FOÇA MAVİ TURİZM’İN SİMGESİ

30 Ağustos 2017
FOÇA  MAVİ TURİZM’İN  SİMGESİ

Röportaj: Özgür GÜN

Foça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gök­han De­mi­rağ’dan, Foça’nın, Ta­ri­hi, Tu­riz­mi, Do­ğa­sı ve eko­no­mi­si hak­kın­da kısa bil­gi­ler aldık.

  • Baş­ka­nım Foça gerek ma­vi­li­ğiy­le ge­rek­se de ta­ri­hi do­ku­suy­la böl­ge­de en dik­kat çe­ki­ci il­çe­ler ara­sın­da. Biz­le­re Foça’nın ta­ri­hin­den ve ta­ri­hi do­ku­su­na ait ça­lış­ma­lar­dan bah­se­de bilir mi­si­niz?

“FOÇA TARİHİ İLE FARK­LI BİR BOYUT KA­ZA­NA­CAK”
“Bu ko­nu­da he­def­le­ri­miz var. Ta­rih­sel kim­li­ği­mi­zi or­ta­ya koy­mak adına res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin de des­tek ver­di­ği sur du­var­la­rı res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı bi­rin­ci etabı sona erdi. UNES­CO Dünya Ge­çi­ci Miras Lis­te­si’ne aday ol­ma­mız çok de­ğer­li­dir. At­he­na Ta­pı­na­ğı’nı ayağa kal­dır­dık­tan sonra Foça, tu­rizm­de fark­lı bir boyut ka­za­na­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Tu­rizm yer­le­rin­de yaz ve kış nü­fu­su fark­lı olur. Bu da eko­no­mi­yi et­ki­ler. Bun­dan kur­tul­mak için re­ka­bet ede­bi­le­ce­ği­miz un­sur­la­rı or­ta­ya koy­ma­mız ge­re­ki­yor. Bun­lar­da de­di­ğim gibi, ko­ru­ma­cı­lık, tarih, kül­tür ve sağ­lık­tan ge­çi­yor. Eğer bun­la­rı or­ta­ya ko­yar­sak diğer tu­rizm il­çe­le­ri ara­sın­da öne çı­ka­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ka­zı­lar için biz­le­re des­tek ve­ri­yor. Kazı Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı da, Ba­kan­lık­tan ay­rıl­mış olan öde­nek­le ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­me­ye devam edi­yor. Kazı pro­je­si ile il­gi­li iyi işler ya­pı­yo­ruz. Sur du­var­la­rı bitti. Biz, gör­sel­li­ğe önem ver­dik. Yaz, kış do­lu­luk oran­la­rı­mı­zı den­ge­le­mek için kül­tü­rel kim­li­ği­mi­zi ön plana çı­kart­ma­ya ça­lış­tık. Şu an iyi bir nok­ta­da­yız. Foça’da en büyük il­ke­miz ko­ru­ma­cı­lık. Kül­tür mi­ras­la­rı­nın ya­nın­da ya­pı­laş­ma an­la­mın­da ko­ru­ma­cı­lık­tan bah­se­di­yo­ruz. En büyük il­ke­miz budur”

  • Baş­ka­nım tu­rizm­de­ki he­def­le­ri­niz ne­ler­dir? Bunun için ne gibi ça­lış­ma­lar ya­pı­yor­su­nuz?

“FOÇA İÇİN ATI­LA­CAK HER ADIM BİZİM İÇİN  KUT­SAL­DIR”
“Foça’mızın tu­rizm­de­ki po­tan­si­ye­li or­ta­da­dır. Foça’da, geç­miş­te ol­du­ğu gibi, ya­ban­cı tu­ris­te hiz­met veren, on­la­rı bu­ra­ya çe­kecek olan ku­ru­luş­la­rı­mı­zın ço­ğal­ma­sı tek is­te­ği­miz. Foça’nın ya­tı­rı­ma değer bir yer ol­du­ğu tar­tı­şıl­maz. Bunun için tu­rizm ya­tı­rım­cı­la­rı Foça’ya çek­mek is­ti­yo­ruz. Uzun sahil ban­dı­mız em­sal­siz­dir. Yeni Fo­ça-Fo­ça ara­sın­da­ki koy­lar eşsiz gü­zel­lik­te­dir. Temiz de­ni­zi­mi­zin suyu bil­lur gi­bi­dir. Büyük bir ta­ri­hi mi­ra­sın üze­rin­de otu­ran Foça’daki antik zen­gin­lik­ler son dö­nem­de daha hızlı bir bi­çim­de or­ta­ya çı­ka­rıl­mak­ta­dır. İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin de kat­kı­la­rıy­la hız ka­za­nan, çe­şit­le­nen kazı fa­ali­yet­le­ri; yakın ge­le­cek­te Foça’yı bu alan­da fark­lı bir ko­nu­ma yük­sel­te­cek­tir.
Bunu şim­di­den gör­mek müm­kün. Foça’da tu­riz­min ge­liş­me­si için atı­la­cak her adım bizim için kut­sal­dır. Ge­lecek için ta­sa­rı­mı­mız da, yeni ge­liş­me­le­rin ışığı al­tın­da ya­pıl­mak­ta­dır. Tu­rizm­de­ki ama­cı­mız 12 ay bo­yun­ca in­san­la­rı Foça’mıza çe­ke­bil­mek­tir.”

  • Baş­ka­nım tu­riz­min yanı sıra ba­lık­çı­lık­ta Foça’da önem­li geçim kay­nak­la­rı ara­sın­da. Biraz ba­lık­çı­lık­tan bah­se­de bilir mi­si­niz?

“BA­LIK­ÇI­LIK VAZ­GEÇİLMEZİMİZ”

“Foça, ba­lık­çı­lı­ğın önem­li mer­kez­le­rin­den bi­ri­dir. Ba­lık­çı­lı­ğı hak­kıy­la yapan ve tüm ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­rek sof­ra­mı­za Foça’nın leziz ba­lık­la­rı­nı ta­şı­yan ba­lık­çı­la­rı­mız, üre­tim ve sev­ki­yat­ta da ön­cü­dür­ler. Foça için ba­lık­çı­lık, ya­şa­mın vaz­ge­çil­mez par­ça­la­rın­da biri ol­muş­tur ve ol­ma­ya da devam edecek.”

“AKDENİZ FOK­LA­RI­MIZ BİZİM AY­RI­CA­LI­ĞI­MIZ”
“Ay­rı­ca Foça, ül­ke­miz­de­ki on beş özel çevre ko­ru­ma böl­ge­sin­den bi­ri­dir. Yal­nız­ca Ak­de­niz Fok­la­rı­nın var­lı­ğı bile do­ğa­da­ki far­kı­mı­zı, fark­lı­lı­ğı­mı­zı or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Onun için do­ğa­ya zarar veren ve ve­recek olan kirli sa­na­yi uy­gu­la­ma­la­rı­na karşı haklı bir bi­çim­de hu­kuk­sal mü­ca­de­le­mi­zi de ver­mek­te­yiz.”

  • Foça de­ni­lin­ce akla ya tu­rizm ya da ba­lık­çı­lık ge­li­yor. Peki, Foça’da ta­rı­mın du­ru­mu nedir. Biraz bun­dan bah­se­der mi­si­niz?

“FOÇA ‘KA­RA­SI BAĞ­LA­RI’ CAN­LA­NI­YOR”
“Foça’mızın en önem­li geçim kay­nak­la­rın­dan biri de ta­rım­dır. Ta­rım­da zey­tin­ci­lik, seb­ze­ci­lik, mey­ve­ci­lik, pa­muk­çu­luk, hu­bu­bat ekimi önem­li bir yer tut­mak­ta­dır. Son za­man­lar­da bağ­cı­lık da, özel­lik­le ‘Foça ka­ra­sı bağ­la­rı­nın’ ye­ni­den can­lan­dı­rıl­ma­sıy­la bir ivme ka­zan­mış­tır. Do­la­yı­sıy­la, buna bağlı ola­rak şarap üre­ti­mi git­tik­çe önem ka­zan­mak­ta­dır. Hay­van­cı­lık,
süt ve süt ürün­le­ri üre­ti­mi yö­re­mi­zin önem­li eko­no­mik kay­nak­la­rın­dan bi­ri­dir. Foça, bu ko­nu­da marka ol­ma­yı da ba­şar­mış­tır. Bunu, daha da ile­ri­ye gö­tür­mek en büyük ama­cı­mız.”

  • Foça’nın gerek tu­rizm gerek se diğer alan­lar­da­ki he­def­le­ri ne­ler­dir?

“YA­RIN­LA­RA EMİN ADIM­LAR­LA YÜ­RÜ­MEK”
Foça’yı tarım, tu­rizm, ba­lık­çı­lık, hay­van­cı­lık te­me­lin­de eko­no­mik ola­rak daha ile­ri­ye ta­şı­ya­ca­ğız. Yeni yö­ne­lim­ler ve ge­liş­me­ler­le, Foça’nın yıl­dı­zı daha da par­la­ya­cak­tır ve o zaman ya­rın­la­ra daha sağ­lam adım­lar­la iler­le­ye­ce­ğiz.

Bun­dan kim­se­nin kuş­ku­su ol­ma­sın. Çağ­daş, uygar, güzel, temiz, dü­zen­li ve her nok­ta­sın­da sağ­lık­lı ve doğal bir or­tam­da ya­şa­na­bi­lir, eko­no­mi­si canlı bir Foça ge­le­ce­ği önü­müz­de­dir. Bu an­lam­da İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Aziz Ko­ca­oğ­lu’na da des­tek­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür ede­riz.
Baş­ka­nım,‘Kır­mı­zı Bay­rak’ pro­je­si Foça’da da uy­gu­lan­ma­ya baş­la­dı. Kır­mı­zı Bay­rak Uy­gu­la­ma­sı nedir ve nasıl alı­nır biraz bah­se­de bilir miyiz?

“FOÇA’YA KIR­MI­ZI BAY­RAK “
Tür­ki­ye’de ilk kez İzmir’de ha­ya­ta ge­çi­ri­len ve gi­de­rek yay­gın­la­şan ‘Kır­mı­zı Bay­rak’ uy­gu­la­ma­sı, Foça’mızda da hayat bu­lu­yor. 2014 yılı baş­la­rın­da, en­gel­li va­tan­daş­la­rın eri­şi­mi­ne uygun me­kân­la­rın sa­yı­sı­nı ar­tı­rıl­ma­sı he­de­fiy­le baş­lat­tı­ğı­mız uy­gu­la­ma kap­sa­mın­da Foça’mızda bir dizi ye­ni­li­ğe git­tik.Tür­ki­ye’de, İzmir’de baş­la­tı­lan ve büyük des­tek bulan ‘Kır­mı­zı Bay­rak’ uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da, Reha Mi­dil­li, Mer­si­na­ki ve Barış Cad­de­le­ri ile çev­re­len­miş olan alan içe­ri­sin­de bir takım de­ği­şik­lik­le­re git­tik. İlçe­miz­de ya­şa­yan ya da il­çe­ye zi­ya­re­te gelen en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın ula­şı­mı­na ve eşit ya­şa­ma hak­kı­na uygun ola­rak so­kak­lar­da­ki kal­dı­rım­la­rın kal­dı­rı­la­rak, düz­gün yüzey oluş­tu­ra­cak şe­kil­de doğal taş kap­la­ma­sı yap­tık. Özel­lik­le ilçe mer­ke­zi­miz­de­ki cadde ve so­kak­la­rın araç tra­fi­ği­ne ka­pa­ta­rak ya­ya­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı ile bir­lik­te doğal taş kap­la­ma iş­le­mi­nin ar­dın­dan en­gel­li ula­şı­mı­na uygun hale ge­ti­ri­le­rek, en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın da ka­mu­sal alan­la­ra daha rahat ula­şa­bil­me­le­ri­ni sağ­lı­yo­ruz.”

Kır­mı­zı Bay­rak nasıl alı­nır?
Kır­mı­zı Bay­rak Ko­mis­yo­nu üye­le­ri ara­sın­dan be­lir­le­nen De­net­le­me Ko­mi­te­si, “Kır­mı­zı Bay­rak” almak için İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ya­zı­lı baş­vu­ran kurum ve ku­ru­luş­lar­da ye­rin­de de­net­le­me yapar ve de­net­le­me ra­po­ru­nu ko­mis­yo­na sunar. Ko­mis­yon; tes­pit for­mun­da ara­nan eri­şi­le­bi­lir­lik öze­lik­le­ri­nin ni­te­li­ği­ne ve sa­yı­sı­na göre ta­le­bi yapan ku­ru­ma “Kır­mı­zı Bay­rak” ve­ri­lip ve­ril­me­ye­ce­ği­ne karar verir. Olum­lu ve­ri­len karar; İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­li­si’nin ona­yın­dan sonra ke­sin­le­şir ve il­gi­li ku­ru­ma “Kır­mı­zı Bay­rak” ve­ri­lir.

 

  • UNES­CO Dünya Miras Ge­çi­ci Lis­te­sin­de yer alı­yor­su­nuz. Dünya Miras Lis­te­si­ne yük­sel­mek için ne gibi ça­lış­ma­lar yü­rüt­mek­te­si­niz?

“FOÇA UNES­CO DÜNYA MİRAS LİSTESİ YO­LUN­DA “
Foça’mız, doğal, ar­ke­olo­jik, ta­ri­hi, kent­sel ve kent­sel-ar­ke­olo­jik sit alan­la­rı­na sa­hip­tir. Ülke ve dünya öl­çe­ğin­de eko­lo­jik öneme haiz, çevre kir­len­me­le­ri­ne ve bo­zul­ma­la­rı­na du­yar­lı, bi­yo­lo­jik çe­şit­li­li­ğin, doğal kay­nak­la­rın ve bun­lar­la il­gi­li kül­tü­rel kay­nak de­ğer­le­ri­nin ko­run­ma­sı ve sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı ge­rek­li gö­rü­le­rek “Özel Çevre Ko­ru­ma Böl­ge­si” ilan edil­miş­tir. İlçe­nin ta­ri­hi ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri­nin gün ışı­ğı­na çı­ka­rı­la­rak, bu de­ğer­le­rin tüm in­san­lı­ğa ta­nı­tı­mı ve ge­lecek ku­şak­la­ra ak­ta­rıl­ma­sı­nın önemi tar­tı­şıl­ma­sı­dır. Foça’nın UNES­CO Dünya Miras Ge­çi­ci Lis­te­sin­den, Dünya Miras Lis­te­si­ne yük­sel­me­si için ça­lış­ma­lar devam et­mek­te olup, ça­lış­ma­la­rın önem­li fak­tör­le­rin­den biri de ‘Foça Kent Du­var­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ile bir bütün olan ‘Foça Sur Du­var­la­rı II. E-tap Res­to­ras­yon Pro­je­si’dir. Ay­rı­ca UNES­CO ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Foça Sur Du­var­la­rı­nın yanı sora ‘Old­To­wn’ Pro­je­si de ta­ri­hi gü­zel­lik­le­rin ko­run­ma­sı ve ta­nı­tıl­ma­sı, ken­ti­miz tu­riz­mi­nin ge­liş­me­si ve yerel kal­kın­ma açı­sın­dan ol­duk­ça önem arz et­mek­te­dir. Foça Ka­le­si­nin Sur Du­var­la­rı (Kent Du­var­la­rı) önün­de yer alan mev­cut yaya yolu ve çev­re­si­nin dü­zen­len­me­si için ha­zır­la­nan ‘Foça Ka­le­si Sur­la­rı II. Etap Pro­je­si’ kap­sa­mın­da yü­rü­yüş yolu, bil­gi­len­dir­me ve seyir te­ras­la­rı ça­lış­ma­la­rı­mız tüm hı­zıy­la devam et­mek­te­dir.

  • Son za­man­lar­da sa­nat­sal ve kül­tü­rel an­lam­da yap­mış ol­du­ğu­nuz et­kin­lik­ler ile il­çe­ye renk kat­tı­nız. Sa­nat­sal fa­ali­yet­le­ri­niz önü­müz­de­ki ay­lar­da da devam edecek mi?

“SANAT OL­MA­DAN İNSAN BİR EKSİKTİR”

Sanat, in­san­lı­ğın ay­dın­lan­ma yo­lu­nun en önem­li taş­la­rın­dan bi­ri­dir. Sanat ol­ma­dı­ğı tak­dir­de, in­sa­nı insan yapan temel ni­te­lik­le­rin bir bö­lü­mü hep eksik ka­la­cak­tır. Biz, Foça’da kül­tür ve sa­na­ta gü­cü­müz ora­nın­da kat­kı­da bu­lun­mak­ta­yız. Bir­çok et­kin­lik­le sanat ve kül­tür hep gün­de­mi­miz­de­dir. Fes­ti­val­le­ri­miz­de de sa­nat-kül­tür prog­ram­la­rı­nı ön­ce­le­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Şunu be­lirt­mek is­te­riz ki, sanat ve kül­tü­re olan il­gi­miz ve du­yar­lı­lı­ğı­mız hep sür­mek­te­dir.9-10-11 Eylül 2017 ta­rih­le­ri ara­sın­da bu yıl onun­cu­su­nu dü­zen­le­ye­ce­ği­miz Ulus­la­ra­ra­sı Kül­tür Sanat ve Ba­lık­çı­lık Fes­ti­va­li­mi­zin ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­mış bu­lun­mak­ta­yız. Foça’mızın ta­ri­hi do­ku­su­na, geç­mi­şi­ne uygun ola­rak dü­zen­le­di­ği­miz ge­le­nek­sel fes­ti­va­li­miz­de, bir­bi­rin­den de­ğer­li ko­nuş­ma­cı­la­rı, sa­nat­çı­la­rı, ya­zar­la­rı, ağır­la­ma­ya ha­zır­la­nır­ken, spor­tif fa­ali­yet­ler, atöl­ye­ler ile il­çe­miz­de ya­şa­yan her yurt­ta­şa do­kun­ma­yı he­def­le­dik.

  • Baş­ka­nım bir de Foça’yla il­gi­li ola­rak şöyle bir ef­sa­ne var. “Fo­ça­ya git­ti­ği­niz­de Ka­ra­taş’a basın” bu­nun­la il­gi­li ola­rak ne söy­le­mek is­ter­si­niz?

“GÖ­RÜP­TE SEV­ME­MEK, DÖ­NÜP­TE GEL­ME­MEK MÜM­KÜN DEĞİL”
Söy­len­ce şu: “Foça’da bir Ka­ra­taş var­mış, bunu her­kes bi­li­yor da ne­re­de ol­du­ğu­nu kimse bil­mi­yor. Gezip do­la­şır­ken bu taşa basan müm­kü­nü yok bir daha Foça’dan ko­pa­maz­mış. Çok zor­la­nıp bir yer­le­re gitse de mut­la­ka dönüp do­la­şıp gene ge­lir­miş. Bize ka­lır­sa Foça’nın her yeri Ka­ra­taş. Foça’yı görüp de sev­me­mek, dönüp gel­me­mek müm­kün değil.”
“Foça’yı gör­me­diy­se­niz görün, yakın çev­re­ye gel­diy­se­niz, uğ­ra­ma­dan geç­me­yin.”

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.