GEMİSANDER “Gemi Mühendisliği Zirvesi 2019″a katıldı!

7. Gemi Mü­hen­dis­li­ği Zir­ve­si YTÜ Gemi ve De­niz­ci­lik Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Gemi Mü­hen­dis­li­ği Zir­ve­si et­kin­li­ği 26-27 Mart 2019 ta­ri­hin­de Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­si Be­şik­taş Kam­pü­sü Odi­tor­yu­mu’nda ya­pıl­dı.

Özgürses Gazetesi
12:30 -
GEMİSANDER “Gemi Mühendisliği Zirvesi 2019″a katıldı!

7. Gemi Mü­hen­dis­li­ği Zir­ve­si YTÜ Gemi ve De­niz­ci­lik Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Gemi Mü­hen­dis­li­ği Zir­ve­si et­kin­li­ği 26-27 Mart 2019 ta­ri­hin­de Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­si Be­şik­taş Kam­pü­sü Odi­tor­yu­mu’nda ya­pıl­dı.
Her sene ge­le­nek­sel ola­rak Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­si Gemi ve De­niz­ci­lik Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Gemi Mü­hen­dis­li­ği Zir­ve­si et­kin­li­ği­ne Sek­tö­rün önde gelen fir­ma­la­rı ve tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.
Bu yıl dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe Deniz Ti­ca­ret Odası, Gemi Mü­hen­dis­li­ği Odası, Sa­vun­ma Sa­na­yi Baş­kan­lı­ğı, STM Sa­vun­ma Tek­no­lo­ji­le­ri Mü­hen­dis­lik ve Ti­ca­ret A.Ş., Tu­r­qu­o­ise Yacht, Cemre Ter­sa­ne­si, Se­fi­ne Ter­sa­ne­si, Ku­zeys­tar Ter­sa­ne­si, Seft Di­zayn ve Mü­hen­dis­lik, Gemak, Türk Loydu, Ka­ra­de­niz Hol­ding, Ka­ra­taş Yacht, Damen Ship­yard, RMK Ma­ri­ne gibi fir­ma­lar ve ku­ru­luş­lar ka­tıl­dı..
GEMİSANDER’i tem­si­len Genel sek­re­ter Mesut Yolcu,Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi Erol Polat ve Genel ko­or­di­na­tör Ersin Çeviker ka­tı­ldı.
Zir­ve­de Ersin Çeviker ta­ra­fın­dan ya­pı­lan su­num­da, Gemi Geri Dö­nü­şü­mün önemi, De­niz­ci­lik sek­tö­rü­ne olum­lu et­ki­le­ri, ha­li­ha­zır­da uy­gu­la­nan çevre ve iş sağ­lı­ğı ön­lem­le­ri-Der­nek hiz­met ve fa­ali­yet­le­ri ile Dünya gemi geri dö­nü­şüm sa­na­yin­de­ki gün­cel ge­liş­me­ler ka­tı­lım­cı­lar ile pay­la­şıl­dı.
Ersin Çeviker ta­ra­fın­dan 2013 yı­lın­da ya­yım­la­nan AB Gemi geri dö­nü­şüm yö­net­me­lik sü­re­ci­nin as­lın­da gemi in­şa­dan baş­la­dı­ğı, ne kadar temiz gemi üre­ti­lir­se gemi geri dö­nü­şüm fa­ali­yet­le­ri­nin de o kadar temiz ola­ca­ğı gemi in­şa­nın iş­lev­sel ola­rak gemi geri dö­nü­şü­mün tersi ol­ma­sı­na rağ­men her an­lam­da bir­bi­rin­den et­ki­le­nen sek­tör­ler ol­du­ğu vur­gu­lan­dı.
Zir­ve­de bir çok önem­li ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri ile is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­ma im­kâ­nı da bu­lun­du.