ALİAĞA BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Meclisi Ekim ayı toplantısı 6 Ekim Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Özgürses Gazetesi
12:18 -
Abone ol
ALİAĞA BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Meclisi Ekim ayı toplantısı 6 Ekim Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.  Aliağa Belediyesi meclis toplantı salonunda yapılacak olan toplantının gündem maddeleri tek tek görüşülerek oylamaya sunulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirilecek Meclis Toplantısı’nın gündeminde 7 madde yer alıyor.

Aliağa Belediyesi Meclisi Ekim ayı oturumunda görüşülecek olan önergeler şöyle:

Yalı Mahallesi,  1/1000 ölçekli uygulama imar planında otopark ve yol olarak planlı Nafiye KURT’a ait 2997 numaralı parselin mülkiyeti belediyeye ait uygun bir parsel ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e bendine göre takas yapılması talebinin görüşülmesi. Helvacı Mahallesi, 1 ada, 9 numaralı parselin 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Sami AKIN’a satışının yapılıp yapılamayacağı hususunun görüşülmesi. 2016 Mali Yılı Performans Programının ve Bütçe Tasarısının görüşülmesi.

Helvacı tapulaması, 24 ada, 7 numaralı parselde bulunan 7 m2 Belediye hissemizin diğer hissedar (167 m2) Fehmi FİDAN’a satılması talebinin ve Belediye borçlarının ödenebilmesi ve hizmetlerin aksamaması için 30.000.000 TL. (Otuzmilyonlira) borçlanma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi.

10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe istinaden ( I ) sayılı kadro ihdas cetvelinde belirtilen 1.Dereceli Yapı Kontrol Müdürü, 1.Dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü, 1.Dereceli 1 adet Uzman, 6.Dereceli 2 adet Mühendis, 7.Dereceli 3 adet Tekniker, 8.Dereceli 2 adet Tekniker, 8.Dereceli 7 adet Memur, 7.Dereceli 4 adet Memur, 6.Dereceli 5 adet Memur, 5.Dereceli 6 adet Memur kadrolarının ihdas edilmesi ve ilgili Müdürlüklerin teşkilinin sağlanması hususunun görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR İSE ŞÖYLE;

1-  Bozköy Mahallesinde bulunan ve mülkiyetinin tamamı Aliağa Belediyesi’ne ait olan 1455 nolu parselin 5000 m2.’lik kısmını 11.08.2010 tarihli sözleşme ile kiraladıklarını ve bu kısmı halen kullandıklarından dolayı bu parseli satın alma talebinde bulunan Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş’ye, 5393 Sayılı Yasanın 18/e bendine göre satışının yapılması talebinin Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2-  Bozköy Mahallesinde bulunan ve mülkiyetinin tamamı Aliağa Belediyesi’ne ait 35.500 metre karelik 212 nolu parsel 13.06.2008 tarihli sözleşme ile kiraladıklarını ve 03.08.2008 tarih ve 6442 yevmiye nosu ile Tapu Kütüğü’ne şerh verilmiş olan bu parseli halen kullandıklarından dolayı, bu parseli satın alma talebinde bulunan Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş’ye, 5393 Sayılı Yasanın 18/e bendine göre satışının yapılması talebinin Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi

3-  Bozköy Mahallesinde bulunan ve mülkiyetinin tamamı Aliağa Belediyesi’ne ait 5015 metre karelik 937 nolu parseli halihazırda kullandıklarından dolayı bu parseli satın alma talebinde bulunan Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş’ye, 5393 Sayılı Yasanın 18/e bendine göre satışının yapılması talebinin Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4-  1066 ve 7938 parsellerde bulunan 1/4 Ercan ÖRENÇ hissesinin mülkiyeti Belediyemize ait olan uygun bir parsel ile 5393 Sayılı Yasanın 18/e bendine göre takas yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5-  Bozköy Mahallesinde yer alan Habaş A.Ş’ye ait Kombine Çevrim Santrali için hazırlanan “Soğutma Suyu ve Deşarj Boru Hattı” amaçlı 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği ve  1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği tekliflerine ilişkin Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin “Kurum Görüşlerinin Alınması” başlıklı 7.maddesinin 4 (a) ve 6.bentleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmek üzere Belediyemizce uygun görüş verilmesinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6- Yukarışakran Mahallesi, 23M 3b pafta, 239 ada, 5 numaralı parselde inşaat izni alınamadığından oluşan mağduriyetin giderilmesi için söz konusu parselin güneyinde bulunan kamuya terki yapılmış ancak imar planlarında işli olmayan yolun, imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan imar plan değişikliği talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporu’nun görüşülmesi.

7-    Meclis üyelerince yazılı olarak verilen önerge gereği; Atatürk Mahallesinde mevcut ve tapunun 19K 4a pafta, 4963 parsel numarasında kayıtlı ve cami alanı olarak planlı arsaya imar planında belirtilen yapılaşma şartlarına uygun olarak cami yapılabilmesi adına parselin kamulaştırılması ve inşa edilmesine yönelik her türlü yasal adımların atılması ve ihtisas komisyonlarında incelenerek gerektiği takdirde Belediye Başkanlığına borçlanma ve ilgili diğer konularda yetki verilmesi hususunda; kamulaştırma ve borçlanma yetkilerinin komisyonda olmayıp, mevcut imar planlarındaki şartlara uygun şekilde cami yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.