Reklam
Reklam

Ali­ağa Sa­na­yi­ ve Limanlar Bölgesinin sorunları çözülmeli!

Ali­ağa Sa­na­yi­ ve Limanlar Bölgesinin sorunları çözülmeli!
Reklam

Ege­lim Lo­jis­tik A.Ş. müş­te­ri­le­ri­ne sağ­la­dı­ğı ka­li­te­li hiz­met an­la­yı­şı ve her geçen gün bü­yü­yen kad­ro­su ile Tür­ki­ye ve dünya ça­pın­da ilk­le­re imza at­ma­ya devam edi­yor.

Gü­nü­mü­zün iş dün­ya­sı­nın, ulus­la­ra­ra­sı re­ka­be­tin, mal, tek­no­lo­ji ve var­lık­la­rın yer al­dı­ğı bir are­na­ya dö­nüş­tü­ğü­nü be­lir­ten Ege­lim Lo­jis­tik A.Ş Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Kemal Erim, “Bu ne­den­le iş ha­ya­tın­da ba­şa­rı­ya ula­şa­bil­mek için kul­la­nı­lan st­ra­te­ji­ler ile bu st­ra­te­ji­le­re uygun fa­ali­yet­le­rin, yani lo­jis­ti­ğin önemi git­tik­çe art­mış­tır.

BİRÇOK FAALİYET LOJİSTİKLE EŞ AN­LAM­LI
Lo­jis­tik, 21. yüz­yıl­da amaca ulaş­mak için, tüm or­ga­ni­zas­yo­nu­nu ve kay­nak­la­rı­nı en uyum­lu şe­kil­de ha­re­ket et­ti­re­bil­me ye­te­ne­ği ola­rak, iş dün­ya­sı­nın gün­de­mi­ne gir­miş bu­lun­mak­ta­dır.
Bu çer­çe­ve­de satın alma, nak­li­ye (kara, hava, deniz, demir yolu), güm­rük, si­gor­ta, el­leç­le­me, de­po­la­ma, te­da­rik­çi si­pa­ri­şi iz­le­me, talep tah­min­le­ri, en­van­ter yö­ne­ti­mi, lo­jis­tik bilgi sis­tem­le­ri, yedek parça des­te­ği, da­ğı­tım, iade iş­lem­le­ri, üre­ti­me mal­ze­me verme, katma de­ğer­li iş­lem­ler (eti­ket­le­me, fi­yat-bar­kot, pa­ket­le­me, bir­leş­tir­me-ayır­ma, müş­te­ri ta­lep­le­ri­ne göre ürün ha­zır­la­ma vs.), rota plan­la­ma­sı ve araç op­ti­mi­zas­yo­nu ile sev­ki­yat (yük­le­me ve varış za­ma­nı plan­la­ma) gibi çok çe­şit­li fa­ali­yet­ler, gü­nü­müz­de lo­jis­tik ile eş an­lam­lı ola­rak kul­la­nı­lır du­ru­ma gel­miş­tir” dedi.

‘ALİAĞA LİMAN­LA­RI’NDA GERİ HİZMET ALAN­LA­RI EKSİK”
Ali­ağa li­man­la­rı ciddi alt­ya­pı ek­sik­lik­le­ri ile karşı kar­şı­ya ol­du­ğu­na dik­kat çeken Kemal Erim, ” Nem­rut li­man­lar böl­ge­sin­de­ki bağ­lan­tı yol­la­rı­nın satıh bo­zuk­lu­ğu, tra­fik yo­ğun­lu­ğu can ve mal em­ni­ye­ti ba­kı­mın­dan ciddi risk­ler oluş­tur­mak­ta­dır. Şu anda li­man­la­ra giden ana yolun ve bağ­lan­tı yo­lu­nun ye­ter­li ol­ma­ma­sı ve plan­sız ol­ma­sın­dan do­la­yı yoğun bir tra­fik so­ru­nu ya­şan­mak­ta ve bu­nun­la bir­lik­te geri hiz­met ve de­po­la­ma alan­la­rı­nın ye­ter­siz ol­ma­sı ya da hiç bu­lun­ma­ma­sı böl­ge­de ciddi so­run­la­ra neden ol­mak­ta­dır. Üzü­le­rek söy­lü­yo­rum ki; bölge de bu­lu­nan büyük ku­ru­luş­la­rın bile umur­sa­ma­dı­ğı bozuk yol­la­rı biz kendi im­kan­la­rı­mız­la ya­pı­yo­ruz. Yap­tı­ğı­mız bu yol­lar çok ciddi ra­kam­la­rı or­ta­ya ko­yu­yor. Bölge de bu­lu­nan Li­man­la­rın tam ka­pa­si­tey­le fa­ali­ye­te geç­me­siy­le bir­lik­te bu tra­fi­ğe bin­ler­ce kon­tey­nır tırı daha ek­le­ne­cek­tir. Bu du­ru­mun ke­sin­lik­le sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği yok­tur. Bu so­ru­nun çö­zül­me­si Ali­ağa ve bölge eko­no­mi­si için ülke eko­no­mi­si için son de­re­ce önem arz edi­yor. Ali­ağa ola­rak liman mer­ke­zi olma he­de­fi­ne ulaş­mak is­ti­yor­sak önce so­run­la­rı­nın çö­zül­me­si gerek.

LOJİSTİĞE SAHİP ÇI­KIL­MA­LI
Erim, “Ali­ağa’nın lo­jis­tik ayağı çok önem­li ve önde gelen bir sek­tör. Lo­jis­ti­ğe özen gös­te­ril­me­li ve sahip çı­kıl­ma­lı. Lo­jis­tik sek­tö­rü halen bir kam­yon­cu, nak­li­ye­ci ayağı ola­rak gö­rü­lü­yor. Ama lo­jis­tik olmaz ise olmaz. Lo­jis­tik bizim her şe­yi­miz. Ma­ale­sef ül­ke­miz­de bu sı­kın­tı­la­rı gi­de­recek bizi ön plana ta­şı­ya­cak bir ça­tı­mız yok. Olan fir­ma­lar­da ken­di­le­ri­ne göre bir düzen kur­muş­lar öy­le­de gi­di­yor­lar” dedi.

BİZ HİZMET SEK­TÖ­RÜ­YÜZ
Mem­le­ke­tin ağır sa­na­yi­si­nin her şe­yi­nin lo­jis­ti­ğe bağlı ol­du­ğu­nu be­lir­ten ve aynı za­man­da lo­jis­ti­ğin ya­tı­rım­la­rın önde gelen plan­la­rı­nı des­tek­le­di­ği­ni be­lir­ten Erim, söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “ Lo­jis­ti­ğin des­tek­len­me­si ve sa­hip­len­me­si ge­rek­mek­te­dir. Biz­ler­de bu ül­ke­nin belli sek­tö­rün­de yer al­ma­lı­yız ve ön plana çık­ma­mız ge­re­ki­yor ama ma­ale­sef çı­ka­mı­yo­ruz. Bu da bizi üzü­yor. Biz ül­ke­mi­ze ciddi vergi öde­yen, iş po­tan­si­ye­li sağ­la­yan 500 ça­lı­şa­nıy­la adeta bir dev­let da­ire­si gi­bi­yiz. Fi­lo­mu­za yeni araç­lar ka­tı­yo­ruz. İnsan­la­ra değer ve­ri­yor, sahip çı­kı­yo­ruz. Aynı de­ğe­ri de bize bü­yük­le­ri­mi­zin ver­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Biz hiz­met sek­tö­rü­yüz. Bu ya­tı­rım­lar ger­çek­le­şir ise bize lo­jis­tik ayağı da açı­lı­yor.

“YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ”

SANAYİ ve li­man­lar böl­ge­si­nin imar so­ru­nuy­la kim­se­nin il­gi­len­me­di­ği­ni söy­le­yen Erim, şöyle ko­nuş­tu. “Biz ya­tı­rım yap­mak is­ti­yo­ruz. Ama yıl­lar­dır yılan hi­kâ­ye­si­ne dön­müş imar so­ru­nu sü­rü­yor. Tür­ki­ye’nin önde gelen bir sa­na­yi böl­ge­si olan Ali­ağa’da her­kes topu bir­bi­ri­ne atı­yor. Biri çı­kı­yor şi­ka­yet edi­yor. Al sana eko­no­mi­nin ki­lit­len­me­si. Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tayip Er­do­ğan taş üs­tü­ne taş ko­ya­nın biz her türlü ya­nın­da­yız diyor. Bu ne­den­le Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın Ali­ağa’daki imar so­ru­nu­na mü­da­hil ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu so­ru­nu Cum­hur­baş­ka­nın­dan baş­ka­sı çö­ze­mez. Bu sa­na­yi böl­ge­si­nin yüzde 80’i ruh­sat­sız. Her gün za­bı­ta, jan­dar­ma ka­pı­ya da­ya­nı­yor. Biz bu eko­no­mi­yi nasıl kal­kın­dı­ra­ca­ğız, mem­le­ke­te nasıl fay­da­lı ola­ca­ğız onu dü­şü­nür­ken önü­mü­ze çıkan bu so­ru­na Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tayip Er­do­ğan’ın aci­len mü­da­hil ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz.”

Reklam

Ali­ağa Sa­na­yi­ ve Limanlar Bölgesinin sorunları çözülmeli! Haberine Ait Etiketler

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.