30 Ağustos Zafer Bayramı programı belli oldu

30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı 98. yı­lın­da tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi Ali­ağa’da da ya­pı­la­cak resmi tö­ren­le kut­la­na­cak.

Özgürses Gazetesi
01:57 -
Abone ol
30 Ağustos Zafer Bayramı programı belli oldu

30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı 98. yı­lın­da tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi Ali­ağa’da da ya­pı­la­cak resmi tö­ren­le kut­la­na­cak. Ya­pı­la­cak resmi tö­re­ne Ali­ağa’daki pro­to­ko­lün­de ka­tıl­ma­sı bek­le­ni­yor. İlk ola­rak saat 09.30’da Kay­ma­kam­lık, Gar­ni­zon ve Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı çe­len­gi Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’ndaki Ata­türk Anıtı’na su­nu­la­cak. Ar­dın­dan Hey­dar Ali­yev Mes­le­ki Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Mü­dü­rü Meh­met Sıtkı Arı günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten bir ko­nu­şma ya­pa­cak. Daha sonra pro­to­kol üye­le­ri saat 10.00’da Ali­ağa Me­zar­lı­ğın­da bu­lu­nan şe­hit­li­ği zi­ya­ret edecek. Zi­ya­re­tin ar­dın­dan resmi tören son bu­la­cak. Resmi tö­ren­de Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­na karşı alı­nan bütün ön­lem­le­re uyu­la­cak ve tö­ren­de kı­sıt­lı ka­tı­lı­mın sağ­lan­ma­sı bek­le­ni­yor.

Haber: Özgür GÜN