Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’nın des­te­ğiy­le Ege Mo­bil­ya Kağıt ve Orman Ürün­le­ri İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği, Ege Teks­til ve Ham­mad­de­le­ri İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği ve Ege Maden İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği’nin dü­zen­le­di­ği mo­bil­ya, teks­til ve doğal taşın bir arada kul­la­nı­la­ca­ğı “Ezber Bozan Ta­sa­rım Ya­rış­ma­sı”nın de­tay­la­rı belli olu­yor. Baş­vu­ru sü­re­ci 25 Ha­zi­ran’a kadar devam edecek.

Özgürses Gazetesi
02:23 -
Abone ol

Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’nın des­te­ğiy­le Ege Mo­bil­ya Kağıt ve Orman Ürün­le­ri İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği, Ege Teks­til ve Ham­mad­de­le­ri İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği ve Ege Maden İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği’nin dü­zen­le­di­ği mo­bil­ya, teks­til ve doğal taşın bir arada kul­la­nı­la­ca­ğı “Ezber Bozan Ta­sa­rım Ya­rış­ma­sı”nın de­tay­la­rı belli olu­yor. Baş­vu­ru sü­re­ci 25 Ha­zi­ran’a kadar devam edecek.

Ya­rış­ma­nın te­ma­sı­nın “Fü­tü­ris­tik Ça­lış­ma Alanı Mo­bil­ya­la­rı” ol­du­ğu­nu açık­la­yan Ege Mo­bil­ya Kağıt ve Orman Ürün­le­ri İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Cahit Doğan Yağcı, ta­sa­rım ve ino­vas­yo­nun fark ve değer ya­ra­tan un­sur­lar ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zi­yor.

“Biz yeni dün­ya­da ih­ti­yaç du­yu­lan yet­kin­lik­le­re sahip olmak, köklü de­ği­şik­lik­ler ya­rat­mak için ino­vas­yon, katma değer ve ta­sa­rım se­fer­ber­li­ğin­de öncü olu­yo­ruz. İno­vas­yon ve katma değer ezber bozan ta­sa­rım­la, ya­ra­tı­cı fi­kir­le olur. Ya­rış­ma­mız Tür­ki­ye’deki İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri ara­sın­da üç fark­lı sek­tö­rün bir araya gel­di­ği ilk ya­rış­ma ola­cak. Aynı za­man­da öğ­ren­ci ve pro­fes­yo­nel olmak üzere iki ayrı ka­te­go­ri­de dü­zen­le­necek. De­re­ce­ye giren ta­sa­rım­lar üre­ti­le­bi­lecek ve Bir­li­ği­miz­de ve Bir­li­ği­mi­zin ka­tıl­dı­ğı fu­ar­lar­da ser­gi­le­ne­bi­lecek. İno­vas­yon­da öncü olmak sa­de­ce pres­tij değil, aynı za­man­da ge­le­ce­ğe yön verme im­ka­nı da sağ­lar. Tür­ki­ye’nin uzun va­de­de kal­kın­ma­sı için sa­na­yi ve üni­ver­si­te iş bir­li­ği­nin gü­cü­ne her zaman inan­dık. Biz mo­ti­vas­yo­nu­mu­zu, gü­cü­mü­zü bu­ra­dan alı­yo­ruz.”

Es­ki­na­zi: Dö­nü­şü­mü te­tik­le­mek ve ino­vas­yon kurum kül­tü­rü­mü­zün bir par­ça­sı

Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri Ko­or­di­na­tör Baş­ka­nı ve Ege Teks­til ve Ham­mad­de­le­ri İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Jak Es­ki­na­zi, “Artık her­ke­sin, her sek­tö­rün bir şey­le­ri ger­çek­ten fark­lı yap­ma­ya, fark­lı bakış açı­la­rı­na ih­ti­ya­cı var. Dün­ya­da far­kın­da­lık gün geç­tik­çe ar­tı­yor ama önem­li olan bunu somut adım­la­ra çe­vir­mek. Dö­nü­şü­mü te­tik­le­mek, uzun va­de­de etki ya­rat­mak, ino­vas­yon bizim kurum kül­tü­rü­mü­zün bir par­ça­sı. Yap­tı­ğı­mız her hamle, ül­ke­mi­zin yük­sek ka­li­te­li sür­dü­rü­le­bi­lir bir eko­no­mik bü­yü­me stan­dar­dı­nı ya­ka­la­ma­sı, ül­ke­mi­zin ta­sar­la­yan, trend­le­ri be­lir­le­yen ko­nu­ma gel­me­si için. Üç fark­lı sek­tö­rü­mü­zün bir araya gel­di­ği bu ya­rış­ma dün­ya­da ya­şa­nan tüm bu olum­suz­luk­lar kar­şı­sın­da viz­yon an­la­mın­da güçlü kal­dı­ğı­mız ger­çe­ği­ni bir kez daha gös­ter­di. Üni­ver­si­te sa­na­yi iş bir­li­ği­ne omuz ver­mek, ka­na­at ön­de­ri ro­lü­mü­zün en te­me­lin­de yer alı­yor.” dedi.

Kaya: Ge­le­ce­ği­mi­zin anah­ta­rı, ma­den­le­ri­mi­zin iş­len­me­sin­den ge­çi­yor

Ege Maden İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Mev­lüt Kaya ise EİB Moda Ta­sa­rım Ya­rış­ma­sı, Deri’n Fi­kir­ler Deri Üre­tim ve Ta­sa­rım Ya­rış­ma­sı, AMORF Doğal Taş Ta­sa­rım ve Proje Ya­rış­ma­sı ve Ezber Bozan Ta­sa­rım Ya­rış­ma­sı’yla Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri’nin dü­zen­le­di­ği ta­sa­rım ya­rış­ma­la­rı­nın dörde ulaş­tı­ğı­na de­ğin­di.

“Ül­ke­nin kal­kın­ma­sın­dan, eko­no­mi­nin bü­yü­me­si­ne, ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­lar­da etkin rol oy­na­ya­bil­me ka­bi­li­ye­ti­ne ve marka bi­li­nir­li­ği inşa et­me­ye kadar bir adı­mın diğer adımı şe­kil­len­dir­di­ği do­mi­no et­ki­si ya­ra­tan bir sü­re­ci yö­ne­ti­yo­ruz. İno­vas­yon, dün­ya­da­ki doğru ör­nek­le­re bak­ma­nın öte­si­ne geç­me­yi, ka­lı­cı çözüm üret­me­yi, ka­pa­si­te ge­liş­tir­me­yi ge­rek­ti­rir. Ya­zı­lan ve söy­le­nen bütün şey­le­rin öte­sin­de ic­ra­at önem­li­dir. Yüzde 7’lik ar­tış­la 1 mil­yar 58 mil­yon do­la­ra yük­se­len iş­len­miş doğal taş ih­ra­ca­tı­mı­zı daha da ar­tır­mak, çok pay­daş­lı sü­reç­ler ta­sar­la­mak ve yü­rüt­mek, bu sü­reç­le­re doğru kit­le­le­ri dahil etmek için üç fark­lı sek­tö­rü­mü­zü bir araya ge­tir­dik. Ge­le­ce­ği­mi­zin anah­ta­rı, bu­gün­kü pi­ya­sa de­ğe­ri tril­yon­lar­ca dolar eden ma­den­le­ri­mi­zin gün yü­zü­ne çı­ka­rı­lıp iş­len­me­sin­den ge­çi­yor.”

Ya­rış­ma­ya kim­ler baş­vu­ra­bi­lir?

İki ayrı ka­te­go­ri­de dü­zen­le­necek olan Ezber Bozan Ta­sa­rım Ya­rış­ma­sı­nın öğ­ren­ci ka­te­go­ri­si üni­ver­si­te­le­rin Mi­mar­lık, Mü­hen­dis­lik, Güzel Sa­nat­lar ve Ta­sa­rım Fa­kül­te­le­ri­nin li­sans veya yük­sek li­sans bö­lüm­le­ri, Ağaç İşleri En­düst­ri Mü­hen­dis­li­ği­nin li­sans veya yük­sek li­sans bö­lüm­le­ri ile Mo­bil­ya ve De­ko­ras­yon ön li­sans prog­ram­la­rın­da öğ­re­nim gören tüm öğ­ren­ci­le­rin ka­tı­lı­mı­na açık­ken, pro­fes­yo­nel ka­te­go­ri­si üni­ver­si­te­le­rin Mi­mar­lık, Mü­hen­dis­lik, Güzel Sa­nat­lar ve Ta­sa­rım Fa­kül­te­le­ri­nin li­sans veya yük­sek li­sans bö­lüm­le­ri, Ağaç İşleri En­düst­ri Mü­hen­dis­li­ği­nin li­sans veya yük­sek li­sans bö­lüm­le­ri ile Mo­bil­ya ve De­ko­ras­yon ön li­sans prog­ram­la­rın­dan mezun olan­la­ra açık­tır.

Ödül­ler neler?

1) Para Ödül­le­ri

Öğ­ren­ci Ka­te­go­ri­si Para Ödülü

• Bi­rin­ci : 15.000 TL

• İkinci : 10.000 TL

• Üçün­cü : 5.000 TL

• EİB Özel Ödülü (3 Adet) : 3.000 TL

• Man­si­yon Ödülü (4 Adet) : 2.000 TL

Pro­fes­yo­nel Ka­te­go­ri­si Para Ödülü

• Bi­rin­ci : 30.000 TL

• İkinci : 20.000 TL

• Üçün­cü : 15.000 TL

• EİB Özel Ödülü (3 Adet) :5.000 TL

2) Yurt­dı­şı Fuar Ka­tı­lı­mı

Pro­fes­yo­nel ve öğ­ren­ci ka­te­go­ri­le­rin­de bi­rin­ci­lik ödülü alan ya­rış­ma­cı­lar (grup ka­tı­lı­mı du­ru­mun­da grup üye­le­ri­nin ortak mu­ta­ba­ka­tıy­la tem­sil­ci ola­rak bir kişi) para ödül­le­ri­nin yanı sıra mas­raf­la­rı EİB ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­mak üzere ulus­la­ra­ra­sı fu­ar­la­ra gö­tü­rü­le­bi­le­cek­tir. (Bi­rin­ci­le­rin gi­de­me­di­ği du­rum­lar­da ikin­ci ve üçün­cü ya­rış­ma­cı­lar gö­tü­rü­le­bi­le­cek­tir.)

3) Yurt­dı­şı Eği­tim Bursu Ödülü

Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­nın 2008/2 Ta­sa­rım Des­te­ği Hak­kın­da Teb­liğ hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de ya­rış­ma­mız­da de­re­ce­ye giren ve il­gi­li mev­zu­at kap­sa­mın­da ge­rek­li şart­la­rı ta­şı­yan ta­sa­rım­cı­lar (grup ka­tı­lı­mı du­ru­mun­da grup üye­le­ri­nin ortak mu­ta­ba­ka­tıy­la tem­sil­ci ola­rak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de kabul gör­müş yurt dı­şın­da­ki eği­tim mer­kez­le­rin­de eği­ti­me gön­de­ri­le­bi­lecek olup, eği­tim gi­der­le­ri ve bu dö­ne­me iliş­kin yaşam gi­der­le­ri söz ko­nu­su Teb­liğ çer­çe­ve­sin­de Des­tek­le­me ve Fiyat İstik­rar Fonu (DFİF) kay­nak­la­rın­dan kar­şı­la­na­cak­tır.

Ya­rış­may­la il­gi­li de­tay­lı bilgi ve ya­rış­ma şart­na­me­si­ne www.​ez­ber­bo­zan­ta­sa­rim­lar.​org ad­re­sin­den ula­şa­bi­lir­si­niz.