Ali­ağa Sa­na­yi­ ve Limanlar Bölgesinin sorunları çözülmeli!

Ege­lim Lo­jis­tik A.Ş.

Özgürses Gazetesi
05:49 -
Abone ol
Ali­ağa Sa­na­yi­ ve Limanlar Bölgesinin sorunları çözülmeli!

Ege­lim Lo­jis­tik A.Ş. müş­te­ri­le­ri­ne sağ­la­dı­ğı ka­li­te­li hiz­met an­la­yı­şı ve her geçen gün bü­yü­yen kad­ro­su ile Tür­ki­ye ve dünya ça­pın­da ilk­le­re imza at­ma­ya devam edi­yor.

Gü­nü­mü­zün iş dün­ya­sı­nın, ulus­la­ra­ra­sı re­ka­be­tin, mal, tek­no­lo­ji ve var­lık­la­rın yer al­dı­ğı bir are­na­ya dö­nüş­tü­ğü­nü be­lir­ten Ege­lim Lo­jis­tik A.Ş Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Kemal Erim, “Bu ne­den­le iş ha­ya­tın­da ba­şa­rı­ya ula­şa­bil­mek için kul­la­nı­lan st­ra­te­ji­ler ile bu st­ra­te­ji­le­re uygun fa­ali­yet­le­rin, yani lo­jis­ti­ğin önemi git­tik­çe art­mış­tır.

BİRÇOK FAALİYET LOJİSTİKLE EŞ AN­LAM­LI
Lo­jis­tik, 21. yüz­yıl­da amaca ulaş­mak için, tüm or­ga­ni­zas­yo­nu­nu ve kay­nak­la­rı­nı en uyum­lu şe­kil­de ha­re­ket et­ti­re­bil­me ye­te­ne­ği ola­rak, iş dün­ya­sı­nın gün­de­mi­ne gir­miş bu­lun­mak­ta­dır.
Bu çer­çe­ve­de satın alma, nak­li­ye (kara, hava, deniz, demir yolu), güm­rük, si­gor­ta, el­leç­le­me, de­po­la­ma, te­da­rik­çi si­pa­ri­şi iz­le­me, talep tah­min­le­ri, en­van­ter yö­ne­ti­mi, lo­jis­tik bilgi sis­tem­le­ri, yedek parça des­te­ği, da­ğı­tım, iade iş­lem­le­ri, üre­ti­me mal­ze­me verme, katma de­ğer­li iş­lem­ler (eti­ket­le­me, fi­yat-bar­kot, pa­ket­le­me, bir­leş­tir­me-ayır­ma, müş­te­ri ta­lep­le­ri­ne göre ürün ha­zır­la­ma vs.), rota plan­la­ma­sı ve araç op­ti­mi­zas­yo­nu ile sev­ki­yat (yük­le­me ve varış za­ma­nı plan­la­ma) gibi çok çe­şit­li fa­ali­yet­ler, gü­nü­müz­de lo­jis­tik ile eş an­lam­lı ola­rak kul­la­nı­lır du­ru­ma gel­miş­tir” dedi.

‘ALİAĞA LİMAN­LA­RI’NDA GERİ HİZMET ALAN­LA­RI EKSİK”
Ali­ağa li­man­la­rı ciddi alt­ya­pı ek­sik­lik­le­ri ile karşı kar­şı­ya ol­du­ğu­na dik­kat çeken Kemal Erim, ” Nem­rut li­man­lar böl­ge­sin­de­ki bağ­lan­tı yol­la­rı­nın satıh bo­zuk­lu­ğu, tra­fik yo­ğun­lu­ğu can ve mal em­ni­ye­ti ba­kı­mın­dan ciddi risk­ler oluş­tur­mak­ta­dır. Şu anda li­man­la­ra giden ana yolun ve bağ­lan­tı yo­lu­nun ye­ter­li ol­ma­ma­sı ve plan­sız ol­ma­sın­dan do­la­yı yoğun bir tra­fik so­ru­nu ya­şan­mak­ta ve bu­nun­la bir­lik­te geri hiz­met ve de­po­la­ma alan­la­rı­nın ye­ter­siz ol­ma­sı ya da hiç bu­lun­ma­ma­sı böl­ge­de ciddi so­run­la­ra neden ol­mak­ta­dır. Üzü­le­rek söy­lü­yo­rum ki; bölge de bu­lu­nan büyük ku­ru­luş­la­rın bile umur­sa­ma­dı­ğı bozuk yol­la­rı biz kendi im­kan­la­rı­mız­la ya­pı­yo­ruz. Yap­tı­ğı­mız bu yol­lar çok ciddi ra­kam­la­rı or­ta­ya ko­yu­yor. Bölge de bu­lu­nan Li­man­la­rın tam ka­pa­si­tey­le fa­ali­ye­te geç­me­siy­le bir­lik­te bu tra­fi­ğe bin­ler­ce kon­tey­nır tırı daha ek­le­ne­cek­tir. Bu du­ru­mun ke­sin­lik­le sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği yok­tur. Bu so­ru­nun çö­zül­me­si Ali­ağa ve bölge eko­no­mi­si için ülke eko­no­mi­si için son de­re­ce önem arz edi­yor. Ali­ağa ola­rak liman mer­ke­zi olma he­de­fi­ne ulaş­mak is­ti­yor­sak önce so­run­la­rı­nın çö­zül­me­si gerek.

LOJİSTİĞE SAHİP ÇI­KIL­MA­LI
Erim, “Ali­ağa’nın lo­jis­tik ayağı çok önem­li ve önde gelen bir sek­tör. Lo­jis­ti­ğe özen gös­te­ril­me­li ve sahip çı­kıl­ma­lı. Lo­jis­tik sek­tö­rü halen bir kam­yon­cu, nak­li­ye­ci ayağı ola­rak gö­rü­lü­yor. Ama lo­jis­tik olmaz ise olmaz. Lo­jis­tik bizim her şe­yi­miz. Ma­ale­sef ül­ke­miz­de bu sı­kın­tı­la­rı gi­de­recek bizi ön plana ta­şı­ya­cak bir ça­tı­mız yok. Olan fir­ma­lar­da ken­di­le­ri­ne göre bir düzen kur­muş­lar öy­le­de gi­di­yor­lar” dedi.

BİZ HİZMET SEK­TÖ­RÜ­YÜZ
Mem­le­ke­tin ağır sa­na­yi­si­nin her şe­yi­nin lo­jis­ti­ğe bağlı ol­du­ğu­nu be­lir­ten ve aynı za­man­da lo­jis­ti­ğin ya­tı­rım­la­rın önde gelen plan­la­rı­nı des­tek­le­di­ği­ni be­lir­ten Erim, söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “ Lo­jis­ti­ğin des­tek­len­me­si ve sa­hip­len­me­si ge­rek­mek­te­dir. Biz­ler­de bu ül­ke­nin belli sek­tö­rün­de yer al­ma­lı­yız ve ön plana çık­ma­mız ge­re­ki­yor ama ma­ale­sef çı­ka­mı­yo­ruz. Bu da bizi üzü­yor. Biz ül­ke­mi­ze ciddi vergi öde­yen, iş po­tan­si­ye­li sağ­la­yan 500 ça­lı­şa­nıy­la adeta bir dev­let da­ire­si gi­bi­yiz. Fi­lo­mu­za yeni araç­lar ka­tı­yo­ruz. İnsan­la­ra değer ve­ri­yor, sahip çı­kı­yo­ruz. Aynı de­ğe­ri de bize bü­yük­le­ri­mi­zin ver­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Biz hiz­met sek­tö­rü­yüz. Bu ya­tı­rım­lar ger­çek­le­şir ise bize lo­jis­tik ayağı da açı­lı­yor.

“YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ”

SANAYİ ve li­man­lar böl­ge­si­nin imar so­ru­nuy­la kim­se­nin il­gi­len­me­di­ği­ni söy­le­yen Erim, şöyle ko­nuş­tu. “Biz ya­tı­rım yap­mak is­ti­yo­ruz. Ama yıl­lar­dır yılan hi­kâ­ye­si­ne dön­müş imar so­ru­nu sü­rü­yor. Tür­ki­ye’nin önde gelen bir sa­na­yi böl­ge­si olan Ali­ağa’da her­kes topu bir­bi­ri­ne atı­yor. Biri çı­kı­yor şi­ka­yet edi­yor. Al sana eko­no­mi­nin ki­lit­len­me­si. Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tayip Er­do­ğan taş üs­tü­ne taş ko­ya­nın biz her türlü ya­nın­da­yız diyor. Bu ne­den­le Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın Ali­ağa’daki imar so­ru­nu­na mü­da­hil ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu so­ru­nu Cum­hur­baş­ka­nın­dan baş­ka­sı çö­ze­mez. Bu sa­na­yi böl­ge­si­nin yüzde 80’i ruh­sat­sız. Her gün za­bı­ta, jan­dar­ma ka­pı­ya da­ya­nı­yor. Biz bu eko­no­mi­yi nasıl kal­kın­dı­ra­ca­ğız, mem­le­ke­te nasıl fay­da­lı ola­ca­ğız onu dü­şü­nür­ken önü­mü­ze çıkan bu so­ru­na Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tayip Er­do­ğan’ın aci­len mü­da­hil ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz.”