ÖZEL ALİAĞA FİNAL LİSESİ’NDEN MUHTEŞEM GECE!

Özel Ali­ağa Final Temel Li­se­si'nin 2018-2019 Eği­tim-Öğ­re­tim yılı me­zu­ni­yet tö­re­ni Ali­ağa Açık­ha­va Ti­yat­ro­su'nda dü­zen­le­nen muhteşem geceyle ger­çek­leş­ti­. Duygu dolu an­la­rın ya­şa­dı­ğı me­zu­ni­yet ge­ce­si coş­ku­lu ve renk­li gö­rün­tü­le­re sahne oldu.

Özgürses Gazetesi
08:36 -
Abone ol
ÖZEL ALİAĞA FİNAL LİSESİ’NDEN MUHTEŞEM GECE!

Özel Ali­ağa Final Temel Li­se­si’nin 2018-2019 Eği­tim-Öğ­re­tim yılı me­zu­ni­yet tö­re­ni Ali­ağa Açık­ha­va Ti­yat­ro­su’nda dü­zen­le­nen muhteşem geceyle ger­çek­leş­ti­. Duygu dolu an­la­rın ya­şa­dı­ğı me­zu­ni­yet ge­ce­si coş­ku­lu ve renk­li gö­rün­tü­le­re sahne oldu.

Gün­ler­dir he­ye­can­la me­zu­ni­yet tö­re­ni­ne ha­zır­la­nan Özel Ali­ağa Final Li­se­si’nin 117 son sınıf öğ­ren­ci­si, Cuma ak­şa­mı dü­zen­le­nen tö­ren­le me­zu­ni­yet bel­ge­le­ri­ni al­dı­. Dü­zen­le­nen tö­re­ne Ali­ağa Cezaevi Müdürü Yusuf Altun, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Temur, Özel Ali­ağa Final Temel Li­se­si yö­ne­ti­ci ve öğ­ret­men­le­ri ile öğ­ren­ci­ ve­li­le­ri ka­tıl­dı.

“KİMSENİN ADAMI OLMADIK, KİMSEYİ DE ADAMIMIZ YAPMADIK”
Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı ile baş­la­yan gece 12. sınıf öğ­ren­ci­le­ri­nin okul­da­ki son yıl­la­rı­nı nasıl ge­çir­dik­le­ri­ni gös­te­ren slayt gös­te­ri­si ile devam etti. Slayt gös­te­ri­si­nin iz­len­me­si­nin ardından mezuniyet gecesine katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Okul Müdürü Serdar Eskin konuşmasına şöyle devam etti: “Sevgili öğrenciler, bu akşam sizin hayatınızda yeni bir başlangıcın olduğu gündür. Sınav maratonunda çok fazla emek harcadınız. Bazen hep birlikte üzüldük bazen de hep birlikte sevindik. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah hepiniz emeklerinizin karşılığını alırsınız. Ben vermiş olduğunuz emekler için sizleri alkışlamak istiyorum. Değerli veliler bugün bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızı bilgi, beceri, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, vatanını milletini seven bireyler olarak sizlere iade ediyoruz. Sizler de en az bu süreçte öğrencilerimiz kadar sınav maratonu hissetiniz. Sizler de onlarla bir üzüldünüz onlarla bir sevindiniz. Hepinizi bu emeklerinizden dolayı tebrik ediyorum. Final Eğitim Kurumları olarak 39 yılda 5 milyona yakın insanı hayallerine kavuşturduk. Bu 5 milyona yakın insanı hiçbir zaman kendi adamımız yapmadık. Kendimiz de kimsenin adamı olmadık. Onları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hizmetine sunduk. Okulumuz gelecek ve daha sonraki yıllarda Anadolu Lisesi olarak eğitim- öğretim hayatına Aliağa’da devam edecek. Bu başarının en önemli mimarlarından biri olan, gece gündüz demeden çalışıp gece etütleriyle, gece ek ders ve soru çözümleri ile hatta akşamları WhatsApp’tan soru çözümleri ile öğrencilerin takibi ile çok uğraşan, çok emek harcayan kıymetli öğretmenlerim ve okul personelimize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

BA­ŞA­RI­LI ÖĞ­REN­Cİ­LE­RE ÖDÜL
Okul Mü­dü­rü Eskin’in ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan, 2018-2019 eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da okulu bi­rin­ci­lik, ikin­ci­lik ve üçün­cü­lük­le ta­mam­la­yan öğ­ren­ci­ler sah­ne­ye davet edil­di. Öğ­ren­ci­ler­den, okulu üçün­cü­lük­le ta­mam­la­yan Ali Emre Ceylan’a pla­ke­ti­ni Aliağa Cezaevi Müdürü Yusuf Altun, ikin­ci­lik­le ta­mam­la­yan Kerem Akbalık’a pla­ke­ti­ni İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Temur, okul bi­rin­ci­si Seda Sever’e ise pla­ke­ti­ni Ali­ağa Özel Final Lisesi Müdürü Serdar Eskin verdi. Pla­ket
tak­di­mi son­ra­sın­da okul bi­rin­ci­si Seda Sever, Okul Mü­dü­rü Ser­dar Eskin ile bir­lik­te oku­lun yaş kü­tü­ğü­ne isim
kün­ye­si­ni çaktı.

SEDA SEVER “GÜZEL GÜNLER HEPİMİZİN OLSUN”
Ge­ce­de duygu ve dü­şün­ce­le­ri­ni be­lir­ten bir ko­nuş­ma yapan okul bi­rin­ci­si Seda Sever, “ Bu gün burada olduğum için çok mutluyum. Aynı zamanda da sona yaklaştığımız içinde biraz hüzünlü. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Lise hayatımızın da sonuna geldik. Hayatımızın bir sayfasını acı tatlı anılarla kapatırken, diğer sayfasını yeni beklenti ve umutlarla açıyoruz. Öğretmenlerimizin üstün gayret ve çabalarıyla geleceğimizi şekillendirecek bilgilerle lisemizden sevinç ve hüznü birlikte yaşayarak ayrılıyoruz. Bu 4 yıllık süreçte çok şey öğrendik. Bu yılların bana kazandırdığı başarılar ve anılar gibi daha pek çok güzel şey var. Bundan dolayı Aliağa Özel Final Lisesi’nin tüm çalışan ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Benimle birlikte mezun olan arkadaşlarıma da bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Aliağa Özel Final Lisesi’nin gelecekte daha başarılı öğrenciler yetiştireceğine yürekten inanıyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Güzel günler hepimizin olsun” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

DUYGU VE COŞKU DOLU ANLAR YA­ŞAN­DI
Okul bi­rin­ci­si Seda Sever’in ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan me­zu­ni­yet tö­re­ni­ne ge­çil­di. Mezun ola­cak olan 12. sınıf öğ­ren­ci­le­ri, sıra ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan esp­ri­li ko­nuş­ma­lar­la tek tek sah­ne­ye ça­ğı­rıl­dı. Sah­ne­ye gelen öğ­ren­ci­le­re sınıf öğ­ret­men­le­ri ta­ra­fın­dan me­zu­ni­yet bel­ge­le­ri ve­ril­di. Öğ­ren­ci­ler öğ­ret­men­le­ri ile bol bol ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di. 12. sınıf öğ­ren­ci­le­ri ile 11. sınıf öğ­ren­ci­le­ri ara­sın­da devir tes­lim tö­re­ni ger­çek­leş­ti­ril­dik­ten sonra tüm öğ­ren­ci­ler sah­ne­ye davet edil­di. Okul yö­ne­ti­mi ve öğ­ret­men­le­rin de ka­tı­lı­mıy­la me­zu­ni­yet pas­ta­sı ke­sil­di. Pasta ke­si­mi­nin hemen ar­dın­dan öğ­ren­ci­ler hep bir­lik­te kep­le­ri­ni ha­va­ya fır­la­ta­rak me­zu­ni­yet­le­ri­ni kut­la­dı. Kep atma tö­re­ni duygu ve coşku dolu an­la­ra sahne oldu. Haber: Özgür GÜN