Milli Mücadelenin 100.yılı Aliağa’da coşkuyla kutlanacak!

19 Mayıs Ata­türk'ü Anma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı'nın 100. Yıl dö­nü­mü tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi Ali­ağa’da et­kin­lik­ler­le kut­la­na­cak.

Özgürses Gazetesi
08:52 -
Milli  Mücadelenin 100.yılı Aliağa’da coşkuyla kutlanacak!

19 Mayıs Ata­türk’ü Anma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı’nın 100. Yıl dö­nü­mü tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi Ali­ağa’da et­kin­lik­ler­le kut­la­na­cak.
Kut­la­ma dâ­hi­lin­de il­çe­de fark­lı et­kin­lik­ler dü­zen­le­necek. Kut­la­ma­lar 19 Mayıs sa­ba­hı saat 10.00’da Çe­lenk Kor­te­ji­nin Cum­hu­ri­yet ala­nın­da ye­ri­ni al­ma­sı ile baş­la­ya­cak. Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü çe­len­gi­nin Ata­türk anı­tı­na ko­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan kut­la­ma prog­ra­mı, saygı du­ru­şu, İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı ve Türk bay­ra­ğı­nın gön­de­re çe­kil­me­siy­le devam edecek.
Kut­la­ma­lar kap­sa­mın­da Şehit Gök­han Çakır Ana­do­lu Li­se­si’nde prog­ram dü­zen­le­necek. Saat 10.30’da baş­la­ya­cak olan prog­ram; saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı, günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­lar, ödül tö­re­ni, Ali­ağa Tüp­raş Halk Eği­tim Mer­ke­zi Halk Oyun­la­rı eki­bi­nin gös­te­ri­le­ri “1919’dan 2019’a Kah­ra­man­lık Des­ta­nı” adlı sunum ve öğ­ren­ci grup­la­rı­nın gös­te­ri­le­ri ile son bu­la­cak.