DÜNYA DEVİ LM WİND POWER EĞİTİM MER­KEZİNİ AÇTI

Dün­ya­nın en büyük rüz­gâr tür­bi­ni kanat üre­ti­ci­si olan Da­ni­mar­ka­lı LM Wind Power Şir­ke­ti, Ber­ga­ma’daki eği­tim mer­ke­zi­nin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di. Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si’nden ders­lik yap­mak için söz­leş­me ya­pa­rak ki­ra­la­dı­ğı eski teks­til fab­ri­ka­sı­na ait 2 de­po­da ger­çek­le­şen açı­lı­şa Ber­ga­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Gö­nenç, Ber­ga­ma Kay­ma­ka­mı Osman Nuri Ca­na­tan, Ber­ga­ma Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Baş­ka­nı Hü­se­yin Va­tan­se­ver, Ber­ga­ma Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Fik­ret Ürper, LM Wind Power Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ben Ma­le­fijt, LM Wind Power Av­ru­pa Ope­ras­yon Di­rek­tö­rü Jes­per So­ren­sen ka­tıl­dı.

Özgürses Gazetesi
02:36 -
DÜNYA DEVİ LM WİND POWER EĞİTİM MER­KEZİNİ AÇTI

Dün­ya­nın en büyük rüz­gâr tür­bi­ni kanat üre­ti­ci­si olan Da­ni­mar­ka­lı LM Wind Power Şir­ke­ti, Ber­ga­ma’daki eği­tim mer­ke­zi­nin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di.
Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si’nden ders­lik yap­mak için söz­leş­me ya­pa­rak ki­ra­la­dı­ğı eski teks­til fab­ri­ka­sı­na ait 2 de­po­da ger­çek­le­şen açı­lı­şa Ber­ga­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Gö­nenç, Ber­ga­ma Kay­ma­ka­mı Osman Nuri Ca­na­tan, Ber­ga­ma Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Baş­ka­nı Hü­se­yin Va­tan­se­ver, Ber­ga­ma Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Fik­ret Ürper, LM Wind Power Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ben Ma­le­fijt, LM Wind Power Av­ru­pa Ope­ras­yon Di­rek­tö­rü Jes­per So­ren­sen ka­tıl­dı.
Kısa bir süre önce Ber­ga­ma’ya 40 mil­yon Euro ya­tı­rım ka­ra­rı alan Da­ni­mar­ka­lı LM Wind Power Şir­ke­ti ile ya­pı­lan an­laş­ma­ya göre ders­lik ha­li­ne ge­ti­ri­len de­po­lar iş­çi­le­re yö­ne­lik eği­tim amaç­lı kul­la­na­cak. Bu­ra­da eği­tim alan iş­çi­ler, Ber­ga­ma Or­ga­ni­ze Sa­na­yi böl­ge­sin­de ya­pı­mı süren te­sis­te aktif ola­rak ça­lı­şa­bi­lecek. Ber­ga­ma’ya ye­ni­le­bi­lir ener­ji­de önem­li bir ya­tı­rım sağ­la­ya­cak olan firma ders­lik­le­rin bi­ri­si­ni temel ekip­man­lar ile pra­tik yapma, di­ğe­ri­ni ise gör­sel öğ­re­nim amaç­lı kul­la­na­cak.
EĞİTİM MER­KEZİNE 8 MİLYON EURO YA­TI­RIM
LM Wind Power Eği­tim mer­ke­zi (Cen­ter of Ex­cel­len­ce) açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan LM Wind Power Fab­ri­ka Di­rek­tö­rü Ozan Mamay eği­tim üssü ile il­gi­li ka­tı­lım­cı­la­ra bir sunum ger­çek­leş­ti­re­rek bil­gi­ler verdi. Ber­ga­ma fab­ri­ka­sın­da en az 500 ki­şi­nin LM Wind Power üre­ti­mi­ne ka­tı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Mamay, “Tür­ki­ye’de ki ener­ji ta­le­bi hızla art­mak­ta­dır. Elekt­rik ih­ti­ya­cı­nın 2023 yı­lın­da yüzde 30’unu ye­ni­le­bi­lir ener­ji kar­şı­la­ya­cak. Ve biz­ler­de buna göre po­zis­yo­nu­mu­zu aldık. Sa­de­ce eği­tim mer­ke­zi­mi­ze daha üre­ti­me geç­me­den 8 mil­yon Euro’luk ya­tı­rım yap­tık. Eği­tim bi­rin­ci ön­ce­lik­li ko­nu­muz. 6 ila 24 ay ara­sın­da sü­recek olan eği­tim­le­ri­miz için uz­man­la­rı­mız bize des­tek için bu­ra­da ola­cak­lar” dedi.
6 AY ÖNCE VERİLEN SÖZ­LER YERİNE GETİRİLDİ
Tö­ren­de ko­nuş­ma ger­çek­leş­ti­ren LM Wind Power Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ben Ma­le­fijt ise, “12 ay içe­ri­sin­de ça­lış­ma­ya baş­la­ya­cak bir fab­ri­ka is­te­di­ği­mi­zi ve ekip kur­mak is­te­di­ği­mi­zi söy­le­ye­rek bunun sö­zü­nü ver­miş­tik. Sa­de­ce LM’ i kas­tet­mi­yo­rum. Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si başta olmak üzere Ateş Çelik’ten ve uz­man­la­rı­mız­dan çok sa­yı­da söz aldık. Tabi bu sü­reç­te Tür­ki­ye’nin ha­ya­tın­da büyük de­ği­şik­lik­ler oldu. Acı olay­lar ya­şan­dı. Eko­no­mik an­lam­da bek­len­ti­ler de­ğiş­ti ve TL’nin değer kay­bet­ti­ği­ni gör­dük. Fakat şunu söy­le­me­li­yim ki 6 ay önce ve­ri­len söz­le­ri bu oda­da­ki her­kes ye­ri­ne ge­tir­di. Tam an­la­mıy­la hazır ola­bil­mek adına iyi bir eği­tim ger­çek­leş­tir­me­miz ge­re­ki­yor. Omuz omuza ça­ba­mız­la da bunu ba­şa­ra­bi­li­riz. Biz Ber­ga­ma top­lu­mu­nun bir par­ça­sı olmak is­ti­yo­ruz. En iyi bi­rey­le­rin­den olmak is­ti­yo­ruz. Kısa za­man­da elde et­ti­ği­miz ba­şa­rı ile de gurur du­yu­yo­ruz” diye ko­nuş­tu. Lm Wind Power Av­ru­pa Ope­ras­yon Di­rek­tö­rü Jes­per So­ren­sen, “Glo­bal stan­dart­la­ra bak­tı­ğı­mız­da LM ça­lı­şan­la­rı­nın iyi bir eği­tim al­dı­ğı­mı­zı söy­le­ye­bi­li­riz. Av­ru­pa’nın fark­lı yer­le­rin­de ger­çek­le­şecek eği­tim­le­ri­miz ola­cak. Böy­le­lik­le ça­lı­şan­la­rı­mı­zın Tür­ki­ye’ de ka­ri­yer­le­ri­ni ge­liş­tir­me im­kâ­nı ola­cak. Yerel yö­ne­tim­ler­le, Ber­ga­ma Be­le­di­ye­si ile ve Ber­ga­ma halkı olum­lu ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz” dedi.
ÇEV­RECİ İLÇEDE ÇEV­RECİ YA­TI­RIM
Açı­lış ko­nuş­ma­sın­da kür­sü­ye gelen Ber­ga­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Gö­nenç, “Bugün bu­ra­da olmak Ber­ga­ma­lı­lar için mut­lu­luk kay­na­ğı. Ber­ga­ma’da yaşam ka­li­te­si­nin ge­liş­ti­ri­le­bil­me­si için öz­lem­le bek­le­di­ği­miz bir ya­tı­rım­dı. Ber­ga­ma OSB uzun za­man­dır böyle bir ya­tı­rım bek­li­yor­du. Bu 14 Tem­muz’da ya­pı­lan söz­leş­me­nin Ber­ga­ma için büyük bir önemi var” diye ko­nuş­tu. Çevre fak­tö­rü­nün özel­lik­le Ber­ga­ma açı­sın­dan önem­li bir unsur ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Baş­kan Gö­nenç, “Tür­ki­ye’de Ber­ga­ma de­di­ği­niz zaman önce ta­ri­hi mi­ra­sı gelir. Hemen sonra Ber­ga­ma’nın çevre du­yar­lı­lı­ğı gelir. İlk çev­re­ci ayak­lan­ma­lar Ber­ga­ma’da baş­la­mış­tır. Bun­dan do­la­yı böyle çev­re­ci bir ya­tı­rı­mın Ber­ga­ma’da ku­rul­ma­sı çok önem­li oldu. Ter­mik sant­ral­ler gibi kö­mür­le ça­lı­şan ener­ji kay­nak­la­rı her an ba­şı­mı­za bela aça­bi­lir. Bun­la­ra karşı çı­kar­ken yeni ener­ji kay­nak­la­rı­nı rüz­gâr gibi güneş gibi ya­tı­rım­la­ra yö­nel­me­miz lazım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
ZOR GÜN­LER­DE KA­RAR­LI­LIK GÖS­TE­REN DOST­LA­RI­MI­ZI UNUT­MA­YIZ
Fir­ma­nın darbe gi­ri­şi­mi­ne rağ­men ya­tı­rım­da ka­rar­lı­lık gös­ter­me­si­ne te­şek­kür eden Gö­nenç,” Tür­ki­ye 15 Tem­muz ak­şa­mı başka bir Tür­ki­ye’ye uyan­dı. Çok zor gün­le­ri ge­ri­de bı­rak­tık. 14 Tem­muz günü im­za­la­nan söz­leş­me­nin ar­dın­dan ya­tı­rım­la­rın aynı şe­kil­de devam et­me­si bizim için çok önem­liy­di. Biz zor dö­nem­de bu ka­rar­lı­lık­la­rı­nı gös­te­ren bu dost­la­rı­mı­zı hiç unut­ma­yız. Bizim bun­dan son­ra­ki gö­re­vi­miz, LM Wind Power için her türlü ko­lay­lı­ğı sağ­la­mak ola­cak­tır” diye ko­nuş­tu. LM Wind Power’ın eği­tim alanı ile il­gi­li de bil­gi­ler veren Gö­nenç, “Bu için­de bu­lun­du­ğu­muz alan Cum­hu­ri­ye­tin ilk yıl­la­rın­dan beri kul­la­nı­lan teks­til fab­ri­ka­sı. Bu­ra­da bin­ler­ce insan ça­lış­tı. 30-40 yıl önce 1000 kişi ça­lı­şı­yor­du. Ve Bu­ra­sı şimdi ye­ni­den can­la­nı­yor. Ve bu yer için ikin­ci ba­ha­rı ola­cak di­ye­bi­li­riz. Maddi de­ğe­ri­nin ya­nın­da ma­ne­vi de­ğe­ri de biz­ler için can­lan­mış ola­cak. Ber­ga­ma eko­no­mi­si­nin can­lan­ma­sı için bir değer ola­cak. Emi­nim ki bir­çok ya­tı­rım­cı bu böl­ge­ye ge­lecek ve bu ya­tı­rım­la­rın de­va­mı ge­lecek. Ça­lı­şa­cak ar­ka­daş­la­rı­mı­za ba­şa­rı­lar di­li­yor ve bu ça­lış­ma­ya emeği geçen her­ke­si gö­nül­den teb­rik edi­yo­rum” dedi.
KA­NAT­LA­RIN TA­ŞIN­MA­SI İÇİN ZİRVE
Son ola­rak ko­nuş­ma­sı­nı ger­çek­leş­ti­ren Ber­ga­ma Kay­ma­ka­mı Osman Nuri Ca­na­tan, üre­ti­lecek rüz­gar ka­nat­la­rı­nın gü­ven­li bir şe­kil­de ta­şın­ma­sı için İzmir Va­li­si Erol Ay­yıl­dız ile gö­rüş­me yap­tık­la­rı­nı ifade ede­rek,” Ça­lış­ma­lar hiç ak­sa­ma­dan sü­rü­yor. Bun­dan sonra da biz ya­tı­rım­la­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si için yerel yö­ne­tim ola­rak eli­miz­den gelen her türlü des­te­ği ve­re­ce­ğiz. Ön­ce­ki gün sayın va­li­miz­le ka­nat­la­rın ta­şın­ma­sı için de bir gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­dik” dedi.