DÜNYA DEVİ LM WİND POWER EĞİTİM MER­KEZİNİ AÇTI

5 Ocak 2017
DÜNYA DEVİ LM WİND POWER EĞİTİM MER­KEZİNİ AÇTI

Dün­ya­nın en büyük rüz­gâr tür­bi­ni kanat üre­ti­ci­si olan Da­ni­mar­ka­lı LM Wind Power Şir­ke­ti, Ber­ga­ma’daki eği­tim mer­ke­zi­nin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di.
Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si’nden ders­lik yap­mak için söz­leş­me ya­pa­rak ki­ra­la­dı­ğı eski teks­til fab­ri­ka­sı­na ait 2 de­po­da ger­çek­le­şen açı­lı­şa Ber­ga­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Gö­nenç, Ber­ga­ma Kay­ma­ka­mı Osman Nuri Ca­na­tan, Ber­ga­ma Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Baş­ka­nı Hü­se­yin Va­tan­se­ver, Ber­ga­ma Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Fik­ret Ürper, LM Wind Power Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ben Ma­le­fijt, LM Wind Power Av­ru­pa Ope­ras­yon Di­rek­tö­rü Jes­per So­ren­sen ka­tıl­dı.
Kısa bir süre önce Ber­ga­ma’ya 40 mil­yon Euro ya­tı­rım ka­ra­rı alan Da­ni­mar­ka­lı LM Wind Power Şir­ke­ti ile ya­pı­lan an­laş­ma­ya göre ders­lik ha­li­ne ge­ti­ri­len de­po­lar iş­çi­le­re yö­ne­lik eği­tim amaç­lı kul­la­na­cak. Bu­ra­da eği­tim alan iş­çi­ler, Ber­ga­ma Or­ga­ni­ze Sa­na­yi böl­ge­sin­de ya­pı­mı süren te­sis­te aktif ola­rak ça­lı­şa­bi­lecek. Ber­ga­ma’ya ye­ni­le­bi­lir ener­ji­de önem­li bir ya­tı­rım sağ­la­ya­cak olan firma ders­lik­le­rin bi­ri­si­ni temel ekip­man­lar ile pra­tik yapma, di­ğe­ri­ni ise gör­sel öğ­re­nim amaç­lı kul­la­na­cak.
EĞİTİM MER­KEZİNE 8 MİLYON EURO YA­TI­RIM
LM Wind Power Eği­tim mer­ke­zi (Cen­ter of Ex­cel­len­ce) açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan LM Wind Power Fab­ri­ka Di­rek­tö­rü Ozan Mamay eği­tim üssü ile il­gi­li ka­tı­lım­cı­la­ra bir sunum ger­çek­leş­ti­re­rek bil­gi­ler verdi. Ber­ga­ma fab­ri­ka­sın­da en az 500 ki­şi­nin LM Wind Power üre­ti­mi­ne ka­tı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Mamay, “Tür­ki­ye’de ki ener­ji ta­le­bi hızla art­mak­ta­dır. Elekt­rik ih­ti­ya­cı­nın 2023 yı­lın­da yüzde 30’unu ye­ni­le­bi­lir ener­ji kar­şı­la­ya­cak. Ve biz­ler­de buna göre po­zis­yo­nu­mu­zu aldık. Sa­de­ce eği­tim mer­ke­zi­mi­ze daha üre­ti­me geç­me­den 8 mil­yon Euro’luk ya­tı­rım yap­tık. Eği­tim bi­rin­ci ön­ce­lik­li ko­nu­muz. 6 ila 24 ay ara­sın­da sü­recek olan eği­tim­le­ri­miz için uz­man­la­rı­mız bize des­tek için bu­ra­da ola­cak­lar” dedi.
6 AY ÖNCE VERİLEN SÖZ­LER YERİNE GETİRİLDİ
Tö­ren­de ko­nuş­ma ger­çek­leş­ti­ren LM Wind Power Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ben Ma­le­fijt ise, “12 ay içe­ri­sin­de ça­lış­ma­ya baş­la­ya­cak bir fab­ri­ka is­te­di­ği­mi­zi ve ekip kur­mak is­te­di­ği­mi­zi söy­le­ye­rek bunun sö­zü­nü ver­miş­tik. Sa­de­ce LM’ i kas­tet­mi­yo­rum. Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si başta olmak üzere Ateş Çelik’ten ve uz­man­la­rı­mız­dan çok sa­yı­da söz aldık. Tabi bu sü­reç­te Tür­ki­ye’nin ha­ya­tın­da büyük de­ği­şik­lik­ler oldu. Acı olay­lar ya­şan­dı. Eko­no­mik an­lam­da bek­len­ti­ler de­ğiş­ti ve TL’nin değer kay­bet­ti­ği­ni gör­dük. Fakat şunu söy­le­me­li­yim ki 6 ay önce ve­ri­len söz­le­ri bu oda­da­ki her­kes ye­ri­ne ge­tir­di. Tam an­la­mıy­la hazır ola­bil­mek adına iyi bir eği­tim ger­çek­leş­tir­me­miz ge­re­ki­yor. Omuz omuza ça­ba­mız­la da bunu ba­şa­ra­bi­li­riz. Biz Ber­ga­ma top­lu­mu­nun bir par­ça­sı olmak is­ti­yo­ruz. En iyi bi­rey­le­rin­den olmak is­ti­yo­ruz. Kısa za­man­da elde et­ti­ği­miz ba­şa­rı ile de gurur du­yu­yo­ruz” diye ko­nuş­tu. Lm Wind Power Av­ru­pa Ope­ras­yon Di­rek­tö­rü Jes­per So­ren­sen, “Glo­bal stan­dart­la­ra bak­tı­ğı­mız­da LM ça­lı­şan­la­rı­nın iyi bir eği­tim al­dı­ğı­mı­zı söy­le­ye­bi­li­riz. Av­ru­pa’nın fark­lı yer­le­rin­de ger­çek­le­şecek eği­tim­le­ri­miz ola­cak. Böy­le­lik­le ça­lı­şan­la­rı­mı­zın Tür­ki­ye’ de ka­ri­yer­le­ri­ni ge­liş­tir­me im­kâ­nı ola­cak. Yerel yö­ne­tim­ler­le, Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si ile ve Ber­ga­ma halkı olum­lu ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz” dedi.
ÇEV­RECİ İLÇEDE ÇEV­RECİ YA­TI­RIM
Açı­lış ko­nuş­ma­sın­da kür­sü­ye gelen Ber­ga­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Gö­nenç, “Bugün bu­ra­da olmak Ber­ga­ma­lı­lar için mut­lu­luk kay­na­ğı. Ber­ga­ma’da yaşam ka­li­te­si­nin ge­liş­ti­ri­le­bil­me­si için öz­lem­le bek­le­di­ği­miz bir ya­tı­rım­dı. Ber­ga­ma OSB uzun za­man­dır böyle bir ya­tı­rım bek­li­yor­du. Bu 14 Tem­muz’da ya­pı­lan söz­leş­me­nin Ber­ga­ma için büyük bir önemi var” diye ko­nuş­tu. Çevre fak­tö­rü­nün özel­lik­le Ber­ga­ma açı­sın­dan önem­li bir unsur ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Baş­kan Gö­nenç, “Tür­ki­ye’de Ber­ga­ma de­di­ği­niz zaman önce ta­ri­hi mi­ra­sı gelir. Hemen sonra Ber­ga­ma’nın çevre du­yar­lı­lı­ğı gelir. İlk çev­re­ci ayak­lan­ma­lar Ber­ga­ma’da baş­la­mış­tır. Bun­dan do­la­yı böyle çev­re­ci bir ya­tı­rı­mın Ber­ga­ma’da ku­rul­ma­sı çok önem­li oldu. Ter­mik sant­ral­ler gibi kö­mür­le ça­lı­şan ener­ji kay­nak­la­rı her an ba­şı­mı­za bela aça­bi­lir. Bun­la­ra karşı çı­kar­ken yeni ener­ji kay­nak­la­rı­nı rüz­gâr gibi güneş gibi ya­tı­rım­la­ra yö­nel­me­miz lazım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
ZOR GÜN­LER­DE KA­RAR­LI­LIK GÖS­TE­REN DOST­LA­RI­MI­ZI UNUT­MA­YIZ
Fir­ma­nın darbe gi­ri­şi­mi­ne rağ­men ya­tı­rım­da ka­rar­lı­lık gös­ter­me­si­ne te­şek­kür eden Gö­nenç,” Tür­ki­ye 15 Tem­muz ak­şa­mı başka bir Tür­ki­ye’ye uyan­dı. Çok zor gün­le­ri ge­ri­de bı­rak­tık. 14 Tem­muz günü im­za­la­nan söz­leş­me­nin ar­dın­dan ya­tı­rım­la­rın aynı şe­kil­de devam et­me­si bizim için çok önem­liy­di. Biz zor dö­nem­de bu ka­rar­lı­lık­la­rı­nı gös­te­ren bu dost­la­rı­mı­zı hiç unut­ma­yız. Bizim bun­dan son­ra­ki gö­re­vi­miz, LM Wind Power için her türlü ko­lay­lı­ğı sağ­la­mak ola­cak­tır” diye ko­nuş­tu. LM Wind Power’ın eği­tim alanı ile il­gi­li de bil­gi­ler veren Gö­nenç, “Bu için­de bu­lun­du­ğu­muz alan Cum­hu­ri­ye­tin ilk yıl­la­rın­dan beri kul­la­nı­lan teks­til fab­ri­ka­sı. Bu­ra­da bin­ler­ce insan ça­lış­tı. 30-40 yıl önce 1000 kişi ça­lı­şı­yor­du. Ve Bu­ra­sı şimdi ye­ni­den can­la­nı­yor. Ve bu yer için ikin­ci ba­ha­rı ola­cak di­ye­bi­li­riz. Maddi de­ğe­ri­nin ya­nın­da ma­ne­vi de­ğe­ri de biz­ler için can­lan­mış ola­cak. Ber­ga­ma eko­no­mi­si­nin can­lan­ma­sı için bir değer ola­cak. Emi­nim ki bir­çok ya­tı­rım­cı bu böl­ge­ye ge­lecek ve bu ya­tı­rım­la­rın de­va­mı ge­lecek. Ça­lı­şa­cak ar­ka­daş­la­rı­mı­za ba­şa­rı­lar di­li­yor ve bu ça­lış­ma­ya emeği geçen her­ke­si gö­nül­den teb­rik edi­yo­rum” dedi.
KA­NAT­LA­RIN TA­ŞIN­MA­SI İÇİN ZİRVE
Son ola­rak ko­nuş­ma­sı­nı ger­çek­leş­ti­ren Ber­ga­ma Kay­ma­ka­mı Osman Nuri Ca­na­tan, üre­ti­lecek rüz­gar ka­nat­la­rı­nın gü­ven­li bir şe­kil­de ta­şın­ma­sı için İzmir Va­li­si Erol Ay­yıl­dız ile gö­rüş­me yap­tık­la­rı­nı ifade ede­rek,” Ça­lış­ma­lar hiç ak­sa­ma­dan sü­rü­yor. Bun­dan sonra da biz ya­tı­rım­la­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si için yerel yö­ne­tim ola­rak eli­miz­den gelen her türlü des­te­ği ve­re­ce­ğiz. Ön­ce­ki gün sayın va­li­miz­le ka­nat­la­rın ta­şın­ma­sı için de bir gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­dik” dedi.

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.