Bisiklet, yeni dünyada makam aracı olacak

Yeşil üre­tim­le bu yıl 15 mil­yar dolar ih­ra­cat he­def­le­yen Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri, Ocak ayın­da­ki 'EİB Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik Gün­le­ri'nin ar­dın­dan sür­dü­rü­le­bi­lir­lik ve çevre bi­lin...

Özgürses Gazetesi
03:03 -
Abone ol
Bisiklet, yeni dünyada makam aracı olacak

Yeşil üre­tim­le bu yıl 15 mil­yar dolar ih­ra­cat he­def­le­yen Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri, Ocak ayın­da­ki ‘EİB Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik Gün­le­ri’nin ar­dın­dan sür­dü­rü­le­bi­lir­lik ve çevre bi­lin­ci ile ör­tü­şen 12 Şubat – Kışın İşe Bi­sik­let­le Gitme Gü­nü­ne de ka­tı­lım sağ­la­dı.

Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri Genel Sek­re­te­ri İ. Cum­hur İşbı­rak­maz ve ça­lı­şan­la­rın bir bö­lü­mü “12 Şubat – Kışın İşe Bi­sik­let­le Gitme Gü­nün­de ev­le­rin­den Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri’ndeki me­sa­ile­ri­ne bi­sik­let­le­riy­le geldi.

“12 Şubat – Kışın İşe Bi­sik­le­le Gitme Günü” dı­şın­da da EİB ça­lı­şan­la­rı­nın önem­li bir bö­lü­mü­nün bi­sik­let­le işe gel­di­ği bil­gi­si­ni veren Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri Ko­or­di­na­tör Baş­ka­nı Jak Es­ki­na­zi, İzmir’in gerek coğ­ra­fi gerek iklim ya­pı­sı ile bi­sik­le­tin yay­gın bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı­na ola­nak ta­nı­dı­ğı­nı kay­det­ti. “12 Şubat – Kışın İşe Bi­sik­let­le Gitme günün hak­kın­da de­tay­lı bilgi win­ter­bi­ke­to­work­day.​org ad­re­sin­den alı­na­bi­lir.

İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin kent­te bi­sik­let kul­la­nı­mı­nı ge­liş­tir­mek için ha­ya­ta ge­çir­di­ği bi­sik­let yol­la­rı ve BİSİM Pro­je­si’nin ve yeni ya­pı­lan bi­sik­let yolu gü­zer­gah­la­rı­nın mey­ve­le­ri­nin top­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı­na de­ği­nen Es­ki­na­zi, “Dünya’da da bi­sik­le­te bir talep ar­tı­şı var. 2020 yı­lın­da bi­sik­let ih­ra­ca­tı­mız 92 mil­yon do­la­ra ulaş­tı. Dünya ge­ne­lin­de iklim de­ği­şik­li­ği ile il­gi­li bi­linç art­tık­ça bi­sik­let kul­la­nı­mı­nın ve ih­ra­ca­tı­nın art­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri ola­rak, sür­dü­re­bi­lir­lik ile ilin­ti­li tüm et­kin­lik­le­re önem ver­dik­le­ri­nin al­tı­nı çizen Es­ki­na­zi, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı; “Sür­dü­rü­le­bi­lir bir dünya için, sür­dü­rü­le­bi­lir üre­tim ve sür­dü­rü­le­bi­lir ih­ra­cat” slo­ga­nıy­la ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. İzmir 12 Şubat – Kışın İşe Bi­sik­let­le Gitme günü or­ga­ni­zas­yo­nun­da ön sı­ra­lar­da ya­rı­şı­yor ve şu anda ikin­ci sı­ra­da yer alı­yor. 2017 yı­lın­da Av­ru­pa’da 52 ken­tin bi­sik­let kul­la­nı­mın­da bir­bi­ri­ne mey­dan oku­du­ğu Av­ru­pa Bi­sik­let Ya­rış­ma­sı (Euro­pe­an Cyc­ling Chal­len­ge – ECC) İzmir bi­rin­ci­li­ği elde et­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Es­ki­na­zi bu­ra­da­ki ba­şa­rı­nın bir ben­ze­ri­nin 12 Şubat – Kışın İşe Bi­sik­let­le Gitme gü­nü­nün­de de elde ede­ce­ği­ni bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­ye­rek söz­le­ri­ni nok­ta­la­dı.