Reklam
Reklam

Hurda Gemilerden Milyar Liralık Katkı!

Hurda Gemilerden Milyar Liralık Katkı!
Reklam

Hurda Ge­mi­ler Ülke Eko­no­mi­si­ne Geri Dön­dü­rül­dü

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı kul­la­nım öm­rü­nü ta­mam­la­yan ge­mi­le­ri de geri dö­nü­şü­me dahil ede­rek, bu ge­mi­le­rin eko­no­mi­ye ye­ni­den ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­dı. Hur­da­ya çı­ka­rı­lan ge­mi­ler geri dö­nü­şüm­de ön­ce­lik­le par­ça­la­ra ay­rı­lı­yor. Ge­mi­le­rin yüzde 98’i ise çe­lik­le üre­til­di­ğin­den, bu par­ça­lar de­mir-çe­lik fab­ri­ka­la­rı­na gön­de­ri­le­rek ye­ni­den iş­le­ni­yor.
Gemi Geri Dö­nü­şü­mü Yapan Ülke Sa­yı­sı 16!
Dünya ge­ne­lin­de hurda ge­mi­le­ri geri dö­nü­şüm kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ren 16 ülke bu­lu­nu­yor. Bu ül­ke­le­rin 5 ta­ne­si ise AB üyesi ül­ke­ler ara­sın­da yer alı­yor.
Li­sans­lı 22 Firma Fa­ali­yet Ha­lin­de
Ali­ağa Gemi Söküm Böl­ge­si, Tür­ki­ye’de gemi geri dö­nü­şü­mü ko­nu­sun­da tek adres ola­rak fa­ali­yet­le­ri­ne devam edi­yor. Söz ko­nu­su böl­ge­de gemi geri dö­nü­şü­mü­nü li­sans­lı ola­rak ger­çek­leş­ti­ren top­lam 22 firma bu­lu­nu­yor.
Bu 22 firma geç­ti­ği­miz sene top­lam­da 121 ge­mi­nin geri dö­nü­şü­mü­nü ger­çek­leş­tir­di. 121 ge­mi­nin ağır­lı­ğı 604 tonu bu­lur­ken, hurda sta­tü­sün­de­ki ge­mi­le­rin ülke eko­no­mi­si­ne ka­zan­dır­dı­ğı tutar 1 mil­yar TL’yi buldu.
5 Ay­da­ki Katkı 81 Mil­yon Do­la­rı Buldu
Tür­ki­ye gemi geri dö­nü­şü­mü nok­ta­sın­da her geçen dönem bir adım daha ile­ri­ye gi­di­yor. Ba­kan­lı­ğın ça­lış­ma­la­rı mey­ve­le­ri­ni ver­me­ye devam eder­ken, gemi geri dö­nü­şü­mü ile de­mir-çe­lik sek­tö­rün­de ih­ti­ya­cın büyük bir bö­lü­mü bu şe­kil­de gi­de­ril­miş olu­yor. Bu da ithal de­mir-çe­lik gi­der­le­ri­nin azal­ma­sı­nı be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor.
2017 yı­lı­nın Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ay­la­rı­nı kap­sa­yan dö­nem­de geri dö­nü­şü­me giren ge­mi­le­rin ülke eko­no­mi­si­ne ver­di­ği des­tek 81 mil­yon do­la­rı gördü. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri 2017’nin so­nu­na kadar bu kat­kı­nın daha da ar­ta­ca­ğı­nı ifade etti.

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.