NEMRUT KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NİN TEMELİ ATILDI

50 bin met­re­ka­re alan üze­rin­de bu­lu­nan 98 üyeli 1. Etap Nem­rut Küçük Sa­na­yi Si­te­si (NKSS) Ko­ope­ra­ti­fi’nin te­me­li atıl­dı.

Özgürses Gazetesi
08:54 -
Abone ol
NEMRUT KÜÇÜK SANAYİ  SİTESİ’NİN TEMELİ ATILDI

50 bin met­re­ka­re alan üze­rin­de bu­lu­nan 98 üyeli 1. Etap Nem­rut Küçük Sa­na­yi Si­te­si (NKSS) Ko­ope­ra­ti­fi’nin te­me­li atıl­dı. Ko­ope­ra­ti­fin kredi çek­me­den üye aidat­la­rıy­la kendi yap­tı­ğı NKSS’nin 3 yıl için­de bi­ti­ril­me­si plan­la­nı­yor. 78 A tipi büyük (400 met­re­ka­re kul­la­nım alanı), 20 B tipi küçük (200 met­re­ka­re kul­la­nım alanı) dük­ka­nın bu­lun­du­ğu NKSS; ALOSBİ’nin te­da­rik­çi­si ve çözüm or­ta­ğı ko­nu­mun­da ola­ca­ğı gibi bu sene dev­re­ye alı­na­cak oto­ba­nın da ya­nın­da ol­ma­sı ne­de­niy­le ilgi odağı ol­ma­sı bek­le­ni­yor.
1. etap­ta bu­lu­nan tüm dük­kan­la­rın in­şa­at baş­la­ma­dan sa­hip­le­ri­ni bul­du­ğu be­lir­til­di. İler­le­yen za­man­lar­da bu etap­la­rın hızla de­va­mı­nın ge­le­ce­ği ve daha ge­niş­le­ye­ce­ği vur­gu­lan­dı. Met­re­ka­re­si­ne göre 2 tip dük­ka­nın ta­sar­lan­dı­ğı NKSS, Tür­ki­ye’de bir OSB’nin içe­ri­sin­de yer alan ilk Küçük Sa­na­yi Si­te­si özel­li­ği ta­şı­yor. Ay­rı­ca li­man­la­ra, Tüp­raş ve Pet­kim’e ya­kın­lı­ğıy­la ALOSBİ için­de bu­lu­nan iş­let­me­le­rin ula­şı­la­bi­lir­li­ği ve iş­lev­sel­li­ği­nin art­ma­sı açı­sın­dan da büyük avan­taj sağ­la­ya­ca­ğı dü­şü­nü­lü­yor.