Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi 6 Ekim 2020 Salı günü saat 18.00’de toplanacak.

Özgürses Gazetesi
01:11 -
Abone ol
Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi 6 Ekim 2020 Salı günü saat 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 16 madde yer alacak.

Aliağa Belediyesi meclis salonundaki toplantı 8 Eylül 2020 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

2021 Mali Yılı Performans Programının ve 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının da görüşüleceği toplantının gündemi şu maddelerden oluşuyor;

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER;

1- 2021 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi.

2- 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi.

3- Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih ve 142 sayılı kararı ile kabul edilen “Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği” yeniden düzenlenmiş olup, hazırlanan Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi.

4- Helvacı Mahallesinde bulunan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tarımsal sanayi alanı olarak planlı olan 89 ada 5 numaralı, 50 ada 1 numaralı ve 51 ada 1 numaralı parsellerin, yapılacak olan tarımsal sanayi tesisi için gerekli olan arsayı oluşturmak üzere birleştirilmesine ve buna yönelik düzenlemeye ilişkin hazırlanan imar plan değişikliğinin onaylanması talebinin görüşülmesi.

5- Yeni Şakran Mahallesi, Yalı Caddesi, No: 22/1 adresinde bulunan 1 nolu büfe ve WC’nin 20.01.2021 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile kiralanması hususunun görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

1- Çakmaklı, Güzelhisar, Horozgediği, Kalabak, Karaköy ve Karakuzu Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22. Maddesine göre güncelleme çalışmaları yapılacağından, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere adı geçen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişi seçilmesi talebine ilişkin muhtarlıkların belirlediği kişilerin uygun olduğunun oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2- Metin Efe’nin dilekçesine istinaden; Aşağı Şakran Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait 1242 parselin üzerinde bulunan yapının kendisi tarafından yapıldığı ve yaklaşık 30 yıldır kullanıldığı belirtilerek, İmar Barışı kapsamında “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin” 7. maddesinin 4. fıkrasına istinaden parseli satın alma talebinin, taşınmazın 72,00 m2’lik kısmının Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek piyasa rayiç değeri üzerinden satılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun

görüşülmesi.

3- Bozköy Mahallesi, Sanayi Caddesi, No:29/1 adresinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait yapının 10 yıl süre ile kiralanması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4- Karaköy Muhtarlığının dilekçesine istinaden; 442 Sayılı Köy Kanununun ek: 3367 sayılı yasa ile oluşan 22 adet parselde bulunan kısıtlılık şerhlerinin kaldırılması talebinin yapı kullanma izin belgelerinin alınmaması sebebiyle oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5- Aşağı Şakran Muhtarlığının dilekçesine istinaden; 442 Sayılı Köy Kanununun ek: 3367 sayılı yasa ile oluşan 61 adet parselde bulunan kısıtlılık şerhlerinin kaldırılması talebinin yapı kullanma izin belgelerinin alınmaması sebebiyle oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6- Yalı Mah. Adacık Küme Evleri No:9 (203 Parsel) de bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine ilave edilmesi talebinin yalnızca kafeterya ve restoran olarak kullanılmak ve ruhsatlandırılmak üzere içkili yer bölgesine dahil edilmesi şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Esnaf Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

7- Çaltılıdere Mahallesi, 444 parsel sayılı taşınmazın mülkiyeti belediyeye ait uygun bir parsel ile trampa yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8- Türkiye Elektrik İletim A.Ş.Genel Md. 3. Bölge Müdürlüğü’nün yazısına istinaden; Samurlu Mahallesi, 17.477,44 m2 yüzölçümlü 976 parsel numaralı taşınmazda tesis edilecek 133.63 m2 direk yerinin toplam 12.583,94 TL bedelle 4650 ile değişik 2942 sayılı yasanın 30.maddesi gereğince devir edilmesi talebinin Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen bedel (65.111,20 TL) üzerinden devir yapılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

9- 27.07.2020 tarihli dilekçeye istinaden; 736 ada 1 numaralı parselde bulunan 1 nolu (kafeterya) ve 4 nolu (restoran) dükkanların içkili yer bölgesine ilave edilmesi talebinin parselde bulunan zemin kat planında görülen 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı dükkanların yalnızca Kafeterya ve Restoran olarak kullanılmak ve ruhsatlandırılmak üzere içkili yer bölgesine dahil edilmesi şeklinde oy birliği ile kabulüne ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Esnaf Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

10- Sanayi Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonuna Davacı Habaş A.Ş. tarafından açılan dava sonucunda İzmir 4. İdare Mahkemesinin kararına istinaden davacı şirketin Bozköy Mahallesi, 9 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmazına ilişkin iptal edilen kısmında ağaçlandırılacak alan plan kararları korunarak mahkeme kararında esas alınan teknik bilirkişi raporunda belirtildiği şekliyle işletme bütünlüğü sağlanmak üzere 9 ada 1 parseldeki mevcut istinat duvarına göre yapılan düzenlemeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan

değişikliğinin oy çokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11- Helvacı Yerleşim bölgesinde konut imarlı parsellerin zemin katlarının ticaret olarak yapılaşabilmesi için yol boyu ticaret akslarının belirlenmesi talebine ilişkin belirlenen yerlerin oy birliği ile kabulüne ait İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, gündem maddelerinin oylanmasının ardından toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesi ile son bulacak.