HIL­TON ALİAĞA’NIN İLK KO­NU­ĞU RESMİYE ÖĞÜT OLDU

İzmir mühendislik ya­tı­rı­mı olan Ali­ağa Hamp­ton by Hil­ton açıl­dı. Ote­lin ilk müş­te­ri­si Ge­ne­ral Elect­ric ça­lı­şa­nı Res­mi­ye Öğüt oldu.

Özgürses Gazetesi
06:05 -
HIL­TON ALİAĞA’NIN  İLK KO­NU­ĞU  RESMİYE ÖĞÜT OLDU

İzmir mühendislik ya­tı­rı­mı olan Ali­ağa Hamp­ton by Hil­ton açıl­dı. Ote­lin ilk müş­te­ri­si Ge­ne­ral Elect­ric ça­lı­şa­nı Res­mi­ye Öğüt oldu.

En­düst­ri­yel ekip­man üre­ti­mi sek­tö­rü­nün lider fir­ma­la­rın­dan, 38 yıl­lık geç­mi­şe sahip İzmir Mü­hen­dis­lik Şir­ket­ler Grubu’nun iş­ti­ra­ki ola­rak 2014 yı­lın­da Ali­ağa’da otel ya­tı­rı­mı yap­mak için ku­ru­lan MNV Tu­rizm A.Ş.’nin aç­tı­ğı Hamp­ton by Hil­ton Ali­ağa, Tür­ki­ye’de bu kon­sept­te açı­lan 10’uncu otel olur­ken İzmir’deki 5’inci Hil­ton oteli oldu. Yak­la­şık iki yıl süren yapım ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan geç­ti­ği­miz gün­ler­de müş­te­ri kabul et­me­ye baş­la­yan Hamp­ton by Hil­ton Ali­ağa’nın ilk ko­nu­ğu Ge­ne­ral Elect­ric adına Ali­ağa’ya iş se­ya­ha­tin­de bu­lu­nan Res­mi­ye Öğüt oldu. Otel yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Öğüt’e günün anı­sı­na bir pla­ket su­nul­du.

Hamp­ton by Hil­ton Ali­ağa, Hil­ton Worl­d­wi­de’ın orta fiyat seg­men­tin­de, ka­li­te­ye önem ve­ren­le­re yö­ne­lik kü­re­sel mar­ka­sı Hamp­ton by Hil­ton’un en yeni üyesi ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan MNV Tu­rizm A.Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Zey­nep Manav, “Ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­lar­da ka­li­te­li ko­nak­la­ma ara­yan ko­nuk­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak olan Hamp­ton by Hil­ton Ali­ağa’nın, ideal ko­nu­mu, top­lan­tı ola­nak­la­rı ve kon­for­lu oda­la­rı ile Böl­ge­ye hem iş hem de tu­rizm amaç­lı se­ya­hat eden­le­rin ilk ter­ci­hi ola­ca­ğı­na emi­niz. Ali­ağa­mı­za ya­tı­rım yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz” diye ko­nuş­tu.