Hurda Gemilerden Milyar Liralık Katkı!

Hurda Ge­mi­ler Ülke Eko­no­mi­si­ne Geri Dön­dü­rül­dü Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı kul­la­nım öm­rü­nü ta­mam­la­yan ge­mi­le­ri de geri dö­nü­şü­me dahil ede­rek, bu ge­mi­le­rin eko­no­mi­ye ye­ni­den ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­dı. Hur­da­ya çı­ka­rı­lan ge­mi­ler geri dö­nü­şüm­de ön­ce­lik­le par­ça­la­ra ay­rı­lı­yor.

Özgürses Gazetesi
10:56 -
Abone ol
Hurda Gemilerden Milyar Liralık Katkı!

Hurda Ge­mi­ler Ülke Eko­no­mi­si­ne Geri Dön­dü­rül­dü

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı kul­la­nım öm­rü­nü ta­mam­la­yan ge­mi­le­ri de geri dö­nü­şü­me dahil ede­rek, bu ge­mi­le­rin eko­no­mi­ye ye­ni­den ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­dı. Hur­da­ya çı­ka­rı­lan ge­mi­ler geri dö­nü­şüm­de ön­ce­lik­le par­ça­la­ra ay­rı­lı­yor. Ge­mi­le­rin yüzde 98’i ise çe­lik­le üre­til­di­ğin­den, bu par­ça­lar de­mir-çe­lik fab­ri­ka­la­rı­na gön­de­ri­le­rek ye­ni­den iş­le­ni­yor.
Gemi Geri Dö­nü­şü­mü Yapan Ülke Sa­yı­sı 16!
Dünya ge­ne­lin­de hurda ge­mi­le­ri geri dö­nü­şüm kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ren 16 ülke bu­lu­nu­yor. Bu ül­ke­le­rin 5 ta­ne­si ise AB üyesi ül­ke­ler ara­sın­da yer alı­yor.
Li­sans­lı 22 Firma Fa­ali­yet Ha­lin­de
Ali­ağa Gemi Söküm Böl­ge­si, Tür­ki­ye’de gemi geri dö­nü­şü­mü ko­nu­sun­da tek adres ola­rak fa­ali­yet­le­ri­ne devam edi­yor. Söz ko­nu­su böl­ge­de gemi geri dö­nü­şü­mü­nü li­sans­lı ola­rak ger­çek­leş­ti­ren top­lam 22 firma bu­lu­nu­yor.
Bu 22 firma geç­ti­ği­miz sene top­lam­da 121 ge­mi­nin geri dö­nü­şü­mü­nü ger­çek­leş­tir­di. 121 ge­mi­nin ağır­lı­ğı 604 tonu bu­lur­ken, hurda sta­tü­sün­de­ki ge­mi­le­rin ülke eko­no­mi­si­ne ka­zan­dır­dı­ğı tutar 1 mil­yar TL’yi buldu.
5 Ay­da­ki Katkı 81 Mil­yon Do­la­rı Buldu
Tür­ki­ye gemi geri dö­nü­şü­mü nok­ta­sın­da her geçen dönem bir adım daha ile­ri­ye gi­di­yor. Ba­kan­lı­ğın ça­lış­ma­la­rı mey­ve­le­ri­ni ver­me­ye devam eder­ken, gemi geri dö­nü­şü­mü ile de­mir-çe­lik sek­tö­rün­de ih­ti­ya­cın büyük bir bö­lü­mü bu şe­kil­de gi­de­ril­miş olu­yor. Bu da ithal de­mir-çe­lik gi­der­le­ri­nin azal­ma­sı­nı be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor.
2017 yı­lı­nın Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ay­la­rı­nı kap­sa­yan dö­nem­de geri dö­nü­şü­me giren ge­mi­le­rin ülke eko­no­mi­si­ne ver­di­ği des­tek 81 mil­yon do­la­rı gördü. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri 2017’nin so­nu­na kadar bu kat­kı­nın daha da ar­ta­ca­ğı­nı ifade etti.