ALİAĞA BELEDİYESİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisi 4 Şubat 2020 Salı günü saat 18.00’de toplanacak.

Özgürses Gazetesi
04:09 -
Abone ol
ALİAĞA BELEDİYESİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisi 4 Şubat 2020 Salı günü saat 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 18 madde yer alacak.

Aliağa Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilecek toplantı; 7 Ocak 2020 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Şubat Ayı Olağan Meclisi, gündem maddelerinin oylanmasının ardından toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesiyle son bulacak.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER

1- Aydemir Gemi Geri Dönüşüm Ltdi. Şti.’nin dilekçesine istinaden; Samurlu Mahallesi, 241 ada, 1 parselin yapı kayıt belgesine istinaden tarafına satılması talebinin görüşülmesi.

2- 4688 Sayılı Yasanın 32. ve geçici 14. maddeleri gereğince, Aliağa Belediyesi’nde en çok memur üyeye sahip olan Türk Yerel Hizmet Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzalamak üzere, belediye başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

3- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe” istinaden görülen lüzum üzerine 2 sayılı boş kadro değişikliği cetvelinde belirtilen, 03.07.2018 tarih ve 241 sayılı Meclis kararıyla tahsis edilen 3. Derece Teknisyen kadrosunun kadro derecesinin 5 dereceli Teknisyen kadrosuyla değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.

4- Belediye Meclisi’nin 03.12.2019 tarih ve 430 sayılı kararı ile kabul edilen ve Sayıştay Daireler Kurulu’na istişare görüşü alınmak üzere gönderilerek yeniden düzenlenen “Sosyal Yardım Yönetmeliği” nin onaylanması hususunun görüşülmesi.

5- Zehra Dağtekin’in vekili Ufuk Dağtekin’in 25.12.2019 tarihli dilekçesine istinaden; Yukarı Şakran

tapulama sahasında bulunan 156 ada 2 numaralı parselin mülkiyeti belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

6- Belediye envanterinde kayıtlı 2009 model M2 sınıfı 35 NJV 05 plakalı B.M.C marka (Şase No:

NMC290PDMSH100001) minibüsün “Yenipazar Belediyesi’ne” (Bilecik) bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi.

7- Belediye envanterinde kayıtlı 1999 model M3 sınıfı 35 AHS 574 plakalı Iveco marka (Şase

No:NMS0636000T222616) otobüsün “Duroğlu Belediyesi’ne” (Giresun) bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi.

8- Belediye envanterinde kayıtlı 2007 model M1 sınıfı 35 NHL 67 plakalı Renault marka Megane Expression 1.6 (Şase No:VF1LM130537606087) otomobilin “Oluközü Belediyesi’ne (Yozgat) bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi.

9- Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarih ve 22 sayılı kararı ile tesis edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne ait Teşkilat, Görevleri ile Yetki ve Sorumluluklarını, Birimlerin Çalışma Esas ve Usullerini Kapsayan Yönetmeliğin” onaylanması hususunun görüşülmesi.

10- Samurlu Mahallesinde bulunan 2130 nolu jeotermal işletme ruhsatında belirtilen alan içinde kalan SM-1 ve SM-2 kuyuları ile Samurlu tapulama sahası içinde bulunan 46 parselde kurulacak jeotermal ısıtmalı sera arasında İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından onaylanan iletim hattının geçirilmesi için Belediyemiz tasarrufunda bulunan kadastral yolun 1087. 64 metre karelik kısmında Migi Enerji Üretim ve Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. lehine 3149 Sayılı İmar Kanunu’nun 16. Maddesine göre irtifak hakkı kurulması talebinin görüşülmesi.

11- Atatürk Mahallesi 19J-IIIC pafta, 1711-1712-1714-1715-1716-1725-1713- 1730 parsel numaralarında bulunan Belediyemiz tarafından yeniden düzenlenerek inşa edilen spor sahasına ‘Aliağa Atatürk Stadyumu’ ismi verilmesi hususunun görüşülmesi.

12- Belediye Meclisinin 02.12.2014 Tarih ve 219 sayılı kararıyla tahsis edilen Genel İdari Hizmetler Sınıfı 3. derece Çocuk Eğiticisi kadrosu için Belediyemizde tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalıştırılacak personelin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün genelgesi gereğince unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla net ücret belirlenmesi ve daha sonra yılı içinde gelecek zamların yansıtılması hususunun görüşülmesi.

13- İlçemiz; 478 ada, 14 numaralı parselin (Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:225 – 2 Nolu Bağımsız Bölüm) içkili yer bölgesine ilave edilmesi hususunun görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1- Çakmaklı Mahallesinde Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından “Liman amaçlı” hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ilave ve değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve değişikliği tekliflerine ilişkin 06.07.2011 tarih ve 27986 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca Belediyemizce plan değişikliklerine uygun görüş verilmesinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2- Mustafa Şener’in 16/12/2019 tarihli dilekçesine istinaden; Çıtak Mahallesi 441 numaralı parseli yapı kayıt belgesine istinaden satın alma talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin imar komisyonu raporunun görüşülmesi.

3- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 05.10.2016 tarihinde onaylanan, Çaltılıdere Mahallesi, Kuzey Kesimi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu’nun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4- İdris Ceylan’ın dilekçesine istinaden; İlçemiz Çıtak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 427 numaralı parselin üzerinde bulunan ve tarafına ait yapı ile ilgili Yapı Kayıt Belgesini aldığı için ‘Yapı Kayıt Belgesi’ verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin” 7. maddesinin 4. bendine göre satın alma talebinin oybirliği ile gündemde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n bendi gereğince, ilçemizde mevcut mahalle sınırlarının tespitinin yapılması talebinin oybirliği ile gündemde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.