ALİAĞALI BALIKÇILARA BOYA VE MAZOT DESTEĞİ…

Ali­ağa İlçe Tarım Orman Mü­dür­lü­ğü, İMEK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si ve S.S. Ali­ağa Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi ta­ra­fın­dan Mer­kez Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı’nda bu­lu­nan 33 ti­ca­ri ba...

Özgürses Gazetesi
05:47 -
Abone ol
ALİAĞALI BALIKÇILARA BOYA VE MAZOT DESTEĞİ…

Ali­ağa İlçe Tarım Orman Mü­dür­lü­ğü, İMEK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si ve S.S. Ali­ağa Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi ta­ra­fın­dan Mer­kez Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı’nda bu­lu­nan 33 ti­ca­ri ba­lık­çı­ya 30’ar litre mazot ve ze­hir­li boya da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ril­di.

Da­ğı­tım prog­ra­mı­na Ali­ağa İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Maz­lum Selim Ak­sa­kal, S.S. Ali­ağa Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Hakan Şen­gül ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fatih Önal, İMEAK DTO Ali­ağa Şube Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ufuk Yıl­dı­rım, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Birol Akgöz, Şube Mü­dü­rü Orçun Tun­cer, Ali­ağa Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­tif Üye­le­ri, İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li ka­tıl­ım sağladı.

Prog­ra­mın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ger­çek­leş­ti­ren SS. Ali­ağa Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­tifi Baş­ka­nı Hakan Şen­gül Ali­ağa’da ba­lık­çı­lı­ğın tüm ül­ke­de ol­du­ğu gibi azal­dı­ğı­nı bu ko­nu­da ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. İlçede ba­lık­çı­lık fa­ali­yet­le­rinin yasak böl­ge­le­rin ol­ma­sın­dan do­la­yı bitme nok­ta­sı­na gel­di­ği­ni be­lir­ten Şen­gül “İlçe­miz­de ba­lık­çı­lı­ğın devam et­me­si için yet­ki­li­ler­den yar­dım bek­li­yo­ruz. Su ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi’nin en büyük amaç­la­rın­dan biri ba­lık­çı­la­rı des­tek ver­mek­tir. Biz­ler ko­ope­ra­tif ola­rak eli­miz­den gel­di­ğin­ce ba­lık­çı­la­rı­mı­za des­tek ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu ko­nu­da İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si yönetimi ile yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­le­ri­miz son­ra­sın­da ba­lık­çı­la­rı­mı­zın ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ze­hir­li boya ve mazot yar­dı­mı yapma ka­ra­rı aldık. Yar­dım­la­rın­dan do­la­yı İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­mi­ze ve Ali­ağa İlçe Tarım Orman Mü­dür­lü­ğü­mü­ze te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.

 

Ali­ağa İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Maz­lum Selim Ak­sa­kal ise ta­rım­sal fa­ali­yet­ler için­de ülke eko­no­mi­si­ne katkı sağ­la­yan ba­lık­çı­la­rın ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı ve kısa süre içe­ri­sin­de ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek olan ‘Yapay Resif Pro­je­si’nin de müj­de­si­ni verdi.

İMEAK DTO Ali­ağa Şu­be­si Yönetim Kurulu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ufuk Yıl­dı­rım ise Oda ola­rak so­rum­lu­luk alan­la­rın­da bu­lu­nan tüm de­niz­ci­le­rin ya­nın­da ol­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı bu kap­sam da S.S. Ali­ağa Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi ile yap­tık­la­rı gö­rüş­me son­ra­sı Ali­ağa’da bu­lu­nan ba­lık­çı­la­ra ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da boya ve mazot yar­dı­mı ya­pıl­dı­ğı­nı bu kapsamda des­tek­le­ri­nin devam ede­ce­ği­ni söy­le­di.