Üni­ver­si­te Sı­na­vı Hak­kın­da

1 Temmuz 2021
274 kez okundu

Evet, bir TYT-AYT sı­na­vı­nı daha ge­ri­de bı­rak­tık. Her yıl ol­du­ğu gibi bu yıl da so­ru­lan so­ru­la­rın ko­lay­lı­ğı-zor­lu­ğu pek çok tar­tış­ma­yı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di. Öğ­ren­ci­ler genel ola­rak TYT’ de zaman so­ru­nu ya­şa­dık­la­rı­nı dile ge­tir­di­ler. AYT’ de ise ge­nel­lik­le ma­te­ma­tik so­ru­la­rı­nın zor­lu­ğun­dan ve ede­bi­yat so­ru­la­rı­nın bu yıl fark­lı türde ve fark­lı konu yo­ğun­lu­ğun­dan gel­me­sin­den şi­kâ­yet­te bu­lun­du­lar. Haklı ol­duk­la­rı yön­ler var mı, şimdi dilim dön­dü­ğün­ce siz­le­ri ay­dın­lat­ma­ya ça­lı­şa­yım.

TYT Türk­çe ve AYT Ede­bi­yat hak­kın­da, Türk­çe so­ru­la­rı her yıl pa­rag­raf so­ru­la­rı­nın an­la­şır­lı­ğı ve uzun­lu­ğu üze­ri­ne bir takım tar­tış­ma­lar ya­şa­nır­dı. Bu yıl pa­rag­raf so­ru­la­rı çok uzun ol­ma­mak­la bir­lik­te geç­miş yıl­la­ra göre daha an­la­şı­lır ve ce­vap­la­rı daha az iki­lem­de bı­ra­ka­cak şe­kil­dey­di. Tabi ki kimi so­ru­la­rın kuv­vet­li çel­di­ri­ci­si ol­mak­la bir­lik­te öğ­ren­ci­ye çok sorun ya­şat­ma­ya­cak cins­ten so­ru­lar­dı. TYT’ de dil­bil­gi­si so­ru­la­rı bek­le­nen tarz ve konu da­ğı­lı­mı­na uygun olup ça­lı­şan­la­rın ya­pa­bi­le­ce­ği tarz­day­dı.

Her yıl ol­du­ğu gibi AYT’ de ede­bi­yat so­ru­la­rı­nın ilk al­tı­sı pa­rag­raf so­ru­la­rın­dan geldi. Diğer so­ru­lar ise iki soru için ay­rı­ca ko­nu­şa­ca­ğız. Zor de­ğil­di ancak konu da­ğı­lı­mı fark­lıy­dı yani her yıl so­ru­lan şiir bil­gi­sin­den bu yıl daha çok, cum­hu­ri­yet ede­bi­ya­tı ve edebi akım­lar­dan ise daha az soru gel­miş. Bu­ra­ya kadar so­ru­lar ça­lı­şan­la­rın ya­pa­bi­le­ce­ği ni­te­lik­tey­di.
Ede­bi­yat­ta so­ru­lan iki soru ise divan ede­bi­ya­tın­dan alın­mış di­ze­le­rin yo­rum­la­rıy­dı. Bu di­ze­ler­de pek çok Arap­ça-Fars­ça an­la­şıl­ma­sı güç, okul­lar­da bu­nun­la il­gi­li öğ­ren­ci­ye ça­lış­ma ya­pıl­ma­mış ke­li­me­ler vardı. Öğ­ren­ci­ler pek çok ke­li­me­nin an­la­mı­nı bil­me­di­ği için bu so­ru­lar­da doğal ola­rak zor­lan­dı­lar. Bu tarz so­ru­ya gerek var mıydı, bu so­ru­lar­la amaç­la­na­nın ne ol­du­ğu bence be­lir­siz. Gü­nü­müz tek­no­lo­ji­si çağı ço­cuk­la­rı­nın “çe­li­şir, ka­nık­sa­ma, azım­sa­ma” gibi kav­ram­la­rın an­lam­la­rın­da bile sorun ya­şar­ken tek­rar edi­yo­rum, bu soru tarzı sı­na­vın ama­cı­na hiz­met et­me­yen bir ni­te­lik­te olmuş.

TYT Ma­te­ma­tik ve AYT Ma­te­ma­tik hak­kın­da, sev­gi­li okur­la­rım, son yıl­lar­da sıkça duy­du­ğu­muz yeni nesil ma­te­ma­tik so­ru­la­rı­nın ne demek ol­du­ğu­nu bu sı­na­va bakıp çok net an­la­ya­bi­lir­si­niz. Yeni nesil soru demek kur­gu­lan­mış soru kö­kü­nü, so­ru­yu so­ra­nın ne demek is­te­di­ği­ni öğ­ren­ci soru kö­kün­den an­la­yıp buna uygun işlem yo­lu­nu bu­la­rak bunu iş­le­me dö­kecek ve so­nu­cu bulup işa­ret­le­yecek. Bir so­ru­da bun­la­rı yap­ma­sı için or­ta­la­ma 1 da­ki­ka 13 sa­ni­ye za­ma­nı var. Ya­pa­bi­lir mi? çok zor! Peki, ço­cuk­la­rın bu tarz so­ru­lar­la okul­lar­da sı­na­va ha­zır­lan­mış­lık­la­rı var mı? yok. Bizim eği­tim sis­te­mi­miz, ma­lu­mu­nuz, ez­be­re da­ya­lı. Sis­tem so­nuç­ta de­ğiş­mez, sis­tem so­nu­cu de­ğiş­ti­rir. Yani öğ­ren­ci­le­re lise ha­yat­la­rı bo­yun­ca ön­ce­lik­li ola­rak oku­du­ğu­nu an­la­ma ve bunu iş­le­me dö­ke­bil­me ka­bi­li­ye­ti ka­zan­dı­rıp sonra bu tarz so­ru­lar so­ru­la­bi­lir.

Her yıl tüm ül­ke­le­rin ka­tı­lı­mıy­la ya­pı­lan PİSA sı­nav­la­rı bu tarz­dır ve ül­ke­mi­zin bu sı­nav­da­ki dünya sı­ra­la­ma­sı hiç iyi de­ğil­dir. Bu durum şunu do­ğur­mak­ta­dır, es­ki­den sı­na­vın ölçme de­ğer­len­dir­me­si ça­lı­şan­la ça­lış­ma­ya­nı ayırt eder­di. Ancak bu yıl so­ru­la­rı ça­lı­şan­lar da yap­mak­ta hayli zor­lan­dı. Madem sınav ça­lı­şan öğ­ren­ci­le­ri ayırt edici değil, o zaman neyi neye göre sı­ra­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz.
AYT Ma­te­ma­tik so­ru­la­rı­nın çok zor ol­du­ğu hatta üç so­ru­nun 2018 Rusya Ma­te­ma­tik Olim­pi­yat­la­rın­da so­ru­lan so­ru­la­rın az biraz de­ğiş­ti­ril­miş hali ol­du­ğu söy­le­ni­yor. AYT’ de soru ba­şı­na 2 saat 25 sa­ni­ye düş­mek­te olup so­ru­la­rın ya­pı­la­bil­me­si için ideal bir sü­re­dir. Bu bö­lüm­de­ki so­ru­la­rın zor­luk de­re­ce­si fazla olan­la­rın sa­yı­sı ölç­me-de­ğer­len­dir­me bi­li­mi­ne uyuş­ma­mak­ta­dır. 40 ma­te­ma­tik so­ru­su­nun 15’i çok zor 10’u zor olur­sa orada ölçme de­ğer­len­dir­me­nin bi­lim­sel­li­ğin­den söz edi­le­mez. AYT Ma­te­ma­tik­te­ki ön­ce­lik­li sorun, zor so­ru­la­rın çok­lu­ğuy­du.
Sonuç ola­rak sev­gi­li genç­ler, artık sınav bitti, sı­ra­la­ma­nız ge­le­ne kadar bu say­fa­yı ka­pa­tın. Unut­ma­yın ki önem­li olan işa­ret­le­nen soru sa­yı­sı değil sı­ra­la­ma­nız ola­cak­tır. Sev­giy­le kalın…