ALİAĞA BELEDİYESİ MART AYI MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Mart ayı olağan meclisi 6 Mart Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Özgürses Gazetesi
03:37 -
Abone ol
ALİAĞA BELEDİYESİ MART AYI MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Mart ayı olağan meclisi 6 Mart Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Aliağa Belediyesi meclis salonunda yapılacak toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek oylamaya sunulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak meclis toplantısının gündeminde 45 madde yer alıyor.

30 Ocak 2018 ve 8 Şubat 2018 tarihli meclis tutanağının okunup oylanması ile başlayacak olan toplantının gündemi şu maddelerden oluşuyor;

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER

1-22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen lüzum üzerine; Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarih ve 4/12 sayılı meclis kararıyla tahsis edilen 5.Derece Veteriner Sağlık Teknisyeni kadrosunun 5.Derece Veteriner Hekim Kadrosu ile değiştirilmesi yönünde hazırlanan 2 sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi uyarınca onaylanması hususunun görüşülmesi.

2-İlçemiz Yüksekköy mevkii, 126 ada, 80 numaralı parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerjisi Santral Alanı) olarak planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması hususunun görüşülmesi.

3-İlçemiz Helvacı Yerleşimi, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve Değişikliğinde Belediye hizmet alanı, yol ve park alanı olarak planlı alanda kalan 4065 numaralı parselin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

4-İlçemiz, Aşağışakran Mahallesinde mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait 1305 numaralı parsel üzerinde bulunan yapının Aşağışakran Mahalle Muhtarlığı olarak kullanılmak üzere tahsisinin görüşülmesi

5-2018 Mali Yılı Bütçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce yatırım planına alınan ancak kullanılmayacak olan “Hareketli İş Makineleri” ile ilgili ödenek tertibinden 2.750.000,00 TL ödeneğin, Fen İşleri Müdürlüğü’nün ödeneği yetmeyeceği anlaşılan “Yol Bakım Ve Onarım Giderleri” ile “Diğer Hizmet Alımları” ödenek tertiplerine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1- Güzelhisar Mahallesinde Meryem Yıldırım tarafından arsa alabilmek için Güzelhisar Köyü Muhtarlığı’na 12.05.2005 tarihinde 275,00 TL. para yatırıldığı ve tarafına herhangi bir arsa verilmediği belirtilerek, gerekli araştırmanın yapılıp mağduriyetinin giderilmesi talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2- Güzelhisar Mahallesinde Emine Balet tarafından arsa alabilmek için Güzelhisar Köy Tüzel Kişiliği’ne para yatırıldığı ve tarafına herhangi bir arsa verilmediği belirtilerek, gerekli araştırmanın yapılıp mağduriyetinin giderilmesi talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3-Belediyemizce Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına üye olunması, yıllık üyelik aidatlarının Sendikaya ödenmesi veya aidat ödemeleriyle ilgili İller Bankasına yetki verilmesi ve Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi hususlarının oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4- Bozköy Mahallesi, 1016 ve 1193 numaralı parsellerdeki Mustafa Şahin, Naci Şahin, Osman Şahin ve Reşide Özsoy hisselerinin Mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait uygun olan parsellerle takasının yapılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündemde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5-1/100 000 Ölçekli İzmir Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında, 1/25 000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni planında ve 18.09.1985 tarihinde mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında sanayi alanı olarak planlı olan mevcut Viking Kağıt Fabrikasının doğusunda kalan bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu çalışmaları yapılacağından, planlama alanı içerisinde kalan sulama alanlarının sulama alanından çıkarılması sonucunda atıl hale gelecek olan mevcut tesis yatırım maliyetinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2.Bölge Müdürlüğü’ne ödenmesi ile ilgili taahhüt verilmesi hususunun oybirliği ile Komisyon gündeminde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu ve Plan-Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

6- Aşağışakran tapulama sahasında bulunan, 24M 2a, 24M 1b pafta, 352 ada, 1 numaralı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sosyal-kültürel tesis alanı olarak planlı parselin, üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak Turizm Tesis Alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7- Bozköy-Ovacık Mevkiinde, İzmir Elektrik Üretim Ltd.Şti’ne (Enka) ait Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için gerekli olan soğutma suyunu alma yapısı ve bu yapıyı korumaya yönelik hazırlanan “Soğutma Suyu Alma Amaçlı Yapılara İlişkin” 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Değişiklik Uygulama İmar Planı Teklifi ile ilgili 06.07.2011 tarih ve 27986 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin “Kurum Görüşlerinin Alınması” başlıklı 7.maddesinin 4 (a) ve 6.bentleri kapsamında Belediyemizce uygun görüş verilmesi hususunda Belediyemiz Meclisince alınan 06.02.2018 tarih ve 49 sayılı Meclis kararının geçerli olduğunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8-İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nce Samurlu Mahallesinde yapılacak olan 2/b kullanım kadastrosu çalışmaları için 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 3.maddesi gereğince 6 adet bilirkişi seçilmesi hususunun oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9- Kazımdirik Mahallesi, 2080 numaralı 247.00 m2. parselde bulunan Sezayi Özkan ve Noman Özkan’a ait hisselerin Belediyemize ait uygun bir parsel ile takas yapılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10- Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş’nin yazısı ile; Aliağa sınırlarında yapılan veya yapılması planlanan 1/1000 ölçekli imar planı/revizyon imar planı çalışmalarında, bölgenin enerji taleplerini karşılamak ve enerjinin verimli bir şekilde devamlılığını sağlamak amacıyla 100 m. yarıçapında elektrik şebekesi için gerekli olan trafo yerlerinin 5.00 m.x 8.00 m.ebatlarında özelleştirme modeline göre işletme hakkının şirketlerinde olduğu belirtilmekte olup, tesislerinin ve yerlerinin mülkiyetinin ve her türlü işlemlerinin kamu vasfıyla TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına olduğu dikkate alınarak tahsisinin sağlanması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11- Ege Gübre Sanayi A.Ş’nin dilekçesi ile talep edilen; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 05.06.2017 tarihinde onaylanan “Aliağa İlçesi, Kyme Bozhöyük 1. ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonunda planlanan Hayıtlı Deresi boyunca geçen akaryakıt boru hattının, 15 metrelik taşıt yoluna kadar olan kısmının kaldırılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin” onaylanması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12- Karaköy Mahallesi, 115 ada, 7 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Ersin Yoldaş’a tapu devrinin yapılması talebinin belirlenen gecikme zammı ve faizin yatırılması koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

13- Karaköy Mahallesi, 104 ada, 1 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Şerif Çepiç’e tapu devrinin yapılması talebinin belirlenen gecikme zammı ve faizin yatırılması koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

14- Karaköy Mahallesi, 115 ada, 6 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Sedat Kara’ya tapu devrinin yapılması talebinin belirlenen ana para borcu ile gecikme zammı ve faizlerinin yatırılması koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

15- Karaköy Mahallesi, 102 ada, 4 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Avni Yoldaş’a tapu devrinin yapılması talebinin kalan ana para borcu ile gecikme zammı ve faizlerinin yatırılması koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

16- Karaköy Mahallesi, 104 ada, 3 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Gökçe Ersoy’a tapu devrinin yapılması talebinin hiç ödeme yapmamasından dolayı oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

17- Karaköy Mahallesi, 102 ada, 7 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Ümran Şenlik’e tapu devrinin yapılması talebinin hiç ödeme yapmamasından dolayı oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

18- Karaköy Mahallesi, 101 ada, 4 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış, ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Hülya Çelik’e tapu devrinin yapılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

19- Karaköy Mahallesi,102 ada, 12 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Mevlüde Küçük’e tapu devrinin yapılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

20- Karaköy Mahallesi, 114 ada, 5 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Turgut Şen’e tapu devrinin yapılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

21- Karaköy Mahallesi, 102 ada, 13 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Dindar Şen’e tapu devrinin yapılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

22- Karaköy Mahallesi, 114 ada, 8 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Ali Çepiç’e tapu devrinin yapılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

23- Karaköy Mahallesi, 102 ada, 3 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış, ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Fatih Keklik’e tapu devrinin yapılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

24- Karaköy Mahallesi, 103 ada, 9 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Halil Yoldaş’a tapu devrinin yapılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

25- Karaköy Mahallesi, 103 ada, 10 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Alim Köroğlu’na tapu devrinin yapılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

26- Karaköy Mahallesi, 103 ada, 6 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Cemal Mandal’a tapu devrinin yapılması talebinin gerekli şartları yerine getirmesi ve tapuya şerh konulmak koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

27- Karaköy Mahallesi, 101 ada, 2 nolu parselin 3367 Sayılı yasa gereği satışı yapılmış, ancak 6360 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 Sayılı yasanın 18/e bendine göre Şeref Kara’ya tapu devrinin yapılması talebinin gerekli şartları yerine getirmesi ve tapuya şerh konulmak koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

28- Karaköy Mahallesi, 104 ada, 6 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Gülfer Dereli’ye tapu devrinin yapılması talebinin gerekli şartları yerine getirmesi ve tapuya şerh konulmak koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

29- Karaköy Mahallesi, 103 ada, 12 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Nadir Şen’e tapu devrinin yapılması talebinin gerekli şartları yerine getirmesi ve tapuya şerh konulmak koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

30- Karaköy Mahallesi, 104 ada, 5 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Ali Saftekin’e tapu devrinin yapılması talebinin gerekli şartları yerine getirmesi ve tapuya şerh konulmak koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

31- Karaköy Mahallesi, 101 ada, 3 nolu parselin 3367 Sayılı yasa gereği satışı yapılmış, ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Hulusi Şen’e tapu devrinin yapılması talebinin gerekli şartları yerine getirmesi ve tapuya şerh konulmak koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

32- Karaköy Mahallesi, 103 ada, 1 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Birsel Azizoğlu’na tapu devrinin yapılması talebinin gerekli şartları yerine getirmesi ve tapuya şerh konulmak koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

33- Karaköy Mahallesi, 103 ada, 3 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Şahsene Çelik’e tapu devrinin yapılması talebinin gerekli şartları yerine getirmesi ve tapuya şerh konulmak koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

34- Karaköy Mahallesi, 113 ada, 6 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Serkan Çelik’e tapu devrinin yapılması talebinin gerekli şartları yerine getirmesi ve tapuya şerh konulmak koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

35- Karaköy Mahallesi, 103 ada, 8 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Mukatdes Coşkun’a tapu devrinin yapılması talebinin gerekli şartları yerine getirmesi ve tapuya şerh konulmak koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

36- Karaköy Mahallesi, 104 ada, 4 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Nizamettin Seyar’a tapu devrinin yapılması talebinin gerekli şartları yerine getirmesi ve tapuya şerh konulmak koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

37- Karaköy Mahallesi, 101 ada, 6 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış, ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Bayram Şenlik’e tapu devrinin yapılması talebinin kalan ana para borcu ile gecikme zammı ve faizlerinin yatırılması ve tapuya şerh konulmak koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

38- Karaköy Mahallesi, 103 ada, 11 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Mustafa Işıldak’a tapu devrinin yapılması talebinin belirlenen gecikme zammı ve faizinin yatırılması ve tapuya şerh konulmak koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

39- Karaköy Mahallesi, 114 ada, 6 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Şerefettin Mete’ye tapu devrinin yapılması talebinin belirlenen gecikme zammı ile faizinin yatırılması ve tapuya şerh konulmak koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

40- Karaköy Mahallesi, 104 ada, 2 nolu parselin 3367 sayılı yasa gereği satışı yapılmış ancak 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle tapu devri yapılamadığından söz konusu parselin, 5393 sayılı yasanın 18/e bendine göre Remzi Çepiç’e tapu devrinin yapılması talebinin kalan ana para borcu ile gecikme zammı ve faizlerinin yatırılması ve tapuya şerh konulmak koşuluyla oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından dilek ve temenniler bölümüne geçilecek. Mart ayı meclisi bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesi ile son bulacak.