­nı heba etmiş olur­duk. Ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı yol­lar sü­rat­le ya­pıl­ma­ya baş­la­na­cak. Hakan Koştu baş­kan ol­ma­dan önce, daha ilçe baş­ka­nıy­ken Ber­ga­ma’mız için 18 pro­je­miz vardı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çil­me­si ile bir­lik­te bu pro­je­le­ri yavaş yavaş ha­ya­ta ge­çir­me­ye baş­la­dık. Tabii ki bu pro­je­le­ri­mi­zi ha­ya­ta ge­çir­me­miz­de en büyük des­tek­çi­miz Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan başta olmak üzere Ba­kan­la­rı­mız, böl­ge­miz­de her ko­nu­da des­tek­çi­miz hep ya­nı­mız­da olan Genel Baş­kan Yar­dım­cı­mız Sayın Hamza Dağ ve Ak Parti İzmir Mil­let­ve­kil­le­ri­miz, İl Baş­ka­nı­mız ol­muş­tur. Örnek ve­recek olur­sak; en güzel ör­nek­ler­den biri TOKİ in­şa­atı­nın baş­la­ma­sı… Yak­la­şık 45 gün önce te­me­li atı­lan TOKİ in­şa­atı bir yıl gibi kısa bir sü­re­de tes­lim edi­lecek.” diye ko­nuş­tu.

Dev­let des­tek­li pro­je­ler­de yoğun ça­lış­ma içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten AK Parti Ber­ga­ma İlçe Baş­ka­nı Güzel “Çevre yolu Ber­ga­ma’mız için ha­ya­ti ko­nu­lar­dan biri. Adnan Men­de­res Bul­va­rı’nda bazı ışık­lar­da üç ışığa kadar bek­le­yip ge­çil­me­ye baş­la­dı. Tra­fik ister is­te­mez sı­kı­şı­yor. Yük­sek to­naj­lı araç­la­rın şehir için­den geç­me­si teh­li­ke oluş­tu­ru­yor. Çevre yolu pro­je­si gerek ilçe teş­ki­la­tı­mı­zın ve ge­rek­se Hakan Baş­ka­nı­mı­zın ça­ba­la­rıy­la geç­ti­ği­miz ara­lık ayın­da hızlı bir şe­kil­de baş­la­dı. Bir ak­si­lik ol­maz­sa yıl­ba­şın­da bit­me­si plan­la­nı­yor. Çevre yo­lun­dan sonra ‘Adnan Men­de­res Yolu’ pro­je­miz var. Berk­soy Otel’in bu­lun­du­ğu mev­ki­den Ber­ga­ma Nec­la-Mit­hat Öz­tü­re Dev­let Has­ta­ne­si’ne kadar olan me­sa­fe­de bi­sik­let ve yü­rü­yüş yo­lu­nu içe­ri­sin­de ba­rın­dı­ra­cak, güzel bir yol ça­lış­ma­sı ola­cak. Gerek pey­za­jıy­la ge­rek­se ışık­lan­dır­ma­la­rıy­la pres­tij pro­je­ler­den biri. Ber­ga­ma’ya gel­di­ği­niz­de bu farkı his­se­de­cek­si­niz.” şek­lin­de ko­nuş­tu.

“Se­li­nos, Tür­ki­ye’nin tu­rizm­de mar­ka­sı ola­cak”
Çevre ve böl­ge­nin ta­rih­sel do­ku­su­na da özel önem ver­dik­le­ri­ni ifade eden Se­ba­hat­tin Güzel “Se­li­nos De­re­si ıs­la­hı tüm be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın yap­mak is­te­di­ği bir şeydi. Kı­sa­ca ha­ya­liy­di di­ye­bi­li­riz. Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Dr. Bekir Pak­de­mir­li Ber­ga­ma­lı­la­rın bu ha­ya­li­ni ger­çek­leş­tir­mek için bütün des­te­ği­ni verdi. Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si­nin bir yıl­lık büt­çe­sin­den daha büyük olan bu proje ve böl­ge­mi­ze her ko­nu­da, des­tek veren Sayın Ba­ka­nı­mı­za bu­ra­dan bir kez daha te­şek­kür edi­yo­rum. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Hakan Koştu bu pro­je­yi ilk gö­re­ve gel­di­ği gün­den iti­ba­ren adeta ilmek ilmek do­ku­ya­rak iha­le­si­nin ya­pıl­dı­ğı nok­ta­ya ge­tir­di. 2 bin 400 yıl­lık ‘Per­ga­mon Antik Kenti’nin kalbi’ olan Se­li­nos Antik Ka­na­lı yüz­yıl­lar sonra gün yü­zü­ne çı­ka­cak. Res­to­ras­yon ve ıslah pro­je­si ta­mam­lan­dı­ğın­da Ber­ga­ma, hem daha mo­dern ve gü­ven­li bir hale ge­lecek hem de Tür­ki­ye’de bir ilk ve tek tu­rizm ala­nı­na ka­vu­şa­cak.” dedi.

Eski stad­yum ala­nın­da ya­pı­lan Mil­let Bah­çe­si’nin böl­ge­de­ki hiç­bir es­na­fı mağ­dur et­me­ye­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Güzel “Mil­let Bah­çe­si de şuan pro­je­len­dir­me aşa­ma­sın­da. Yer devri be­le­di­ye­mi­ze ya­pıl­dı. Ça­lış­ma­lar tüm hı­zıy­la devam edi­yor. Bu­ra­da bu­lu­nan es­na­fı­mız asla mağ­dur edil­me­yecek. Bi­li­yor­su­nuz Mil­let Bah­çe­le­ri’nde yüzde 10 kadar ti­ca­ri ya­pı­laş­ma­ya mü­sa­ade edi­li­yor. Biz bunu yüzde 20’ye çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bunun yanı sıra iki yer daha var. Za­ma­nı gel­di­ğin­de Hakan Baş­ka­nı­mız açık­la­ya­cak­tır. Bu alan­lar­la il­gi­li ola­rak da ça­lış­ma­lar devam edi­yor. Baş­ka­nı­mız es­na­fı­mı­zın ya­rar­la­na­bil­me­si için bu alan­la­rı ti­ca­ri alana çe­vir­mek için uğ­ra­şı­yor. Şunu söy­le­ye­bi­li­rim; bu­ra­sı stad­yum böl­ge­sin­de bu­lu­nan es­na­fın daha çok önem­se­di­ği bir yer di­ye­bi­li­rim. Bu müj­de­yi Hakan Baş­ka­nım kısa bir zaman sonra es­na­fı­mı­za ve­re­cek­tir.”şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Ber­ga­ma’yı çok güzel gün­ler bek­li­yor”
İha­le­si ya­pı­lan raylı sis­tem ula­şım pro­je­si ve do­ğal­gaz ya­tı­rım­la­rı­nın iler­le­me­si hak­kın­da da bil­gi­len­dir­me yapan Güzel “Son Baş­ba­ka­nı­mız Böl­ge­miz Mil­let­ve­ki­li Sayın Bi­na­li Yıl­dı­rım’ın İzmir’imize ve Ber­ga­ma’mıza ka­zan­dır­dı­ğı bir­çok eser­den biri olan İZBAN’la il­gi­li ça­lış­ma­lar sü­rat­le devam edi­yor. Hatta bu­nun­la il­gi­li ola­rak ka­mu­laş­tı­rıl­ma­lar baş­la­dı. Ber­ga­ma’mızda hava kir­li­li­ği­ni önem­li öl­çü­de azal­ta­cak, ev­le­ri­miz­de ısın­ma kon­fo­ru­nu art­tı­ra­cak ve or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si ile ku­ru­la­cak ser­best böl­ge­de büyük önem ta­şı­yan do­ğal­gaz ça­lış­ma­la­rı çok hızlı iler­li­yor. Ta­şı­may­la sağ­la­nan do­ğal­gaz in­şal­lah ekim ayın­dan sonra 80 mil­yon ci­va­rı bir boru hattı pro­je­siy­le; Ali­ağa’dan, Ber­ga­ma’ya ula­şa­cak. Ba­zı­la­rı­nın hayal de­dik­le­ri­ni yap­ma­ya, ger­çek­leş­tir­me­ye devam edi­yo­ruz. Ver­di­ği­miz her sözü 5 yıl içe­ri­sin­de ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz. Bizim sa­de­ce bir ama­cı­mız var, oda ül­ke­mi­ze ve mil­le­ti­mi­ze hiz­met.” di­ye­rek Ber­ga­ma’da AK Parti be­le­di­ye­ci­li­ği­nin en güzel ör­ne­ği­ni tüm Tür­ki­ye’ye gös­te­re­cek­le­ri­ni ve Ber­ga­ma’yı hak et­ti­ği refah ve yaşam se­vi­ye­si­ne çı­ka­ra­cak­la­rı­nı ifade etti.

Röportaj: Özgür GÜN