“ÇEV­REYİ KİRLE­TEN DEĞİL, KİRLEN­MEYİ ÖN­LE­YEN SEK­TÖ­RÜZ”

“ÇEV­REYİ KİRLE­TEN DEĞİL,    KİRLEN­MEYİ ÖN­LE­YEN SEK­TÖ­RÜZ”

Haber: Özgür GÜN

GEMİSAN­DER BAŞ­KA­NI KAMİL ÖNAL SEKTÖRÜN SON BİR YILINI DE­ĞER­LENDİRDİ

Yıl­lık 1 mil­yon ton ka­pa­si­te­si ve 400 mil­yon dolar eko­no­mik bü­yük­lü­ğü ile böl­ge­de 10 Binki­şi­ye do­lay­lı is­tih­dam sağ­la­yan gemi geri dö­nü­şüm sek­tö­rü­nün 2018 yılı içe­ri­sin­de sek­tör­de ya­şa­nan ge­liş­me­le­ri Gemi Geri Dö­nü­şüm Sa­na­yi­ci­le­ri Der­nek Baş­ka­nı (GEMİSAN­DER) Kamil Önal ga­ze­te­miz için de­ğer­len­dir­di.

“DÖ­NÜ­ŞÜM ÇEV­RE­YE DU­YAR­L­ILI­ĞIN TEK YOLU”
Ko­nuş­ma­sı­na gemi geri dö­nü­şüm sek­tö­rü­nü okur­la­rı­mı­za ta­nı­ta­rak baş­la­yan Baş­kan Önal şun­la­rı ifade etti: “Ül­ke­miz­de tek gemi söküm böl­ge­si olan Ali­ağa’da Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan gemi söküm izni, Ulaş­tır­ma ve Alt Yapı Ba­kan­lı­ğı, Ter­sa­ne­ler ve Kıyı Ya­pı­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü’nden Gemi Söküm Yetki Bel­ge­si almış, 22 gemi geri dö­nü­şüm fir­ma­sı 28 par­sel­de fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­mek­te­dir. Gemi geri dö­nü­şü­mü, iş­let­me öm­rü­nün so­nu­na eri­şen ge­mi­le­rin ber­ta­ra­fı­nın şüp­he­siz ki ‘çev­re­yeen du­yar­lı’ yo­lu­dur. Gemi bün­ye­sin­de bu­lu­nan hemen her mal­ze­me geri dö­nüş­tü­rü­le­bi­lir veya ol­du­ğu gibi ya da eldenge­çi­ri­le­rek ye­ni­den kul­la­nı­la­bi­lir. Bu dö­nü­şüm­le bir­lik­te sö­kü­mü ya­pı­lan ge­mi­le­rin ye­ri­ne eko­no­mik öm­rü­nü ta­-mam­la­mış ge­mi­le­rin se­fer­ler­den çe­kil­me­si ile yer­le­ri­ne yeni to­naj­da ve tek­no­lo­ji­de çev­re­ye du­yar­lı, daha fazla iş­let­me ve­ri­mi olan ge­mi­le­rin ge­ti­ril­me­si iş­lem­le­rin­de, de­niz­ci­lik risk­le­ri­ni daha aza in­di­ren tabii bir tek­no­lo­jik süreç için­de ye­ri­ni bul­mak­ta­dır” dedi.

“AB ÜL­KE­LERİNİN GÖZÜ GEMİ GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM SEK­TÖ­RÜN­DE”
Gemi Geri Dö­nü­şüm sek­tö­rü­nün öne­mi­nin her geçen gün art­tı­ğı­nı ifade eden Baş­kan Önal, “Gemi Geri Dö­nü­şüm sek­tö­rü ön­ce­ler­de önem­sen­me­yen ve göz­den ırak ge­nel­lik­le geri kal­mış ül­ke­le­rin yap­tı­ğı bir sek­tör iken, kü­re­sel ısın­ma ve iş­siz­li­ğin art­tı­ğı, doğal kay­nak­la­rın azal­dı­ğı gü­nü­müz­de, bütün ül­ke­le­rin dik­kat­le iz­le­di­ği/ yap­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı bir fa­ali­yet alanı ol­muş­tur. Halen dün­ya­da Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri de dâhil olmak üzere bir­çok ül­ke­de gemi geri dö­nü­şüm fa­ali­yet­le­ri ya­pıl­mak­ta­dır” dedi.
“HURDA GEMİLER EKO­NOMİYE GERİ KA­ZAN­DI­RI­LI­YOR”
“Hurda ge­mi­le­rin % 98’i çelik bunun da %95’i ye­ni­den kul­la­nı­la­bi­lir mad­de­ler­dir. (Fire oran­la­rı ha­riç­tir.) Hurda gemi geri dö­nü­şüm sek­tö­rü bu ne­den­le eko­no­mik ve çev­re­sel açı­dan ya­pıl­ma­ya değer bir sek­tör­dür.2018 yı­lın­da te­sis­le­re muh­te­lif türde 158 gemi gel­miş olup, çelik ağır­lık­la­rı 602 Bin tondur.”

“GERİ DÖ­NÜ­ŞÜM­DE TERCİH EDİLEN TEK ÜLKEYİZ”
“2015 yı­lın­da ge­ri­le­me­ye baş­la­yan dünya ham pet­rol fi­yat­la­rı­nın et­ki­le­ri, 2018 yı­lın­da da devam etmiş; Dünya gemi geri dö­nü­şüm sek­tör­le­rin­de ül­ke­miz pet­rol plat­form­la­rı­nın geri dö­nü­şü­mün­de ter­cih edi­len tek ülke ola­rak ka­yıt­la­ra geç­miş­tir. 2018 yı­lın­da 220 Bin ton çelik ağır­lı­ğın­da pet­rol plat­for­mu geri dö­nü­şü­me alın­mış­tır.”

“2018 YI­LIN­DA ÇA­LI­ŞAN SA­YI­MIZ DEĞİŞMEDİ ”
Hurda fi­yat­la­rın­da düşüş ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­ten Önal “2018 yıl­ba­şı­na göre 78 do­lar­lık bir düşüş ya­şan­dı. 2018 yı­lın­da eko­no­mik bü­yük­lük ise 250 mil­yon dolar ci­va­rın­da olur­ken, or­ta­la­ma ça­lı­şan sa­yı­sı Bin 200 ola­rak kay­de­dil­miş­tir. Bir ön­ce­ki yıla göre is­tih­dam ko­run­muş­tur ”dedi.

“AB LİSTESİNDE 2 TESİSİMİZ YER ALI­YOR”
“30.12.2013 ta­ri­hin­de AB Par­la­men­to­su’nda onay­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren AB Gemi Geri Dö­nü­şüm ya­sa­sı ile AB Bay­rak­lı ge­mi­le­rin geri dö­nü­şü­mü sı­ra­sın­da olu­şa­bi­lecek olum­suz em­ni­yet ve çevre et­ki­le­ri­nin, ge­rek­siz eko­no­mik yük oluş­tur­ma­dan azal­tıl­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı he­def­len­miş­tir. Yeni Yasa, AB Bay­rak­lı ge­mi­le­rin OECD ül­ke­le­ri dı­şın­da kalan ül­ke­ler­de yer alan te­sis­ler­de mi­ni­mum çev­re­sel ve em­ni­yet ko­şul­la­rı ye­ri­ne ge­ti­re­rek yasal ola­rak geri dö­nüş­tü­rü­le­bil­me­si­ne imkân sağ­la­ma­sı he­def­len­miş­tir. Gemi sa­hip­le­ri ge­mi­le­ri­ni gön­de­re­cek­le­ri te­sis­le­ri “AB Gemi Geri Dö­nü­şüm Fir­ma­la­rı Lis­te­si” için­den se­çe­bi­le­cek­tir. AB yö­net­me­li­ği 31.12.2018 ta­ri­hin­de uy­gu­la­ma­ya alın­mış­tır. AB gemi geri dö­nü­şüm lis­te­si­ne dâhil olmak için mü­ra­ca­at sü­re­ci­ni ta­mam­la­yan fir­ma­la­rı­mı­zın de­ne­tim­le­ri­ne 2018 yılı ha­zi­ran ayın­da baş­lan­mış, 2018 Ara­lık ayı içe­ri­sin­de AB Ko­mis­yo­nu 26 AB üyesi te­si­sin yer al­dı­ğı lis­te­ye AB dı­şın­dan Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nden bir, Tür­ki­ye’den 2 te­si­si (Leyal ve leyal Dem­taş) dâhil et­miş­tir” dedi.

“RE­KA­BET İÇİN EN­GEL­LER KAL­DI­RIL­MA­LI”
“AB Gemi Geri Dö­nü­şüm Yö­net­me­li­ği ve Hong Kong söz­leş­me­si ile Av­ru­pa Bir­li­ği ve diğer Asya ül­ke­le­ri­nin de dâhil ol­du­ğu bir re­ka­bet sü­re­ci baş­la­mış­tır. Sü­reç­te ka­lı­cı ya­tı­rım­lar (Kuru ha­vuz­lar-mer­ke­zi arıt­ma te­sis­le­ri ara de­po­la­ma te­si­si vb.) büyük önem arz et­mek­te­dir. Ancak sek­tö­rün önün­de­ki en önem­li engel, 2026 yı­lın­da sona erecek kira söz­leş­me­le­ri­dir. Fir­ma­la­rın kira söz­leş­me­le­ri­nin bitim ta­ri­hi olan 2026 yılı bek­le­nil­me­den uza­tıl­ma­sı sek­tör­de ka­lı­cı ya­tı­rım­la­rın de­va­mı/re­ka­bet için önem­li bir hu­sus­tur” dedi.

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.