ÖMER ERTÜRK: “AMACIMIZ SORUNLARA KALICI ÇÖZÜM BULMAK”

Hazırlayan: Özgür GÜN Tür­ki­ye eko­no­mi­sin­de sa­na­yi ve ti­ca­ret de­ni­lin­ce akla ilk gelen mer­kez­ler ara­sın­da yer alan Ali­ağa, son yıl­lar­da ya­pı­lan dev ya­tı­rım­lar­la gerek sa­na­yi ge­rek­se de li­man­la­rıy­la adeta bir ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne geldi. Eko­no­mi­nin can da­mar­la­rın­dan biri olan Ali­ağa üze­ri­ne, Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer Er­türk ile bir rö­por­taj ger­çek­leş­tir­dik.

Özgürses Gazetesi
09:13 -
ÖMER ERTÜRK: “AMACIMIZ SORUNLARA  KALICI ÇÖZÜM BULMAK”

Hazırlayan: Özgür GÜN

Tür­ki­ye eko­no­mi­sin­de sa­na­yi ve ti­ca­ret de­ni­lin­ce akla ilk gelen mer­kez­ler ara­sın­da yer alan Ali­ağa, son yıl­lar­da ya­pı­lan dev ya­tı­rım­lar­la gerek sa­na­yi ge­rek­se de li­man­la­rıy­la adeta bir ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne geldi.
Eko­no­mi­nin can da­mar­la­rın­dan biri olan Ali­ağa üze­ri­ne, Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer Er­türk ile bir rö­por­taj ger­çek­leş­tir­dik. So­ru­la­rı­mı­zı sa­mi­mi­yet­le ce­vap­la­yan Baş­kan Er­türk’e ga­ze­te­miz­le yap­mış ol­du­ğu rö­por­taj için te­şek­kür edi­yo­ruz.

– Sayın Er­türk, son gün­ler­de Ali­ağa’nın gün­de­min­de yer alan Çevre Yolu so­ru­nu ile il­gi­li ola­rak neler söy­le­mek is­ter­si­niz?

“Ali­ağa’nın şah­da­ma­rı ke­si­lecek”
Ali­ağa’nın şuan için en büyük prob­le­mi ula­şım. Özel­lik­le TÜP­RAŞ kav­şa­ğı ola­rak bi­li­nen kav­şa­ğın, demir yolu ge­çi­şi için ka­pa­tıl­ma­sı­nın plan­lan­ma­sı, il­çe­miz için büyük önem ta­şı­yan üç şe­rit­li İnönü Cad­de­si­’nin de iptal ol­ma­sı­na neden ola­cak. Ali­ağa’dan çıkış bağ­lan­tı­sı­nın ve­ri­le­ce­ği yol,şuan iki şe­rit­li ola­rak kul­lan­dı­ğı­mız Nec­met­tin Gi­rit­li­oğ­lu Cad­de­si­ üze­rin­den Pet­kim Kav­şa­ğın­dan ola­cak. De­mir­yo­lu­nun ge­çi­şi son­ra­sı Tüp­raş Kav­şa­ğı­nın ka­pa­tıl­ma­sıy­la bir­lik­te mev­cut kul­lan­dı­ğı­mız İnönü Cad­de­si ta­ma­men va­sıf­sız hale ge­lecek. Yani kı­sa­ca­sı çıkış ar­te­ri­nin %60 da­ral­tı­la­rak tek bir yola bağ­la­mak,ki Nec­met­tin Gi­rit­li­oğ­lu Cad­de­si çift şe­rit­li bir yol, bu yol üze­rin­de mev­cut Kam­yon Ga­ra­jı, Pet­kim’in çıkış nok­ta­sı bu­lun­mak­ta,zaten bu yol bu­ra­da­ki tra­fik akı­şı­nı kal­dır­mak­ta zor­la­nı­yor. Bir de bunun üs­tü­ne Tüp­raş, Star Ra­fi­ne­ri­si, Gemi Söküm, Dolum Te­sis­le­ri, bu te­sis­le­re girip çıkan iş­çi­ler ve her geçen gün nü­fu­su­nun yüz­ler­ce art­tı­ğı bir Ali­ağa’nın ek­len­di­ği­ni dü­şü­nün. Bu­ra­sı­nın bı­ra­kın bu yükü kal­dır­ma­sı­nı, çevre yo­lu­na çık­mak­ dahi ız­dı­rap ha­li­ne ge­le­cek­tir. Sorun bu­nun­la da bit­mi­yor. Demir yo­lu­nun geç­ti­ği yere ba­ka­cak olur­sak bu yol adeta şeh­rin mer­ke­zin­den ge­çi­yor, şehri ikiye bö­lü­yor. Bu şe­hir­de in­san­lar ya­şı­yor ve in­san­la­rı­mız üç var­di­ya ça­lış­mak­ta. Bu şe­hir­de in­san­lar uyu­ma­lı de­di­ğim zaman her­kes bana garip ba­kı­yor. Çünkü üç var­di­ya ça­lı­şan in­san­la­rın uy­ku­ya ih­ti­ya­cı var. Bir insan uyu­ya­maz­sa bu in­san­dan nasıl iş gücü ve­ri­mi ala­cak­sı­nız. Hadi bunu da geç­tik. Şehri nasıl plan­la­ya­cak­sı­nız. Aşa­ğı­da­ki ha­ri­ta­da bu olayı çok kısa şe­kil­de siz­le­re an­lat­tım. Allah ko­ru­sun bu yolda bir kaza oldu, ya da bir araç arıza yaptı ve çıkış tek şe­ri­de düştü, ne ola­cak? En az açıl­ma­sı bir saat. Peki, bir iş ka­za­sı oldu veya acil mü­da­ha­le ge­rek­ti. Nasıl ve ne zaman ya­pı­la­cak. Sorun sa­de­ce bun­lar­la­ da kı­sıt­lı değil. Ben­zer olan ve çö­zü­le­me­yen bir diğer konu De­mir-Çe­lik­ Sa­na­yi yolu.​Ye­ni­fo­ça bağ­lan­tı yolu ile o böl­ge­de bu­lu­nan de­mir­yo­lu hat­tı­nın demir çelik fab­ri­ka­la­rı­nın ka­ra­yo­lu ile bağ­lan­tı­sı­nı kes­me­si se­be­biy­le fab­ri­ka­lar ham­mad­de ve mamul madde sev­ki­yat­la­rı­nı­ ger­çek­leş­tir­mek­te büyük zor­luk­lar çe­ki­yor­. Bu durum aynı za­man­da böl­ge­de tra­fik yo­ğun­lu­ğu­na, hatta can ve mal kay­bı­na yol açan ka­za­la­ra sebep olu­yor.​Bun­la­rın da for­mü­le edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Bi­çe­ro­va ve Pet­rol Ofisi kav­şa­ğıy­la il­gi­li de çö­züm­ler üre­til­me­si ge­rek­li.​Liman böl­ge­sin­de kon­tey­ner de­po­la­ma te­sis­le­ri­nin ek­sik­li­ği ne­de­niy­le fir­ma­lar de­po­la­ma alan­la­rı­nı İzmir-Ça­nak­ka­le ka­ra­yo­lu­nun kar­şı­sın­da oluş­tur­ma­ya baş­la­dı­lar ve bu durum ka­ra­yo­lu ile kav­şak­lar­da uzun trey­ler (Çe­ki­ci+Dorse) kuy­ruk­la­rı oluş­ma­sı­na sebep olu­yor. Özel­lik­le li­man­lar­dan çıkış yapan tır­la­rın söz ko­nu­su kon­tey­ner de­po­la­ma alan­la­rı­na ge­çi­şi için Bi­çe­ro­va Kav­şa­ğı ve Pet­lim kav­şa­ğı­nı kul­lan­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Ger­çek­leş­ti­ri­len sev­ki­yat her iki kav­şa­ğın­ da ye­ter­siz kal­ma­sın­dan do­la­yı olu­şan trey­ler kuy­ruk­la­rı so­nu­cun­da ya­ra­la­ma­lı, hatta ölüm­lü ka­za­lar mey­da­na ge­li­yor. En ba­şın­da söy­le­di­ğim İnönü Cad­de­si me­se­le­si gibi bu da Ali­ağa’nın şah­da­ma­rı­nın ke­sil­me­si de­mek­tir.”

– Ali­ağa bir­çok sorun ya­şar­ken bun­la­rı tek ba­şı­na nasıl çö­ze­cek­tir?

“Ali­ağa’nın so­run­la­rı Ege Böl­ge­si’nin so­run­la­rı­dır”
Tür­ki­ye dış ti­ca­ret hac­mi­nin yüzde 5,8’ini sağ­la­yan Ali­ağa’nın yılda yak­la­şık 60 mil­yon ton yük el­leç­le­me ve bir mil­yon TEU’ya doğru giden bir kon­tey­ner­ ha­re­ket iv­me­si­ni­n ol­du­ğu­nu işa­ret eden Baş­kan Er­türk; “ Tür­ki­ye’nin ti­ca­ri göz­be­bek­le­rin­den bi­ri­yiz. Ali­ağa­mız­ sa­de­ce kendi yü­kü­nü değil tüm Ege Böl­ge­si’nin yü­kü­nü ta­şı­yor. Bu ne­den­le Ege Böl­ge­si’nin bizim prob­lem­le­ri­miz hak­kın­da bilgi sa­hi­bi ol­ma­sı ve il­gi­len­me­si ge­re­ki­yor. Şuanda Ege Böl­ge­si’nde ger­çek­le­şen ih­ra­cat ve it­ha­lat­ta bi­rin­ci sı­ra­da­yız. Bu­ra­dan dı­şa­rı­ya en çok ne gi­di­yor? Bi­rin­ci sı­ra­da Demir Çelik ürün­le­ri ve ar­dın­da­n elekt­ro­nik eşya gi­di­yor. Elekt­ro­nik Ali­ağa’ya ne­re­den ge­li­yor? Ma­ni­sa’dan. Do­ğal­taş­lar var. Bun­lar ne­re­den ge­li­yor? De­niz­li, Muğla ve bir­çok yer­den ge­li­yor. Yani Ege Böl­ge­si üret­ti­ği ürü­nün yüzde 50’ye ya­kı­nı­nı bu­ra­dan gön­de­ri­yor. Ham­mad­de­si­ni yine bu­ra­dan ala­rak temin edi­yor. Bunun yanı sıra Tür­ki­ye’de dış ti­ca­ret faz­la­sı veren böl­ge­ler­den bir ta­ne­si­yiz.1 mil­yar dolar dış ti­ca­ret faz­la­sı ve­ri­yo­ruz. Yak­la­şık ola­rak 12 mil­yar dolar ih­ra­ca­tı­mız, 11 mil­yar dolar ci­va­rın­da ise­ it­ha­la­tı­mız var. Ege Böl­ge­si’ndeki ihraç edi­len ürün­le­rin daha hızlı ve so­run­suz gön­de­ril­me­si­ni is­ti­yor­sak, Ali­ağa’daki so­run­la­rın bir an önce çö­zül­me­si ge­re­ki­yor. Bu so­run­la­rı tek ba­şı­mı­za değil bir bütün ola­rak çöz­me­miz ge­re­ki­yor”dedi.

– Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı se­çil­dik­ten sonra güzel bir gi­ri­şim­de bu­lun­du­nuz. Oluş­tur­du­ğu­nuz İsti­şa­re ve Çözüm Plat­for­mu’ndan bah­se­de­bi­lir mi­si­niz?

“Ama­cı­mız so­run­la­ra ka­lı­cı çözüm üre­te­bil­mek”
“Plat­form ola­rak ça­lış­ma­la­rı­mız tüm hı­zıy­la devam edi­yor. Plat­form ça­lış­ma­la­rı­mı­zın ba­şın­da ön­ce­lik­le so­run­la­rı tes­pit etmek için ça­lış­tık. Fakat şuan sorun tes­pi­tin­den daha çok ­so­run­la­rın çö­zü­mü için mü­ca­de­le­ye baş­la­dık. Top­lan­tı­la­rı­mı­za ka­tı­lan her­kes firma ismi yaz­ma­dan Ali­ağa il­gi­li gör­müş ol­du­ğu so­run­la­rı veya ek­sik­lik­le­ri yaz­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bunun so­nu­cun­da 25 tane sorun tes­pit ettik. Ge­ne­le ba­kıl­dı­ğın­da bu so­run­lar daha çok sa­na­yi­yi il­gi­len­di­ren so­run­lar ol­mak­la bir­lik­te top­lu­mu il­gi­len­di­ren sağ­lık prob­le­min­den tu­tun­ da hava kir­li­li­ği­ne kadar bir­çok sorun var. Sa­na­yi­yi il­gi­len­di­ren kısım as­lın­da do­lay­lı ola­rak tabi ki top­lu­mu da il­gi­len­di­ri­yor. Bu tes­pit­ler sa­ye­sin­de top­lum­sal ve ti­ca­ri so­run­la­rın iç içe ol­du­ğu bir şab­lon or­ta­ya çıktı.Bu so­run­lar­dan bizi il­gi­len­di­ren en önem­li­si ula­şım ve sağ­lık so­ru­nuy­du. Ula­şım­la il­gi­li rö­por­ta­jın ba­şın­da bah­set­ti­ği­miz ko­nu­lar­da il­çe­mi­zin tüm pay­daş­la­rı ile ko­or­di­nas­yon içe­ri­sin­de il­gi­li mer­ci­le­re gi­ri­şim­le­ri­mi­zi yap­tık ve çözüm nok­ta­sın­da gö­rüş­me­le­ri­mi­zi sür­dü­rü­yo­ruz. Ben bu ko­nu­da olum­lu so­nuç­lar ala­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Bir diğer konu ise TÜV- TÜRK ile il­gi­li ran­de­vu so­ru­nuy­du. Ti­ca­ri araç­la­ra 25 ve 45 gün ara­sın­da ran­de­vu ve­ri­li­yor­du. Bu du­rum­da ti­ca­ri araç­lar ya Çiğli’ye ya da Ber­ga­ma’ya git­mek zo­run­da ka­lı­yor­du. Şu­an­da TÜV­TÜRK’ten ran­de­vu almak is­ten­di­ğin­de ti­ca­ri araç­lar­da iki, üç gün içe­ri­si­ne ran­de­vu alı­na­bi­li­yor.”

“Ali­ağa Dev­let Has­ta­ne­si Acil Bi­ri­mi İki Ka­tı­na Çı­kı­yor”
“Sağ­lık kıs­mın­da ise Ağır Sa­na­yi Böl­ge­si’nin bu­lun­du­ğu nok­ta­ya ve Ye­ni­şak­ran­ ta­ra­fı­na sağ­lık üni­te­si ku­rul­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­mız oldu. Sağ­lık Üni­te­le­rin­den bi­ri­şu­an Ağır sa­na­yi Böl­ge­si’nde ku­rul­du ve hiz­me­te açıl­dı. Ye­ni­şak­ran’da açı­la­cak olan sağ­lık üni­te­si­nin hem ce­za­evi­ne hem de Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’ne mü­da­ha­le ede­bi­lecek. Bunun yanı sıra mev­cut has­ta­ne­miz de re­ha­bi­li­te ger­çek­leş­ti­ri­le­rek, acil ser­vis iki ka­tı­nı çı­ka­rı­lı­yor. Yak­la­şık iki ay gibi bir sü­re­de hiz­me­te açı­la­ca­ğı plan­lan­mak­ta­dır. Biz­ler oluş­tur­du­ğu­muz plat­form çer­çe­ve­sin­de mev­cut has­ta­ne­mi­zin mal­ze­me te­da­ri­ki için­de­ il­çe­de­ki ku­ru­luş­la­rı­mız­da el­le­ri­ni taşın al­tı­na koy­muş­lar­dır” dedi.

-Diğer oda­lar­la ortak yap­tı­ğı­nız ça­lış­ma­lar var mı?

“Bütün oda­lar bizim plat­for­mu­mu­zun içe­ri­sin­de ol­du­ğu için do­la­yı­sıy­la bütün pro­je­le­ri­miz­i bir­lik­te ya­pı­yo­ruz.Ör­ne­ğin Şo­för­ler Odası’nın oto­par­kıy­la il­gi­li ola­ra­k ü­ye­le­ri­mi­zin ora­dan in­di­rim­li fay­da­lan­ma­sı adına ortak bir pro­to­kol yap­tık.Biz bütün oda­lar­la aynı plat­form­da bir­lik­te yü­rü­yo­ruz.”

-2018 yı­lın­da Ali­ağa’da ya­pı­lan ya­tı­rım ve açı­lan/ ka­pa­nan iş yer­le­rini nasıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

“Ali­ağa bir ya­tı­rım böl­ge­si­dir”
Ka­pa­nan iş yer­le­ri ile açı­lan iş yer­le­ri­ni ele al­dı­ğı­mız­da Ali­ağa­mı­zın farkı her zaman ar­tı­dır. Çünkü biz bir ya­tı­rım böl­ge­si­yiz. Özel­lik­le 2013-2014 yıl­la­rın­da baş­la­yan ya­tı­rım­lar 2018 yılı içe­ri­sin­de nok­ta­lan­dı.Ya­tı­rım po­tan­si­ye­li­nin yük­sek ol­ma­sıy­la zaten (mü­te­ah­hit ve ta­şe­ron ola­rak) ilgi ar­tı­yor. Bu ilgi ile bir­lik­te ka­pa­nan iş yer­le­ri­nin sa­yı­sı açı­lan iş­yer­le­ri­ne oran­la daha ge­ri­de kal­mış olu­yor.​Bizim bu­ra­da asıl önem ver­me­miz ge­re­ken konu artan il­gi­nin ve nü­fu­sun ih­ti­yaç­la­rı­nı ce­vap­la­ma­da sorun ya­şa­ma­mak için prob­lem­le­rin gi­de­ril­me­si­ni
sağ­la­mak­tır.”
2018 yılı içe­ri­sin­de Ali­ağa ve Tür­ki­ye ge­ne­lin­de nasıl bir süreç ya­şan­dı?

“Ca­zi­be­nin yük­sek ol­ma­sı il­gi­yi art­tı­rı­yor”
“2018 yılı Ali­ağa için olum­lu geçti. Fakat Tür­ki­ye’nin genel eko­no­mik kon­jonk­tü­rü do­la­yı­sıy­la ol­duk­ça et­ki­len­dik. 2018 yı­lı­nı iyi bir şe­kil­de ka­pat­mış olsak da 2019 yı­lın­da STAR Ra­fi­ne­ri­si’nin olu­şu­mu­nu ta­mam­la­ma­sıy­la gün­lük ya­şa­yan insan sa­yı­sın­da bir azal­ma oldu. Bu du­ru­mun gün­de­lik ti­ca­re­te nasıl ve ne kadar etki ede­ce­ği­ni önü­müz­de­ki gün­ler­de hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz. Bu­nun­la bir­lik­te tabi Pet­kim ve Tüp­raş’ın­ ka­pa­si­te ar­tı­rı­mı da söz ko­nu­su. Bu du­ru­mun ger­çek­leş­me­si gün­de­lik ti­ca­re­ti olum­lu yönde et­ki­le­ye­cek­tir. Çünkü böl­ge­nin ca­zi­be­si­nin yük­sek ol­ma­sı­ Ali­ağa’ya olan il­gi­yi art­tı­rı­yor.

-KOS­GEB des­tek­le­ri ile il­gi­li ola­rak neler söy­le­mek is­ter­si­niz?

“Öğ­ren­me ko­nu­sun­da il­gi­siz­lik var”
KOS­GEB Des­tek­le­rin­den ya­rar­la­na­rak kadın gi­ri­şim­ci ya da yeni gi­ri­şim­ci şek­lin­de iş yeri açan­la­rı­mız oldu.​Fakat bu­ra­da biz her ne kadar dev­le­tin sağ­la­mış ol­du­ğu des­tek­le­ri an­lat­sak da in­san­la­rı­mı­zın öğ­ren­me ko­nu­sun­da il­gi­siz­lik­le­ri var. Çe­şit­li ko­nu­lar­da ger­çek­leş­tir­di­ği­miz se­mi­ner­le­re ka­tı­lım sa­yı­mız düşük.
“İn­ter­net üze­rin­den eri­şim artık çok kolay”
“Bu dönem içe­ri­sin­de Web si­te­mi­zi ye­ni­le­dik.Üye­le­ri­miz 7/24 elekt­ro­nik belge ala­bi­lir hale geldi. Aidat yada borç öde­me­le­ri­ni odaya uğ­ra­ma­dan on­li­ne ola­rak ya­pa­bi­li­yor­lar.​Mobil ver­si­yon­la da uyum­lu ol­du­ğu için iş­lem­le­ri­ni cep te­le­fon­la­rı üze­rin­den de basit bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­re­bi­li­yor­lar.Üye­le­ri­miz oda­mı­zın web si­te­sin­den ih­ti­yaç duy­du­ğu bir­çok şeye gün­lük ola­rak çok rahat ula­şa­bi­li­yor.”