ALİAĞA ÖZEL FİNAL LİSESİ’NDE KARİYER GÜNÜ

“Mes­le­ki Ka­ri­yer Günü” kap­sa­mın­da bir­çok mes­lek gu­ru­bu tem­sil­ci­si Ali­ağa Özel Final Li­se­si’nde bir araya geldi. Dok­tor, hem­şi­re, ec­za­cı, di­ye­tis­yen, bil­gi­sa­yar mü­hen­di­si, elekt­rik-elekt­ro­nik mü­hen­di­si, in­şa­at mü­hen­di­si, avu­kat, psi­ko­log, ga­ze­te ve medya ala­nın­da ka­tı­lan tem­sil­ci­ler öğ­ren­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı, mes­lek­le­ri­ni an­lat­tı.

Özgürses Gazetesi
08:28 -
ALİAĞA ÖZEL FİNAL LİSESİ’NDE KARİYER GÜNÜ

“Mes­le­ki Ka­ri­yer Günü” kap­sa­mın­da bir­çok mes­lek gu­ru­bu tem­sil­ci­si Ali­ağa Özel Final Li­se­si’nde bir araya geldi. Dok­tor, hem­şi­re, ec­za­cı, di­ye­tis­yen, bil­gi­sa­yar mü­hen­di­si, elekt­rik-elekt­ro­nik mü­hen­di­si, in­şa­at mü­hen­di­si, avu­kat, psi­ko­log, ga­ze­te ve medya ala­nın­da ka­tı­lan tem­sil­ci­ler öğ­ren­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı, mes­lek­le­ri­ni an­lat­tı. Yak­la­şık iki saat süren bu­luş­ma­ya öğ­ren­ci­le­rin il­gi­si ol­duk­ça yo­ğun­du.
Okul Mü­dü­rü Ser­dar Eskin mes­le­ki ka­ri­yer gün­le­ri ile il­gi­li ola­rak şun­la­rı ifade etti: “Oku­lu­muz­da yap­mış ol­du­ğu­muz çe­şit­li sos­yal ak­ti­vi­te­ler ile fark ya­rat­ma­ya devam edi­yo­ruz. Mes­le­ki Ka­ri­yer Günü or­ga­ni­zas­yo­nu da bun­lar­dan biri. Ol­duk­ça ve­rim­li geçen bu or­ga­ni­zas­yon­da dok­tor, hem­şi­re, ec­za­cı, di­ye­tis­yen, bil­gi­sa­yar mü­hen­di­si, elekt­rik-elekt­ro­nik mü­hen­di­si, in­şa­at mü­hen­di­si, avu­kat, psi­ko­log, ga­ze­te ve medya ala­nın­da işin ehli olan ve­li­le­ri­miz yer aldı. Öğ­ren­ci­le­ri­miz bö­lüm­ler, ça­lış­ma şart­la­rı, mes­le­ki zor­luk­lar ve gü­zel­lik­ler­le il­gi­li akıl­la­rın­da­ki tüm so­ru­la­rı sor­du­lar ve bi­rin­ci ağız­dan cevap al­dı­lar. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin yoğun il­gi­si kar­şı­sın­da mes­le­ki de­ne­yim­le­ri­ni ak­ta­ran ve­li­le­ri­miz de ta­nı­tım­dan mem­nun ay­rıl­dı­lar. Ka­tı­lım gös­te­ren ve­li­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.

Haber: Mehmet DARCAN