ALİAĞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN 2020 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Ali­ağa İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nün so­rum­lu­luk ala­nın­da, 2020 yı­lın­da mey­da­na gelen olay­lar ile il­gi­li ola­rak, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met Ba­lık­çı­oğ­lu’nun baş­kan­lı­ğın­da de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. Rakamsal değerlendirmelere göre, 2020’dekişilere karşı işlenen suçlarda azalma oldu.

Özgürses Gazetesi
01:33 -
Abone ol
ALİAĞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN 2020 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Ali­ağa İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nün so­rum­lu­luk ala­nın­da, 2020 yı­lın­da mey­da­na gelen olay­lar ile il­gi­li ola­rak, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met Ba­lık­çı­oğ­lu’nun baş­kan­lı­ğın­da de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. Rakamsal değerlendirmelere göre, 2020’dekişilere karşı işlenen suçlarda azalma oldu. 2019’da 125bin 700 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, 2020 yılında 186bin kişiye GBT sorgusu yapıldı. Bu sorgulamalar neticesinde 2019’da 857, 2020 yılında ise 1283 aranan şahıs yakalandı.
Birim amir­le­ri­nin de ka­tıl­dı­ğı de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sın­da edi­ni­len bil­gi­le­re göre, 2019 yı­lın­da 410 olan il­çe­de­ki kas­ten ya­ra­la­ma olay­la­rı, 2020’de 364’e düştü.
Olay­lar­da yüzde 9,68 azal­ma mey­da­na ge­lir­ken ki­şi­le­re karşı iş­le­nen suç­lar­da genel bir azal­ma eği­li­mi­nin ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
UYUŞ­TU­RU­CU İLE MÜ­CA­DE­LE HIZ KAZANDI
İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’ndeki de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sın­da edi­ni­len bil­gi­le­re göre, il­çe­de­ki açık­tan hır­sız­lık suç­la­rın­da 2019 yı­lın­da yüzde 26 olan ay­dın­lat­ma oranı 2020’de yüzde 53’e, yüzde 54 olan evden hır­sız­lık ay­dın­lat­ma oranı yüzde 65’e çıktı. İşye­rin­de mey­da­na gelen hır­sız­lık­lar­da da olay sa­yı­la­rı yüzde 60 düştü. Uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da­ki ope­ras­yon­lar­da artış gö­rül­dü. 2020 yı­lın­da Ali­ağa İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Nar­ko­tik Grup Amir­li­ği’nin yap­mış ol­du­ğu ope­ras­yon­la­rın sa­yı­sı 4’den 20’ye çıktı.
Bu ope­ras­yon­lar­da ise 9662 gram kubar esrar, 110 gr toz esrar, 214 kök ke­ne­vir, 210 gram çe­şit­li sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu ve 314 adet sen­te­tik hap ele ge­çi­ril­di.
KA­ÇAK­ÇI­LIK SUÇ­LA­RI­NA OPE­RAS­YON SA­YI­SI ARTTI
Ka­çak­çı­lık suç­la­rı ile mü­ca­de­le­de, Ali­ağa İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü KOM Grup Amir­li­ği yap­mış ol­du­ğu ope­ras­yon sa­yı­sı­nı 18’den 45’e çı­kart­tı.
Bu ope­ras­yon­lar­da 3 bin 600 litre akar­ya­kıt, 2 bin 843,5 litre kaçak/ sahte alkol, 4 bin 8460 adet dol­du­rul­muş ma­ka­ron (tütün), 267 bin 778 adet boş ma­ka­ron, 110 paket kaçak si­ga­ra, 450 kg açık kı­yıl­mış tütün, 373 kg nar­gi­le tü­tü­nü, 413 kg diğer tütün ma­mul­le­ri ile 293 paket tütün ele ge­çi­ril­di.
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI AZALDI
Tra­fik ka­za­la­rı ile il­gi­li ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­le­re göre, il­çe­de­ki ölüm­lü tra­fik ka­za­sı sa­yı­sı 2’den 1’e düştü.
Ya­ra­lan­ma­lı tra­fik ka­za­la­rı 172’den 132’ye düştü, yüzde 23’lük bir azal­ma oldu. Al­kol­lü araç kul­la­nım­dan ya­pı­lan işlem sa­yı­sı ise 485’den 312’ye düştü. Alı­nan ted­bir­ler ile bir­lik­te al­kol­lü araç kul­la­nı­mın­da azal­ma oldu.
 1283 ARA­NAN ŞAHIS YA­KA­LAN­DI
2019 yı­lın­da 125 bin 700 ki­şi­ye GBT (Genel Bilgi Top­la­ma) sor­gu­la­ma­sı ya­pı­lır­ken, 2020 yı­lın­da 186 bin ki­şi­ye GBT sor­gu­su ya­pıl­dı. Bu sor­gu­la­ma­lar ne­ti­ce­sin­de 2019 yı­lın­da 857, 2020 yı­lın­da 1283 ara­nan şahıs ya­ka­lan­dı. 2020 yı­lın­da ya­ka­la­nan şa­hıs­lar­dan 48’inin KOM ve Nar­ko­tik, 8’inin TEM suç­la­rın­dan, 4’ünün kas­ten öl­dür­me su­çun­dan, 69’unun hır­sız­lık ve yağma su­çun­dan aran­dı­ğı öğ­re­nil­di. Bu şa­hıs­lar­dan 22’si hak­kın­da 5 yıl ve üzeri ke sin­leş­miş hapis ce­za­sı var­ken, 6 şah­sın 10 ve üzeri ke­sin­leş­miş hapis ce­za­sı ile aran­dı­ğı an­la­şıl­dı. Mey­da­na gelen olay­lar­da, ya­pı­lan üst ve araç ara­ma­la­rın­da 2019 yı­lın­da 16 ta­ban­ca, 13 tüfek, 45 bıçak, 431 adet silah mü­him­ma­tı, 2020 yı­lın­da ise 28 ta­ban­ca, 16 tüfek, 86 bıçak, 421 adet silah mü­him­ma­tı ele ge­çi­ril­di.
KO­RO­NAVİRÜS SAL­GI­NI İLE İLGİLİ DENETİMLERE DEVAM EDİLECEK
Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da da 2000 iş­ye­ri, 1573 oto­mo­bil, 1134 ti­ca­ri taksi de­ne­ti­mi ya­pıl­dı. 104 iş­ye­ri­ne idari işlem uy­gu­lan­dı. 2578 şahsa top­lam 2 mil­yon 320 bin 200 TL maske tak­ma­mak­tan, 32 şahsa top­lam 100 bin 800 TL sos­yal me­sa­fe ku­rul­la­rı­na uy­ma­mak­tan, 870 şahsa da top­lam 462 bin 392 TL so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı­na uy­ma­mak­tan idari yap­tı­rım uy­gu­lan­dı. Bu ko­nu­da­ki de­ne­tim­le­rin önü­müz­de­ki gün­ler­de de sü­re­ce­ği öğ­re­nil­di.
Ali­ağa İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met Ba­lık­çı­oğ­lu, artan yunus ekibi, resmi ekip ve bekçi sa­yı­sı ile bir­lik­te, temin edi­len saha ha­ki­mi­ye­ti ne­ti­ce­sin­de, suç oran­la­rı­nın 2021’de daha fazla dü­şe­ce­ği­ni, daha çok suç­lu­nun ya­ka­la­na­ca­ğı­nı ifade etti. Uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le­nin ar­ta­rak devam ede­ce­ği­ni, tra­fik ka­za­la­rı­nın daha az ya­şa­na­ca­ğı bir yılın Ali­ağa­lı­la­rı bek­le­di­ği­ni kay­de­den Ba­lık­çı­oğ­lu, bu he­def­ler doğ­rul­tu­sun­da, Ali­ağa İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şan­la­rı ola­rak, canla başla mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.