19 Mayıs Aliağa’da coşkuyla kutlanacak

Ali­ağa Kay­ma­kam­lı­ğı, 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı kut­la­ma prog­ra­mı­nı pay­laş­tı. 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı 104. yı­lın­da Ali­ağa’da çe­şi...

Özgürses Gazetesi
09:09 -
Abone ol
19 Mayıs Aliağa’da coşkuyla kutlanacak

Ali­ağa Kay­ma­kam­lı­ğı, 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı kut­la­ma prog­ra­mı­nı pay­laş­tı.

19 Mayıs Ata­türk’ü Anma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı 104. yı­lın­da Ali­ağa’da çe­şit­li et­kin­lik­ler­le kut­la­na­cak. Ali­ağa Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan pay­la­şı­lan prog­ra­ma göre et­kin­lik­ler saat 10.00’da, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü çe­len­gi­nin Ata­türk Anıtı’na su­nul­ma­sı ile baş­la­ya­cak. Ar­dın­dan prog­ram Ali­ağa Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si’nde devam edecek. Et­kin­lik, İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı ve saygı du­ru­şu ile baş­la­ya­cak. Pro­to­kol ko­nuş­ma­la­rı ve ödül tö­re­ni­nin ar­dın­dan Ali­ağa Genç­lik Mer­ke­zi Spor Ku­lü­bü spor­cu­la­rı­nın Tek­van­do gös­te­ri­si su­nu­la­cak. Son­ra­sın­da Sınav Ko­le­ji öğ­ren­ci­le­ri halk oyun­la­rı gös­te­ri­si ser­gi­le­necek. Ar­dın­dan Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Step-Cim­nas­tik gös­te­ri­si ve Kur­tu­luş Mü­ca­de­le­si adlı ora­tor­yo sah­ne­le­necek.