Türk Zeytinyağı Ege Mutfağından Sağlıklı Tariflerle ABD Pazarında Tanıtıldı

Ak­de­niz’den dün­ya­ya ya­yı­lan, uzun ve sağ­lık­lı bir ya­şa­mın ik­si­ri zey­tin­ya­ğı, ABD gıda sek­tö­rün­de­ki öncü it­ha­lat­çı­la­ra, otel ve res­to­ran­la­rın satın alma di­rek­tör­le­ri­ne H...

Özgürses Gazetesi
11:47 -
Abone ol
Türk Zeytinyağı Ege Mutfağından Sağlıklı Tariflerle ABD Pazarında Tanıtıldı

Ak­de­niz’den dün­ya­ya ya­yı­lan, uzun ve sağ­lık­lı bir ya­şa­mın ik­si­ri zey­tin­ya­ğı, ABD gıda sek­tö­rün­de­ki öncü it­ha­lat­çı­la­ra, otel ve res­to­ran­la­rın satın alma di­rek­tör­le­ri­ne Hib­rit Tadım et­kin­li­ğiy­le ta­nı­tıl­dı.

2020-21 se­zo­nun­da 33,5 mil­yon do­lar­lık tu­tar­la ABD, Tür­ki­ye’nin zey­tin­ya­ğı ih­ra­ca­tın­da yüzde 30’luk pay ile açık ara bi­rin­ci ülke oldu. ABD’ye zey­tin­ya­ğı ih­ra­ca­tı­mız 2020-21 se­zo­nu­nun ilk çey­re­ğin­de de yüzde 30’luk ar­tış­la 15 mil­yon do­la­ra tır­man­dı.

Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri, Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı des­te­ğiy­le yü­rüt­tü­ğü Tu­r­qu­ality Pro­je­si kap­sa­mın­da ABD pa­za­rın­da Türk lez­zet­le­ri­nin ta­nı­tım ata­ğı­nı Türk zey­tin­ya­ğı ile sür­dür­dü.

Türk zey­tin­ya­ğı, özel­lik­le Co­vid-19 vi­rü­sü­ne karşı ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­me­sin­de oy­na­dı­ğı önem­li rol se­be­biy­le dik­kat­le­ri üze­ri­ne çekti.

UNLV (Uni­ver­sity of Ne­va­da-Las Vegas / Las Vegas Üni­ver­si­te­si) ve Ca­esars En­ter­ta­in­ment or­tak­lı­ğın­da ku­ru­lan ye­ni­lik­çi tu­rizm tek­no­lo­ji­le­ri ve mut­fak la­bo­ra­tu­va­rı bu­lu­nan Black Fire İno­vas­yon Mer­ke­zi’nin mut­fak et­kin­lik ala­nın­da tadım ve ta­nı­tım et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­ri­len Türk Zey­tin ve Zey­tin­yağ­la­rı ka­tı­lım­cı­lar­dan büyük be­ğe­ni top­la­dı.

Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nin yıl­lık 400 bin tona ula­şan zey­tin­ya­ğı tü­ke­ti­mi­nin, 391 bin ton­luk büyük di­li­mi­ni it­ha­lat­la kar­şı­la­ğı bil­gi­si­ni veren Ege Zey­tin ve Zey­tin­ya­ğı İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Davut Er, he­def­le­ri­nin bu pa­zar­dan daha fazla pay almak ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

Tür­ki­ye’nin zey­tin­ya­ğı ih­ra­ca­tı­nın yüzde 30’u ABD’ye gi­di­yor

Tür­ki­ye’nin zey­tin­ya­ğı ih­ra­ca­tın­da ABD’nin 15 bin 265 ton kar­şı­lı­ğı 33,5 mil­yon do­lar­lık tu­tar­la açık ara bi­rin­ci ülke ol­du­ğu­na işa­ret eden Er, “ABD, 2020-21 se­zo­nun­da Türk zey­tin­ya­ğı sek­tö­rü­nün ih­ra­ca­tın­da yüzde 30’luk paya ulaş­tı. İlk 3 ayını ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız 2020-21 se­zo­nun­da ABD’ye yap­tı­ğı­mız zey­tin­ya­ğı ih­ra­ca­tı ise yüzde 30’luk ar­tış­la 11,4 mil­yon do­lar­dan 15 mil­yon do­la­ra yük­sel­di. Tür­ki­ye, zey­tin­ya­ğı re­kol­te­sin­de önü­müz­de­ki 5 yıl­lık sü­reç­te 650 bin ton­luk re­kol­te­ye ulaş­ma­yı he­def­li­yor. Bu re­kol­te­ye ulaş­tı­ğı­mız­da yıl­lık 400 bin ton ih­ra­cat ya­pa­bi­lecek ko­nu­ma yük­sel­me­miz ge­re­ki­yor. Dünya ge­ne­lin­de zey­tin­ya­ğı ih­ra­ca­tın­da en hızlı ge­niş­le­me sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­miz bir­kaç ül­ke­den biri ABD. Bu­gün­den önü­müz­de­ki yıl­lar için ça­lı­şı­yo­ruz, bu ça­ba­la­rın mey­ve­le­ri­ni o zaman top­la­ya­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.

Zey­tin ağa­cı­nın ana yur­du­nun Ana­do­lu top­rak­la­rı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ege Zey­tin ve Zey­tin­ya­ğı İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Le­vent Bil­gi­no­ğul­la­rı, Tür­ki­ye’nin 120’den fazla ül­ke­ye zey­tin­ya­ğı ihraç et­ti­ği bil­gi­si­ni verdi. Bil­gi­no­ğul­la­rı, “Her biri ken­di­ne özgü tad ve ka­rak­te­ris­ti­ğe sahip 90’ın üze­rin­de­ki çe­şi­di ile Türk zey­ti­ni tüm damak zevk­le­ri­ne hitap edi­yor. Bu da Türk zey­tin­ya­ğı­nın fark­lı mut­fak zevk­le­ri­ne kolay uyum sağ­la­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Tür­ki­ye öte yan­dan, dün­ya­nın en büyük ikin­ci sof­ra­lık zey­tin üre­ti­ci­si” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Ame­ri­ka Aş­çı­lar Fe­de­ras­yo­nu ACF (Ame­ri­can Cu­li­nary Fe­de­ra­ti­on) Las Vegas Bö­lü­mü YK üyesi Lucio Aran­ci­bia (CEC AAC), Mut­fak Bö­lü­mü Eğit­me­ni Mark San­do­val, Bölüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Jo­seph Le­ma­nın yanı sıra Las Vegas otel­le­ri­nin yö­ne­ti­ci şef­le­ri, satın alma di­rek­tör­le­ri ve çev­rim içi ka­tı­lım­cı­lar­dan olu­şan tadım et­kin­li­ğin­de Las Vegas’ın en pres­tij­li otel­le­rin­de yö­ne­ti­ci şef­lik gö­rev­le­ri­nin yanı sıra Ulus­la­ra­ra­sı Aş­çı­lık Okulu Di­rek­tör­lü­ğü gö­re­vi de yap­mış olan Şef Mic­hel­le Vi­et­me­i­er, ABD’li tü­ke­ti­ci­le­rin damak zev­ki­ne ve önem­li bir sağ­lık tren­di olan Ak­de­niz di­ye­ti­ne uygun bir menü ha­zır­la­dı.

Şef Mic­hel­le; “Te­re­ya­ğı ye­ri­ne zey­tin­ya­ğı ter­cih edin”

Sağ­lık­lı bir bes­len­me­nin Ak­de­niz ürün­le­rin­den geç­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Şef Mic­hel­le, sağ­lık­lı aile me­nü­le­ri ha­zır­la­mak is­te­yen şef­le­re Türk zey­tin ve zey­tin­ya­ğı kul­lan­ma­la­rı­nı tav­si­ye etti. Kul­la­nı­lan zey­tin­ya­ğı çe­şi­di­ne göre fark­lı fark­lı çeş­ni­ler elde edi­le­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­yan ünlü şef, te­re­ya­ğı ye­ri­ne zey­tin­ya­ğı ter­cih edil­me­si­nin fay­da­la­rı­nı be­lirt­ti.

Şef Lucio Aran­ci­bia; “Saç kremi ye­ri­ne zey­tin­ya­ğı kul­la­nır­dık”

2005 – 2007 yıl­la­rı ara­sın­da Beyaz Saray Konuk Şef­li­ği yap­mış olan Şef Lucio Aran­ci­bia, Ar­jan­tin’de küçük bir çift­lik­te geçen ço­cuk­lu­ğu bo­yun­ca, zey­tin­ya­ğı­nı hem bes­len­me hem de cilt sağ­lı­ğı için kul­lan­dık­la­rın­dan bah­set­ti. Sağ­lık­lı ürün­le­re karşı tü­ke­ti­ci eği­lim­le­ri­nin de son yıl­lar­da art­tı­ğı­nı be­lir­ten Şef Lucio, zey­tin­ya­ğı­nın ko­les­te­ro­lü dü­zen­le­yi­ci et­ki­sin­den ve yaş­lan­ma­yı ge­cik­ti­ren an­ti­ok­si­dan­lar ba­kı­mın­dan zen­gin­li­ğin­den bah­set­ti.