Foça’da Günde 10 Bin Adım Yürüyüşü

Foça ilçe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­nas­yo­nu ve Foça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ği ile Tür­ki­ye Sağ­lık­lı Bes­len­me ve Ha­re­ket­li Hayat Prog­ra­mı kap­sa­mın­da Koz­bey­li - Ye­ni­fo­ça Fulo Dağı ve Bi­sik­let Yolu gü­zer­ga­hın­da , Sağ­lık­lı Yaşam İçin Ha­re­ket Yü­rü­yü­şü Ger­çek­leş­ti­ril­di. Yü­rü­yüş İl Sağ­lık Mü­dü­rü Uzm.

Özgürses Gazetesi
02:10 -
Foça’da Günde 10 Bin Adım Yürüyüşü

Foça ilçe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­nas­yo­nu ve Foça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ği ile Tür­ki­ye Sağ­lık­lı Bes­len­me ve Ha­re­ket­li Hayat Prog­ra­mı kap­sa­mın­da Koz­bey­li – Ye­ni­fo­ça Fulo Dağı ve Bi­sik­let Yolu gü­zer­ga­hın­da , Sağ­lık­lı Yaşam İçin Ha­re­ket Yü­rü­yü­şü Ger­çek­leş­ti­ril­di.
Yü­rü­yüş İl Sağ­lık Mü­dü­rü Uzm.​Dr. Bedia Sal­nur , ilçe Kay­ma­ka­mı Ali Çetin ve Eşi , İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı J. Bin­ba­şı Sayın Ser­tan Koç , İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Sayın Gül­can Coş­kun , İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Yük­sel Akar ve eşi , İlçe Milli Eği­tim Şube Mü­dü­rü Haluk De­mi­rağ ve eşi , İlçe Sağ­lık Mü­dü­rü İlhan Gür­büz , Sağ­lık Per­so­nel­le­ri , Okul Mü­dür­le­ri , Müdür Yar­dım­cı­la­rı , Öğ­ret­men­ler , Foça Spor Li­se­si Öğ­ren­ci­le­ri ve ilçe hal­kı­nın ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti­ril­di.