DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

GEDİZ EDAŞ İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olan bakım, onarım ve alt yapı çalışmaları nedeniyle 12-13 Şubat tarihleri arasında belirli saatler de elektrik kesintisi yapılacak..

Özgürses Gazetesi
05:18 -
Abone ol
DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

GEDİZ EDAŞ İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olan bakım, onarım ve alt yapı çalışmaları nedeniyle 12-13 Şubat tarihleri arasında belirli saatler de elektrik kesintisi yapılacak..

 

12-13 Şubat ta­rih­le­rin­de bakım, ona­rım ve alt yapı ça­lış­ma­la­rı ne­de­niy­le plan­lı ke­sin­ti­le­ri ola­cak. Ya­pı­la­cak ça­lış­ma­la­rın be­lir­ti­len sa­at­ten önce bit­me­si ha­lin­de, ke­sin­ti­den et­ki­le­nen yer­le­re ça­lış­ma bi­ti­min­den hemen sonra tek­rar ener­ji ve­ri­lecek.
Ke­sin­ti plan­la­nan zaman di­li­mi ön­ce­sin­de;
– Elekt­rik­le ça­lı­şan ci­haz­la­rı­nı­zı dev­re­den çı­kart­ma­nı­zı ve
– Je­na­ra­tör­le­ri­ni­zin şe­be­ke ayı­rı­cı­la­rı­nı aç­ma­nı­zı,önem­le ha­tır­la­tı­rız.
Ke­sin­ti ola­cak ilçe ve ma­hal­le­ler şöyle;
ALİAĞA; Kül­tür Ma­hal­le­si, Rasim Saka Cad­de­si Bir Kısmı,İşehit Bü­lent Kula Cad­de­si,226-227 So­kak­lar Ve Ci­va­rı Tesis Ça­lış­ma­sı Ne­de­niy­le 09:00-17:00; Kül­tür Ma­hal­le­si,Yunus Nadi Cad­de­si Bir Kısmı,212-214-216-218-219 So­kak­lar Ve Ci­va­rı Tesis Ça­lış­ma­sı­Ne­de­niy­le 09:00-17:00; ME­NE­MEN; Mal­te­pe Deri ,Ser­best Böl­ge­nin Ta­ma­mı,Mal­te­pe Köyü, Üç­ku­zen­ler Tarım, Doğan Çan­dar­lı ,Genel Çır­çır ,Ma­vi­ye­şil Plas­tik ,Bim­san Ve Ci­va­rı Tesis Ça­lış­ma­sı Ne­de­niy­le 08:30-17:00;KINIK; Os­ma­ni­ye, Yeni , Aşağı,Türk­ce­dit, Yu­ka­rı Ve Fatih Ma­hal­le­le­ri­nin Ta­ma­mı Ve Poy­ra­cık Ma­hal­le­si­nin Ta­ma­mı İle İlçe Mer­ke­zi Ve Poy­ra­cık Ma­hal­le­sin­de­ki Özel Tra­fo­lar Tesis Ça­lış­ma­sı Ne­de­niy­le 09:00-13:00; Yeni Ma­hal­le Tek­ler, Düz, Kaya, Kır­ca­lar, Kıyı, Nimet, Küme, Necip Ça­kı­roğ­lu So­kak­lar İle Evren Cad­de­si­nin Bir Bö­lü­mü Tesis Ça­lış­ma­sı Ne­de­niy­le 09:00-17:00; DİKİLİ; İsmet­pa­şa Ma­hal­le­si ,Ata­türk Ve Şehit Sami Ak­bu­lut Cad­de­le­ri Ve 3/1 Sokak Ci­va­rı Bakım Ça­lış­ma­sı Ne­de­niy­le 09:30-17:30.