ÖMER ERTÜRK: “AMACIMIZ SORUNLARA KALICI ÇÖZÜM BULMAK”

ÖMER ERTÜRK: “AMACIMIZ SORUNLARA  KALICI ÇÖZÜM BULMAK”

Hazırlayan: Özgür GÜN

Tür­ki­ye eko­no­mi­sin­de sa­na­yi ve ti­ca­ret de­ni­lin­ce akla ilk gelen mer­kez­ler ara­sın­da yer alan Ali­ağa, son yıl­lar­da ya­pı­lan dev ya­tı­rım­lar­la gerek sa­na­yi ge­rek­se de li­man­la­rıy­la adeta bir ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne geldi.
Eko­no­mi­nin can da­mar­la­rın­dan biri olan Ali­ağa üze­ri­ne, Ali­ağa Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer Er­türk ile bir rö­por­taj ger­çek­leş­tir­dik. So­ru­la­rı­mı­zı sa­mi­mi­yet­le ce­vap­la­yan Baş­kan Er­türk’e ga­ze­te­miz­le yap­mış ol­du­ğu rö­por­taj için te­şek­kür edi­yo­ruz.

– Sayın Er­türk, son gün­ler­de Ali­ağa’nın gün­de­min­de yer alan Çevre Yolu so­ru­nu ile il­gi­li ola­rak neler söy­le­mek is­ter­si­niz?

“Ali­ağa’nın şah­da­ma­rı ke­si­lecek”
Ali­ağa’nın şuan için en büyük prob­le­mi ula­şım. Özel­lik­le TÜP­RAŞ kav­şa­ğı ola­rak bi­li­nen kav­şa­ğın, demir yolu ge­çi­şi için ka­pa­tıl­ma­sı­nın plan­lan­ma­sı, il­çe­miz için büyük önem ta­şı­yan üç şe­rit­li İnönü Cad­de­si­’nin de iptal ol­ma­sı­na neden ola­cak. Ali­ağa’dan çıkış bağ­lan­tı­sı­nın ve­ri­le­ce­ği yol,şuan iki şe­rit­li ola­rak kul­lan­dı­ğı­mız Nec­met­tin Gi­rit­li­oğ­lu Cad­de­si­ üze­rin­den Pet­kim Kav­şa­ğın­dan ola­cak. De­mir­yo­lu­nun ge­çi­şi son­ra­sı Tüp­raş Kav­şa­ğı­nın ka­pa­tıl­ma­sıy­la bir­lik­te mev­cut kul­lan­dı­ğı­mız İnönü Cad­de­si ta­ma­men va­sıf­sız hale ge­lecek. Yani kı­sa­ca­sı çıkış ar­te­ri­nin %60 da­ral­tı­la­rak tek bir yola bağ­la­mak,ki Nec­met­tin Gi­rit­li­oğ­lu Cad­de­si çift şe­rit­li bir yol, bu yol üze­rin­de mev­cut Kam­yon Ga­ra­jı, Pet­kim’in çıkış nok­ta­sı bu­lun­mak­ta,zaten bu yol bu­ra­da­ki tra­fik akı­şı­nı kal­dır­mak­ta zor­la­nı­yor. Bir de bunun üs­tü­ne Tüp­raş, Star Ra­fi­ne­ri­si, Gemi Söküm, Dolum Te­sis­le­ri, bu te­sis­le­re girip çıkan iş­çi­ler ve her geçen gün nü­fu­su­nun yüz­ler­ce art­tı­ğı bir Ali­ağa’nın ek­len­di­ği­ni dü­şü­nün. Bu­ra­sı­nın bı­ra­kın bu yükü kal­dır­ma­sı­nı, çevre yo­lu­na çık­mak­ dahi ız­dı­rap ha­li­ne ge­le­cek­tir. Sorun bu­nun­la da bit­mi­yor. Demir yo­lu­nun geç­ti­ği yere ba­ka­cak olur­sak bu yol adeta şeh­rin mer­ke­zin­den ge­çi­yor, şehri ikiye bö­lü­yor. Bu şe­hir­de in­san­lar ya­şı­yor ve in­san­la­rı­mız üç var­di­ya ça­lış­mak­ta. Bu şe­hir­de in­san­lar uyu­ma­lı de­di­ğim zaman her­kes bana garip ba­kı­yor. Çünkü üç var­di­ya ça­lı­şan in­san­la­rın uy­ku­ya ih­ti­ya­cı var. Bir insan uyu­ya­maz­sa bu in­san­dan nasıl iş gücü ve­ri­mi ala­cak­sı­nız. Hadi bunu da geç­tik. Şehri nasıl plan­la­ya­cak­sı­nız. Aşa­ğı­da­ki ha­ri­ta­da bu olayı çok kısa şe­kil­de siz­le­re an­lat­tım. Allah ko­ru­sun bu yolda bir kaza oldu, ya da bir araç arıza yaptı ve çıkış tek şe­ri­de düştü, ne ola­cak? En az açıl­ma­sı bir saat. Peki, bir iş ka­za­sı oldu veya acil mü­da­ha­le ge­rek­ti. Nasıl ve ne zaman ya­pı­la­cak. Sorun sa­de­ce bun­lar­la­ da kı­sıt­lı değil. Ben­zer olan ve çö­zü­le­me­yen bir diğer konu De­mir-Çe­lik­ Sa­na­yi yolu.​Ye­ni­fo­ça bağ­lan­tı yolu ile o böl­ge­de bu­lu­nan de­mir­yo­lu hat­tı­nın demir çelik fab­ri­ka­la­rı­nın ka­ra­yo­lu ile bağ­lan­tı­sı­nı kes­me­si se­be­biy­le fab­ri­ka­lar ham­mad­de ve mamul madde sev­ki­yat­la­rı­nı­ ger­çek­leş­tir­mek­te büyük zor­luk­lar çe­ki­yor­. Bu durum aynı za­man­da böl­ge­de tra­fik yo­ğun­lu­ğu­na, hatta can ve mal kay­bı­na yol açan ka­za­la­ra sebep olu­yor.​Bun­la­rın da for­mü­le edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Bi­çe­ro­va ve Pet­rol Ofisi kav­şa­ğıy­la il­gi­li de çö­züm­ler üre­til­me­si ge­rek­li.​Liman böl­ge­sin­de kon­tey­ner de­po­la­ma te­sis­le­ri­nin ek­sik­li­ği ne­de­niy­le fir­ma­lar de­po­la­ma alan­la­rı­nı İzmir-Ça­nak­ka­le ka­ra­yo­lu­nun kar­şı­sın­da oluş­tur­ma­ya baş­la­dı­lar ve bu durum ka­ra­yo­lu ile kav­şak­lar­da uzun trey­ler (Çe­ki­ci+Dorse) kuy­ruk­la­rı oluş­ma­sı­na sebep olu­yor. Özel­lik­le li­man­lar­dan çıkış yapan tır­la­rın söz ko­nu­su kon­tey­ner de­po­la­ma alan­la­rı­na ge­çi­şi için Bi­çe­ro­va Kav­şa­ğı ve Pet­lim kav­şa­ğı­nı kul­lan­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Ger­çek­leş­ti­ri­len sev­ki­yat her iki kav­şa­ğın­ da ye­ter­siz kal­ma­sın­dan do­la­yı olu­şan trey­ler kuy­ruk­la­rı so­nu­cun­da ya­ra­la­ma­lı, hatta ölüm­lü ka­za­lar mey­da­na ge­li­yor. En ba­şın­da söy­le­di­ğim İnönü Cad­de­si me­se­le­si gibi bu da Ali­ağa’nın şah­da­ma­rı­nın ke­sil­me­si de­mek­tir.”

– Ali­ağa bir­çok sorun ya­şar­ken bun­la­rı tek ba­şı­na nasıl çö­ze­cek­tir?

“Ali­ağa’nın so­run­la­rı Ege Böl­ge­si’nin so­run­la­rı­dır”
Tür­ki­ye dış ti­ca­ret hac­mi­nin yüzde 5,8’ini sağ­la­yan Ali­ağa’nın yılda yak­la­şık 60 mil­yon ton yük el­leç­le­me ve bir mil­yon TEU’ya doğru giden bir kon­tey­ner­ ha­re­ket iv­me­si­ni­n ol­du­ğu­nu işa­ret eden Baş­kan Er­türk; “ Tür­ki­ye’nin ti­ca­ri göz­be­bek­le­rin­den bi­ri­yiz. Ali­ağa­mız­ sa­de­ce kendi yü­kü­nü değil tüm Ege Böl­ge­si’nin yü­kü­nü ta­şı­yor. Bu ne­den­le Ege Böl­ge­si’nin bizim prob­lem­le­ri­miz hak­kın­da bilgi sa­hi­bi ol­ma­sı ve il­gi­len­me­si ge­re­ki­yor. Şuanda Ege Böl­ge­si’nde ger­çek­le­şen ih­ra­cat ve it­ha­lat­ta bi­rin­ci sı­ra­da­yız. Bu­ra­dan dı­şa­rı­ya en çok ne gi­di­yor? Bi­rin­ci sı­ra­da Demir Çelik ürün­le­ri ve ar­dın­da­n elekt­ro­nik eşya gi­di­yor. Elekt­ro­nik Ali­ağa’ya ne­re­den ge­li­yor? Ma­ni­sa’dan. Do­ğal­taş­lar var. Bun­lar ne­re­den ge­li­yor? De­niz­li, Muğla ve bir­çok yer­den ge­li­yor. Yani Ege Böl­ge­si üret­ti­ği ürü­nün yüzde 50’ye ya­kı­nı­nı bu­ra­dan gön­de­ri­yor. Ham­mad­de­si­ni yine bu­ra­dan ala­rak temin edi­yor. Bunun yanı sıra Tür­ki­ye’de dış ti­ca­ret faz­la­sı veren böl­ge­ler­den bir ta­ne­si­yiz.1 mil­yar dolar dış ti­ca­ret faz­la­sı ve­ri­yo­ruz. Yak­la­şık ola­rak 12 mil­yar dolar ih­ra­ca­tı­mız, 11 mil­yar dolar ci­va­rın­da ise­ it­ha­la­tı­mız var. Ege Böl­ge­si’ndeki ihraç edi­len ürün­le­rin daha hızlı ve so­run­suz gön­de­ril­me­si­ni is­ti­yor­sak, Ali­ağa’daki so­run­la­rın bir an önce çö­zül­me­si ge­re­ki­yor. Bu so­run­la­rı tek ba­şı­mı­za değil bir bütün ola­rak çöz­me­miz ge­re­ki­yor”dedi.

– Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı se­çil­dik­ten sonra güzel bir gi­ri­şim­de bu­lun­du­nuz. Oluş­tur­du­ğu­nuz İsti­şa­re ve Çözüm Plat­for­mu’ndan bah­se­de­bi­lir mi­si­niz?

“Ama­cı­mız so­run­la­ra ka­lı­cı çözüm üre­te­bil­mek”
“Plat­form ola­rak ça­lış­ma­la­rı­mız tüm hı­zıy­la devam edi­yor. Plat­form ça­lış­ma­la­rı­mı­zın ba­şın­da ön­ce­lik­le so­run­la­rı tes­pit etmek için ça­lış­tık. Fakat şuan sorun tes­pi­tin­den daha çok ­so­run­la­rın çö­zü­mü için mü­ca­de­le­ye baş­la­dık. Top­lan­tı­la­rı­mı­za ka­tı­lan her­kes firma ismi yaz­ma­dan Ali­ağa il­gi­li gör­müş ol­du­ğu so­run­la­rı veya ek­sik­lik­le­ri yaz­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bunun so­nu­cun­da 25 tane sorun tes­pit ettik. Ge­ne­le ba­kıl­dı­ğın­da bu so­run­lar daha çok sa­na­yi­yi il­gi­len­di­ren so­run­lar ol­mak­la bir­lik­te top­lu­mu il­gi­len­di­ren sağ­lık prob­le­min­den tu­tun­ da hava kir­li­li­ği­ne kadar bir­çok sorun var. Sa­na­yi­yi il­gi­len­di­ren kısım as­lın­da do­lay­lı ola­rak tabi ki top­lu­mu da il­gi­len­di­ri­yor. Bu tes­pit­ler sa­ye­sin­de top­lum­sal ve ti­ca­ri so­run­la­rın iç içe ol­du­ğu bir şab­lon or­ta­ya çıktı.Bu so­run­lar­dan bizi il­gi­len­di­ren en önem­li­si ula­şım ve sağ­lık so­ru­nuy­du. Ula­şım­la il­gi­li rö­por­ta­jın ba­şın­da bah­set­ti­ği­miz ko­nu­lar­da il­çe­mi­zin tüm pay­daş­la­rı ile ko­or­di­nas­yon içe­ri­sin­de il­gi­li mer­ci­le­re gi­ri­şim­le­ri­mi­zi yap­tık ve çözüm nok­ta­sın­da gö­rüş­me­le­ri­mi­zi sür­dü­rü­yo­ruz. Ben bu ko­nu­da olum­lu so­nuç­lar ala­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Bir diğer konu ise TÜV- TÜRK ile il­gi­li ran­de­vu so­ru­nuy­du. Ti­ca­ri araç­la­ra 25 ve 45 gün ara­sın­da ran­de­vu ve­ri­li­yor­du. Bu du­rum­da ti­ca­ri araç­lar ya Çiğli’ye ya da Ber­ga­ma’ya git­mek zo­run­da ka­lı­yor­du. Şu­an­da TÜV­TÜRK’ten ran­de­vu almak is­ten­di­ğin­de ti­ca­ri araç­lar­da iki, üç gün içe­ri­si­ne ran­de­vu alı­na­bi­li­yor.”

“Ali­ağa Dev­let Has­ta­ne­si Acil Bi­ri­mi İki Ka­tı­na Çı­kı­yor”
“Sağ­lık kıs­mın­da ise Ağır Sa­na­yi Böl­ge­si’nin bu­lun­du­ğu nok­ta­ya ve Ye­ni­şak­ran­ ta­ra­fı­na sağ­lık üni­te­si ku­rul­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­mız oldu. Sağ­lık Üni­te­le­rin­den bi­ri­şu­an Ağır sa­na­yi Böl­ge­si’nde ku­rul­du ve hiz­me­te açıl­dı. Ye­ni­şak­ran’da açı­la­cak olan sağ­lık üni­te­si­nin hem ce­za­evi­ne hem de Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’ne mü­da­ha­le ede­bi­lecek. Bunun yanı sıra mev­cut has­ta­ne­miz de re­ha­bi­li­te ger­çek­leş­ti­ri­le­rek, acil ser­vis iki ka­tı­nı çı­ka­rı­lı­yor. Yak­la­şık iki ay gibi bir sü­re­de hiz­me­te açı­la­ca­ğı plan­lan­mak­ta­dır. Biz­ler oluş­tur­du­ğu­muz plat­form çer­çe­ve­sin­de mev­cut has­ta­ne­mi­zin mal­ze­me te­da­ri­ki için­de­ il­çe­de­ki ku­ru­luş­la­rı­mız­da el­le­ri­ni taşın al­tı­na koy­muş­lar­dır” dedi.

-Diğer oda­lar­la ortak yap­tı­ğı­nız ça­lış­ma­lar var mı?

“Bütün oda­lar bizim plat­for­mu­mu­zun içe­ri­sin­de ol­du­ğu için do­la­yı­sıy­la bütün pro­je­le­ri­miz­i bir­lik­te ya­pı­yo­ruz.Ör­ne­ğin Şo­för­ler Odası’nın oto­par­kıy­la il­gi­li ola­ra­k ü­ye­le­ri­mi­zin ora­dan in­di­rim­li fay­da­lan­ma­sı adına ortak bir pro­to­kol yap­tık.Biz bütün oda­lar­la aynı plat­form­da bir­lik­te yü­rü­yo­ruz.”

-2018 yı­lın­da Ali­ağa’da ya­pı­lan ya­tı­rım ve açı­lan/ ka­pa­nan iş yer­le­rini nasıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

“Ali­ağa bir ya­tı­rım böl­ge­si­dir”
Ka­pa­nan iş yer­le­ri ile açı­lan iş yer­le­ri­ni ele al­dı­ğı­mız­da Ali­ağa­mı­zın farkı her zaman ar­tı­dır. Çünkü biz bir ya­tı­rım böl­ge­si­yiz. Özel­lik­le 2013-2014 yıl­la­rın­da baş­la­yan ya­tı­rım­lar 2018 yılı içe­ri­sin­de nok­ta­lan­dı.Ya­tı­rım po­tan­si­ye­li­nin yük­sek ol­ma­sıy­la zaten (mü­te­ah­hit ve ta­şe­ron ola­rak) ilgi ar­tı­yor. Bu ilgi ile bir­lik­te ka­pa­nan iş yer­le­ri­nin sa­yı­sı açı­lan iş­yer­le­ri­ne oran­la daha ge­ri­de kal­mış olu­yor.​Bizim bu­ra­da asıl önem ver­me­miz ge­re­ken konu artan il­gi­nin ve nü­fu­sun ih­ti­yaç­la­rı­nı ce­vap­la­ma­da sorun ya­şa­ma­mak için prob­lem­le­rin gi­de­ril­me­si­ni
sağ­la­mak­tır.”
2018 yılı içe­ri­sin­de Ali­ağa ve Tür­ki­ye ge­ne­lin­de nasıl bir süreç ya­şan­dı?

“Ca­zi­be­nin yük­sek ol­ma­sı il­gi­yi art­tı­rı­yor”
“2018 yılı Ali­ağa için olum­lu geçti. Fakat Tür­ki­ye’nin genel eko­no­mik kon­jonk­tü­rü do­la­yı­sıy­la ol­duk­ça et­ki­len­dik. 2018 yı­lı­nı iyi bir şe­kil­de ka­pat­mış olsak da 2019 yı­lın­da STAR Ra­fi­ne­ri­si’nin olu­şu­mu­nu ta­mam­la­ma­sıy­la gün­lük ya­şa­yan insan sa­yı­sın­da bir azal­ma oldu. Bu du­ru­mun gün­de­lik ti­ca­re­te nasıl ve ne kadar etki ede­ce­ği­ni önü­müz­de­ki gün­ler­de hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz. Bu­nun­la bir­lik­te tabi Pet­kim ve Tüp­raş’ın­ ka­pa­si­te ar­tı­rı­mı da söz ko­nu­su. Bu du­ru­mun ger­çek­leş­me­si gün­de­lik ti­ca­re­ti olum­lu yönde et­ki­le­ye­cek­tir. Çünkü böl­ge­nin ca­zi­be­si­nin yük­sek ol­ma­sı­ Ali­ağa’ya olan il­gi­yi art­tı­rı­yor.

-KOS­GEB des­tek­le­ri ile il­gi­li ola­rak neler söy­le­mek is­ter­si­niz?

“Öğ­ren­me ko­nu­sun­da il­gi­siz­lik var”
KOS­GEB Des­tek­le­rin­den ya­rar­la­na­rak kadın gi­ri­şim­ci ya da yeni gi­ri­şim­ci şek­lin­de iş yeri açan­la­rı­mız oldu.​Fakat bu­ra­da biz her ne kadar dev­le­tin sağ­la­mış ol­du­ğu des­tek­le­ri an­lat­sak da in­san­la­rı­mı­zın öğ­ren­me ko­nu­sun­da il­gi­siz­lik­le­ri var. Çe­şit­li ko­nu­lar­da ger­çek­leş­tir­di­ği­miz se­mi­ner­le­re ka­tı­lım sa­yı­mız düşük.
“İn­ter­net üze­rin­den eri­şim artık çok kolay”
“Bu dönem içe­ri­sin­de Web si­te­mi­zi ye­ni­le­dik.Üye­le­ri­miz 7/24 elekt­ro­nik belge ala­bi­lir hale geldi. Aidat yada borç öde­me­le­ri­ni odaya uğ­ra­ma­dan on­li­ne ola­rak ya­pa­bi­li­yor­lar.​Mobil ver­si­yon­la da uyum­lu ol­du­ğu için iş­lem­le­ri­ni cep te­le­fon­la­rı üze­rin­den de basit bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­re­bi­li­yor­lar.Üye­le­ri­miz oda­mı­zın web si­te­sin­den ih­ti­yaç duy­du­ğu bir­çok şeye gün­lük ola­rak çok rahat ula­şa­bi­li­yor.”

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.