Yeni enerji kaynağı üretime başladı

Ali­ağa Kimya İhti­sas ve Karma Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nde (ALOSBİ) mon­ta­jı ta­mam­la­nan Rüz­gar Ener­ji Sant­ra­li üre­tim ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Ali­ağa Kimya İhti­sas ve Karma Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nin (ALOSBİ) ya­tı­rım­la­rı­na yeni ek­le­di­ği ve geç­ti­ği­miz mart ayın­da mon­ta­jı ta­mam­la­nan Rüz­gar Ener­ji Sant­ra­li, üre­tim ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı.

Özgürses Gazetesi
08:53 -
Abone ol
Yeni enerji kaynağı  üretime başladı

Ali­ağa Kimya İhti­sas ve Karma Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nde (ALOSBİ) mon­ta­jı ta­mam­la­nan Rüz­gar Ener­ji Sant­ra­li üre­tim ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı.
Ali­ağa Kimya İhti­sas ve Karma Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nin (ALOSBİ) ya­tı­rım­la­rı­na yeni ek­le­di­ği ve geç­ti­ği­miz mart ayın­da mon­ta­jı ta­mam­la­nan Rüz­gar Ener­ji Sant­ra­li, üre­tim ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Ko­nuy­la il­gi­li ALOSBİ yö­ne­ti­min­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, üre­ti­me baş­la­yan ener­ji sant­ra­li­nin ül­ke­ye ve İzmir iline kat­kı­sı sa­ye­sin­de, sür­dü­rü­le­bi­lir ener­ji kay­na­ğı olan RES pro­je­si ile ALOSBİ, do­ğa­ya ve çev­re­ci ya­tı­rım­la­ra ne kadar önem ver­di­ği­ni bir kez daha ka­nıt­la­mış oldu.
Fa­ali­yet­le­ri­ne hızla baş­la­yan yeni ener­ji sant­ra­li­nin he­de­fi yerli ya­ban­cı bir­çok sa­na­yi böl­ge­si­nin ilgi odağı olmak. İler­le­yen za­man­lar­da ek tür­bin­ler­le ka­pa­si­te ar­tı­rı­la­rak sa­na­yi böl­ge­si­nin ener­ji­si­nin büyük bir kısmı bu­ra­dan sağ­la­na­cak. ALOSBİ, kendi im­kan­la­rıy­la ta­mam­la­dı­ğı bu ya­tı­rı­mı sa­ye­sin­de, Ali­ağa ve İzmir başta olmak üzere tüm Tür­ki­ye’de kal­kın­ma­ya des­tek ve­ri­yor ve ener­ji ge­rek­si­ni­mi­nin büyük bir kıs­mı­nın kar­şı­lan­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Bu proje bir or­ga­ni­ze böl­ge­si­nin kendi im­kan­la­rıy­la ta­mam­la­dı­ğı ilk RES pro­je­si. Ay­rı­ca RES pro­je­siy­le bir­lik­te, Güneş Ener­ji Sant­ra­li için de fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­dı­ğı, plan­la­ma­la­rın devam et­ti­ği be­lir­til­di.