FOÇA MAVİ TURİZM’İN SİMGESİ

Röportaj: Özgür GÜN Foça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gök­han De­mi­rağ'dan, Foça’nın, Ta­ri­hi, Tu­riz­mi, Do­ğa­sı ve eko­no­mi­si hak­kın­da kısa bil­gi­ler aldık. Baş­ka­nım Foça gerek ma­vi­li­ğiy­le ge­rek­se de ta­ri­hi do­ku­suy­la böl­ge­de en dik­kat çe­ki­ci il­çe­ler ara­sın­da.

Özgürses Gazetesi
10:47 -
FOÇA  MAVİ TURİZM’İN  SİMGESİ

Röportaj: Özgür GÜN

Foça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gök­han De­mi­rağ’dan, Foça’nın, Ta­ri­hi, Tu­riz­mi, Do­ğa­sı ve eko­no­mi­si hak­kın­da kısa bil­gi­ler aldık.

  • Baş­ka­nım Foça gerek ma­vi­li­ğiy­le ge­rek­se de ta­ri­hi do­ku­suy­la böl­ge­de en dik­kat çe­ki­ci il­çe­ler ara­sın­da. Biz­le­re Foça’nın ta­ri­hin­den ve ta­ri­hi do­ku­su­na ait ça­lış­ma­lar­dan bah­se­de bilir mi­si­niz?

“FOÇA TARİHİ İLE FARK­LI BİR BOYUT KA­ZA­NA­CAK”
“Bu ko­nu­da he­def­le­ri­miz var. Ta­rih­sel kim­li­ği­mi­zi or­ta­ya koy­mak adına res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin de des­tek ver­di­ği sur du­var­la­rı res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı bi­rin­ci etabı sona erdi. UNES­CO Dünya Ge­çi­ci Miras Lis­te­si’ne aday ol­ma­mız çok de­ğer­li­dir. At­he­na Ta­pı­na­ğı’nı ayağa kal­dır­dık­tan sonra Foça, tu­rizm­de fark­lı bir boyut ka­za­na­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Tu­rizm yer­le­rin­de yaz ve kış nü­fu­su fark­lı olur. Bu da eko­no­mi­yi et­ki­ler. Bun­dan kur­tul­mak için re­ka­bet ede­bi­le­ce­ği­miz un­sur­la­rı or­ta­ya koy­ma­mız ge­re­ki­yor. Bun­lar­da de­di­ğim gibi, ko­ru­ma­cı­lık, tarih, kül­tür ve sağ­lık­tan ge­çi­yor. Eğer bun­la­rı or­ta­ya ko­yar­sak diğer tu­rizm il­çe­le­ri ara­sın­da öne çı­ka­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ka­zı­lar için biz­le­re des­tek ve­ri­yor. Kazı Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı da, Ba­kan­lık­tan ay­rıl­mış olan öde­nek­le ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­me­ye devam edi­yor. Kazı pro­je­si ile il­gi­li iyi işler ya­pı­yo­ruz. Sur du­var­la­rı bitti. Biz, gör­sel­li­ğe önem ver­dik. Yaz, kış do­lu­luk oran­la­rı­mı­zı den­ge­le­mek için kül­tü­rel kim­li­ği­mi­zi ön plana çı­kart­ma­ya ça­lış­tık. Şu an iyi bir nok­ta­da­yız. Foça’da en büyük il­ke­miz ko­ru­ma­cı­lık. Kül­tür mi­ras­la­rı­nın ya­nın­da ya­pı­laş­ma an­la­mın­da ko­ru­ma­cı­lık­tan bah­se­di­yo­ruz. En büyük il­ke­miz budur”

  • Baş­ka­nım tu­rizm­de­ki he­def­le­ri­niz ne­ler­dir? Bunun için ne gibi ça­lış­ma­lar ya­pı­yor­su­nuz?

“FOÇA İÇİN ATI­LA­CAK HER ADIM BİZİM İÇİN  KUT­SAL­DIR”
“Foça’mızın tu­rizm­de­ki po­tan­si­ye­li or­ta­da­dır. Foça’da, geç­miş­te ol­du­ğu gibi, ya­ban­cı tu­ris­te hiz­met veren, on­la­rı bu­ra­ya çe­kecek olan ku­ru­luş­la­rı­mı­zın ço­ğal­ma­sı tek is­te­ği­miz. Foça’nın ya­tı­rı­ma değer bir yer ol­du­ğu tar­tı­şıl­maz. Bunun için tu­rizm ya­tı­rım­cı­la­rı Foça’ya çek­mek is­ti­yo­ruz. Uzun sahil ban­dı­mız em­sal­siz­dir. Yeni Fo­ça-Fo­ça ara­sın­da­ki koy­lar eşsiz gü­zel­lik­te­dir. Temiz de­ni­zi­mi­zin suyu bil­lur gi­bi­dir. Büyük bir ta­ri­hi mi­ra­sın üze­rin­de otu­ran Foça’daki antik zen­gin­lik­ler son dö­nem­de daha hızlı bir bi­çim­de or­ta­ya çı­ka­rıl­mak­ta­dır. İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin de kat­kı­la­rıy­la hız ka­za­nan, çe­şit­le­nen kazı fa­ali­yet­le­ri; yakın ge­le­cek­te Foça’yı bu alan­da fark­lı bir ko­nu­ma yük­sel­te­cek­tir.
Bunu şim­di­den gör­mek müm­kün. Foça’da tu­riz­min ge­liş­me­si için atı­la­cak her adım bizim için kut­sal­dır. Ge­lecek için ta­sa­rı­mı­mız da, yeni ge­liş­me­le­rin ışığı al­tın­da ya­pıl­mak­ta­dır. Tu­rizm­de­ki ama­cı­mız 12 ay bo­yun­ca in­san­la­rı Foça’mıza çe­ke­bil­mek­tir.”

  • Baş­ka­nım tu­riz­min yanı sıra ba­lık­çı­lık­ta Foça’da önem­li geçim kay­nak­la­rı ara­sın­da. Biraz ba­lık­çı­lık­tan bah­se­de bilir mi­si­niz?

“BA­LIK­ÇI­LIK VAZ­GEÇİLMEZİMİZ”

“Foça, ba­lık­çı­lı­ğın önem­li mer­kez­le­rin­den bi­ri­dir. Ba­lık­çı­lı­ğı hak­kıy­la yapan ve tüm ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­rek sof­ra­mı­za Foça’nın leziz ba­lık­la­rı­nı ta­şı­yan ba­lık­çı­la­rı­mız, üre­tim ve sev­ki­yat­ta da ön­cü­dür­ler. Foça için ba­lık­çı­lık, ya­şa­mın vaz­ge­çil­mez par­ça­la­rın­da biri ol­muş­tur ve ol­ma­ya da devam edecek.”

“AKDENİZ FOK­LA­RI­MIZ BİZİM AY­RI­CA­LI­ĞI­MIZ”
“Ay­rı­ca Foça, ül­ke­miz­de­ki on beş özel çevre ko­ru­ma böl­ge­sin­den bi­ri­dir. Yal­nız­ca Ak­de­niz Fok­la­rı­nın var­lı­ğı bile do­ğa­da­ki far­kı­mı­zı, fark­lı­lı­ğı­mı­zı or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Onun için do­ğa­ya zarar veren ve ve­recek olan kirli sa­na­yi uy­gu­la­ma­la­rı­na karşı haklı bir bi­çim­de hu­kuk­sal mü­ca­de­le­mi­zi de ver­mek­te­yiz.”

  • Foça de­ni­lin­ce akla ya tu­rizm ya da ba­lık­çı­lık ge­li­yor. Peki, Foça’da ta­rı­mın du­ru­mu nedir. Biraz bun­dan bah­se­der mi­si­niz?

“FOÇA ‘KA­RA­SI BAĞ­LA­RI’ CAN­LA­NI­YOR”
“Foça’mızın en önem­li geçim kay­nak­la­rın­dan biri de ta­rım­dır. Ta­rım­da zey­tin­ci­lik, seb­ze­ci­lik, mey­ve­ci­lik, pa­muk­çu­luk, hu­bu­bat ekimi önem­li bir yer tut­mak­ta­dır. Son za­man­lar­da bağ­cı­lık da, özel­lik­le ‘Foça ka­ra­sı bağ­la­rı­nın’ ye­ni­den can­lan­dı­rıl­ma­sıy­la bir ivme ka­zan­mış­tır. Do­la­yı­sıy­la, buna bağlı ola­rak şarap üre­ti­mi git­tik­çe önem ka­zan­mak­ta­dır. Hay­van­cı­lık,
süt ve süt ürün­le­ri üre­ti­mi yö­re­mi­zin önem­li eko­no­mik kay­nak­la­rın­dan bi­ri­dir. Foça, bu ko­nu­da marka ol­ma­yı da ba­şar­mış­tır. Bunu, daha da ile­ri­ye gö­tür­mek en büyük ama­cı­mız.”

  • Foça’nın gerek tu­rizm gerek se diğer alan­lar­da­ki he­def­le­ri ne­ler­dir?

“YA­RIN­LA­RA EMİN ADIM­LAR­LA YÜ­RÜ­MEK”
Foça’yı tarım, tu­rizm, ba­lık­çı­lık, hay­van­cı­lık te­me­lin­de eko­no­mik ola­rak daha ile­ri­ye ta­şı­ya­ca­ğız. Yeni yö­ne­lim­ler ve ge­liş­me­ler­le, Foça’nın yıl­dı­zı daha da par­la­ya­cak­tır ve o zaman ya­rın­la­ra daha sağ­lam adım­lar­la iler­le­ye­ce­ğiz.

Bun­dan kim­se­nin kuş­ku­su ol­ma­sın. Çağ­daş, uygar, güzel, temiz, dü­zen­li ve her nok­ta­sın­da sağ­lık­lı ve doğal bir or­tam­da ya­şa­na­bi­lir, eko­no­mi­si canlı bir Foça ge­le­ce­ği önü­müz­de­dir. Bu an­lam­da İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Aziz Ko­ca­oğ­lu’na da des­tek­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür ede­riz.
Baş­ka­nım,‘Kır­mı­zı Bay­rak’ pro­je­si Foça’da da uy­gu­lan­ma­ya baş­la­dı. Kır­mı­zı Bay­rak Uy­gu­la­ma­sı nedir ve nasıl alı­nır biraz bah­se­de bilir miyiz?

“FOÇA’YA KIR­MI­ZI BAY­RAK “
Tür­ki­ye’de ilk kez İzmir’de ha­ya­ta ge­çi­ri­len ve gi­de­rek yay­gın­la­şan ‘Kır­mı­zı Bay­rak’ uy­gu­la­ma­sı, Foça’mızda da hayat bu­lu­yor. 2014 yılı baş­la­rın­da, en­gel­li va­tan­daş­la­rın eri­şi­mi­ne uygun me­kân­la­rın sa­yı­sı­nı ar­tı­rıl­ma­sı he­de­fiy­le baş­lat­tı­ğı­mız uy­gu­la­ma kap­sa­mın­da Foça’mızda bir dizi ye­ni­li­ğe git­tik.Tür­ki­ye’de, İzmir’de baş­la­tı­lan ve büyük des­tek bulan ‘Kır­mı­zı Bay­rak’ uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da, Reha Mi­dil­li, Mer­si­na­ki ve Barış Cad­de­le­ri ile çev­re­len­miş olan alan içe­ri­sin­de bir takım de­ği­şik­lik­le­re git­tik. İlçe­miz­de ya­şa­yan ya da il­çe­ye zi­ya­re­te gelen en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın ula­şı­mı­na ve eşit ya­şa­ma hak­kı­na uygun ola­rak so­kak­lar­da­ki kal­dı­rım­la­rın kal­dı­rı­la­rak, düz­gün yüzey oluş­tu­ra­cak şe­kil­de doğal taş kap­la­ma­sı yap­tık. Özel­lik­le ilçe mer­ke­zi­miz­de­ki cadde ve so­kak­la­rın araç tra­fi­ği­ne ka­pa­ta­rak ya­ya­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı ile bir­lik­te doğal taş kap­la­ma iş­le­mi­nin ar­dın­dan en­gel­li ula­şı­mı­na uygun hale ge­ti­ri­le­rek, en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın da ka­mu­sal alan­la­ra daha rahat ula­şa­bil­me­le­ri­ni sağ­lı­yo­ruz.”

Kır­mı­zı Bay­rak nasıl alı­nır?
Kır­mı­zı Bay­rak Ko­mis­yo­nu üye­le­ri ara­sın­dan be­lir­le­nen De­net­le­me Ko­mi­te­si, “Kır­mı­zı Bay­rak” almak için İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ya­zı­lı baş­vu­ran kurum ve ku­ru­luş­lar­da ye­rin­de de­net­le­me yapar ve de­net­le­me ra­po­ru­nu ko­mis­yo­na sunar. Ko­mis­yon; tes­pit for­mun­da ara­nan eri­şi­le­bi­lir­lik öze­lik­le­ri­nin ni­te­li­ği­ne ve sa­yı­sı­na göre ta­le­bi yapan ku­ru­ma “Kır­mı­zı Bay­rak” ve­ri­lip ve­ril­me­ye­ce­ği­ne karar verir. Olum­lu ve­ri­len karar; İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­li­si’nin ona­yın­dan sonra ke­sin­le­şir ve il­gi­li ku­ru­ma “Kır­mı­zı Bay­rak” ve­ri­lir.

 

  • UNES­CO Dünya Miras Ge­çi­ci Lis­te­sin­de yer alı­yor­su­nuz. Dünya Miras Lis­te­si­ne yük­sel­mek için ne gibi ça­lış­ma­lar yü­rüt­mek­te­si­niz?

“FOÇA UNES­CO DÜNYA MİRAS LİSTESİ YO­LUN­DA “
Foça’mız, doğal, ar­ke­olo­jik, ta­ri­hi, kent­sel ve kent­sel-ar­ke­olo­jik sit alan­la­rı­na sa­hip­tir. Ülke ve dünya öl­çe­ğin­de eko­lo­jik öneme haiz, çevre kir­len­me­le­ri­ne ve bo­zul­ma­la­rı­na du­yar­lı, bi­yo­lo­jik çe­şit­li­li­ğin, doğal kay­nak­la­rın ve bun­lar­la il­gi­li kül­tü­rel kay­nak de­ğer­le­ri­nin ko­run­ma­sı ve sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı ge­rek­li gö­rü­le­rek “Özel Çevre Ko­ru­ma Böl­ge­si” ilan edil­miş­tir. İlçe­nin ta­ri­hi ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri­nin gün ışı­ğı­na çı­ka­rı­la­rak, bu de­ğer­le­rin tüm in­san­lı­ğa ta­nı­tı­mı ve ge­lecek ku­şak­la­ra ak­ta­rıl­ma­sı­nın önemi tar­tı­şıl­ma­sı­dır. Foça’nın UNES­CO Dünya Miras Ge­çi­ci Lis­te­sin­den, Dünya Miras Lis­te­si­ne yük­sel­me­si için ça­lış­ma­lar devam et­mek­te olup, ça­lış­ma­la­rın önem­li fak­tör­le­rin­den biri de ‘Foça Kent Du­var­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ile bir bütün olan ‘Foça Sur Du­var­la­rı II. E-tap Res­to­ras­yon Pro­je­si’dir. Ay­rı­ca UNES­CO ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Foça Sur Du­var­la­rı­nın yanı sora ‘Old­To­wn’ Pro­je­si de ta­ri­hi gü­zel­lik­le­rin ko­run­ma­sı ve ta­nı­tıl­ma­sı, ken­ti­miz tu­riz­mi­nin ge­liş­me­si ve yerel kal­kın­ma açı­sın­dan ol­duk­ça önem arz et­mek­te­dir. Foça Ka­le­si­nin Sur Du­var­la­rı (Kent Du­var­la­rı) önün­de yer alan mev­cut yaya yolu ve çev­re­si­nin dü­zen­len­me­si için ha­zır­la­nan ‘Foça Ka­le­si Sur­la­rı II. Etap Pro­je­si’ kap­sa­mın­da yü­rü­yüş yolu, bil­gi­len­dir­me ve seyir te­ras­la­rı ça­lış­ma­la­rı­mız tüm hı­zıy­la devam et­mek­te­dir.

  • Son za­man­lar­da sa­nat­sal ve kül­tü­rel an­lam­da yap­mış ol­du­ğu­nuz et­kin­lik­ler ile il­çe­ye renk kat­tı­nız. Sa­nat­sal fa­ali­yet­le­ri­niz önü­müz­de­ki ay­lar­da da devam edecek mi?

“SANAT OL­MA­DAN İNSAN BİR EKSİKTİR”

Sanat, in­san­lı­ğın ay­dın­lan­ma yo­lu­nun en önem­li taş­la­rın­dan bi­ri­dir. Sanat ol­ma­dı­ğı tak­dir­de, in­sa­nı insan yapan temel ni­te­lik­le­rin bir bö­lü­mü hep eksik ka­la­cak­tır. Biz, Foça’da kül­tür ve sa­na­ta gü­cü­müz ora­nın­da kat­kı­da bu­lun­mak­ta­yız. Bir­çok et­kin­lik­le sanat ve kül­tür hep gün­de­mi­miz­de­dir. Fes­ti­val­le­ri­miz­de de sa­nat-kül­tür prog­ram­la­rı­nı ön­ce­le­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Şunu be­lirt­mek is­te­riz ki, sanat ve kül­tü­re olan il­gi­miz ve du­yar­lı­lı­ğı­mız hep sür­mek­te­dir.9-10-11 Eylül 2017 ta­rih­le­ri ara­sın­da bu yıl onun­cu­su­nu dü­zen­le­ye­ce­ği­miz Ulus­la­ra­ra­sı Kül­tür Sanat ve Ba­lık­çı­lık Fes­ti­va­li­mi­zin ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­mış bu­lun­mak­ta­yız. Foça’mızın ta­ri­hi do­ku­su­na, geç­mi­şi­ne uygun ola­rak dü­zen­le­di­ği­miz ge­le­nek­sel fes­ti­va­li­miz­de, bir­bi­rin­den de­ğer­li ko­nuş­ma­cı­la­rı, sa­nat­çı­la­rı, ya­zar­la­rı, ağır­la­ma­ya ha­zır­la­nır­ken, spor­tif fa­ali­yet­ler, atöl­ye­ler ile il­çe­miz­de ya­şa­yan her yurt­ta­şa do­kun­ma­yı he­def­le­dik.

  • Baş­ka­nım bir de Foça’yla il­gi­li ola­rak şöyle bir ef­sa­ne var. “Fo­ça­ya git­ti­ği­niz­de Ka­ra­taş’a basın” bu­nun­la il­gi­li ola­rak ne söy­le­mek is­ter­si­niz?

“GÖ­RÜP­TE SEV­ME­MEK, DÖ­NÜP­TE GEL­ME­MEK MÜM­KÜN DEĞİL”
Söy­len­ce şu: “Foça’da bir Ka­ra­taş var­mış, bunu her­kes bi­li­yor da ne­re­de ol­du­ğu­nu kimse bil­mi­yor. Gezip do­la­şır­ken bu taşa basan müm­kü­nü yok bir daha Foça’dan ko­pa­maz­mış. Çok zor­la­nıp bir yer­le­re gitse de mut­la­ka dönüp do­la­şıp gene ge­lir­miş. Bize ka­lır­sa Foça’nın her yeri Ka­ra­taş. Foça’yı görüp de sev­me­mek, dönüp gel­me­mek müm­kün değil.”
“Foça’yı gör­me­diy­se­niz görün, yakın çev­re­ye gel­diy­se­niz, uğ­ra­ma­dan geç­me­yin.”