“15 TEM­MUZ’DA ÇA­NAK­KA­LE RUHU CAN­LAN­DI”

Mil­le­ti­mi­zin göz be­be­ği Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri içe­ri­sin­de yıl­lar­ca sinsi bir şe­kil­de yu­va­la­nan Fe­tul­lah­çı Terör Ör­gü­tü'ne (FETÖ) biat etmiş ha­in­ler, de­mok­ra­si­ye ve mil­let ira­de­si­ne darbe vur­mak için 15 Tem­muz günü sal­dı­rı­ya geçti. Tank­la­rı, uçak­la­rı, he­li­kop­ter­le­ri ve uzun nam­lu­lu si­lah­la­rıy­la vatan için so­kak­la­ra dö­kü­len sa­vun­ma­sız hal­kın üze­ri­ne acı­ma­sız­ca kur­şun ve bomba yağ­dır­dı.

Özgürses Gazetesi
10:46 -
Abone ol
“15 TEM­MUZ’DA ÇA­NAK­KA­LE RUHU CAN­LAN­DI”

Mil­le­ti­mi­zin göz be­be­ği Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri içe­ri­sin­de yıl­lar­ca sinsi bir şe­kil­de yu­va­la­nan Fe­tul­lah­çı Terör Ör­gü­tü’ne (FETÖ) biat etmiş ha­in­ler, de­mok­ra­si­ye ve mil­let ira­de­si­ne darbe vur­mak için 15 Tem­muz günü sal­dı­rı­ya geçti. Tank­la­rı, uçak­la­rı, he­li­kop­ter­le­ri ve uzun nam­lu­lu si­lah­la­rıy­la vatan için so­kak­la­ra dö­kü­len sa­vun­ma­sız hal­kın üze­ri­ne acı­ma­sız­ca kur­şun ve bomba yağ­dır­dı.Mil­le­ti­mi­zin göz be­be­ği Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri içe­ri­sin­de yıl­lar­ca sinsi bir şe­kil­de yu­va­la­nan Fe­tul­lah­çı Terör Ör­gü­tü’ne (FETÖ) biat etmiş ha­in­ler, de­mok­ra­si­ye ve mil­let ira­de­si­ne darbe vur­mak için 15 Tem­muz günü sal­dı­rı­ya geçti. Tank­la­rı, uçak­la­rı, he­li­kop­ter­le­ri ve uzun nam­lu­lu si­lah­la­rıy­la vatan için so­kak­la­ra dö­kü­len sa­vun­ma­sız hal­kın üze­ri­ne acı­ma­sız­ca kur­şun ve bomba yağ­dır­dı.Ancak göğ­sü­nü kur­şun­la­ra siper ede­rek ha­in­le­re geçit ver­me­yen Türk mil­le­ti, tüm dün­ya­nın gıpta ile iz­le­di­ği bir de­mok­ra­si za­fe­ri­ne imza attı. 242 ki­şi­nin şehit düş­tü­ğü, 2 bin 193 kişi ise gazi ol­du­ğu o gün, De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik Günü ola­rak resmi ka­yıt­la­ra geçti.15 Tem­muz ‘De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik Günü’nün bi­rin­ci yıl dö­nü­mün­de, Kınık Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sadık Doğ­ru­er ile o gece Kınık’ta ya­şa­nan­la­rı ko­nuş­tuk.

– Sayın Doğ­ru­er 15 Tem­muz ak­şa­mı hain darbe pla­nı­nın ger­çek­leş­ti­ril­mek is­ten­di­ği­ni nasıl haber al­dı­nız ve il­çe­niz­de o gece neler ya­şan­dı?

Eşim­le bir­lik­te bir hasta zi­ya­re­ti­ne git­miş­tik. Saat 21.30 ci­var­la­rıy­dı. Bir şey­ler ko­nu­şul­ma­ya baş­lan­dı. Ga­li­ba darbe olu­yor falan diye. Önce şa­şır­dım. Dü­şün­düm! Tür­ki­ye’de darbe dö­ne­mi mi kaldı dedim? Artı bunun yanı sıra yeni bir se­çim­den çı­kıl­mış, yüzde 49,5 gibi bir oy alın­mış. Daha sonra bak­tım ki, Bo­ğa­zi­çi Köp­rü­sü’nün orada as­ke­ri cem­se­ler falan var. On­la­rı gö­rün­ce şöyle dü­şün­düm. Her halde köp­rü­de bir su­ikast falan var. Gü­ven­lik za­fi­ye­tin­den do­la­yı ka­pa­tı­lı­yor. As­ker­de, po­li­se des­tek ve­ri­yor. İnanın bir darbe veya kal­kış­ma ola­ca­ğı­nı hiç dü­şün­me­dim. Daha sonra bak­tım ki or­ta­da bir sı­kın­tı var. Hatta vekil ar­ka­daş­la­rı­mı ara­dım, bir sı­kın­tı var mı?Diye. Ama cevap ala­ma­dım. Daha sonra Mil­let­ve­ki­li­miz Hamza Dağ sos­yal medya üze­rin­den bir yazı ya­yın­la­dı. “ Kal­kan uçak­lar ne pa­ha­sı­na olur­sa olsun in­di­ri­le­cek­tir” Bu ya­zı­yı gö­rün­ce bende hemen il­çe­me dön­düm. Ben yol­day­ken ilçe Kay­ma­ka­mı­mız aradı. Sa­nı­rım bir kal­kış­ma ha­re­ke­ti var diye. Hemen parti bi­na­mı­za gel­dik ve o an bütün parti teş­ki­la­tı üye­le­ri­mi­ze mesaj attık. Parti bi­na­mız­da acele top­la­nın diye.

BA­ŞA­RA­MA­YA­CAK­LA­RI­NI BİLİYOR­DUM

Tabi biz ya­şa­nan­la­rı ilçe parti bi­na­mız­da te­le­viz­yon­dan takip edi­yor­duk. Bir yan­dan da anons­la­rı­mı­za devam edi­yor­du. Hü­kü­me­ti­miz gö­re­vi ba­şın­da­dır, be­le­di­ye­miz gö­re­vi ba­şın­da­dır. Türk bay­rak­la­rı ile mey­dan­la­ra gelin diye. İlk başta biz­ler­de bir te­red­dü­de düş­tük. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zı gö­re­me­dik. Genel Kur­may baş­ka­nı­mı­zı gö­re­me­dik. Ek­ran­la­ra çıkıp biz­le­ri ra­hat­lat­ma­la­rı­nı bek­li­yor­duk. Bir telaş vardı. Baş­ba­ka­nı­mız Bin Ali Yıl­dı­rım’ın bir açık­la­ma­sı vardı. ‘Bu bir kal­kış­ma ha­re­ke­ti­dir. Her­şe­kil­de bas­tı­rı­la­cak­tır. Dev­let güç­lü­dür’ diye. Kuv­vet ko­mu­ta­nın­da bir açık­la­ma­sı oldu.​Daha sonra Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın te­le­fon­la yap­tı­ğı canlı bağ­lan­tı­yı mey­dan­dan iz­le­dik.​Cumhur­baş­ka­nı­mız Recep Tayip Er­do­ğan’ın­çağ­rı­sı­nı duyan yaş­lı­sı genci mey­dan­la­ra akın etti. Biz­ler­de Türk bay­rak­la­rı­nı hemen be­le­di­ye­mi­ze astık. Işık­la­rı açtık. Parti bi­na­mı­za Türk bay­rak­la­rı­mı­zı astık. Sü­rek­li ola­rak dev­le­ti­miz gö­re­vi ba­şın­da anons­la­rı yap­tır­dık. Bir­çok ara­ya­nı­mız oldu. Par­ti­miz dı­şın­dan­da, ya­nı­nız­da­yız di­ye­rek. Ama Allah’a şükür il­çe­miz­de bir sorun ol­ma­dı. Hatta as­ke­ri­ye­de bir önlem alın­mış. Bir ka­de­me asker geri bile çe­kil­miş­ti. O gece sa­ba­ha karşı na­ma­za git­ti­ği­miz­de içi­miz de bir fe­rah­lık vardı. Ben 80 dar­be­sin­de ço­cuk­tum. Aşağı yu­ka­rı darbe sabah sa­at­le­rin­de olur­du. Şim­di­ye kadar bu iş bi­ter­di di­ye­rek ba­şa­ra­ma­dık­la­rı­nı bi­li­yor­dum.

MEY­DAN­LA­RA İNEREK O HAİNLERE DERS­LERİNİ VERDİK

Şöyle bir anek­dot pay­laş­mak is­ti­yo­rum. Çok ön­ce­ler­den başka bir par­ti­den baş­kan­lık yap­mış olan bir ağa­be­yi­miz aradı o gece ve şun­la­rı söy­le­di. “ Baş­kan sen deli misin? Darbe oldu ana­ya­sa as­kı­ya alın­dı, TRT ka­rar­tıl­dı. Gö­züm­le gör­düm. Ben de dedim tamam abi biz so­kak­lar­da­yız. Gel­sin­ler al­sın­lar dedim. Hala bana oğlum bak jan­dar­ma gelir alır seni, sen darbe gör­me­din biz gör­dük dedi. İlk seni alır­lar kaç dedi. Ya­şa­nan­lar­dan üç gün sonra falan zi­ya­re­ti­me geldi. Ama ül­ke­si­ni ger­çek­ten çok seven bir ağa­be­yi­miz. Bu­ra­dan şunu söy­le­mek is­ti­yo­rum. Böyle bir olay kar­şı­sın­da bi­ran­da böyle bir bütün olu­nup, ke­net­le­nip mey­dan­la­ra akın edi­le­ce­ği başka ce­nap­lar­ca tah­min edil­mi­yor­du. Bunu o FETÖ kı­rın­tı­sı da tah­min ede­me­di.

ASKERİ BİR DAR­BENİN KA­ZA­NI­NI YOK­TUR

O gece diğer par­ti­ler de gerek biz­le­ri ara­ya­rak ge­rek­se de ge­le­rek biz­le­re des­tek verdi. Gerek CHP ge­rek­se MHP’nin ilçe baş­kan­la­rı aradı. Eğer bu olay ger­çek­leş­miş ol­say­dı diğer dar­be­ler­den daha kanlı ola­ca­ğı apa­çık or­ta­day­dı. Dev­le­tin ver­gi­si ile alın­mış si­lah­lar kendi mil­le­ti­mi­ze doğ­rul­tul­du ve mil­le­ti­mi­zi vurdu. Bu bir darbe değil iş­gal­di. Kıb­rıs’ta bek­le­yen İngi­liz­ler ül­ke­ye gi­recek. Bir sürü se­nar­yo­lar üre­ti­lecek. Bir­kaç dip­lo­mat vu­ru­la­cak. Benim va­tan­da­şı­mı ko­ru­ya­mı­yor diye işgal güç­le­ri va­ta­nı­mı­zı işgal ede­cek­ler. Bence bir par­se­las­yon ola­cak­tı. 15 – 20 gün sonra o FETÖ ka­lın­tı­sı bu­ra­ya gelip başa ge­çe­cek­ti. Muh­te­me­len biz on­la­rı gö­re­me­ye­cek­tik. Eğer ba­şa­rı­lı ol­sa­lar­dı,biz­ler oza­ma­na kadar yar­gı­sız infaz edi­lir­dik.

DARBE GÖR­MÜŞ VA­TAN­DAŞ­LA­RIN TEPKİSİ ÇOK DAHA FARK­LIY­DI

Ber­ga­ma ilçe teş­ki­la­tı­mız da par­ti­mi­ze gönül ver­miş bir ağa­be­yi­miz vardı. Rüştü Ka­ra­ka­şoğ­lu. O gece duy­dum kalp krizi ge­çi­re­rek rah­met­li olmuş. Adam­ca­ğız böyle bir şey ola­maz di­ye­rek du­var­la­rı yum­ruk­la­mış si­ni­rin­den. Ya niye darbe olsun kar­de­şim ülke de ne eksik ki? Eko­no­mik sı­kın­tı yok! Yüzde 49,5 oyla parti başa gel­miş. 6 ay da bir san­dı­ğa git­mi­şiz daha ne bek­li­yor­lar. San­dık­la ol­ma­ya­nı asker si­lah­la­mı ya­pa­cak? falan. Abi­miz çok net bir şe­kil­de kal­bi­nin is­ya­nı­na yenik düştü. O dar­be­nin is­ya­nı son­ra­sı kalp krizi ge­çi­rip ölmüş. Ger­çek­ten de­mok­ra­si şe­hi­di de­ni­le­bi­lir. Darbe gör­müş adam­la­rın tep­ki­le­ri daha fark­lı. Gün geç­tik­çe nö­bet­ler de­mok­ra­si şö­le­ni­ne döndü. Her­gün bir şey­ler ya­pı­lı­yor. Meh­ter ta­kı­mı marş­lar ça­lı­yor, se­ma­zen­ler, ya­pı­lan ha­yır­lar ve oku­nan du­alar. 28 gün bo­yun­ca mey­dan­lar da her akşam 24 saat nö­bet­ler tu­tul­du. Bizim il­çe­miz tarım şehri. Tar­la­ya gi­den­ler. 2 sa­at­te olsa il­çe­ye gelip mey­dan da bek­li­yor­lar­dı. Bende varım, bu­ra­da­yım di­yor­lar­dı. Her­kes mem­le­ke­ti­ne sahip çıktı. Her­kes hak­kı­nı helal etsin. Tabi biz­ler bu­ra­da sahip çık­tık. Esas sahip çı­kan­lar An­ka­ra ve İstan­bul’daydı. İzmir bu ola­yın ma­ne­vi yö­nü­nü ya­şa­dı. Fi­zi­ki yö­nü­nü ya­şa­yan­lar İstan­bul ve An­ka­ra idi.

ÜLKEMİZ TARİHİ BİR SÜ­REÇ­TEN GEÇTİ

Ak­lım­dan çık­ma­yan bir diğer olay ise İki yaşlı ama­cı­mız vardı. Yak­la­şık 70’li yaş­lar­day­dı­lar. Yere çök­müş şe­kil­de hün­gür hün­gür ağ­lı­yor­lar­dı. Dedim ki ne oldu amca? Rahat ol bak ba­şa­ra­mı­yor­lar. Hü­kü­me­ti­miz gö­rev­de. Oğlum sen bun­la­rı bil­mez­sin ben darbe gör­düm. Biz De­mok­rat Parti za­ma­nın­da darbe gör­dük. Fa­lan­ca­nın fi­lan­ca­sı bir sürü isim saydı. Kay­bol­du­lar, git­ti­ler. Sen on­la­rı bil­mez­sin diyor. Bun­la­rı al­dı­lar ve yer­le­ri yok faili meç­hul ol­du­lar. Bun­lar in­san­la­rı ke­ser­ler, gö­mer­ler. Ce­na­ze­si­ni bil­mez­sin, me­za­rı­nı bul­maz­sın di­yor­lar­dı. Ben bun­la­rı gör­düm. Onlar ar­ka­daş­la­rım­dı. Bu mey­dan­lar da biz­le­ri pran­ga­lar­la çırıl çıp­lak do­laş­tı­rır­lar di­yor­du. Ta­ri­hi ger­çek­le­ri dile ge­ti­ri­yor­lar­dı. Hep şunu di­yor­dum o gece. Bu ülke bunu at­la­tır­sa ger­çek­ten ile­ri­de to­run­la­rı­mı­za an­la­ta­ca­ğı­mız, ta­ri­hi bir tak­vim ya­şa­dık. Çok zor bir sü­reç­ten geç­tik. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zı Allah ko­ru­du ve ba­şı­mız­da dim­dik du­ra­rak yap­tı­ğı çağ­rıy­la ve ka­rar­lı­lık­la mil­le­ti­miz ta­ri­hi bir des­tan yazdı.

OLASI BİR KOALİSYON İŞGALE YOL AÇAR­DI

Eğer ki 7 Ha­zi­ran­da Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın de­ne­yim­li tavrı ol­ma­say­dı. 7 Ha­zi­ran 1 Kasım ara­sın­da olası bir ko­alis­yo­nu kabul etsek. O gece ko­alis­yo­nun büyük or­ta­ğı biz, küçük or­ta­ğı kim olur­du bil­mi­yo­rum ama oldu ki bir uyuş­maz­lık oldu. Biri mey­dan­la­ra diyor, küçük or­tak­ta pi­ya­sa da yok. Küçük or­ta­ğı­nın ba­kan­la­rı şap­ka­yı koy­muş alın di­yor­lar. O gece bu in­san­lar so­ka­ğa dö­kül­mez­di. İkilem ya­şa­nır­dı. O zaman darbe değil işgal ya­şa­nır­dı. Çünkü bun­la­rın tek derdi ül­ke­yi par­ça­la­mak.

HAL­KIN GÜCÜ TAN­KIN GÜ­CÜ­NÜ YENDİ

Bu mil­let tan­kın önüne yat­mış, ca­nıy­la, ka­nıy­la va­ta­nı­nı sa­vun­muş bir mil­let­tir. Gö­zü­nü ka­rart­mış. Elin­de bir tek bay­ra­ğı ile tan­kın, topun, si­la­hın üze­ri­ne yü­rü­müş bir halk. İşte Ça­nak­ka­le’deki o ruh. O ma­ne­vi gücün ay­nı­sı 15 Tem­muz da vardı. Allah izin ver­me­di o ha­in­le­re. Hadi darbe ya­pa­rak bir si­ya­si par­ti­yi de­vir­me­ye ça­lı­şı­yor­sun. Peki, Ata­türk’ün kur­muş ol­du­ğu mec­li­si niye bom­ba­lı­yor­sun. Bu mec­lis he­pi­mi­ze lazım hadi darbe oldu ol­ma­dı. Parti de­ğiş­ti, de­ğiş­me­di. Ko­alis­yon, oldu ol­ma­dı. San­dık­tan çık­tın, çık­ma­dın. Bu mec­lis­ten ge­çecek her şey! sen niye orayı bom­ba­lı­yor­sun? So­kak­ta yü­rü­yen adamı niye bom­ba­lı­yor­sun? Bunun hiç­bir şe­kil­de açık­la­ma­sı yok. Darbe gi­ri­şi­min­de sonra eko­no­mik yön­den de bas­kı­lar oldu. Hani dar­bey­le çö­ker­te­me­dik acaba eko­no­miy­le çö­ker­te­bi­lir miyiz? Bir ka­rış­lık olur mu dendi. Şükür onuda at­lat­tık. Se­çim­ler oldu. Her şek­liy­le de ana­ya­sa da yüzde 51,5’la geçti. Hani 7 cedde yur­ti­çi ve yurt dışı karşı du­rul­du.

ORDU İÇERİSİNDE HAİNLER KADAR ŞE­REFLİ TÜRK SU­BAY­LA­RI­MIZ DA VARDI

Ka­rar­gâh için­de bu hain planı en­gel­le­mek is­te­yen şe­ref­li Türk su­bay­la­rı da vardı. Yap­tı­ğı­nız bu iş doğru değil, dı­şa­rı çık­ma­yın diyen vu­ru­lan şehit olan su­bay­lar­da vardı. Ama Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri içe­ri­sin­de yıl­lar­ca sinsi bir şe­kil­de yu­va­la­nan ha­in­ler yü­zün­den kötü bir imaj da oluş­tu. Asker üni­for­ma­sı iti­bar kay­bı­na uğ­ra­dı. Ben her ko­nuş­mam da her gece bu işi ba­şar­mak is­te­yen FETÖ’nün sa­tıl­mış­la­rı dev­le­tin ver­gi­si ile alın­mış si­lah­la­rı kul­lan­ma­la­rı buna ina­nan ah­mak­lar mut­la­ka var. Fakat inan­ma­yan şe­ref­li Türk as­ker­le­ri de var, diye be­lirt­tim.

Bu­ra­dan va­tan­daş­la­rı­mı­za şun­la­rı söy­le­mek is­ti­yo­rum: Bir­lik, be­ra­ber­lik ve kar­deş­lik içe­ri­sin­de milli bir­lik ru­hu­mu­zu yine 15 Tem­muz’da ya­şat­mak için ben De­mok­ra­si Mey­dan­la­rı’nda Kınık adına Türk Bay­rak­la­rıy­la hal­kı­mı­zı mey­da­na davet edi­yo­rum. O günün an­la­mı­na ve içe­ri­ği­ni ya­kı­şır bir şe­kil­de dev­let ve hü­kü­met ola­rak bir tören ya­pa­ca­ğız. Her­ke­si mey­dan­la­ra bek­li­yo­ruz.
Kınık Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Dr. Sadık Doğ­ru­er’e biz­le­re o gece Kınık’ta ya­şa­nan­la­rı ve ya­şa­dı­ğı olay­la­rı pay­laş­tı­ğı için Öz­gür­ses Ga­ze­te­si ola­rak te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. RÖPORTAJ: Özgür GÜN